لوله و اتصالات تک لایه    تک لایه آذین

 (به ازای خرید لوله واتصالات تک لایه آذین لوله ۱۵ درصد تخفیف بگیرید)

 (خرید بالای ۵۰ میلیون ۲۴% تخفیف)         (خرید بالای ۲۰ میلیون ۲۲% تخفیف)

 (خرید بیش از ۱۲۰ میلیون تومان حمل رایگان به سراسر ایران)

 

لوله و اتصالات تک لایه نوعی از لوله ها و اتصالات می باشند که در بسیاری از سیستم های لوله کشی مورد استفاده قرار می گیرند. لوله و اتصالات تک لایه آذین نیز که در ادامه لیست قیمت آن جهت مشاهده و ثبت سفارش قرار داده شده است به عنوان یک برند معروف و شناخته شده دارای کیفیتی عالی و قیمتی مناسب می باشند.شناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

TA-10008

لوله سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-10010

لوله سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-10012

لوله سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-10014

لوله سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-10016

لوله سفید ۵۰ میلیمتر آذین
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-10018

لوله سفید ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-10020

لوله سفید ۷۵ میلیمتر آذین
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-10022

لوله سفید ۹۰ میلیمتر آذین
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-10024

لوله سفید ۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-10026

لوله سفید ۱۲۵ میلیمتر آذین
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-10114

لوله فویلدار ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-10116

لوله فویلدار ۵۰ میلیمتر آذین
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-10118

لوله فویلدار ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11008

بوشن سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11010

بوشن سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11012

بوشن سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11014

بوشن سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11016

بوشن سفید ۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11018

بوشن سفید ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11020

بوشن سفید ۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11022

بوشن سفید ۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11024

بوشن سفید ۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11026

بوشن سفید ۱۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11112

بوشن تبدیل سفید ۲۰*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11114

بوشن تبدیل سفید ۲۰*۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11116

بوشن تبدیل سفید ۲۵*۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11118

بوشن تبدیل سفید ۲۰*۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11120

بوشن تبدیل سفید ۲۵*۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11122

بوشن تبدیل سفید ۳۲*۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11124

بوشن تبدیل سفید ۲۰*۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11126

بوشن تبدیل سفید ۲۵*۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11128

بوشن تبدیل سفید ۳۲*۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11130

بوشن تبدیل سفید ۴۰*۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11132

بوشن تبدیل سفید ۲۵*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11134

بوشن تبدیل سفید ۳۲*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11136

بوشن تبدیل سفید ۴۰*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11138

بوشن تبدیل سفید ۵۰*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11140

بوشن تبدیل سفید ۴۰*۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11142

بوشن تبدیل سفید ۵۰*۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11144

بوشن تبدیل سفید ۶۳*۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11146

بوشن تبدیل سفید ۵۰*۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11148

بوشن تبدیل سفید ۶۳*۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11150

بوشن تبدیل سفید ۷۵*۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11152

بوشن تبدیل سفید ۶۳*۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11154

بوشن تبدیل سفید ۷۵*۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11156

بوشن تبدیل سفید ۹۰*۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-11158

بوشن تبدیل سفید ۱۲۵*۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12108

زانویی ۹۰ درجه سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12110

زانویی ۹۰ درجه سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12112

زانویی ۹۰ درجه سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12114

زانویی ۹۰ درجه سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12116

زانویی ۹۰ درجه سفید ۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12118

زانویی ۹۰ درجه سفید ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12120

زانویی ۹۰ درجه سفید ۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12122

زانویی ۹۰ درجه سفید ۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12124

زانویی ۹۰ درجه سفید ۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12126

زانویی ۹۰ درجه سفید ۱۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12208

زانویی ۹۰ درجه چپقی سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12210

زانویی ۹۰ درجه چپقی سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12312

زانویی تبدیل ۹۰ درجه سفید ۲۵*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12508

