پلیکا   لوله و اتصالات پارس پلاستشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

PL-3010190006

تبدیل هم مرکز ( ۶۳*۱۲۵ )
واحد : عدد
13,800 تومان
تومان13,800 سبد خرید

PL-3020190001

تبدیل هم مرکز ناودانی ( ۶۳*۹۰ )
واحد : عدد
7,000 تومان
تومان7,000 سبد خرید

PL-3020190002

تبدیل هم مرکز ناودانی ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد
8,820 تومان
تومان8,820 سبد خرید

PL-3020190003

تبدیل هم مرکز ناودانی ( ۹۰*۱۱۰ )
واحد : عدد
10,200 تومان
تومان10,200 سبد خرید

PL-3020190004

تبدیل هم مرکز ناودانی ( ۹۰*۱۲۵ )
واحد : عدد
13,600 تومان
تومان13,600 سبد خرید

PL-3020190005

تبدیل هم مرکز ناودانی ( ۱۱۰*۱۲۵ )
واحد : عدد
12,500 تومان
تومان12,500 سبد خرید

PL-3020190006

تبدیل هم مرکز ناودانی ( ۱۱۰*۱۶۰ )
واحد : عدد
20,700 تومان
تومان20,700 سبد خرید

PL-3020190007

تبدیل هم مرکز ناودانی ( ۱۲۵*۱۶۰ )
واحد : عدد
21,500 تومان
تومان21,500 سبد خرید

PL-3020190008

تبدیل هم مرکز ناودانی ( ۱۶۰*۲۰۰ )
واحد : عدد
44,500 تومان
تومان44,500 سبد خرید

PL-3010190038

تبدیل هم مرکز ( ۶۳*۲۰۰ )
واحد : عدد
44,500 تومان
تومان44,500 سبد خرید

PL-3010190015

تبدیل پارس فاضلابی ( ۶۳*۹۰ )
واحد : عدد
9,200 تومان
تومان9,200 سبد خرید

PL-3010190014

تبدیل پارس فاضلابی ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد
10,800 تومان
تومان10,800 سبد خرید

PL-3010190013

تبدیل پارس فاضلابی ( ۹۰*۱۱۰ )
واحد : عدد
12,300 تومان
تومان12,300 سبد خرید

PL-3010190001

تبدیل کج فاضلابی ( ۴۰*۶۳ )
واحد : عدد
4,800 تومان
تومان4,800 سبد خرید

PL-3010190003

تبدیل کج فاضلابی ( ۱۱۰*۱۲۵ )
واحد : عدد
16,150 تومان
تومان16,150 سبد خرید

PL-3010190004

تبدیل کج فاضلابی ( ۱۱۰*۱۶۰ )
واحد : عدد
28,300 تومان
تومان28,300 سبد خرید

PL-3010190005

تبدیل کج فاضلابی ( ۱۲۵*۱۶۰ )
واحد : عدد
25,600 تومان
تومان25,600 سبد خرید

PL-3010190002

تبدیل کج فاضلابی ( ۵۰*۶۳ )
واحد : عدد
5,180 تومان
تومان5,180 سبد خرید

PL-3010190007

تبدیل کج فاضلابی ( ۶۳*۷۵ )
واحد : عدد
7,000 تومان
تومان7,000 سبد خرید

PL-3010190008

تبدیل کج فاضلابی ( ۶۳*۹۰ )
واحد : عدد
9,150 تومان
تومان9,150 سبد خرید

PL-3010190009

تبدیل کج فاضلابی ( ۷۵*۹۰ )
واحد : عدد
8,840 تومان
تومان8,840 سبد خرید

PL-3010190012

تبدیل کج فاضلابی ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد
12,300 تومان
تومان12,300 سبد خرید

PL-3010190010

تبدیل کج فاضلابی ( ۷۵*۱۱۰ )
واحد : عدد
13,370 تومان
تومان13,370 سبد خرید

PL-3010190011

تبدیل کج فاضلابی ( ۹۰*۱۱۰ )
واحد : عدد
13,100 تومان
تومان13,100 سبد خرید

PL-3010190016

تبدیل کج فاضلابی ( ۹۰*۱۲۵ )
واحد : عدد
17,620 تومان
تومان17,620 سبد خرید

PL-3020200016

درپوش دوطرفه ( ۵۰mm )
واحد : عدد
2,620 تومان
تومان2,620 سبد خرید

PL-3020200006

درپوش دوطرفه ناودانی ( ۵۰mm )
واحد : عدد
2,620 تومان
تومان2,620 سبد خرید

PL-3020200007

درپوش دوطرفه ناودانی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
3,550 تومان
تومان3,550 سبد خرید

PL-3020200005

درپوش دوطرفه ناودانی ( ۷۵mm )
واحد : عدد
5,240 تومان
تومان5,240 سبد خرید

PL-3020200014

درپوش دوطرفه ناودانی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
7,100 تومان
تومان7,100 سبد خرید

PL-3020200012

درپوش دوطرفه ناودانی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
9,800 تومان
تومان9,800 سبد خرید

PL-3020200010

درپوش دوطرفه ناودانی ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
14,000 تومان
تومان14,000 سبد خرید

PL-3020200017

درپوش دوطرفه ( ۶۳mm )
واحد : عدد
3,550 تومان
تومان3,550 سبد خرید

PL-3020200015

درپوش دوطرفه ( ۷۵mm )
واحد : عدد
5,240 تومان
تومان5,240 سبد خرید

PL-3020200024

درپوش دوطرفه ( ۹۰mm )
واحد : عدد
7,100 تومان
تومان7,100 سبد خرید

PL-3020200022

درپوش دوطرفه ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
9,800 تومان
تومان9,800 سبد خرید

PL-3020200020

درپوش دوطرفه ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
14,000 تومان
تومان14,000 سبد خرید

PL-3020200001

درپوش ناودانی ( ۶۳mm ) ( R )
واحد : عدد
3,550 تومان
تومان3,550 سبد خرید

PL-3010200005

درپوش ناودانی ( ۷۵mm ) ( R )
واحد : عدد
5,240 تومان
تومان5,240 سبد خرید

PL-3020200011

درپوش ناودانی ( ۹۰mm ) ( R )
واحد : عدد
7,100 تومان
تومان7,100 سبد خرید

PL-3020200013

درپوش ناودانی ( ۱۱۰mm ) ( R )
واحد : عدد
9,800 تومان
تومان9,800 سبد خرید

PL-3010200045

درپوش ( R ) ( 75mm )
واحد : عدد
5,240 تومان
تومان5,240 سبد خرید

PL-3020200051

درپوش ( R ) ( 90mm )
واحد : عدد
7,100 تومان
تومان7,100 سبد خرید

PL-3020200053

درپوش ( R ) ( 110mm )
واحد : عدد
9,800 تومان
تومان9,800 سبد خرید

PL-3010200006

درپوش ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
11,300 تومان
تومان11,300 سبد خرید

PL-3010200002

درپوش ( ۱۶۰mm )
واحد : عدد
23,100 تومان
تومان23,100 سبد خرید

PL-3010200003

درپوش ( ۲۰۰mm )
واحد : عدد
24,100 تومان
تومان24,100 سبد خرید

PL-3010200004

درپوش ( ۲۵۰mm )
واحد : عدد
43,700 تومان
تومان43,700 سبد خرید

PL-3020200041

درپوش ( R ) ( 63mm )
واحد : عدد
3,550 تومان
تومان3,550 سبد خرید

PL-3010230012

دریچه بازدید ( ۶۳mm )
واحد : عدد
10,000 تومان
تومان10,000 سبد خرید

PL-3010230016

دریچه بازدید ( ۷۵mm )
واحد : عدد
12,850 تومان
تومان12,850 سبد خرید

PL-3010230017

دریچه بازدید ( ۹۰mm )
واحد : عدد
17,700 تومان
تومان17,700 سبد خرید

PL-3010230001

دریچه بازدید ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
23,600 تومان
تومان23,600 سبد خرید

PL-3010230002

دریچه بازدید ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
26,400 تومان
تومان26,400 سبد خرید

PL-3010230003

دریچه بازدید ( ۱۶۰mm )
واحد : عدد
51,800 تومان
تومان51,800 سبد خرید

PL-3010160001

زانو ۴۵ دوسر کوپله ( ۳۲mm )
واحد : عدد
2,990 تومان
تومان2,990 سبد خرید

PL-3010160002

زانو ۴۵ دوسر کوپله ( ۷۵mm )
واحد : عدد
9,450 تومان
تومان9,450 سبد خرید

PL-3010170018

زانو ۴۵ فاضلابی ( ۴۰mm )
واحد : عدد
3,150 تومان
تومان3,150 سبد خرید

PL-3010170017

زانو ۴۵ فاضلابی ( ۵۰mm )
واحد : عدد
4,440 تومان
تومان4,440 سبد خرید

PL-3010170010

زانو ۴۵ فاضلابی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
7,050 تومان
تومان7,050 سبد خرید

PL-3010170011

زانو ۴۵ فاضلابی ( ۷۵mm )
واحد : عدد
9,370 تومان
تومان9,370 سبد خرید

PL-3010170012

زانو ۴۵ فاضلابی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
13,950 تومان
تومان13,950 سبد خرید

PL-3010170013

زانو ۴۵ فاضلابی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
18,200 تومان
تومان18,200 سبد خرید

PL-3010170014

زانو ۴۵ فاضلابی ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
23,100 تومان
تومان23,100 سبد خرید

PL-3010170015

زانو ۴۵ فاضلابی ( ۱۶۰mm )
واحد : عدد
48,500 تومان
تومان48,500 سبد خرید

PL-3010170016

زانو ۴۵ فاضلابی ( ۲۰۰mm )
واحد : عدد
93,700 تومان
تومان93,700 سبد خرید

PL-30201700072

زانو ۴۵ ناودانی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
5,700 تومان
تومان5,700 سبد خرید

PL-30201700074

زانو ۴۵ ناودانی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
11,200 تومان
تومان11,200 سبد خرید

PL-30201700076

زانو ۴۵ ناودانی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
16,500 تومان
تومان16,500 سبد خرید

PL-3010030007

زانو ۴۵ پارس فیت ( ۶۳mm )
واحد : عدد
9,170 تومان
تومان9,170 سبد خرید

PL-3010030012

زانو ۴۵ پارس فیت ( ۹۰mm )
واحد : عدد
16,900 تومان
تومان16,900 سبد خرید

PL-3010030009

زانو ۴۵ پارس فیت ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
23,100 تومان
تومان23,100 سبد خرید

PL-3010030011

زانو ۴۵ پارس فیت ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
28,500 تومان
تومان28,500 سبد خرید

PL-3010160003

زانو ۹۰ دوسر کوپله ( ۳۲mm )
واحد : عدد
3,120 تومان
تومان3,120 سبد خرید

PL-30110170001

زانو ۹۰ فاضلابی ( ۴۰mm )
واحد : عدد
3,280 تومان
تومان3,280 سبد خرید

PL-30110170002

زانو ۹۰ فاضلابی ( ۵۰mm )
واحد : عدد
5,570 تومان
تومان5,570 سبد خرید

PL-30110170003

زانو ۹۰ فاضلابی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
8,520 تومان
تومان8,520 سبد خرید

PL-30110170004

زانو ۹۰ فاضلابی ( ۷۵mm )
واحد : عدد
11,700 تومان
تومان11,700 سبد خرید

PL-30110170005

زانو ۹۰ فاضلابی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
15,600 تومان
تومان15,600 سبد خرید

PL-30110170006

زانو ۹۰ فاضلابی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
23,300 تومان
تومان23,300 سبد خرید

PL-30110170007

زانو ۹۰ فاضلابی ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
31,500 تومان
تومان31,500 سبد خرید

PL-30110170008

زانو ۹۰ فاضلابی ( ۱۶۰mm )
واحد : عدد
66,000 تومان
تومان66,000 سبد خرید

PL-30110170009

زانو ۹۰ فاضلابی ( ۲۰۰mm )
واحد : عدد
120,000 تومان
تومان120,000 سبد خرید

PL-30201700071

زانو ۹۰ ناودانی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
6,750 تومان
تومان6,750 سبد خرید

PL-30201700073

زانو ۹۰ ناودانی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
13,200 تومان
تومان13,200 سبد خرید

PL-30201700086

زانو ۹۰ ناودانی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
19,100 تومان
تومان19,100 سبد خرید

PL-3010030008

زانو ۹۰ پارس فیت ( ۶۳mm )
واحد : عدد
10,420 تومان
تومان10,420 سبد خرید

PL-3010030002

زانو ۹۰ پارس فیت ( ۹۰mm )
واحد : عدد
20,300 تومان
تومان20,300 سبد خرید

PL-3010030010

زانو ۹۰ پارس فیت ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
28,300 تومان
تومان28,300 سبد خرید

PL-3010030013

زانو ۹۰ پارس فیت ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
37,400 تومان
تومان37,400 سبد خرید

PL-3010010002

سـه راه تبدیلـی ۴۵ پارس فیت ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد
35,000 تومان
تومان35,000 سبد خرید

PL-3010010005

سـه راه تبدیلـی ۴۵ پارس فیت ( ۶۳*۹۰ )
واحد : عدد
27,800 تومان
تومان27,800 سبد خرید

PL-3010020004

سـه راه تبدیلـی ۴۵ پارس فیت ( ۹۰*۱۱۰ )
واحد : عدد
43,200 تومان
تومان43,200 سبد خرید

PL-3010020003

سـه راه تبدیلـی ۹۰ پارس فیت ( ۶۳*۹۰ )
واحد : عدد
22,700 تومان
تومان22,700 سبد خرید

PL-3010010006

سـه راه تبدیلـی ۹۰ پارس فیت ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد
30,700 تومان
تومان30,700 سبد خرید

PL-3010160004

سه راه تبدیل ۴۵ فاضلابی ( ۶۳*۹۰ )
واحد : عدد
21,700 تومان
تومان21,700 سبد خرید

PL-3010160005

سه راه تبدیل ۴۵ فاضلابی ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد
27,200 تومان
تومان27,200 سبد خرید

PL-3010160011

سه راه تبدیل ۴۵ فاضلابی ( ۷۵*۱۱۰ )
واحد : عدد
31,500 تومان
تومان31,500 سبد خرید

PL-3010160006

سه راه تبدیل ۴۵ فاضلابی ( ۹۰*۱۱۰ )
واحد : عدد
34,900 تومان
تومان34,900 سبد خرید

PL-3010160010

سه راه تبدیل ۴۵ فاضلابی ( ۹۰*۱۲۵ )
واحد : عدد
45,500 تومان
تومان45,500 سبد خرید

PL-3010160007

سه راه تبدیل ۴۵ فاضلابی ( ۱۱۰*۱۲۵ )
واحد : عدد
49,200 تومان
تومان49,200 سبد خرید

PL-3010160008

سه راه تبدیل ۴۵ فاضلابی ( ۱۱۰*۱۶۰ )
واحد : عدد
74,000 تومان
تومان74,000 سبد خرید

PL-3010160009

سه راه تبدیل ۴۵ فاضلابی ( ۱۲۵*۱۶۰ )
واحد : عدد
84,200 تومان
تومان84,200 سبد خرید

PL-3010160031

سه راه تبدیل ۹۰ فاضلابی ( ۶۳*۹۰ )
واحد : عدد
17,700 تومان
تومان17,700 سبد خرید

PL-3010160032

سه راه تبدیل ۹۰ فاضلابی ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد
23,500 تومان
تومان23,500 سبد خرید

PL-3010160033

سه راه تبدیل ۹۰ فاضلابی ( ۹۰*۱۱۰ )
واحد : عدد
29,400 تومان
تومان29,400 سبد خرید

PL-3020160002

سه راه تبدیلی ۴۵ ناودانی ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد
23,700 تومان
تومان23,700 سبد خرید

PL-3020160001

سه راه تبدیلی ۹۰ ناودانی ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد
21,500 تومان
تومان21,500 سبد خرید

PL-3020160003

سه راه تبدیلی ۹۰ درجه ناودانی ( ۱۱۰*۱۶۰ )
واحد : عدد
58,300 تومان
تومان58,300 سبد خرید

PL-3010150019

سه راه خم ۹۰ فاضلابی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
15,100 تومان
تومان15,100 سبد خرید

PL-3010150015

سه راه خم ۹۰ فاضلابی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
39,300 تومان
تومان39,300 سبد خرید

PL-3010150014

سه راه دریچه بازدید ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
44,000 تومان
تومان44,000 سبد خرید

PL-3010260001

سه راه ۴۵ سه سر کوپله ( ۳۲mm )
واحد : عدد
5,190 تومان
تومان5,190 سبد خرید

PL-3010150016

سه راه ۴۵ فاضلابی ( ۴۰mm )
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PL-3010150017

سه راه ۴۵ فاضلابی ( ۵۰mm )
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PL-3010150001

سه راه ۴۵ فاضلابی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
14,600 تومان
تومان14,600 سبد خرید

PL-3010150002

سه راه ۴۵ فاضلابی ( ۷۵mm )
واحد : عدد
17,900 تومان
تومان17,900 سبد خرید

PL-3010150003

سه راه ۴۵ فاضلابی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
28,100 تومان
تومان28,100 سبد خرید

PL-3010150004

سه راه ۴۵ فاضلابی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
41,200 تومان
تومان41,200 سبد خرید

PL-3010150025

سه راه ۴۵ فاضلابی ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
55,700 تومان
تومان55,700 سبد خرید

PL-3010150018

سه راه ۴۵ فاضلابی ( ۱۶۰mm )
واحد : عدد
104,000 تومان
تومان104,000 سبد خرید

PL-3010170007

سه راه ۴۵ فاضلابی ( ۲۰۰mm )
واحد : عدد
210,000 تومان
تومان210,000 سبد خرید

PL-30201700002

سه راه ۴۵ ناودانی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
11,200 تومان
تومان11,200 سبد خرید

PL-30201700004

سه راه ۴۵ ناودانی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
26,300 تومان
تومان26,300 سبد خرید

PL-30201700006

سه راه ۴۵ ناودانی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
38,000 تومان
تومان38,000 سبد خرید

PL-3010010016

سه راه ۴۵ پارس فیت ( ۶۳mm )
واحد : عدد
18,800 تومان
تومان18,800 سبد خرید

PL-3010010010

سه راه ۴۵ پارس فیت ( ۹۰mm )
واحد : عدد
34,300 تومان
تومان34,300 سبد خرید

PL-301010009

سه راه ۴۵ پارس فیت ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
49,500 تومان
تومان49,500 سبد خرید

PL-3010010014

سه راه ۴۵ پارس فیت ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
64,200 تومان
تومان64,200 سبد خرید

PL-3010260002

سه راه ۹۰ سه سر کوپله ( ۳۲mm )
واحد : عدد
4,720 تومان
تومان4,720 سبد خرید

PL-3010150005

سه راه ۹۰ فاضلابی ( ۴۰mm )
واحد : عدد
5,240 تومان
تومان5,240 سبد خرید

PL-3010150006

سه راه ۹۰ فاضلابی ( ۵۰mm )
واحد : عدد
7,100 تومان
تومان7,100 سبد خرید

PL-3010150007

سه راه ۹۰ فاضلابی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
11,000 تومان
تومان11,000 سبد خرید

PL-3010150008

سه راه ۹۰ فاضلابی ( ۷۵mm )
واحد : عدد
15,500 تومان
تومان15,500 سبد خرید

PL-3010150009

سه راه ۹۰ فاضلابی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
21,500 تومان
تومان21,500 سبد خرید

