پوشفیت    پوشفیت نیوفلکس

پوش فیت نیوفلکس

پوش فیت نیوفلکس ساده

پوش فیت نیوفلکس از جمله مهم ترین تجهیزات و ابزارآلاتی می باشد که امروزه در سیستم های انتقال فاضلاب در ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. این لوله و اتصالات تولید شدند تا جایگزین لوله های پلیکا و چدنی ای شوند که همواره سیستم های فاضلاب ساختمان ها را دچار مشکل می نمودند. پوشفیت نیوفلکس از ضعیف شدن و نشت لوله در زمان عبور مواد شوینده جلوگیری می نماید و باعث افزایش طول عمر سیستم فاضلاب می گردد. امروزه پوش فیت نیوفلکس (پوشفیت نیوفلکس) در دو نوع نیوفلکس ساده یا معمولی و نیوفلکس سایلنت تولید می شود. در ادامه این مطلب می توانید انواع این محصولات را مشاهده و ثبت سفارش نمایید.

(خرید بالای ۲۰ میلیون ۲۲% تخفیف)

 

خرید بیش از ۸۰ میلیون تومان حمل رایگان به سراسر ایران

 (به ازای خرید محصولات نیوفلکس ساده و سایلنت ۱۵ درصد تخفیف بگیرید)

(خرید بالای ۵۰ میلیون ۲۴% تخفیف)

 شناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

NF-11200

لوله پوشفیت ۱۵۰-۵۰ گروه B
لوله پوشفيت 150-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11210

لوله پوشفیت ۲۵۰-۵۰ گروه B
لوله پوشفيت 250-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11220

لوله پوشفیت ۵۰۰-۵۰ گروه B
لوله پوشفيت 500-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11240

لوله پوشفیت ۱۰۰۰-۵۰ گروه B
لوله پوشفيت 1000-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11260

لوله پوشفیت ۲۰۰۰-۵۰ گروه B
لوله پوشفيت 2000-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11280

لوله پوشفیت ۳۰۰۰-۵۰ گروه B
لوله پوشفيت 3000-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11300

لوله پوش فیت ۶۳-۱۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 63-150 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11310

لوله پوش فیت ۶۳-۲۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 63-250 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11320

لوله پوش فیت ۶۳-۵۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 63-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11340

لوله پوش فیت ۶۳-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 63-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11360

لوله پوش فیت ۶۳-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 63-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11380

لوله پوش فیت ۶۳-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 63-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11400

لوله پوش فیت ۷۵-۱۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 75-150 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11410

لوله پوش فیت ۷۵-۲۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 75-250 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11420

لوله پوش فیت ۷۵-۵۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 75-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11440

لوله پوش فیت ۷۵-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 75-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11460

لوله پوش فیت ۷۵-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 75-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11480

لوله پوش فیت ۷۵-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 75-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11500

لوله پوش فیت ۹۰-۱۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 90-150 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11510

لوله پوش فیت ۹۰-۲۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 90-250 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11520

لوله پوش فیت ۹۰-۵۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 90-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11540

لوله پوش فیت ۹۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 90-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11560

لوله پوش فیت ۹۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 90-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11580

لوله پوش فیت ۹۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 90-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11600

لوله پوش فیت ۱۱۰-۱۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 110-150 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11610

لوله پوش فیت ۱۱۰-۲۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 110-250 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11620

لوله پوش فیت ۱۱۰-۵۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 110-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11640

لوله پوش فیت ۱۱۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 110-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11660

لوله پوش فیت ۱۱۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 110-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11680

لوله پوش فیت ۱۱۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 110-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11710

لوله پوش فیت ۱۲۵-۲۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 125-250 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11720

لوله پوش فیت ۱۲۵-۵۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 125-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11740

لوله پوش فیت ۱۲۵-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 125-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11760

لوله پوش فیت ۱۲۵-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 125-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11780

لوله پوش فیت ۱۲۵-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 125-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11810

لوله پوش فیت ۱۶۰-۲۵۰ گروه B
لوله پوش فيت 160-250 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11820

لوله پوش فیت ۱۶۰-۵۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 160-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11840

لوله پوش فیت ۱۶۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 160-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11860

لوله پوش فیت ۱۶۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 160-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11880

لوله پوش فیت ۱۶۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوش فيت 160-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13220

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۵۰۰-۵۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوشفيت 500-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13240

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۱۰۰۰-۵۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوشفيت 1000-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13260

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۲۰۰۰-۵۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوشفيت 2000-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13280

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۳۰۰۰-۵۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوشفيت 3000-50 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13320

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۶۳-۵۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 63-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13340

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۶۳-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 63-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13360

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۶۳-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 63-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13380

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۶۳-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 63-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13420