زانویی ۴۵ درجه سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12510

زانویی ۴۵ درجه سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12512

زانویی ۴۵ درجه سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12514

زانویی ۴۵ درجه سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12516

زانویی ۴۵ درجه سفید ۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-12518

زانویی ۴۵ درجه سفید ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13108

سه راهی سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13110

سه راهی سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13112

سه راهی سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13114

سه راهی سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13116

سه راهی سفید ۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13118

سه راهی سفید ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13120

سه راهی سفید ۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13122

سه راهی سفید ۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13124

سه راهی سفید ۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13126

سه راهی سفید ۱۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13208

سه راهی سه کنج ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13210

سه راهی سه کنج ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13520

سه راهی تبدیل سفید ۲۰*۲۰*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13522

سه راهی تبدیل سفید ۲۵*۲۰*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13524

سه راهی تبدیل سفید ۲۰*۲۵*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13532

سه راهی تبدیل سفید ۲۰*۲۰*۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13534

سه راهی تبدیل سفید ۳۲*۲۰*۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13540

سه راهی تبدیل سفید ۳۲*۲۵*۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13541

سه راهی تبدیل سفید ۴۰*۲۰*۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13542

سه راهی تبدیل سفید ۴۰*۲۵*۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13545

سه راهی تبدیل سفید ۴۰*۳۲*۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13565

سه راهی تبدیل سفید ۵۰*۳۲*۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13572

سه راهی تبدیل سفید ۶۳*۲۵*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13574

سه راهی تبدیل سفید ۶۳*۳۲*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13576

سه راهی تبدیل سفید ۶۳*۴۰*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-13578

سه راهی تبدیل سفید ۶۳*۵۰*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-14108

درپوش سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-14110

درپوش سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-14112

درپوش سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-14114

درپوش سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-14116

درپوش سفید ۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-14118

درپوش سفید ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-14120

درپوش سفید ۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-14122

درپوش سفید ۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-14124

درپوش سفید ۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-16108

لوله خمدار ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-16110

لوله خمدار ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-16112

لوله خمدار ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-16208

لوله خم دو سر بوشن سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-16210

لوله خم دو سر بوشن سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-16508

پل سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-16510

پل سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-17108

چهارراه سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-17110

چهارراه سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-20108

زانویی بوشن فلزی دیواری سفید ۱/۲*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-20110

زانویی بوشن فلزی دیواری سفید ۳/۴*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-20112

زانویی بوشن فلزی دیواری سفید ۱/۲*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-20508

زانویی مغزی فلزی دیواری سفید ۱/۲*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-20509

زانویی مغزی فلزی دیواری سفید ۳/۴*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-20512

زانویی مغزی فلزی دیواری سفید ۳/۴*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21008

بوشن یکسر فلزی سفید ۱/۲*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21010

بوشن یکسر فلزی سفید ۳/۴*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21011

بوشن یکسر فلزی سفید ۱/۲*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21012

بوشن یکسر فلزی سفید ۳/۴*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21014

بوشن یکسر فلزی سفید ۱*۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21116

بوشن یکسر فلزی سفید ۱۱/۴*۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21118

بوشن یکسر فلزی سفید ۱۱/۲*۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21120

بوشن یکسر فلزی سفید ۲*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21122

بوشن یکسر فلزی سفید ۲۱/۲*۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21124

بوشن یکسر فلزی سفید ۳*۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21126

بوشن یکسر فلزی سفید ۴*۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21208

مغزی یکسر فلزی سفید ۱/۲*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21210

مغزی یکسر فلزی سفید ۳/۴*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21211

مغزی یکسر فلزی سفید ۱/۲*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21212

مغزی یکسر فلزی سفید ۳/۴*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21214

مغزی یکسر فلزی سفید ۱*۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21316

مغزی یکسر فلزی سفید ۱۱/۴*۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21318

مغزی یکسر فلزی سفید ۱۱/۲*۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-21320

مغزی یکسر فلزی سفید ۲*۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23008

زانویی یکسر بوشن فلزی سفید ۱/۲*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23010

زانویی یکسر بوشن فلزی سفید ۳/۴*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23012