PL-3010150010

سه راه ۹۰ فاضلابی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
33,700 تومان
تومان33,700 سبد خرید

PL-3010150011

سه راه ۹۰ فاضلابی ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
39,000 تومان
تومان39,000 سبد خرید

PL-3010150012

سه راه ۹۰ فاضلابی ( ۱۶۰mm )
واحد : عدد
82,200 تومان
تومان82,200 سبد خرید

PL-3010150013

سه راه ۹۰ فاضلابی ( ۲۰۰mm )
واحد : عدد
158,000 تومان
تومان158,000 سبد خرید

PL-30201700001

سه راه ۹۰ ناودانی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
9,960 تومان
تومان9,960 سبد خرید

PL-30201700003

سه راه ۹۰ ناودانی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
17,000 تومان
تومان17,000 سبد خرید

PL-30201700096

سه راه ۹۰ ناودانی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
26,900 تومان
تومان26,900 سبد خرید

PL-3010010015

سه راه ۹۰ پارس فیت ( ۶۳mm )
واحد : عدد
14,700 تومان
تومان14,700 سبد خرید

PL-3010010013

سه راه ۹۰ پارس فیت ( ۹۰mm )
واحد : عدد
26,500 تومان
تومان26,500 سبد خرید

PL-3010010032

سه راه ۹۰ پارس فیت ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
39,100 تومان
تومان39,100 سبد خرید

PL-3010010012

سه راه ۹۰ پارس فیت ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
45,900 تومان
تومان45,900 سبد خرید

PL-30101800001

سیفون فاضلابی ( ۵۰mm )
واحد : عدد
7,100 تومان
تومان7,100 سبد خرید

PL-30101800002

سیفون فاضلابی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
11,800 تومان
تومان11,800 سبد خرید

PL-30101800003

سیفون فاضلابی ( ۷۵mm )
واحد : عدد
16,700 تومان
تومان16,700 سبد خرید

PL-30101800004

سیفون فاضلابی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
23,300 تومان
تومان23,300 سبد خرید

PL-30101800005

سیفون فاضلابی ( ۱۱۰*۱۱۰ )
واحد : عدد
38,400 تومان
تومان38,400 سبد خرید

PL-30101800006

سیفون فاضلابی ( ۱۱۰*۱۲۵ )
واحد : عدد
41,900 تومان
تومان41,900 سبد خرید

PL-30101800007

سیفون فاضلابی ( ۱۲۵*۱۲۵ )
واحد : عدد
46,200 تومان
تومان46,200 سبد خرید

PL-30101800008

سیفون فاضلابی ( ۱۶۰mm )
واحد : عدد
80,200 تومان
تومان80,200 سبد خرید

PL-3020180001

سیفون ناودانی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
9,250 تومان
تومان9,250 سبد خرید

PL-3020180002

سیفون ناودانی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
19,500 تومان
تومان19,500 سبد خرید

PL-3020180003

سیفون ناودانی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
30,000 تومان
تومان30,000 سبد خرید

PL-30102100001

فلنج ( ۱۶۰mm )
واحد : عدد
72,000 تومان
تومان72,000 سبد خرید

PL-30102100002

فلنج ( ۲۰۰mm )
واحد : عدد
139,000 تومان
تومان139,000 سبد خرید

PL-30102100003

فلنج ( ۲۵۰mm ) ( 4پیچ )
واحد : عدد
108,000 تومان
تومان108,000 سبد خرید

PL-30102100004

فلنج ( ۲۵۰mm ) ( 12پیچ )
واحد : عدد
168,000 تومان
تومان168,000 سبد خرید

PL-30102100005

فلنج ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
50,700 تومان
تومان50,700 سبد خرید

PL-30102100006

فلنج ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
60,300 تومان
تومان60,300 سبد خرید

PL-3060030005

لوله برقی ( ۲۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.5mm | قابلیت : خم سرد
32,100 تومان
تومان32,100 سبد خرید

PL-3060030001

لوله برقی ( ۲۵mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.5mm | قابلیت : خم سرد
41,900 تومان
تومان41,900 سبد خرید

PL-3060030003

لوله برقی ( ۳۲mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.8mm | قابلیت : خم سرد
70,900 تومان
تومان70,900 سبد خرید

PL-3060030013

لوله برقی ( ۳۲mm )
واحد : متر | ضخامت : 2.5mm | قابلیت : خم سرد
90,000 تومان
تومان90,000 سبد خرید

PL-3060030004

لوله برقی ( ۴۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.8mm | قابلیت : خم سرد
89,100 تومان
تومان89,100 سبد خرید

PL-3030010013

لوله پلیکا فاضلابی B ( 32mm )
واحد : متر | ضخامت : 3mm | وزن : 2.700
120,000 تومان
تومان120,000 سبد خرید

PL-3030010014

لوله پلیکا فاضلابی B ( 40mm )
واحد : متر | ضخامت : 3mm | وزن : 3.700
152,000 تومان
تومان152,000 سبد خرید

PL-3030010015

لوله پلیکا فاضلابی B ( 50mm )
واحد : متر | ضخامت : 3mm | وزن : 4
185,000 تومان
تومان185,000 سبد خرید

PL-3030010001

لوله پلیکا فاضلابی B ( 63mm )
واحد : متر | ضخامت : 3mm | وزن : 5.200
230,000 تومان
تومان230,000 سبد خرید

PL-3030010011

لوله پلیکا فاضلابی B ( 160mm )
واحد : متر | ضخامت : 3.2mm | وزن : 14.500
636,000 تومان
تومان636,000 سبد خرید

PL-3040010007

لوله پلیکا فاضلابی B ( 200mm )
واحد : متر | ضخامت : 4mm | وزن : 23
1,020,000 تومان
تومان1,020,000 سبد خرید

PL-3040010008

لوله پلیکا فاضلابی B ( 250mm )
واحد : متر | ضخامت : 4.9mm | وزن : 34.500
1,585,000 تومان
تومان1,585,000 سبد خرید

PL-3040010010

لوله پلیکا فاضلابی B ( 315mm )
واحد : متر | ضخامت : 6.2mm | وزن : 55
2,520,000 تومان
تومان2,520,000 سبد خرید

PL-3030010002

لوله پلیکا فاضلابی BD ( 75mm )
واحد : متر | ضخامت : 3mm | وزن : 6
266,000 تومان
تومان266,000 سبد خرید

PL-3030010003

لوله پلیکا فاضلابی BD ( 90mm )
واحد : متر | ضخامت : 3mm | وزن : 7.500
329,000 تومان
تومان329,000 سبد خرید

PL-3030010004

لوله پلیکا فاضلابی BD ( 110mm )
واحد : متر | ضخامت : 3.2mm | وزن : 9.800
426,000 تومان
تومان426,000 سبد خرید

PL-3030010005

لوله پلیکا فاضلابی BD ( 125mm )
واحد : متر | ضخامت : 3.2mm | وزن : 11.200
494,000 تومان
تومان494,000 سبد خرید

PL-3030010006

لوله پلیکا فاضلابی BD ( 160mm )
واحد : متر | ضخامت : 4mm | وزن : 18
790,000 تومان
تومان790,000 سبد خرید

PL-3030010007

لوله پلیکا فاضلابی BD ( 200mm )
واحد : متر | ضخامت : 4.9mm | وزن : 27.500
1,205,000 تومان
تومان1,205,000 سبد خرید

PL-3030010017

لوله پلیکا فاضلابی BD ( 250mm )
واحد : متر | ضخامت : 6.2mm | وزن : 43.500
2,000,000 تومان
تومان2,000,000 سبد خرید

PL-3030010027

لوله پلیکا فاضلابی BD ( 315mm )
واحد : متر | ضخامت : 7.7mm | وزن : 68
3,130,000 تومان
تومان3,130,000 سبد خرید

PL-3040010009

لوله پلیکا ناودانی R ( 50mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.8mm | وزن : 2.400
111,000 تومان
تومان111,000 سبد خرید