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۷۵-۵۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 75-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13440

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۷۵-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 75-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13460

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۷۵-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 75-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13480

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۷۵-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 75-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13520

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۹۰-۵۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 90-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13540

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۹۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 90-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13560

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۹۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 90-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13580

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۹۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 90-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13620

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۱۰-۵۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 110-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13640

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۱۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 110-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13660

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۱۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 110-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13680

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۱۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 110-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13720

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۲۵-۵۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 125-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13740

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۲۵-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 125-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13760

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۲۵-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 125-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13780

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۲۵-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 125-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13820

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۶۰-۵۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 160-500 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13840

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۶۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 160-1000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13860

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۶۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 160-2000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13880

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۶۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوكت پوش فيت 160-3000 گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10200

لوله یکسرسوکت ۱۵۰-۵۰ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 150-50 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10210

لوله یکسرسوکت ۲۵۰-۵۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 250-50میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10220

لوله یکسرسوکت ۵۰۰-۵۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 500-50میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10240

لوله یکسرسوکت ۱۰۰۰-۵۰ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 1000-50 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10260

لوله یکسرسوکت ۲۰۰۰-۵۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 2000-50میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10280

لوله یکسرسوکت ۳۰۰۰-۵۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 3000-50میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10300

لوله یکسرسوکت ۱۵۰-۶۳ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 150-63 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10310

لوله یکسرسوکت ۲۵۰-۶۳میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 250-63میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10320

لوله یکسرسوکت ۵۰۰-۶۳میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 500-63میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10340

لوله یکسرسوکت ۱۰۰۰-۶۳ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 1000-63 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10360

لوله یکسرسوکت ۲۰۰۰-۶۳میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 2000-63میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10380

لوله یکسرسوکت ۳۰۰۰-۶۳میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 3000-63میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10400

لوله یکسرسوکت ۱۵۰-۷۵ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 150-75 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10410

لوله یکسرسوکت ۲۵۰-۷۵میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 250-75میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10420

لوله یکسرسوکت ۵۰۰-۷۵میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 500-75میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10440

لوله یکسرسوکت ۱۰۰۰-۷۵ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 1000-75 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10460

لوله یکسرسوکت ۲۰۰۰-۷۵میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 2000-75میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10480

لوله یکسرسوکت ۳۰۰۰-۷۵میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 3000-75میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10500

لوله یکسرسوکت ۱۵۰-۹۰ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 150-90 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10510

لوله یکسرسوکت ۲۵۰-۹۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 250-90میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10520

لوله یکسرسوکت ۵۰۰-۹۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 500-90میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10540

لوله یکسرسوکت ۱۰۰۰-۹۰ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 1000-90 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10560

لوله یکسرسوکت ۲۰۰۰-۹۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 2000-90میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10580

لوله یکسرسوکت ۳۰۰۰-۹۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 3000-90میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10600

لوله یکسرسوکت ۱۵۰-۱۱۰ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 150-110 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10610

لوله یکسرسوکت ۲۵۰-۱۱۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 250-110میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10620

لوله یکسرسوکت ۵۰۰-۱۱۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 500-110میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10640

لوله یکسرسوکت ۱۰۰۰-۱۱۰ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 1000-110 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10660

لوله یکسرسوکت ۲۰۰۰-۱۱۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 2000-110میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10680

لوله یکسرسوکت ۳۰۰۰-۱۱۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 3000-110میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10710

لوله یکسرسوکت ۲۵۰-۱۲۵میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 250-125میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10720

لوله یکسرسوکت ۵۰۰-۱۲۵میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 500-125میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10740

لوله یکسرسوکت ۱۰۰۰-۱۲۵ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 1000-125 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10760

لوله یکسرسوکت ۲۰۰۰-۱۲۵میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 2000-125میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10780

لوله یکسرسوکت ۳۰۰۰-۱۲۵میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 3000-125میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10810

لوله یکسرسوکت ۲۵۰-۱۶۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 250-160میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10820

لوله یکسرسوکت ۵۰۰-۱۶۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 500-160میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10840

لوله یکسرسوکت ۱۰۰۰-۱۶۰ میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 1000-160 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10860

لوله یکسرسوکت ۲۰۰۰-۱۶۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 2000-160میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10880

لوله یکسرسوکت ۳۰۰۰-۱۶۰میلی متر BD
لوله یکسرسوکت 3000-160میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12220

لوله دو سرسوکت ۵۰۰-۵۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 500-50میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12240

لوله دو سرسوکت ۱۰۰۰-۵۰ میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 1000-50 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12260

لوله دو سرسوکت ۲۰۰۰-۵۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 2000-50میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12280

لوله دو سرسوکت ۳۰۰۰-۵۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 3000-50میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12320