زانویی یکسر بوشن فلزی سفید ۱/۲*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23014

زانویی یکسر بوشن فلزی سفید ۳/۴*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23016

زانویی یکسر بوشن فلزی سفید ۳/۴*۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23018

زانویی یکسر بوشن فلزی سفید ۱*۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23208

زانویی زوج یکسر بوشن فلزی سفید ۱/۲*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23212

زانویی زوج یکسر بوشن فلزی سفید ۱/۲*۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23308

زانویی زوج رادیاتوری ۵۰۰ یکسر بوشن فلزی سفید ۱/۲*۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23508

زانویی یکسر مغزی فلزی سفید ۱/۲*۲۰ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23509

زانویی یکسر مغزی فلزی سفید ۳/۴*۲۰ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23510

زانویی یکسر مغزی فلزی سفید ۳/۴*۲۵ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23511

زانویی یکسر مغزی فلزی سفید ۱/۲*۲۵ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23514

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید ۱/۲*۲۰ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23515

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید ۳/۴*۲۵ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23516

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید ۱*۳۲ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23518

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید ۱۱/۴*۴۰ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23520

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید ۱۱/۲*۵۰ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-23522

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید ۲*۶۳ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-24530

مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزی سفید ۱/۲*۲۰ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-24532

مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزی سفید ۳/۴*۲۵ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-24531

مهره ماسوره تلفیقى مغزی فلزی سفید ۱/۲*۲۰ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-24533

مهره ماسوره تلفیقى مغزی فلزی سفید ۳/۴*۲۵ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-25008

سه راهی بوشن فلزی سفید ۱/۲*۲۰ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-25010

سه راهی بوشن فلزی سفید ۳/۴*۲۰ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-25012

سه راهی بوشن فلزی سفید ۱/۲*۲۵ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-25014

سه راهی بوشن فلزی سفید ۳/۴*۲۵ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-25018

سه راهی بوشن فلزی سفید ۱*۳۲ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-25506

سه راهی مغزی فلزی سفید ۱/۲*۲۰ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-26010

سه راهی بوشن فلزی دیواری سفید ۱/۲*۲۰ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-26014

سه راهی بوشن فلزی دیواری سفید ۱/۲*۲۵ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-26016

سه راهی بوشن فلزی دیواری سفید ۳/۴*۲۵ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-26510

سه راهی مغزی فلزی دیواری سفید ۱/۲*۲۰ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-26518

سه راهی مغزی فلزی دیواری سفید ۳/۴*۲۵ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-30218

فلنج پلیمری ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-30220

فلنچ پلیمری ۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-30222

فلنچ پلیمری ۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-30224

فلنچ پلیمری ۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-30318

آداپتور فلنج پلیمری ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-30320

آداپتور فلنج پلیمری ۷۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-30322

آداپتور فلنج پلیمری ۹۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-30324

آداپتور فلنج پلیمری ۱۱۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40202

مهره ماسوره دو سر جوش سفید۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40204

مهره ماسوره دو سر جوش سفید۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40206

مهره ماسوره دو سر جوش سفید۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40212

مهره ماسوره دو سر جوش سفید۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40308

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40310

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40312

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40314

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40316

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید ۵۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40318

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید ۶۳ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40509

شیر فلکه ۴۵ درجه دو سر جوش سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-40513

شیر فلکه ۴۵ درجه دو سر جوش سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40511

شیر فلکه بوشن فلزی ۴۵ درجه سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40808

شیر فلکه کامل سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40810

شیر فلکه کامل سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40812

شیر فلکه کامل سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40814

شیر فلکه کامل سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40828

پایین تنه شیر فلکه سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40830

پایین تنه شیر فلکه سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40832

پایین تنه شیر فلکه سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40848

بالا تنه شیر فلکه ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40850

بالا تنه شیر فلکه ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40852

بالا تنه شیر فلکه ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-40940

بست لوله سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-40942

بست لوله سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-40944

بست لوله سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-40946

بست لوله سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-40960

بست زوج لوله سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-40962

بست زوج لوله سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41100

درپوش رزوه دار سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41102

درپوش رزوه دار سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41104

درپوش رزوه دار سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41120

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41122

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41151

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز ۱/۲ اینچ آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41152

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز ۳/۴ اینچ آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41153

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز ۱ اینچ آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41161

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی ۱/۲ اینچ آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41162

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی ۳/۴ اینچ آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41163

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی ۱ اینچ آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41171

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز ۲۰ میلیمتر جدید آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41181

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی ۲۰ میلیمتر جدید آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41208

شا بلون سفید ۱/۲ اینچ آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41210

شا بلون سفید ۳/۴ اینچ آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-41250

صفحه نصب رادیاتوری ۵۰۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-50020

لوله سه لایه سفید (PP.R) 20 میلیمتر آذین
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-50025

لوله سه لایه سفید (PP.R) 25 میلیمتر آذین
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-50032

لوله سه لایه سفید (PP.R) 32 میلیمتر آذین
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-50040

لوله سه لایه سفید (PP.R) 40 میلیمتر آذین
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-50050

لوله سه لایه سفید (PP.R) 50 میلی متر آذین
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-50063

لوله سه لایه سفید (PP.R) 63 میلی متر آذین
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

TA-50940

بست لوله سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50942

بست لوله سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50944

بست لوله سفید ۳۲ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50946

بست لوله سفید ۴۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50952

بست زوج لوله سفید ۲۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50954

بست زوج لوله سفید ۲۵ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50970

درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی (۱/۲طرح جدید) آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50971

درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی ۱/۲ اینچ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50972

درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی ۳/۴ اینچ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50973

درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی ۱ اینچ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50980

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ( ۱/۲ طرح جدید) آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50981

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۱/۲ اینچ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50982

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۳/۴ اینچ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50983

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۱ اینچ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50100

درپوش پلاستیکى رزوه دار پایه کوتاه سفید W1/2 اینچ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50102

درپوش پلاستیکى رزوه دار پایه کوتاه سفید W3/4 اینچ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50104

درپوش پلاستیکی رزوه دار پایه کوتاه سفید W1 اینچ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50120

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار سفید W1/2 اینچ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50122

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار سفید W3/4 اینچ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50208

شابلون نصب کوتاه ۱/۲ اینچ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50210

شابلون نصب کوتاه ۳/۴ اینچ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50250

صفحه نصب رادیاتوری ۵۰۰ میلیمتر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50119

جعبه ابزار آذین تیپ C (اتو+قالب) آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50121

جعبه ابزار آذین کامل A (اتو+قالب+صفحه یدک+قیچی+متر) آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50123

صفحه المنت آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50124

ترموستات دستگاه جوش آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50126

دستگاه جوش ۱۲۵-۶۳ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50128

دسته اتو آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50132

جعبه ابزار خالی (بدون متعلقات) آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50212

قالب دستگاه المنت ۳۲ میلی متر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50214

قالب دستگاه المنت ۴۰ میلی متر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50216

قالب دستگاه المنت ۵۰ میلی متر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50218

قالب دستگاه المنت ۶۳ میلی متر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50220

قالب دستگاه المنت ۷۵ میلی متر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50222

قالب دستگاه المنت ۹۰ میلی متر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50224

قالب دستگاه المنت ۱۱۰ میلی متر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-50226

قالب دستگاه المنت ۱۲۵ میلی متر آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-52023

جعبه خالی ابزار لوله تک لایه لاکی آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-70302

رنده لوله های پنج لایه (فویلدار) ۲۵×۲۰ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-70304

رنده لوله های پنج لایه (فویلدار) ۴۰×۳۲ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-70306

رنده لوله های پنج لایه (فویلدار) ۵۰×۴۰ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-70308

رنده لوله های پنج لایه (فویلدار) ۵۰×۶۳ آذین
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TA-70309

تیغه رنده لوله های پنج لایه (فویلدار) تومان
تومان0 سبد خرید