PL-3040010001

لوله پلیکا ناودانی R ( 63mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.8mm | وزن : 3.100
136,500 تومان
تومان136,500 سبد خرید

PL-3040010002

لوله پلیکا ناودانی R ( 75mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.8mm | وزن : 3.900
172,000 تومان
تومان172,000 سبد خرید

PL-3040010003

لوله پلیکا ناودانی R ( 90mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.8mm | وزن : 4.600
201,800 تومان
تومان201,800 سبد خرید

PL-3040010004

لوله پلیکا ناودانی R ( 110mm )
واحد : متر | ضخامت : 2.2mm | وزن : 6.800
300,000 تومان
تومان300,000 سبد خرید

PL-3040010005

لوله پلیکا ناودانی R ( 125mm )
واحد : متر | ضخامت : 2.5mm | وزن : 8.400
365,000 تومان
تومان365,000 سبد خرید

PL-3010250012

موفه یا رابط انبساطی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
21,100 تومان
تومان21,100 سبد خرید

PL-3010250008

موفه یا رابط انبساطی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
30,700 تومان
تومان30,700 سبد خرید

PL-3010250001

موفه یا رابط انبساطی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
42,100 تومان
تومان42,100 سبد خرید

PL-3010250009

موفه یا رابط انبساطی ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
56,400 تومان
تومان56,400 سبد خرید

PL-3010240001

چهار راه ۴۵ فاضلابی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
62,000 تومان
تومان62,000 سبد خرید

PL-3020260001

کلاهک سه سایز ( ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ )
واحد : عدد
35,000 تومان
تومان35,000 سبد خرید

PL-3010220017

کوپلینگ بدون ترمز ( ۶۳mm )
واحد : عدد
5,700 تومان
تومان5,700 سبد خرید

PL-3010220010

کوپلینگ بدون ترمز ( ۷۵mm )
واحد : عدد
7,470 تومان
تومان7,470 سبد خرید

PL-3010220007

کوپلینگ بدون ترمز ( ۹۰mm )
واحد : عدد
10,000 تومان
تومان10,000 سبد خرید

PL-3010220015

کوپلینگ بدون ترمز ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
14,400 تومان
تومان14,400 سبد خرید

PL-3010220011

کوپلینگ بدون ترمز ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
18,000 تومان
تومان18,000 سبد خرید

PL-3010220012

کوپلینگ ترمزدار ( ۶۳mm )
واحد : عدد
5,570 تومان
تومان5,570 سبد خرید

PL-3010220013

کوپلینگ ترمزدار ( ۹۰mm )
واحد : عدد
9,300 تومان
تومان9,300 سبد خرید

PL-3010220014

کوپلینگ ترمزدار ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
13,900 تومان
تومان13,900 سبد خرید

PL-3010220016

کوپلینگ ترمزدار ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
17,700 تومان
تومان17,700 سبد خرید

PL-3010220005

کوپلینگ ترمزدار ( ۱۶۰mm )
واحد : عدد
33,400 تومان
تومان33,400 سبد خرید

PL-3010220008

کوپلینگ ترمزدار ( ۲۰۰mm )
واحد : عدد
62,900 تومان
تومان62,900 سبد خرید

PL-3010220028

کوپلینگ ترمزدار ( ۲۵۰mm )
واحد : عدد
117,500 تومان
تومان117,500 سبد خرید

PL-3010060009

کوپلینگ پارس فیت ( ۶۳mm )
واحد : عدد
7,340 تومان
تومان7,340 سبد خرید

PL-3010060004

کوپلینگ پارس فیت ( ۷۵mm )
واحد : عدد
9,830 تومان
تومان9,830 سبد خرید

PL-3010060006

کوپلینگ پارس فیت ( ۹۰mm )
واحد : عدد
11,900 تومان
تومان11,900 سبد خرید

PL-3010060008

کوپلینگ پارس فیت ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
18,000 تومان
تومان18,000 سبد خرید

PL-3010060007

کوپلینگ پارس فیت ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
20,700 تومان
تومان20,700 سبد خرید