لوله دو سرسوکت ۵۰۰-۶۳میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 500-63میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12340

لوله دو سرسوکت ۱۰۰۰-۶۳ میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 1000-63 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12360

لوله دو سرسوکت ۲۰۰۰-۶۳میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 2000-63میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12380

لوله دو سرسوکت ۳۰۰۰-۶۳میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 3000-63میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12420

لوله دو سرسوکت ۵۰۰-۷۵میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 500-75میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12440

لوله دو سرسوکت ۱۰۰۰-۷۵ میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 1000-75 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12460

لوله دو سرسوکت ۲۰۰۰-۷۵میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 2000-75میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12480

لوله دو سرسوکت ۳۰۰۰-۷۵میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 3000-75میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12520

لوله دو سرسوکت ۵۰۰-۹۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 500-90میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12540

لوله دو سرسوکت ۱۰۰۰-۹۰ میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 1000-90 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12560

لوله دو سرسوکت ۲۰۰۰-۹۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 2000-90میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12580

لوله دو سرسوکت ۳۰۰۰-۹۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 3000-90میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12620

لوله دو سرسوکت ۵۰۰-۱۱۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 500-110میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12640

لوله دو سرسوکت ۱۰۰۰-۱۱۰ میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 1000-110 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12660

لوله دو سرسوکت ۲۰۰۰-۱۱۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 2000-110میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12680

لوله دو سرسوکت ۳۰۰۰-۱۱۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 3000-110میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12720

لوله دو سرسوکت ۵۰۰-۱۲۵میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 500-125میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12740

لوله دو سرسوکت ۱۰۰۰-۱۲۵ میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 1000-125 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12760

لوله دو سرسوکت ۲۰۰۰-۱۲۵میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 2000-125میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12780

لوله دو سرسوکت ۳۰۰۰-۱۲۵میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 3000-125میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12820

لوله دو سرسوکت ۵۰۰-۱۶۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 500-160میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12840

لوله دو سرسوکت ۱۰۰۰-۱۶۰ میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 1000-160 میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12860

لوله دو سرسوکت ۲۰۰۰-۱۶۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 2000-160میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12880

لوله دو سرسوکت ۳۰۰۰-۱۶۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت 3000-160میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-20200

بوشن ۵۰ میلی متر
بوشن 50 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-20300

بوشن ۶۳ میلی متر
بوشن 63 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-20400

بوشن ۷۵ میلی متر
بوشن 75 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-20500

بوشن ۹۰ میلی متر
بوشن 90 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-20600

بوشن ۱۱۰ میلی متر
بوشن 110 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-20700

بوشن ۱۲۵ میلی متر
بوشن 125 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-20800

بوشن ۱۶۰ میلی متر
بوشن 160 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-26320

تبدیل خارج از مرکز ۵۰-۶۳
تبدیل خارج از مرکز 50-63 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-26420

تبدیل خارج از مرکز ۵۰-۷۵
تبدیل خارج از مرکز 50-75 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-26430

تبدیل خارج از مرکز ۶۳-۷۵
تبدیل خارج از مرکز 63-75 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-26520

تبدیل خارج از مرکز ۵۰-۹۰
تبدیل خارج از مرکز 50-90 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-26530

تبدیل خارج از مرکز ۹۰-۶۳
تبدیل خارج از مرکز 90-63 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-26620

تبدیل خارج از مرکز ۵۰-۱۱۰
تبدیل خارج از مرکز 50-110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-26630

تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰-۶۳
تبدیل خارج از مرکز 110-63 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-26640

تبدیل خارج از مرکز ۷۵-۱۱۰
تبدیل خارج از مرکز 75-110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-26650

تبدیل خارج از مرکز ۹۰-۱۱۰
تبدیل خارج از مرکز 90-110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-26760

تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰-۱۲۵
تبدیل خارج از مرکز 110-125 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-26860

تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰-۱۶۰
تبدیل خارج از مرکز 110-160 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-26870

تبدیل خارج از مرکز ۱۲۵-۱۶۰
تبدیل خارج از مرکز 125-160 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-30245

زانو ۴۵ درجه ۵۰ میلی متر
زانو ٤٥ درجه 50 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-30287

زانو ٨٧ درجه ۵۰ میلی متر
زانو ٨٧ درجه 50 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-30345

زانو ۴۵ درجه ۶۳ میلی متر
زانو ٤٥ درجه 63 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-30387

زانو ٨٧ درجه ۶۳ میلی متر
زانو ٨٧ درجه 63 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-30445

زانو ۴۵ درجه ۷۵ میلی متر
زانو ٤٥ درجه 75 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-30487

زانو ٨٧ درجه ۷۵ میلی متر
زانو ٨٧ درجه 75 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-30545

زانو ۴۵ درجه ۹۰ میلی متر
زانو ٤٥ درجه 90 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-30587

زانو ٨٧ درجه ۹۰ میلی متر
زانو ٨٧ درجه 90 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-30645

زانو ۴۵ درجه ۱۱۰ میلی متر
زانو ٤٥ درجه 110 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-30687

زانو ٨٧ درجه ۱۱۰ میلی متر
زانو ٨٧ درجه 110 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-30745

زانو ۴۵ درجه ۱۲۵ میلی متر
زانو ٤٥ درجه 125 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-30787

زانو ٨٧ درجه ۱۲۵ میلی متر
زانو ٨٧ درجه 125 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-30845

زانو ۴۵ درجه ۱۶۰ میلی متر
زانو ٤٥ درجه 160 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-30887

زانو ٨٧ درجه ۱۶۰ میلی متر
زانو ٨٧ درجه 160 میلی متر شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-33345

زانو ۴۵ درجه ونت دار ۶۳-۶۳-۵۰
زانو 45 درجه ونت دار 63-63-50 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-33387

زانو ۸۷ درجه ونت دار۶۳-۶۳-۵۰
زانو 87 درجه ونت دار63-63-50 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-33645

زانو ۴۵ درجه ونت دار ۱۱۰-۱۱۰-۵۰
زانو 45 درجه ونت دار 110-110-50 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-33687

زانو ۸۷ درجه ونت دار۱۱۰-۱۱۰-۵۰
زانو 87 درجه ونت دار110-110-50 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-35220

زانو ۵۰-۵۰ جهت ارتباط با ظرفشوئى و …
زانو 50-50 جهت ارتباط با ظرفشوئى و ...شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-36200

لاستیک ۳۰-۵۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و …
لاستیک 30-50 ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ...شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-36210

لاستیک ۴۰-۵۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و …
لاستیک 40-50 ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ...شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-36220

لاستیک ۵۰-۵۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و …
لاستیک 50-50 ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ...شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40220

سه راه ٨٧ درجه ۵۰-۵۰
سه راه ٨٧ درجه 50-50 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40320

سه راه ٨٧ درجه ۶۳-۵۰
سه راه ٨٧ درجه 63-50 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40330

سه راه ٨٧ درجه ۶۳-۶۳
سه راه ٨٧ درجه 63-63 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40420

سه راه ٨٧ درجه ۵۰-۷۵
سه راه ٨٧ درجه 50-75 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40430

سه راه ٨٧ درجه ۶۳-۷۵
سه راه ٨٧ درجه 63-75 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40440

سه راه ٨٧ درجه ۷۵-۷۵
سه راه ٨٧ درجه 75-75 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40520

سه راه ٨٧ درجه ۵۰-۹۰
سه راه ٨٧ درجه 50-90 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40530

سه راه ٨٧ درجه ۶۳-۹۰
سه راه ٨٧ درجه 63-90 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40540

سه راه ٨٧ درجه ۷۵-۹۰
سه راه ٨٧ درجه 75-90 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40550

سه راه ٨٧ درجه ۹۰-۹۰
سه راه ٨٧ درجه 90-90 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40620

سه راه ٨٧ درجه ۵۰-۱۱۰
سه راه ٨٧ درجه 50-110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40630

سه راه ٨٧ درجه ۶۳-۱۱۰
سه راه ٨٧ درجه 63-110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40640

سه راه ٨٧ درجه ۷۵-۱۱۰
سه راه ٨٧ درجه 75-110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40650

سه راه ٨٧ درجه ۹۰-۱۱۰
سه راه ٨٧ درجه 90-110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40660

سه راه ٨٧ درجه ۱۱۰-۱۱۰
سه راه ٨٧ درجه 110-110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40760

سه راه ٨٧ درجه ۱۱۰-۱۲۵
سه راه ٨٧ درجه 110-125 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40770

سه راه ٨٧ درجه ۱۲۵-۱۲۵
سه راه ٨٧ درجه 125-125 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40860

سه راه ٨٧ درجه ۱۱۰-۱۶۰
سه راه ٨٧ درجه 110-160 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40870

سه راه ٨٧ درجه ۱۲۵-۱۶۰
سه راه ٨٧ درجه 125-160 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-40880

سه راه ٨٧ درجه ۱۶۰-۱۶۰
سه راه ٨٧ درجه 160-160 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42220

سه راه ۴۵ درجه ۵۰-۵۰
سه راه ٤٥ درجه 50-50 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42320

سه راه ۴۵ درجه ۵۰-۶۳
سه راه ٤٥ درجه 50-63 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42330

سه راه ۴۵ درجه ۶۳-۶۳
سه راه ٤٥ درجه 63-63 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42420

سه راه ۴۵ درجه ۵۰-۷۵
سه راه ٤٥ درجه 50-75 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42440

سه راه ۴۵ درجه ۷۵-۷۵
سه راه ٤٥ درجه 75-75 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42520

سه راه ۴۵ درجه ۵۰-۹۰
سه راه ٤٥ درجه 50-90 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42530

سه راه ۴۵ درجه ۹۰-۶۳
سه راه ٤٥ درجه 90-63 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42540

سه راه ۴۵ درجه ۷۵-۹۰
سه راه ٤٥ درجه 75-90 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42550

سه راه ۴۵ درجه ۹۰-۹۰
سه راه ٤٥ درجه 90-90 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42620

سه راه ۴۵ درجه ۵۰-۱۱۰
سه راه ٤٥ درجه 50-110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42630

سه راه ۴۵ درجه ۶۳-۱۱۰
سه راه ٤٥ درجه 63-110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42640

سه راه ۴۵ درجه ۷۵-۱۱۰
سه راه ٤٥ درجه 75-110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42650

سه راه ۴۵ درجه ۹۰-۱۱۰
سه راه ٤٥ درجه 90-110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42660

سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰-۱۱۰
سه راه ٤٥ درجه 110-110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42760

سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰-۱۲۵
سه راه ٤٥ درجه 110-125 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42770

سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵-۱۲۵
سه راه ٤٥ درجه 125-125 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42860

سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰-۱۶۰
سه راه ٤٥ درجه 110-160 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42870

سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵-۱۶۰
سه راه ٤٥ درجه 125-160 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-42880

سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰-۱۶۰
سه راه ٤٥ درجه 160-160 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-51666

انشعاب دوبل ۶٧ درجه ۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰
انشعاب دوبل ٦٧ درجه 110-110-110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-60200

درپوش ۵۰
درپوش 50 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-60300

درپوش ۶۳
درپوش 63 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-60400

درپوش ۷۵
درپوش 75 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-60500

درپوش ۹۰
درپوش 90 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-60600

درپوش ۱۱۰
درپوش 110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-60700

درپوش ۱۲۵
درپوش 125 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-60800

درپوش ۱۶۰
درپوش 160 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-65400

دریچه بازدید ۷۵
دریچه بازدید 75 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-65500

دریچه بازدید ۹۰
دریچه بازدید 90 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-65600

دریچه بازدید ۱۱۰
دریچه بازدید 110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-65700

دریچه بازدید ۱۲۵
دریچه بازدید 125 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-65800

دریچه بازدید ۱۶۰
دریچه بازدید 160 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-66400

دریچه بازدید انتهایى ۷۵
دریچه بازدید انتهایى 75 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-66600

دریچه بازدید انتهایى ۱۱۰
دریچه بازدید انتهایى 110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78000

سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش(با لوله cm 60(75
سیفون 50 یك تکه با درپوش(با لوله cm 60(75 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78020

سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش(با لوله cm 20(75
سیفون 50 یك تکه با درپوش(با لوله cm 20(75 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78040

سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش(با لوله cm 75(75
سیفون 50 یك تکه با درپوش(با لوله cm 75(75 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78060

سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش(با لوله cm 90(75
سیفون 50 یك تکه با درپوش(با لوله cm 90(75 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78200

سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش(با لوله cm 60(63
سیفون 50 یك تکه با درپوش(با لوله cm 60(63 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78220

سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش(با لوله cm 20(63
سیفون 50 یك تکه با درپوش(با لوله cm 20(63 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78240

سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش(با لوله cm 75(63
سیفون 50 یك تکه با درپوش(با لوله cm 75(63 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78260

سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش(با لوله cm 90(63
سیفون 50 یك تکه با درپوش(با لوله cm 90(63 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78300

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 60
سیفون 63 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 60 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78301

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش ( با لوله ۷۵ وطول PE ) 60cm
سیفون 63 یك تکه با درپوش ( با لوله 75 وطول PE ) 60cm شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78320

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 20
سیفون 63 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 20 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78321

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش ( با لوله ۷۵ وطول PE ) 20cm
سیفون 63 یك تکه با درپوش ( با لوله 75 وطول PE ) 20cm شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78340

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 75
سیفون 63 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 75 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78341

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش ( با لوله ۷۵ وطول PE ) 75cm
سیفون 63 یك تکه با درپوش ( با لوله 75 وطول PE ) 75cm شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78360

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 90
سیفون 63 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 90 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78361

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش،با لوله ۷۵ وطول ۹۰c
سیفون 63 یك تکه با درپوش،با لوله 75 وطول 90c شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78400

سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 60
سیفون 75 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 60 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78401

سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش(با لوله ۷۵ وطول ۶۰cm(PE
سیفون 75 یك تکه با درپوش(با لوله 75 وطول 60cm(PE شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78420

سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 20
سیفون 75 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 20 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78421

سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش(با لوله ۷۵ وطول ۲۰cm(PE
سیفون 75 یك تکه با درپوش(با لوله 75 وطول 20cm(PE شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78440

سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 75
سیفون 75 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 75شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78441

سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش(با لوله ۷۵ وطول ۷۵cm(PE
سیفون 75 یك تکه با درپوش(با لوله 75 وطول 75cm(PE شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78460

سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 90
سیفون 75 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 90 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78461

سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش(با لوله ۷۵ وطول ۹۰cm(PE
سیفون 75 یك تکه با درپوش(با لوله 75 وطول 90cm(PE شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78500

سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 60
سیفون 90 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 60 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78520

سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 20
سیفون 90 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 20 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78540

سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 75
سیفون 90 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 75 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78560

سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 90
سیفون 90 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 90 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78600

سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 60
سیفون 110 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 60 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78601

سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش(با لوله ۱۲۵ وطول ۶۰cm(PE
سیفون 110 یك تکه با درپوش(با لوله 125 وطول 60cm(PE شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78620

سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 20
سیفون 110 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 20 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78621

سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش(با لوله ۱۲۵ وطول ۲۰cm(PE
سیفون 110 یك تکه با درپوش) با لوله 125 وطول 20cm)PE شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78640

سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 75
سیفون 110 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 75 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78641

سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش(با لوله ۱۲۵ وطول ۷۵cm(PE
سیفون 110 یك تکه با درپوش(با لوله 125 وطول 75cm(PE شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78660

سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش(با لوله)cm 90
سیفون 110 یك تکه با درپوش(با لوله)cm 90 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78661

سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش(با لوله ۱۲۵ وطول ۹۰cm(PE
سیفون 110 یك تکه با درپوش(با لوله 125 وطول 90cm(PE شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-79600

سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار cm 25
سیفون 110 یك تکه با لوله سوکتدار cm 25 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-79620

سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار cm 35
سیفون 110 یك تکه با لوله سوکتدار cm 35 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-79660

سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار cm 60
سیفون 110 یك تکه با لوله سوکتدار cm 60 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-79730

عصایى پشت بام ۶۳
عصایى پشت بام 63 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-79750

عصایى پشت بام ۹۰
عصایى پشت بام 90 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-79760

عصایی پشت بام ۱۱۰(با لوله)cm 200
عصایی پشت بام 110(با لوله)cm 200 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-85200

بست آویز لوله ۵۰ طرح جدید
بست آویز لوله 50 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-85300

بست آویز لوله ۶۳ طرح جدید
بست آویز لوله 63 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-85400

بست آویز لوله ۷۵ طرح جدید
بست آویز لوله 75 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-85500

بست آویز لوله ۹۰ طرح جدید
بست آویز لوله 90 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-85600

بست آویز لوله ۱۱۰ طرح جدید
بست آویز لوله 110 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-85700

بست آویز لوله ۱۲۵ طرح جدید
بست آویز لوله 125 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-86200

بست رایزر لوله ۵۰ طرح جدید
بست رایزر لوله 50 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-86300

بست رایزر لوله ۶۳ طرح جدید
بست رایزر لوله 63 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-86400

بست رایزر لوله ۷۵ طرح جدید
بست رایزر لوله 75 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-86500

بست رایزر لوله ۹۰ طرح جدید
بست رایزر لوله 90 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-86600

بست رایزر لوله ۱۱۰ طرح جدید
بست رایزر لوله 110 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-86700

بست رایزر لوله ۱۲۵ طرح جدید
بست رایزر لوله 125 طرح جدید شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-80230

مایع روان کننده ۱۲۵cc
مایع روان کننده 125cc شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-78322

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش ( با لوله ۶۳ وطول PE ) 20cm
سیفون 63 یك تکه با درپوش ( با لوله 63 وطول PE ) 20cm شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-11691

لوله پوشفیت گروه B110-5000
لوله پوشفيت گروه B110-5000 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-13691

لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۱۰-۵۰۰۰ گروه B
لوله دو سرسوکت پوش فیت ۱۱۰-5۰۰۰ گروه B شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-10691

لوله پوشفیت BD 5000-110
لوله پوشفیت BD 5000-110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-12691

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۵۰۰۰-۱۱۰میلی متر BD
لوله دو سرسوکت پوشفیت 5۰۰۰-۱۱۰میلی متر BD شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-87100

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۲۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای 20 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-87200

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۲۵
بست آویز سقفی دو رزوه ای 25 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-87300

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۳۲
بست آویز سقفی دو رزوه ای 32 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-87400

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۴۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای 40 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-87500

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۵۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای 50 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-87600

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۶۳
بست آویز سقفی دو رزوه ای 63 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-87700

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۷۵
بست آویز سقفی دو رزوه ای 75 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-87800

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۹۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای 90 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

NF-87900

بست آویز سقفی دو رزوه ای ۱۱۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای 110 شرکت نیوفلکس ساده
تومان
تومان0 سبد خرید

پوش فیت نیوفلکس سایلنت

پوش فیت نیوفلکس سایلنت غالبا در فضاهایی که به سکوت و آرامش بیشتری نیاز دارند مورد استفاده قرار می گیرند. به طور نمونه کتابخانه ها، مراکز ضبط صدا، ساختمان های مسکونی و اداری و … بیشترین کاربرد این نوع لوله و اتصالات را دارا می باشند.

(خرید بالای ۲۰ میلیون ۲۲% تخفیف)

 

خرید بیش از ۶۰ میلیون تومان حمل رایگان به سراسر ایران

 (به ازای خرید محصولات نیوفلکس ساده و سایلنت ۱۵ درصد تخفیف بگیرید)

(خرید بالای ۵۰ میلیون ۲۴% تخفیف)

 شناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

NS-15200

لوله پوشفیت ۱۵۰-۵۰ سایلنت
لوله پوشفيت 150-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15210

لوله پوشفیت ۲۵۰-۵۰ سایلنت
لوله پوشفيت 250-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15220

لوله پوشفیت ۵۰۰-۵۰ سایلنت
لوله پوشفيت 500-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15240

لوله پوشفیت ۱۰۰۰-۵۰ سایلنت
لوله پوشفيت 1000-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15260

لوله پوشفیت ۲۰۰۰-۵۰ سایلنت
لوله پوشفيت 2000-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15280

لوله پوشفیت ۳۰۰۰-۵۰ سایلنت
لوله پوشفيت 3000-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15400

لوله پوشفیت ۱۵۰-۷۵ سایلنت
لوله پوشفيت 150-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15410

لوله پوشفیت ۲۵۰-۷۵ سایلنت
لوله پوشفيت 250-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15420

لوله پوشفیت ۵۰۰-۷۵ سایلنت
لوله پوشفيت 500-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15440

لوله پوشفیت ۱۰۰۰-۷۵ سایلنت
لوله پوشفيت 1000-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15460

لوله پوشفیت ۲۰۰۰-۷۵ سایلنت
لوله پوشفيت 2000-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15480

لوله پوشفیت ۳۰۰۰-۷۵ سایلنت
لوله پوشفيت 3000-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15600

لوله پوشفیت ۱۵۰-۱۱۰ سایلنت
لوله پوشفيت 150-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15610

لوله پوشفیت ۲۵۰-۱۱۰ سایلنت
لوله پوشفيت 250-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15620

لوله پوشفیت ۵۰۰-۱۱۰ سایلنت
لوله پوشفيت 500-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15640

لوله پوشفیت ۱۰۰۰-۱۱۰ سایلنت
لوله پوشفيت 1000-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15660

لوله پوشفیت ۲۰۰۰-۱۱۰ سایلنت
لوله پوشفيت 2000-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15680

لوله پوشفیت ۳۰۰۰-۱۱۰ سایلنت
لوله پوشفيت 3000-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15710

لوله پوشفیت ۲۵۰-۱۲۵ سایلنت
لوله پوشفيت 250-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15720

لوله پوشفیت ۵۰۰-۱۲۵ سایلنت
لوله پوشفيت 500-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15740

لوله پوشفیت ۱۰۰۰-۱۲۵ سایلنت
لوله پوشفيت 1000-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15760

لوله پوشفیت ۲۰۰۰-۱۲۵ سایلنت
لوله پوشفيت 2000-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15780

لوله پوشفیت ۳۰۰۰-۱۲۵ سایلنت
لوله پوشفيت 3000-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15810

لوله پوشفیت ۲۵۰-۱۶۰ سایلنت
لوله پوشفيت 250-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15820

لوله پوشفیت ۵۰۰-۱۶۰ سایلنت
لوله پوشفيت 500-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15840

لوله پوشفیت ۱۰۰۰-۱۶۰ سایلنت
لوله پوشفيت 1000-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15860

لوله پوشفیت ۲۰۰۰-۱۶۰ سایلنت
لوله پوشفيت 2000-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-15880

لوله پوشفیت ۳۰۰۰-۱۶۰ سایلنت
لوله پوشفيت 3000-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17220

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۵۰۰-۵۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 500-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17240

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۱۰۰۰-۵۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 1000-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17260

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۲۰۰۰-۵۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 2000-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17280

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۳۰۰۰-۵۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 3000-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17420

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۵۰۰-۷۵ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 500-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17440

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۱۰۰۰-۷۵ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 1000-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17460

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۲۰۰۰-۷۵ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 2000-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17480

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۳۰۰۰-۷۵ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 3000-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17620

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۵۰۰-۱۱۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 500-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17640

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۱۰۰۰-۱۱۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 1000-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17660

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۲۰۰۰-۱۱۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 2000-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17680

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۳۰۰۰-۱۱۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 3000-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17720

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۵۰۰-۱۲۵ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 500-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17740

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۱۰۰۰-۱۲۵ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 1000-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17760

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۲۰۰۰-۱۲۵ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 2000-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17780

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۳۰۰۰-۱۲۵ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 3000-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17820

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۵۰۰-۱۶۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 500-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17840

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۱۰۰۰-۱۶۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 1000-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17860

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۲۰۰۰-۱۶۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 2000-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-17880

لوله دو سرسوکت پوشفیت ۳۰۰۰-۱۶۰ سایلنت
لوله دو سرسوكت پوشفيت 3000-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-22200

بوشن ۵۰ سایلنت
بوشن 50 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-22400

بوشن ۷۵ سایلنت
بوشن 75 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-22600

بوشن ۱۱۰ سایلنت
بوشن 110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-22700

بوشن ۱۲۵ سایلنت
بوشن 125 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-22800

بوشن ۱۶۰ سایلنت
بوشن 160 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-28420

تبد یل خارج از مرکز ۵۰-۷۵ سایلنت
تبد یل خارج از مرکز 50-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-28620

تبد یل خارج از مرکز ۵۰-۱۱۰ سایلنت
تبد یل خارج از مرکز 50-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-28640

تبد یل خارج از مرکز ۷۵-۱۱۰ سایلنت
تبد یل خارج از مرکز 75-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-28760

تبد یل خارج از مرکز ۱۱۰-۱۲۵ سایلنت
تبد یل خارج از مرکز 110-125 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-28860

تبد یل خارج از مرکز ۱۱۰-۱۶۰ سایلنت
تبد یل خارج از مرکز 110-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-28870

تبد یل خارج از مرکز ۱۲۵-۱۶۰ سایلنت
تبد یل خارج از مرکز 125-160 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-32245

زا نو ۴۵ درجه ۵۰ سایلنت
زا نو ٤٥ درجه 50 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-32287

زا نو ٨٧ درجه ۵۰ سایلنت
زا نو ٨٧ درجه 50 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-32445

زا نو ۴۵ درجه ۷۵ سایلنت
زا نو ٤٥ درجه 75 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-32487

زا نو ٨٧ درجه ۷۵ سایلنت
زا نو ٨٧ درجه 75 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-32645

زا نو ۴۵ درجه ۱۱۰ سایلنت
زا نو ٤٥ درجه 110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-32687

زا نو ٨٧ درجه ۱۱۰ سایلنت
زا نو ٨٧ درجه 110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-32745

زا نو ۴۵ درجه ۱۲۵ سایلنت
زا نو ٤٥ درجه 125 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-32787

زا نو ٨٧ درجه ۱۲۵ سایلنت
زا نو ٨٧ درجه 125 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-32845

زا نو ۴۵ درجه ۱۶۰ سایلنت
زا نو ٤٥ درجه 160 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-32887

زا نو ٨٧ درجه ۱۶۰ سایلنت
زا نو ٨٧ درجه 160 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-34645

زا نو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰-۱۱۰-۱۱۰ سایلنت
زا نو ٤٥ درجه ونت دار 50-110-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-34687

زا نو ٨٧ درجه ونت دار ۵۰-۱۱۰-۱۱۰ سایلنت
زا نو ٨٧ درجه ونت دار 50-110-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-44220

سه راه ۴۵ درجه ۵۰-۵۰ سایلنت
سه راه ٤٥ درجه 50-50 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-44420

سه راه ۴۵ درجه ۵۰-۷۵ سایلنت
سه راه ٤٥ درجه 50-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-44440

سه راه ۴۵ درجه ۷۵-۷۵ سایلنت
سه راه ٤٥ درجه 75-75 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-44620

سه راه ۴۵ درجه ۵۰-۱۱۰ سایلنت
سه راه ٤٥ درجه 50-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-44640

سه راه ۴۵ درجه ۷۵-۱۱۰ سایلنت
سه راه ٤٥ درجه 75-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید

NS-44660

سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰-۱۱۰ سایلنت
سه راه ٤٥ درجه 110-110 شرکت نیوفلکس سایلنت
تومان
تومان0 سبد خرید