شیرآلات صنعتی   شیرآلات آبی آذرانشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

AZAR 116-1

شیر آبی دسته فلزی سایز ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 117-1

شیر آبی دسته فلزی یک سر مغزی سایز ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 117-2

شیر آبی دسته فلزی یک سر مغزی سایز ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 117-3

شیر آبی دسته فلزی یک سر مغزی سایز ۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 116-2

شیر آبی دسته فلزی سایز ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 116-3

شیر آبی دسته فلزی سایز ۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 116-4

شیر آبی دسته فلزی سایز ۱/۴*۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 116-5

شیر آبی دسته فلزی سایز ۱/۲*۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 116-6

شیر آبی دسته فلزی سایز ۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 116-7

شیر آبی دسته فلزی سایز ۱/۲*۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 116-8

شیر آبی دسته فلزی سایز ۳
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

برگشت AZAR138

شیر رادیاتور سایز ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR139 تک ضرب رفت

شیر رادیاتور سایز ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR130-1

شیر زانویی ( چپقی) سایز ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 142-1

شیر زانویی (چپقی) کوپلی سایز ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 142-2

شیر زانویی (چپقی) کوپلی سایز ۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 142-3

شیر زانویی (چپقی) کوپلی سایز ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR130-2

شیر زانویی ( چپقی) سایز ۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

کوتاه AZAR 118

شیر شلنگی دسته فلزی سایز ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

بلند AZAR125

شیر شلنگی دسته فلزی سایز ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

قفل شونده 1-AZAR141

شیر شلنگی دسته فلزی سایز ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR125

شیر شلنگی دسته فلزی سایز ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

قفل شونده AZAR141-2

شیر شلنگی دسته فلزی سایز ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR134 -1

شیر فیلتردار سایز ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR135-1

شیر فیلتردار یک سر مغزی سایز ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR135-2

شیر فیلتردار یک سر مغزی سایز ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR134 -2

شیر فیلتردار سایز ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 119

شیر ماشین لباسشویی سایز ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR128-1

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای سایز ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR129-2

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای یک سر مغزی سایز ۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR129-1

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای یک سر مغزی سایز ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR128-2

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای سایز ۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 107-1

شیر پکیجی سایز ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 107-2

شیر پکیجی سایز ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 123-1

شیر پیسوار فیلتردار سایز ۱/۲*۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 123-2

شیر پیسوار فیلتردار سایز ۳/۸*۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR127-1

شیر کالکتور دوسر کوپلی(۵ لایه) سایز ۱۶*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR127-2

شیر کالکتور دوسر کوپلی(۵ لایه) سایز ۲۰*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 140

شیر کالکتور پرسی (۵ لایه) سایز ۱۶*۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 115-1

شیر کالکتور کوپلی (۵ لایه) سایز ۱۶*۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 115-2

شیر کالکتور کوپلی (۵ لایه) سایز ۲۰*۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 115-3

شیر کالکتور کوپلی (۵ لایه) سایز ۲۰*۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 115-4

شیر کالکتور کوپلی (۵ لایه) سایز ۲۵*۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 105-4

شیر یکطرفه فنری سوپاپ برنجی سایز ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 105-5

شیر یکطرفه فنری سوپاپ برنجی سایز ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 105-6

شیر یکطرفه فنری سوپاپ برنجی سایز ۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 105-7

شیر یکطرفه فنری سوپاپ برنجی سایز ۱/۴*۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 105-8

شیر یکطرفه فنری سوپاپ برنجی سایز ۱/۲*۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 105-9

شیر یکطرفه فنری سوپاپ برنجی سایز ۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 105-1

شیر یکطرفه فنری سوپاپ پلاستیکی سایز ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 105-2

شیر یکطرفه فنری سوپاپ پلاستیکی سایز ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 105-3

شیر یکطرفه فنری سوپاپ پلاستیکی سایز ۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 112-1

شیرآبی دسته پروانه ای سایز ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 112-2

شیرآبی دسته پروانه ای سایز ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 112-3

شیرآبی دسته پروانه ای سایز ۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 132

شیردسته پروانه ای دو سر مغزی سایز ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 113-1

شیرپکیجی دسته پروانه ای یک سر مغزی سایز ۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 113-2

شیرپکیجی دسته پروانه ای یک سر مغزی سایز ۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

AZAR 113-3

شیرپکیجی دسته پروانه ای یک سر مغزی سایز ۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید