پلیکا   لوله و اتصالات پارس پلاستشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

PL-3010190006

تبدیل هم مرکز ( ۶۳*۱۲۵ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020190001

تبدیل هم مرکز ناودانی ( ۶۳*۹۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020190002

تبدیل هم مرکز ناودانی ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020190003

تبدیل هم مرکز ناودانی ( ۹۰*۱۱۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020190004

تبدیل هم مرکز ناودانی ( ۹۰*۱۲۵ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020190005

تبدیل هم مرکز ناودانی ( ۱۱۰*۱۲۵ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020190006

تبدیل هم مرکز ناودانی ( ۱۱۰*۱۶۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020190007

تبدیل هم مرکز ناودانی ( ۱۲۵*۱۶۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020190008

تبدیل هم مرکز ناودانی ( ۱۶۰*۲۰۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010190038

تبدیل هم مرکز ( ۶۳*۲۰۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010190015

تبدیل پارس فاضلابی ( ۶۳*۹۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010190014

تبدیل پارس فاضلابی ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010190013

تبدیل پارس فاضلابی ( ۹۰*۱۱۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010190001

تبدیل کج فاضلابی ( ۴۰*۶۳ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010190003

تبدیل کج فاضلابی ( ۱۱۰*۱۲۵ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010190004

تبدیل کج فاضلابی ( ۱۱۰*۱۶۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010190005

تبدیل کج فاضلابی ( ۱۲۵*۱۶۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010190002

تبدیل کج فاضلابی ( ۵۰*۶۳ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010190007

تبدیل کج فاضلابی ( ۶۳*۷۵ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010190008

تبدیل کج فاضلابی ( ۶۳*۹۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010190009

تبدیل کج فاضلابی ( ۷۵*۹۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010190012

تبدیل کج فاضلابی ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010190010

تبدیل کج فاضلابی ( ۷۵*۱۱۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010190011

تبدیل کج فاضلابی ( ۹۰*۱۱۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010190016

تبدیل کج فاضلابی ( ۹۰*۱۲۵ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020200016

درپوش دوطرفه ( ۵۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020200006

درپوش دوطرفه ناودانی ( ۵۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020200007

درپوش دوطرفه ناودانی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020200005

درپوش دوطرفه ناودانی ( ۷۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020200014

درپوش دوطرفه ناودانی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020200012

درپوش دوطرفه ناودانی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020200010

درپوش دوطرفه ناودانی ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020200017

درپوش دوطرفه ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020200015

درپوش دوطرفه ( ۷۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020200024

درپوش دوطرفه ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020200022

درپوش دوطرفه ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020200020

درپوش دوطرفه ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020200001

درپوش ناودانی ( ۶۳mm ) ( R )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010200005

درپوش ناودانی ( ۷۵mm ) ( R )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020200011

درپوش ناودانی ( ۹۰mm ) ( R )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020200013

درپوش ناودانی ( ۱۱۰mm ) ( R )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010200045

درپوش ( R ) ( 75mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020200051

درپوش ( R ) ( 90mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020200053

درپوش ( R ) ( 110mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010200006

درپوش ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010200002

درپوش ( ۱۶۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010200003

درپوش ( ۲۰۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010200004

درپوش ( ۲۵۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020200041

درپوش ( R ) ( 63mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010230012

دریچه بازدید ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010230016

دریچه بازدید ( ۷۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010230017

دریچه بازدید ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010230001

دریچه بازدید ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010230002

دریچه بازدید ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010230003

دریچه بازدید ( ۱۶۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010160001

زانو ۴۵ دوسر کوپله ( ۳۲mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010160002

زانو ۴۵ دوسر کوپله ( ۷۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010170018

زانو ۴۵ فاضلابی ( ۴۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010170017

زانو ۴۵ فاضلابی ( ۵۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010170010

زانو ۴۵ فاضلابی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010170011

زانو ۴۵ فاضلابی ( ۷۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010170012

زانو ۴۵ فاضلابی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010170013

زانو ۴۵ فاضلابی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010170014

زانو ۴۵ فاضلابی ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010170015

زانو ۴۵ فاضلابی ( ۱۶۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010170016

زانو ۴۵ فاضلابی ( ۲۰۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30201700072

زانو ۴۵ ناودانی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30201700074

زانو ۴۵ ناودانی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30201700076

زانو ۴۵ ناودانی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010030007

زانو ۴۵ پارس فیت ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010030012

زانو ۴۵ پارس فیت ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010030009

زانو ۴۵ پارس فیت ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010030011

زانو ۴۵ پارس فیت ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010160003

زانو ۹۰ دوسر کوپله ( ۳۲mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30110170001

زانو ۹۰ فاضلابی ( ۴۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30110170002

زانو ۹۰ فاضلابی ( ۵۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30110170003

زانو ۹۰ فاضلابی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30110170004

زانو ۹۰ فاضلابی ( ۷۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30110170005

زانو ۹۰ فاضلابی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30110170006

زانو ۹۰ فاضلابی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30110170007

زانو ۹۰ فاضلابی ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30110170008

زانو ۹۰ فاضلابی ( ۱۶۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30110170009

زانو ۹۰ فاضلابی ( ۲۰۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30201700071

زانو ۹۰ ناودانی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30201700073

زانو ۹۰ ناودانی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30201700086

زانو ۹۰ ناودانی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010030008

زانو ۹۰ پارس فیت ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010030002

زانو ۹۰ پارس فیت ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010030010

زانو ۹۰ پارس فیت ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010030013

زانو ۹۰ پارس فیت ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010010002

سـه راه تبدیلـی ۴۵ پارس فیت ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010010005

سـه راه تبدیلـی ۴۵ پارس فیت ( ۶۳*۹۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010020004

سـه راه تبدیلـی ۴۵ پارس فیت ( ۹۰*۱۱۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010020003

سـه راه تبدیلـی ۹۰ پارس فیت ( ۶۳*۹۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010010006

سـه راه تبدیلـی ۹۰ پارس فیت ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010160004

سه راه تبدیل ۴۵ فاضلابی ( ۶۳*۹۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010160005

سه راه تبدیل ۴۵ فاضلابی ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010160011

سه راه تبدیل ۴۵ فاضلابی ( ۷۵*۱۱۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010160006

سه راه تبدیل ۴۵ فاضلابی ( ۹۰*۱۱۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010160010

سه راه تبدیل ۴۵ فاضلابی ( ۹۰*۱۲۵ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010160007

سه راه تبدیل ۴۵ فاضلابی ( ۱۱۰*۱۲۵ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010160008

سه راه تبدیل ۴۵ فاضلابی ( ۱۱۰*۱۶۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010160009

سه راه تبدیل ۴۵ فاضلابی ( ۱۲۵*۱۶۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010160031

سه راه تبدیل ۹۰ فاضلابی ( ۶۳*۹۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010160032

سه راه تبدیل ۹۰ فاضلابی ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010160033

سه راه تبدیل ۹۰ فاضلابی ( ۹۰*۱۱۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020160002

سه راه تبدیلی ۴۵ ناودانی ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020160001

سه راه تبدیلی ۹۰ ناودانی ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020160003

سه راه تبدیلی ۹۰ درجه ناودانی ( ۱۱۰*۱۶۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010150019

سه راه خم ۹۰ فاضلابی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010150015

سه راه خم ۹۰ فاضلابی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010150014

سه راه دریچه بازدید ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010260001

سه راه ۴۵ سه سر کوپله ( ۳۲mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010150016

سه راه ۴۵ فاضلابی ( ۴۰mm )
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PL-3010150017

سه راه ۴۵ فاضلابی ( ۵۰mm )
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PL-3010150001

سه راه ۴۵ فاضلابی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010150002

سه راه ۴۵ فاضلابی ( ۷۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010150003

سه راه ۴۵ فاضلابی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010150004

سه راه ۴۵ فاضلابی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010150025

سه راه ۴۵ فاضلابی ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010150018

سه راه ۴۵ فاضلابی ( ۱۶۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010170007

سه راه ۴۵ فاضلابی ( ۲۰۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30201700002

سه راه ۴۵ ناودانی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30201700004

سه راه ۴۵ ناودانی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30201700006

سه راه ۴۵ ناودانی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010010016

سه راه ۴۵ پارس فیت ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010010010

سه راه ۴۵ پارس فیت ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-301010009

سه راه ۴۵ پارس فیت ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010010014

سه راه ۴۵ پارس فیت ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010260002

سه راه ۹۰ سه سر کوپله ( ۳۲mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010150005

سه راه ۹۰ فاضلابی ( ۴۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010150006

سه راه ۹۰ فاضلابی ( ۵۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010150007

سه راه ۹۰ فاضلابی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010150008

سه راه ۹۰ فاضلابی ( ۷۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010150009

سه راه ۹۰ فاضلابی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010150010

سه راه ۹۰ فاضلابی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010150011

سه راه ۹۰ فاضلابی ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010150012

سه راه ۹۰ فاضلابی ( ۱۶۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010150013

سه راه ۹۰ فاضلابی ( ۲۰۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30201700001

سه راه ۹۰ ناودانی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30201700003

سه راه ۹۰ ناودانی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30201700096

سه راه ۹۰ ناودانی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010010015

سه راه ۹۰ پارس فیت ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010010013

سه راه ۹۰ پارس فیت ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010010032

سه راه ۹۰ پارس فیت ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010010012

سه راه ۹۰ پارس فیت ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30101800001

سیفون فاضلابی ( ۵۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30101800002

سیفون فاضلابی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30101800003

سیفون فاضلابی ( ۷۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30101800004

سیفون فاضلابی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30101800005

سیفون فاضلابی ( ۱۱۰*۱۱۰ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30101800006

سیفون فاضلابی ( ۱۱۰*۱۲۵ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30101800007

سیفون فاضلابی ( ۱۲۵*۱۲۵ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30101800008

سیفون فاضلابی ( ۱۶۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020180001

سیفون ناودانی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020180002

سیفون ناودانی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020180003

سیفون ناودانی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30102100001

فلنج ( ۱۶۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30102100002

فلنج ( ۲۰۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30102100003

فلنج ( ۲۵۰mm ) ( 4پیچ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30102100004

فلنج ( ۲۵۰mm ) ( 12پیچ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30102100005

فلنج ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-30102100006

فلنج ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3060030005

لوله برقی ( ۲۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.5mm | قابلیت : خم سرد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3060030001

لوله برقی ( ۲۵mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.5mm | قابلیت : خم سرد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3060030003

لوله برقی ( ۳۲mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.8mm | قابلیت : خم سرد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3060030013

لوله برقی ( ۳۲mm )
واحد : متر | ضخامت : 2.5mm | قابلیت : خم سرد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3060030004

لوله برقی ( ۴۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.8mm | قابلیت : خم سرد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3030010013

لوله پلیکا فاضلابی B ( 32mm )
واحد : متر | ضخامت : 3mm | وزن : 2.700
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3030010014

لوله پلیکا فاضلابی B ( 40mm )
واحد : متر | ضخامت : 3mm | وزن : 3.700
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3030010015

لوله پلیکا فاضلابی B ( 50mm )
واحد : متر | ضخامت : 3mm | وزن : 4
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3030010001

لوله پلیکا فاضلابی B ( 63mm )
واحد : متر | ضخامت : 3mm | وزن : 5.200
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3030010011

لوله پلیکا فاضلابی B ( 160mm )
واحد : متر | ضخامت : 3.2mm | وزن : 14.500
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3040010007

لوله پلیکا فاضلابی B ( 200mm )
واحد : متر | ضخامت : 4mm | وزن : 23
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3040010008

لوله پلیکا فاضلابی B ( 250mm )
واحد : متر | ضخامت : 4.9mm | وزن : 34.500
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3040010010

لوله پلیکا فاضلابی B ( 315mm )
واحد : متر | ضخامت : 6.2mm | وزن : 55
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3030010002

لوله پلیکا فاضلابی BD ( 75mm )
واحد : متر | ضخامت : 3mm | وزن : 6
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3030010003

لوله پلیکا فاضلابی BD ( 90mm )
واحد : متر | ضخامت : 3mm | وزن : 7.500
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3030010004

لوله پلیکا فاضلابی BD ( 110mm )
واحد : متر | ضخامت : 3.2mm | وزن : 9.800
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3030010005

لوله پلیکا فاضلابی BD ( 125mm )
واحد : متر | ضخامت : 3.2mm | وزن : 11.200
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3030010006

لوله پلیکا فاضلابی BD ( 160mm )
واحد : متر | ضخامت : 4mm | وزن : 18
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3030010007

لوله پلیکا فاضلابی BD ( 200mm )
واحد : متر | ضخامت : 4.9mm | وزن : 27.500
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3030010017

لوله پلیکا فاضلابی BD ( 250mm )
واحد : متر | ضخامت : 6.2mm | وزن : 43.500
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3030010027

لوله پلیکا فاضلابی BD ( 315mm )
واحد : متر | ضخامت : 7.7mm | وزن : 68
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3040010009

لوله پلیکا ناودانی R ( 50mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.8mm | وزن : 2.400
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3040010001

لوله پلیکا ناودانی R ( 63mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.8mm | وزن : 3.100
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3040010002

لوله پلیکا ناودانی R ( 75mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.8mm | وزن : 3.900
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3040010003

لوله پلیکا ناودانی R ( 90mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.8mm | وزن : 4.600
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3040010004

لوله پلیکا ناودانی R ( 110mm )
واحد : متر | ضخامت : 2.2mm | وزن : 6.800
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3040010005

لوله پلیکا ناودانی R ( 125mm )
واحد : متر | ضخامت : 2.5mm | وزن : 8.400
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010250012

موفه یا رابط انبساطی ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010250008

موفه یا رابط انبساطی ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010250001

موفه یا رابط انبساطی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010250009

موفه یا رابط انبساطی ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010240001

چهار راه ۴۵ فاضلابی ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3020260001

کلاهک سه سایز ( ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010220017

کوپلینگ بدون ترمز ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010220010

کوپلینگ بدون ترمز ( ۷۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010220007

کوپلینگ بدون ترمز ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010220015

کوپلینگ بدون ترمز ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010220011

کوپلینگ بدون ترمز ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010220012

کوپلینگ ترمزدار ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010220013

کوپلینگ ترمزدار ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010220014

کوپلینگ ترمزدار ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010220016

کوپلینگ ترمزدار ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010220005

کوپلینگ ترمزدار ( ۱۶۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010220008

کوپلینگ ترمزدار ( ۲۰۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010220028

کوپلینگ ترمزدار ( ۲۵۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010060009

کوپلینگ پارس فیت ( ۶۳mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010060004

کوپلینگ پارس فیت ( ۷۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010060006

کوپلینگ پارس فیت ( ۹۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010060008

کوپلینگ پارس فیت ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PL-3010060007

کوپلینگ پارس فیت ( ۱۲۵mm )
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید