لوله و اتصالات تک لایه    تک لایه فیراتشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

TF-10001,12

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۲۰ فیرات
واحد : متر
17,500 تومان
تومان17,500 کلیک کنید

TF-10002,13

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۲۵ فیرات
واحد : متر
29,000 تومان
تومان29,000 کلیک کنید

TF-10003,14

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۳۲ فیرات
واحد : متر
52,000 تومان
تومان52,000 کلیک کنید

TF-10004,15

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۴۰ فیرات
واحد : متر
81,000 تومان
تومان81,000 کلیک کنید

TF-10005,16

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۵۰ فیرات
واحد : متر
128,000 تومان
تومان128,000 کلیک کنید

TF-10006,17

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۶۳ فیرات
واحد : متر
203,000 تومان
تومان203,000 کلیک کنید

TF-10007,18

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۷۵ فیرات
واحد : متر
308,000 تومان
تومان308,000 کلیک کنید

TF-10008,19

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۹۰ فیرات
واحد : متر
513,000 تومان
تومان513,000 کلیک کنید

TF-10009,20

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۱۱۰ فیرات
واحد : متر
780,000 تومان
تومان780,000 کلیک کنید

TF-10010,21

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۱۲۵ فیرات
واحد : متر
987,000 تومان
تومان987,000 کلیک کنید

TF-10011,22

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۱۶۰ فیرات
واحد : متر
1,450,000 تومان
تومان1,450,000 کلیک کنید

TF-s10001,12

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۲۰ فیرات
واحد : متر
15,500 تومان
تومان15,500 کلیک کنید

TF-s10002,13

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۲۵ فیرات
واحد : متر
25,000 تومان
تومان25,000 کلیک کنید

TF-s10003,14

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۳۲ فیرات
واحد : متر
42,500 تومان
تومان42,500 کلیک کنید

TF-s10004,15

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۴۰ فیرات
واحد : متر
67,500 تومان
تومان67,500 کلیک کنید

TF-s10005,16

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۵۰ فیرات
واحد : متر
106,000 تومان
تومان106,000 کلیک کنید

TF-s10006,17

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۶۳ فیرات
واحد : متر
175,000 تومان
تومان175,000 کلیک کنید

TF-s10007,18

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۷۵ فیرات
واحد : متر
250,000 تومان
تومان250,000 کلیک کنید

TF-s10008,19

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۹۰ فیرات
واحد : متر
395,000 تومان
تومان395,000 کلیک کنید

TF-s10009,20

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۱۱۰ فیرات
واحد : متر
590,000 تومان
تومان590,000 کلیک کنید

TF-s10010,21

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۱۲۵ فیرات
واحد : متر
762,000 تومان
تومان762,000 کلیک کنید

TF-s10011,22

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۱۶۰ فیرات
واحد : متر
1,190,000 تومان
تومان1,190,000 کلیک کنید

TF-t10005,16

لوله ساده فشار ۱۰ بار سایز ۵۰ فیرات
واحد : متر
92,000 تومان
تومان92,000 کلیک کنید

TF-t10006,17

لوله ساده فشار ۱۰ بار سایز ۶۳ فیرات
واحد : متر
152,000 تومان
تومان152,000 کلیک کنید

TF-t10008,19

لوله ساده فشار ۱۰ بار سایز ۹۰ فیرات
واحد : متر
362,000 تومان
تومان362,000 کلیک کنید

TF-10031,42

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۲۰
واحد : متر
24,000 تومان
تومان24,000 کلیک کنید

TF-10032,43

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۲۵
واحد : متر
34,000 تومان
تومان34,000 کلیک کنید

TF-10033,44

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۳۲
واحد : متر
56,500 تومان
تومان56,500 کلیک کنید

TF-10034,45

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۴۰
واحد : متر
86,000 تومان
تومان86,000 کلیک کنید

TF-10035,46

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۵۰
واحد : متر
136,000 تومان
تومان136,000 کلیک کنید

TF-10036,47

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۶۳
واحد : متر
230,000 تومان
تومان230,000 کلیک کنید

TF-10037,48

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۷۵
واحد : متر
320,000 تومان
تومان320,000 کلیک کنید

TF-10038,49

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۹۰
واحد : متر
440,000 تومان
تومان440,000 کلیک کنید

TF-10039,50

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۱۱۰
واحد : متر
690,000 تومان
تومان690,000 کلیک کنید

TF-10040,51

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۱۲۵
واحد : متر
870,000 تومان
تومان870,000 کلیک کنید

TF-10041,52

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۱۶۰
واحد : متر
1,420,000 تومان
تومان1,420,000 کلیک کنید

TF-s10031,42

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۲۰
واحد : متر
26,000 تومان
تومان26,000 کلیک کنید

TF-s10032,43

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۲۵
واحد : متر
38,000 تومان
تومان38,000 کلیک کنید

TF-s10033,44

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۳۲
واحد : متر
63,000 تومان
تومان63,000 کلیک کنید

TF-s10034,45

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۴۰
واحد : متر
97,000 تومان
تومان97,000 کلیک کنید

TF-s10035,46

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۵۰
واحد : متر
152,000 تومان
تومان152,000 کلیک کنید

TF-s10036,47

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۶۳
واحد : متر
240,000 تومان
تومان240,000 کلیک کنید

TF-s10037,48

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۷۵
واحد : متر
358,000 تومان
تومان358,000 کلیک کنید

TF-s10038,49

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۹۰
واحد : متر
534,000 تومان
تومان534,000 کلیک کنید

TF-s10039,50

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۱۱۰
واحد : متر
812,000 تومان
تومان812,000 کلیک کنید

TF-s10040,51

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۱۲۵
واحد : متر
1,023,000 تومان
تومان1,023,000 کلیک کنید

TF-s10041,52

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۱۶۰
واحد : متر
1,665,000 تومان
تومان1,665,000 کلیک کنید

TF-10061

لوله فویلدار ۲۵ اتمسفر سایز۲۰ فیرات
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10062

لوله فویلدار ۲۵ اتمسفر سایز۲۵ فیرات
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10063

لوله فویلدار ۲۵ اتمسفر سایز۳۲ فیرات
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10064

لوله فویلدار ۲۵ اتمسفر سایز۴۰ فیرات
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10065

لوله فویلدار ۲۵ اتمسفر سایز۵۰ فیرات
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10066

لوله فویلدار ۲۵ اتمسفر سایز۶۳ فیرات
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10067

لوله فویلدار ۲۵ اتمسفر سایز۷۵ فیرات
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10100

بوشن ۲۰ فیرات
واحد : عدد
2,400 تومان
تومان2,400 کلیک کنید

TF-10101

بوشن ۲۵ فیرات
واحد : عدد
3,500 تومان
تومان3,500 کلیک کنید

TF-10102

بوشن ۳۲ فیرات
واحد : عدد
7,200 تومان
تومان7,200 کلیک کنید

TF-10103

بوشن ۴۰ فیرات
واحد : عدد
10,800 تومان
تومان10,800 کلیک کنید

TF-10104

بوشن ۵۰ فیرات
واحد : عدد
19,000 تومان
تومان19,000 کلیک کنید

TF-10105

بوشن ۶۳ فیرات
واحد : عدد
35,000 تومان
تومان35,000 کلیک کنید

TF-10106

بوشن ۷۵ فیرات
واحد : عدد
52,500 تومان
تومان52,500 کلیک کنید

TF-10107

بوشن ۹۰ فیرات
واحد : عدد
99,000 تومان
تومان99,000 کلیک کنید

TF-10108

بوشن ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
156,000 تومان
تومان156,000 کلیک کنید

TF-10109

بوشن ۱۲۵ فیرات
واحد : عدد
308,000 تومان
تومان308,000 کلیک کنید

TF-10110

بوشن ۱۶۰ فیرات
واحد : عدد
590,000 تومان
تومان590,000 کلیک کنید

TF-10120

زانو ۹۰ درجه ۲۰ فیرات
واحد : عدد
3,400 تومان
تومان3,400 کلیک کنید

TF-10121

زانو ۹۰ درجه ۲۵ فیرات
واحد : عدد
5,400 تومان
تومان5,400 کلیک کنید

TF-10122

زانو ۹۰ درجه ۳۲ فیرات
واحد : عدد
9,400 تومان
تومان9,400 کلیک کنید

TF-10123

زانو ۹۰ درجه ۴۰ فیرات
واحد : عدد
16,500 تومان
تومان16,500 کلیک کنید

TF-10124

زانو ۹۰ درجه ۵۰ فیرات
واحد : عدد
31,500 تومان
تومان31,500 کلیک کنید

TF-10125

زانو ۹۰ درجه ۶۳ فیرات
واحد : عدد
60,000 تومان
تومان60,000 کلیک کنید

TF-10126

زانو ۹۰ درجه ۷۵ فیرات
واحد : عدد
99,000 تومان
تومان99,000 کلیک کنید

TF-10127

زانو ۹۰ درجه ۹۰ فیرات
واحد : عدد
220,000 تومان
تومان220,000 کلیک کنید

TF-10128

زانو ۹۰ درجه ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
345,000 تومان
تومان345,000 کلیک کنید

TF-10129

زانو ۹۰ درجه ۱۲۵ فیرات
واحد : عدد
650,000 تومان
تومان650,000 کلیک کنید

TF-10130

زانو ۹۰ درجه ۱۶۰ فیرات
واحد : عدد
1,275,000 تومان
تومان1,275,000 کلیک کنید

TF-10140

سه راه ۲۰ فیرات
واحد : عدد
5,200 تومان
تومان5,200 کلیک کنید

TF-10141

سه راه ۲۵ فیرات
واحد : عدد
6,600 تومان
تومان6,600 کلیک کنید

TF-10142

سه راه ۳۲ فیرات
واحد : عدد
15,000 تومان
تومان15,000 کلیک کنید

TF-10143

سه راه ۴۰ فیرات
واحد : عدد
20,000 تومان
تومان20,000 کلیک کنید

TF-10144

سه راه ۵۰ فیرات
واحد : عدد
37,500 تومان
تومان37,500 کلیک کنید

TF-10145

سه راه ۶۳ فیرات
واحد : عدد
82,000 تومان
تومان82,000 کلیک کنید

TF-10146

سه راه ۷۵ فیرات
واحد : عدد
133,000 تومان
تومان133,000 کلیک کنید

TF-10147

سه راه ۹۰ فیرات
واحد : عدد
272,000 تومان
تومان272,000 کلیک کنید

TF-10148

سه راه ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
458,000 تومان
تومان458,000 کلیک کنید

TF-10149

سه راه ۱۲۵ فیرات
واحد : عدد
1,005,000 تومان
تومان1,005,000 کلیک کنید

TF-10150

سه راه ۱۶۰ فیرات
واحد : عدد
2,020,000 تومان
تومان2,020,000 کلیک کنید

TF-10160

بست دوقلو ۲۰ فیرات
واحد : عدد
3,750 تومان
تومان3,750 کلیک کنید

TF-10161

بست دوقلو ۲۵ فیرات
واحد : عدد
4,500 تومان
تومان4,500 کلیک کنید

TF-10162

بست دوقلو ۳۲ فیرات
واحد : عدد
5,600 تومان
تومان5,600 کلیک کنید

TF-10170

زانو خم ۲۰ فیرات
واحد : عدد
7,200 تومان
تومان7,200 کلیک کنید

TF-10171

زانو خم ۲۵ فیرات
واحد : عدد
12,000 تومان
تومان12,000 کلیک کنید

TF-10180

زانو خم چپقی ۲۰ فیرات
واحد : عدد
6,900 تومان
تومان6,900 کلیک کنید

TF-10181

زانو خم چپقی ۲۵ فیرات
واحد : عدد
11,000 تومان
تومان11,000 کلیک کنید

TF-10190

زانو چپقی ۹۰ درجه ۲۰ فیرات
واحد : عدد
5,700 تومان
تومان5,700 کلیک کنید

TF-10191

زانو چپقی ۹۰ درجه ۲۵ فیرات
واحد : عدد
9,100 تومان
تومان9,100 کلیک کنید

TF-10192

زانو چپقی ۹۰ درجه ۳۲ فیرات
واحد : عدد
13,200 تومان
تومان13,200 کلیک کنید

TF-10193

زانو چپقی ۹۰ درجه ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10200

زانو چپقی ۴۵ درجه ۲۰ فیرات
واحد : عدد
4,200 تومان
تومان4,200 کلیک کنید

TF-10201

زانو چپقی ۴۵ درجه ۲۵ فیرات
واحد : عدد
5,600 تومان
تومان5,600 کلیک کنید

TF-10202

زانو چپقی ۴۵ درجه ۳۲ فیرات
واحد : عدد
10,000 تومان
تومان10,000 کلیک کنید

TF-10203

زانو چپقی ۴۵ درجه ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10210

زانو ۴۵ درجه ۲۰ فیرات
واحد : عدد
4,500 تومان
تومان4,500 کلیک کنید

TF-10211

زانو ۴۵ درجه ۲۵ فیرات
واحد : عدد
6,000 تومان
تومان6,000 کلیک کنید

TF-10212

زانو ۴۵ درجه ۳۲ فیرات
واحد : عدد
10,800 تومان
تومان10,800 کلیک کنید

TF-10213

زانو ۴۵ درجه ۴۰ فیرات
واحد : عدد
15,700 تومان
تومان15,700 کلیک کنید

TF-10214

زانو ۴۵ درجه ۵۰ فیرات
واحد : عدد
32,000 تومان
تومان32,000 کلیک کنید

TF-10215

زانو ۴۵ درجه ۶۳ فیرات
واحد : عدد
61,000 تومان
تومان61,000 کلیک کنید

TF-10220

زانو تبدیلی ۲۰*۲۵ فیرات
واحد : عدد
5,800 تومان
تومان5,800 کلیک کنید

TF-10221

زانو تبدیلی ۲۵*۳۲ فیرات
واحد : عدد
10,500 تومان
تومان10,500 کلیک کنید

TF-10225

تبدیل دو سر بوشن ( نصب لوله به لوله )۲۰*۲۵ فیرات
واحد : عدد
4,000 تومان
تومان4,000 کلیک کنید

TF-10226

تبدیل دو سر بوشن ( نصب لوله به لوله )۲۵*۳۲ فیرات
واحد : عدد
7,400 تومان
تومان7,400 کلیک کنید

TF-10230

بوشن تبدیلی ۲۰*۲۵ فیرات
واحد : عدد
2,800 تومان
تومان2,800 کلیک کنید

TF-10231

بوشن تبدیلی ۲۰*۳۲ فیرات
واحد : عدد
4,300 تومان
تومان4,300 کلیک کنید

TF-10232

بوشن تبدیلی ۲۵*۳۲ فیرات
واحد : عدد
5,200 تومان
تومان5,200 کلیک کنید

TF-10233

بوشن تبدیلی ۲۰*۴۰ فیرات
واحد : عدد
7,300 تومان
تومان7,300 کلیک کنید

TF-10234

بوشن تبدیلی ۲۵*۴۰ فیرات
واحد : عدد
7,800 تومان
تومان7,800 کلیک کنید

TF-10235

بوشن تبدیلی ۳۲*۴۰ فیرات
واحد : عدد
9,800 تومان
تومان9,800 کلیک کنید

TF-10236

بوشن تبدیلی ۲۰*۵۰ فیرات
واحد : عدد
11,000 تومان
تومان11,000 کلیک کنید

TF-10237

بوشن تبدیلی ۲۵*۵۰ فیرات
واحد : عدد
12,000 تومان
تومان12,000 کلیک کنید

TF-10238

بوشن تبدیلی ۳۲*۵۰ فیرات
واحد : عدد
13,000 تومان
تومان13,000 کلیک کنید

TF-10239

بوشن تبدیلی ۴۰*۵۰ فیرات
واحد : عدد
13,500 تومان
تومان13,500 کلیک کنید

TF-10240

بوشن تبدیلی ۲۵*۶۳ فیرات
واحد : عدد
20,000 تومان
تومان20,000 کلیک کنید

TF-10241

بوشن تبدیلی ۳۲*۶۳ فیرات
واحد : عدد
21,000 تومان
تومان21,000 کلیک کنید

TF-10242

بوشن تبدیلی ۴۰*۶۳ فیرات
واحد : عدد
22,000 تومان
تومان22,000 کلیک کنید

TF-10243

بوشن تبدیلی ۵۰*۶۳ فیرات
واحد : عدد
26,000 تومان
تومان26,000 کلیک کنید

TF-10244

بوشن تبدیلی ۵۰*۷۵ فیرات
واحد : عدد
34,000 تومان
تومان34,000 کلیک کنید

TF-10245

بوشن تبدیلی ۶۳*۷۵ فیرات
واحد : عدد
42,000 تومان
تومان42,000 کلیک کنید

TF-10246

بوشن تبدیلی ۶۳*۹۰ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10247

بوشن تبدیلی ۷۵*۹۰ فیرات
واحد : عدد
77,000 تومان
تومان77,000 کلیک کنید

TF-10248

بوشن تبدیلی ۹۰*۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
128,000 تومان
تومان128,000 کلیک کنید

TF-10249

بوشن تبدیلی ۱۱۰*۱۲۵ فیرات
واحد : عدد
270,000 تومان
تومان270,000 کلیک کنید

TF-10250

بوشن تبدیلی ۱۲۵*۱۶۰ فیرات
واحد : عدد
545,000 تومان
تومان545,000 کلیک کنید

TF-10260

سه راه تبدیل ۲۵*۲۰*۲۵ فیرات
واحد : عدد
8,100 تومان
تومان8,100 کلیک کنید

TF-10261

سه راه تبدیل ۲۰*۲۰*۲۵ فیرات
واحد : عدد
7,300 تومان
تومان7,300 کلیک کنید

TF-10262

سه راه تبدیل ۳۲*۲۰*۳۲ فیرات
واحد : عدد
14,500 تومان
تومان14,500 کلیک کنید

TF-10263

سه راه تبدیل ۳۲*۲۵*۳۲ فیرات
واحد : عدد
14,000 تومان
تومان14,000 کلیک کنید

TF-10264

سه راه تبدیل ۴۰*۲۰*۴۰ فیرات
واحد : عدد
21,000 تومان
تومان21,000 کلیک کنید

TF-10265

سه راه تبدیل ۴۰*۲۵*۴۰ فیرات
واحد : عدد
22,000 تومان
تومان22,000 کلیک کنید

TF-10266

سه راه تبدیل ۴۰*۳۲*۴۰ فیرات
واحد : عدد
22,000 تومان
تومان22,000 کلیک کنید

TF-10267

سه راه تبدیل ۵۰*۲۰*۵۰ فیرات
واحد : عدد
43,000 تومان
تومان43,000 کلیک کنید

TF-10268

سه راه تبدیل ۵۰*۲۵*۵۰ فیرات
واحد : عدد
45,000 تومان
تومان45,000 کلیک کنید

TF-10269

سه راه تبدیل ۵۰*۳۲*۵۰ فیرات
واحد : عدد
46,000 تومان
تومان46,000 کلیک کنید

TF-10270

سه راه تبدیل ۵۰*۴۰*۵۰ فیرات
واحد : عدد
47,000 تومان
تومان47,000 کلیک کنید

TF-10271

سه راه تبدیل ۶۳*۲۰*۶۳ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10272

سه راه تبدیل ۶۳*۲۵*۶۳ فیرات
واحد : عدد
81,000 تومان
تومان81,000 کلیک کنید

TF-10273

سه راه تبدیل ۶۳*۳۲*۶۳ فیرات
واحد : عدد
81,000 تومان
تومان81,000 کلیک کنید

TF-10274

سه راه تبدیل ۶۳*۴۰*۶۳ فیرات
واحد : عدد
83,000 تومان
تومان83,000 کلیک کنید

TF-10275

سه راه تبدیل ۶۳*۵۰*۶۳ فیرات
واحد : عدد
90,000 تومان
تومان90,000 کلیک کنید

TF-10280

سه راه کنج ۳۲*۲۰*۲۰*۳۲ فیرات
واحد : عدد
22,000 تومان
تومان22,000 کلیک کنید

TF-10281

سه راه کنج ۳۲*۲۵*۲۵*۳۲ فیرات
واحد : عدد
22,000 تومان
تومان22,000 کلیک کنید

TF-10282

سه راه کنج ۴۰*۲۰*۲۰*۴۰ فیرات
واحد : عدد
32,000 تومان
تومان32,000 کلیک کنید

TF-10283

سه راه کنج ۴۰*۲۵*۲۵*۴۰ فیرات
واحد : عدد
32,500 تومان
تومان32,500 کلیک کنید

TF-10290

چهارراه ۲۰ فیرات
واحد : عدد
7,000 تومان
تومان7,000 کلیک کنید

TF-10291

چهارراه ۲۵ فیرات
واحد : عدد
10,500 تومان
تومان10,500 کلیک کنید

TF-10292

چهارراه ۳۲ فیرات
واحد : عدد
18,500 تومان
تومان18,500 کلیک کنید

TF-10293

چهارراه ۴۰ فیرات
واحد : عدد
28,000 تومان
تومان28,000 کلیک کنید

TF-10300

درپوش بلند ۲۰ فیرات
واحد : عدد
3,800 تومان
تومان3,800 کلیک کنید

TF-10301

درپوش بلند ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10305

پل کوتاه C سایز۲۰ فیرات
واحد : عدد
7,000 تومان
تومان7,000 کلیک کنید

TF-10306

پل کوتاه C سایز ۲۵ فیرات
واحد : عدد
12,000 تومان
تومان12,000 کلیک کنید

TF-10307

پل کوتاه C سایز ۳۲ فیرات
واحد : عدد
26,500 تومان
تومان26,500 کلیک کنید

TF-10310

شیر فلکه ۲۰ فیرات
واحد : عدد
68,000 تومان
تومان68,000 کلیک کنید

TF-10311

شیر فلکه ۲۵ فیرات
واحد : عدد
85,000 تومان
تومان85,000 کلیک کنید

TF-10312

شیر فلکه ۳۲ فیرات
واحد : عدد
130,000 تومان
تومان130,000 کلیک کنید

TF-10313

شیر فلکه ۴۰ فیرات
واحد : عدد
150,000 تومان
تومان150,000 کلیک کنید

TF-10320

شیر تکضرب ۲۰ فیرات
واحد : عدد
65,000 تومان
تومان65,000 کلیک کنید

TF-10321

شیر تکضرب ۲۵ فیرات
واحد : عدد
80,000 تومان
تومان80,000 کلیک کنید

TF-10322

شیر تکضرب ۳۲ فیرات
واحد : عدد
123,000 تومان
تومان123,000 کلیک کنید

TF-10323

شیر تکضرب ۴۰ فیرات
واحد : عدد
207,000 تومان
تومان207,000 کلیک کنید

TF-10330

شیر تکضرب ۵۰ فیرات
واحد : عدد
305,000 تومان
تومان305,000 کلیک کنید

TF-10331

شیر تکضرب قرمز (مینی) AS
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10332

شیر تکضرب قرمز (مینی) AS سایز ۲۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10333

شیر تکضرب قرمز (مینی) AS سایز ۲۵
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10334

شیر تکضرب قرمز (مینی) AS سایز ۳۲
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10335

شیر تکضرب آبی (مینی) AS
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10336

شیر تکضرب آبی (مینی) AS سایز ۲۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10337

شیر تکضرب آبی (مینی) AS سایز ۲۵
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10340

شیر تکضرب آبی (مینی) AS سایز ۳۲
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10341

شیر تکضرب سنگین AS سایز ۲۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10342

شیر تکضرب سنگین AS سایز ۲۵
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10343

شیر تکضرب سنگین AS سایز ۳۲
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10344

شیر تکضرب سنگین AS سایز ۴۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10345

شیر تکضرب سنگین AS سایز ۵۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10346

شیر تکضرب سنگین AS سایز ۶۳
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10350

شیر تکضرب سنگین AS سایز ۷۵
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10351

شیر تکضرب سبک AS سایز ۲۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10352

شیر تکضرب سبک AS سایز ۲۵
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10353

شیر تکضرب سبک AS سایز ۳۲
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10360

شیر تکضرب سبک AS سایز ۴۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10361

پل دو سرسوکت ۲۰ فیرات
واحد : عدد
12,000 تومان
تومان12,000 کلیک کنید

TF-10365

پل دو سرسوکت ۲۵ فیرات
واحد : عدد
18,000 تومان
تومان18,000 کلیک کنید

TF-10366

پل (لوله خم) ۳۲ فیرات
واحد : عدد
36,000 تومان
تومان36,000 کلیک کنید

TF-10370

پل (لوله خم) ۴۰ فیرات
واحد : عدد
52,000 تومان
تومان52,000 کلیک کنید

TF-10371

پل نیمه خم چپقی ۲۰ فیرات
واحد : عدد
7,500 تومان
تومان7,500 کلیک کنید

TF-10375

پل نیمه خم چپقی ۲۵ فیرات
واحد : عدد
12,000 تومان
تومان12,000 کلیک کنید

TF-10376

درپوش کوتاه ۲۰ فیرات
واحد : عدد
2,100 تومان
تومان2,100 کلیک کنید

TF-10377

درپوش کوتاه ۲۵ فیرات
واحد : عدد
2,500 تومان
تومان2,500 کلیک کنید

TF-10390

بوشن فلزی ۱/۲*۲۰ فیرات
واحد : عدد
18,000 تومان
تومان18,000 کلیک کنید

TF-10391

بوشن فلزی ۳/۴*۲۰ فیرات
واحد : عدد
26,000 تومان
تومان26,000 کلیک کنید

TF-10392

بوشن فلزی ۱/۲*۲۵ فیرات
واحد : عدد
21,000 تومان
تومان21,000 کلیک کنید

TF-10393

بوشن فلزی ۳/۴*۲۵ فیرات
واحد : عدد
25,000 تومان
تومان25,000 کلیک کنید

TF-10394

بوشن فلزی ۳۲ فیرات
واحد : عدد
68,000 تومان
تومان68,000 کلیک کنید

TF-10395

بوشن فلزی ۴۰ فیرات
واحد : عدد
118,000 تومان
تومان118,000 کلیک کنید

TF-10396

بوشن فلزی ۵۰ فیرات
واحد : عدد
140,000 تومان
تومان140,000 کلیک کنید

TF-10397

بوشن فلزی ۶۳ فیرات
واحد : عدد
255,000 تومان
تومان255,000 کلیک کنید

TF-10398

بوشن فلزی ۷۵ فیرات
واحد : عدد
420,000 تومان
تومان420,000 کلیک کنید

TF-10399

بوشن فلزی ۹۰ فیرات
واحد : عدد
545,000 تومان
تومان545,000 کلیک کنید

TF-10400

بوشن فلزی ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
870,000 تومان
تومان870,000 کلیک کنید

TF-10410

زانو فلزی ۱/۲*۲۰ فیرات
واحد : عدد
19,000 تومان
تومان19,000 کلیک کنید

TF-10411

زانو فلزی ۳/۴*۲۰ فیرات
واحد : عدد
27,000 تومان
تومان27,000 کلیک کنید

TF-10412

زانو فلزی ۱/۲*۲۵ فیرات
واحد : عدد
20,000 تومان
تومان20,000 کلیک کنید

TF-10413

زانو فلزی ۳/۴*۲۵ فیرات
واحد : عدد
27,000 تومان
تومان27,000 کلیک کنید

TF-10414

زانو فلزی ۳/۴*۳۲ فیرات
واحد : عدد
37,000 تومان
تومان37,000 کلیک کنید

TF-10415

زانو فلزی ۳۲ فیرات
واحد : عدد
70,000 تومان
تومان70,000 کلیک کنید

TF-10416

زانو فلزی ۴۰ فیرات
واحد : عدد
105,000 تومان
تومان105,000 کلیک کنید

TF-10417

زانو فلزی ۵۰ فیرات
واحد : عدد
145,000 تومان
تومان145,000 کلیک کنید

TF-10420

زانو مغزی ۱/۲*۲۰ فیرات
واحد : عدد
24,000 تومان
تومان24,000 کلیک کنید

TF-10421

زانو مغزی ۳/۴*۲۰ فیرات
واحد : عدد
37,000 تومان
تومان37,000 کلیک کنید

TF-10422

زانو مغزی ۱/۲*۲۵ فیرات
واحد : عدد
27,000 تومان
تومان27,000 کلیک کنید

TF-10423

زانو مغزی ۳/۴*۲۵ فیرات
واحد : عدد
34,000 تومان
تومان34,000 کلیک کنید

TF-10424

زانو مغزی ۳/۴*۳۲ فیرات
واحد : عدد
40,000 تومان
تومان40,000 کلیک کنید

TF-10425

زانو مغزی ۳۲ فیرات
واحد : عدد
78,000 تومان
تومان78,000 کلیک کنید

TF-10426

زانو مغزی ۴۰ فیرات
واحد : عدد
132,000 تومان
تومان132,000 کلیک کنید

TF-10427

زانو مغزی ۵۰ فیرات
واحد : عدد
156,000 تومان
تومان156,000 کلیک کنید

TF-10430

زانو بست دار ۱/۲*۲۰ فیرات
واحد : عدد
21,000 تومان
تومان21,000 کلیک کنید

TF-10431

زانو بست دار ۱/۲*۲۵ فیرات
واحد : عدد
23,000 تومان
تومان23,000 کلیک کنید

TF-10435

گپ ۲۰ فیرات
واحد : عدد
3,000 تومان
تومان3,000 کلیک کنید

TF-10436

گپ ۲۵ فیرات
واحد : عدد
3,800 تومان
تومان3,800 کلیک کنید

TF-10437

گپ ۳۲ فیرات
واحد : عدد
6,900 تومان
تومان6,900 کلیک کنید

TF-10438

گپ ۴۰ فیرات
واحد : عدد
9,600 تومان
تومان9,600 کلیک کنید

TF-10439

گپ ۵۰ فیرات
واحد : عدد
15,500 تومان
تومان15,500 کلیک کنید

TF-10440

گپ ۶۳ فیرات
واحد : عدد
32,000 تومان
تومان32,000 کلیک کنید

TF-10441

گپ ۷۵ فیرات
واحد : عدد
61,000 تومان
تومان61,000 کلیک کنید

TF-10450

سه راه فلزی ۱/۲*۲۰ فیرات
واحد : عدد
19,000 تومان
تومان19,000 کلیک کنید

TF-10451

سه راه فلزی ۳/۴*۲۰ فیرات
واحد : عدد
28,000 تومان
تومان28,000 کلیک کنید

TF-10452

سه راه فلزی ۱/۲*۲۵ فیرات
واحد : عدد
25,000 تومان
تومان25,000 کلیک کنید

TF-10453

سه راه فلزی ۳/۴*۲۵ فیرات
واحد : عدد
30,000 تومان
تومان30,000 کلیک کنید

TF-10454

سه راه فلزی ۳/۴*۳۲ فیرات
واحد : عدد
42,000 تومان
تومان42,000 کلیک کنید

TF-10455

آچارخور۳۲ فیرات
واحد : عدد
70,000 تومان
تومان70,000 کلیک کنید

TF-10460

سه راه مغزی ۱/۲*۲۰ فیرات
واحد : عدد
24,000 تومان
تومان24,000 کلیک کنید

TF-10461

سه راه مغزی ۳/۴*۲۰ فیرات
واحد : عدد
38,000 تومان
تومان38,000 کلیک کنید

TF-10462

سه راه مغزی ۱/۲*۲۵ فیرات
واحد : عدد
28,000 تومان
تومان28,000 کلیک کنید

TF-10463

سه راه مغزی ۳/۴*۲۵ فیرات
واحد : عدد
41,000 تومان
تومان41,000 کلیک کنید

TF-10470

مهره ماسوره ۲۰ فیرات
واحد : عدد
38,000 تومان
تومان38,000 کلیک کنید

TF-10471

مهره ماسوره ۲۵ فیرات
واحد : عدد
56,000 تومان
تومان56,000 کلیک کنید

TF-10472

مهره ماسوره ۶۳ فیرات
واحد : عدد
78,000 تومان
تومان78,000 کلیک کنید

TF-10473

مهره ماسوره ۴۰ فیرات
واحد : عدد
138,000 تومان
تومان138,000 کلیک کنید

TF-10474

مهره ماسوره ۵۰ فیرات
واحد : عدد
212,000 تومان
تومان212,000 کلیک کنید

TF-10475

مهره ماسوره ۶۳ فیرات
واحد : عدد
395,000 تومان
تومان395,000 کلیک کنید

TF-10480

مهره ماسوره مغزی ۲۰ فیرات
واحد : عدد
40,000 تومان
تومان40,000 کلیک کنید

TF-10481

مهره ماسوره مغزی ۲۵ فیرات
واحد : عدد
64,000 تومان
تومان64,000 کلیک کنید

TF-10482

مهره ماسوره مغزی ۳۲ فیرات
واحد : عدد
90,000 تومان
تومان90,000 کلیک کنید

TF-10483

مهره ماسوره مغزی ۴۰ فیرات
واحد : عدد
165,000 تومان
تومان165,000 کلیک کنید

TF-10484

مهره ماسوره مغزی ۵۰ فیرات
واحد : عدد
255,000 تومان
تومان255,000 کلیک کنید

TF-10485

مهره ماسوره مغزی ۶۳ فیرات
واحد : عدد
450,000 تومان
تومان450,000 کلیک کنید

TF-10490

بوشن مغزی ۱/۲*۲۰ فیرات
واحد : عدد
22,000 تومان
تومان22,000 کلیک کنید

TF-10491

بوشن مغزی ۳/۴*۲۰ فیرات
واحد : عدد
37,000 تومان
تومان37,000 کلیک کنید

TF-10492

بوشن مغزی ۱/۲*۲۵ فیرات
واحد : عدد
25,000 تومان
تومان25,000 کلیک کنید

TF-10493

بوشن مغزی ۳/۴*۲۵ فیرات
واحد : عدد
33,000 تومان
تومان33,000 کلیک کنید

TF-10494

بوشن مغزی ۳۲ فیرات
واحد : عدد
80,000 تومان
تومان80,000 کلیک کنید

TF-10495

بوشن مغزی ۴۰ فیرات
واحد : عدد
135,000 تومان
تومان135,000 کلیک کنید

TF-10496

بوشن مغزی ۵۰ فیرات
واحد : عدد
165,000 تومان
تومان165,000 کلیک کنید

TF-10497

بوشن مغزی ۶۳ فیرات
واحد : عدد
265,000 تومان
تومان265,000 کلیک کنید

TF-10498

بوشن مغزی ۷۵ فیرات
واحد : عدد
475,000 تومان
تومان475,000 کلیک کنید

TF-10499

بوشن مغزی ۹۰ فیرات
واحد : عدد
600,000 تومان
تومان600,000 کلیک کنید

TF-10500

بوشن مغزی ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
1,140,000 تومان
تومان1,140,000 کلیک کنید

TF-10505

تراش فولیوماتیک ۲۰ فیرات
واحد : عدد
240,000 تومان
تومان240,000 کلیک کنید

TF-10506

تراش فولیوماتیک ۲۵ فیرات
واحد : عدد
260,000 تومان
تومان260,000 کلیک کنید

TF-10507

تراش فولیوماتیک ۳۲ فیرات
واحد : عدد
260,000 تومان
تومان260,000 کلیک کنید

TF-10510

گپ ۹۰ فیرات
واحد : عدد
88,500 تومان
تومان88,500 کلیک کنید

TF-10511

گپ ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
194,000 تومان
تومان194,000 کلیک کنید

TF-10512

گپ ۱۲۵ فیرات
واحد : عدد
312,000 تومان
تومان312,000 کلیک کنید

TF-10513

گپ ۱۶۰ فیرات
واحد : عدد
587,000 تومان
تومان587,000 کلیک کنید

TF-10520

بست لوله ۲۰ فیرات
واحد : عدد
2,100 تومان
تومان2,100 کلیک کنید

TF-10521

بست لوله ۲۵ فیرات
واحد : عدد
2,700 تومان
تومان2,700 کلیک کنید

TF-10522

بست لوله ۳۲ فیرات
واحد : عدد
3,300 تومان
تومان3,300 کلیک کنید

TF-10523

بست لوله ۴۰ فیرات
واحد : عدد
4,200 تومان
تومان4,200 کلیک کنید

TF-10530

بست کلکتوری شیر مخلوط با زانو فلزی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
57,000 تومان
تومان57,000 کلیک کنید

TF-10531

بست کلکتوری شیر مخلوط با زانو فلزی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
57,000 تومان
تومان57,000 کلیک کنید

TF-10535

بست شیر مخلوط با زانو فلزی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
48,000 تومان
تومان48,000 کلیک کنید

TF-10536

بست شیر مخلوط با زانو فلزی ۱/۲*۲۵
واحد : عدد
50,000 تومان
تومان50,000 کلیک کنید

TF-10540

بست شیر مخلوط بدون زانو فلزی ۲۰
واحد : عدد
16,000 تومان
تومان16,000 کلیک کنید

TF-10541

بست شیر مخلوط بدون زانو فلزی ۲۰
واحد : عدد
16,000 تومان
تومان16,000 کلیک کنید

TF-10545

بست شیر مخلوط عینکی ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10546

بست شیر مخلوط عینکی ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10550

بست نصب شیر بیده ۱/۲*۲۰ فیرات
واحد : عدد
55,000 تومان
تومان55,000 کلیک کنید

TF-10551

بست نصب شیر بیده ۱/۲*۲۵ فیرات
واحد : عدد
80,000 تومان
تومان80,000 کلیک کنید

TF-10555

شیر کنترل جریان ۲۰ فیرات
واحد : عدد
135,000 تومان
تومان135,000 کلیک کنید

TF-10556

شیر کنترل جریان ۲۵ فیرات
واحد : عدد
140,000 تومان
تومان140,000 کلیک کنید

TF-10557

شیر کنترل جریان ۳۲ فیرات
واحد : عدد
225,000 تومان
تومان225,000 کلیک کنید

TF-10558

شیر کنترل جریان ۴۰ فیرات
واحد : عدد
240,000 تومان
تومان240,000 کلیک کنید

TF-10559

شیر کنترل جریان ۵۰ فیرات
واحد : عدد
280,000 تومان
تومان280,000 کلیک کنید

TF-10560

شیر کنترل جریان ۶۳ فیرات
واحد : عدد
360,000 تومان
تومان360,000 کلیک کنید

TF-10561

شیر کنترل جریان ۷۵ فیرات
واحد : عدد
900,000 تومان
تومان900,000 کلیک کنید

TF-10562

شیر کنترل جریان ۹۰ فیرات
واحد : عدد
975,000 تومان
تومان975,000 کلیک کنید

TF-10563

شیر کنترل جریان ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
1,620,000 تومان
تومان1,620,000 کلیک کنید

TF-10564

شیر کنترل جریان ۱۲۵ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10565

شیر کنترل جریان ۱۶۰ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10570

فلنچ ۲۰ فیرات
واحد : عدد
17,000 تومان
تومان17,000 کلیک کنید

TF-10571

فلنچ ۲۵ فیرات
واحد : عدد
18,000 تومان
تومان18,000 کلیک کنید

TF-10572

فلنچ ۳۲ فیرات
واحد : عدد
24,000 تومان
تومان24,000 کلیک کنید

TF-10573

فلنچ ۴۰ فیرات
واحد : عدد
25,000 تومان
تومان25,000 کلیک کنید

TF-10574

فلنچ ۵۰ فیرات
واحد : عدد
27,000 تومان
تومان27,000 کلیک کنید

TF-10575

فلنچ ۶۳ فیرات
واحد : عدد
27,500 تومان
تومان27,500 کلیک کنید

TF-10576

فلنچ ۷۵ فیرات
واحد : عدد
34,000 تومان
تومان34,000 کلیک کنید

TF-10577

فلنچ ۹۰ فیرات
واحد : عدد
45,000 تومان
تومان45,000 کلیک کنید

TF-10578

فلنچ ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
58,000 تومان
تومان58,000 کلیک کنید

TF-10579

فلنچ ۱۲۵ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10580

فلنچ ۱۶۰ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10590

مهره ماسوره دوسر جوش ۲۰ فیرات
واحد : عدد
58,000 تومان
تومان58,000 کلیک کنید

TF-10591

مهره ماسوره دوسر جوش ۲۵ فیرات
واحد : عدد
87,000 تومان
تومان87,000 کلیک کنید

TF-10592

مهره ماسوره دوسر جوش ۳۲ فیرات
واحد : عدد
112,000 تومان
تومان112,000 کلیک کنید

TF-10593

مهره ماسوره دوسر جوش ۴۰ فیرات
واحد : عدد
120,000 تومان
تومان120,000 کلیک کنید

TF-10594

مهره ماسوره دوسر جوش ۵۰ فیرات
واحد : عدد
170,000 تومان
تومان170,000 کلیک کنید

TF-10595

مهره ماسوره دوسر جوش ۶۳ فیرات
واحد : عدد
205,000 تومان
تومان205,000 کلیک کنید

TF-10596

مهره ماسوره دوسر جوش ۷۵ فیرات
واحد : عدد
475,000 تومان
تومان475,000 کلیک کنید

TF-10597

مهره ماسوره دوسر جوش ۹۰ فیرات
واحد : عدد
675,000 تومان
تومان675,000 کلیک کنید

TF-10598

مهره ماسوره دوسر جوش ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
900,000 تومان
تومان900,000 کلیک کنید

TF-10599

مهره ماسوره دوسر جوش ۱۲۵ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10600

مهره ماسوره دوسر جوش ۱۶۰ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10610

شیر ضد اسید ( توپی ) ۲۰ فیرات
واحد : عدد
315,000 تومان
تومان315,000 کلیک کنید

TF-10611

شیر ضد اسید ( توپی ) ۲۵ فیرات
واحد : عدد
400,000 تومان
تومان400,000 کلیک کنید

TF-10612

شیر ضد اسید ( توپی ) ۳۲ فیرات
واحد : عدد
540,000 تومان
تومان540,000 کلیک کنید

TF-10613

شیر ضد اسید ( توپی ) ۴۰ فیرات
واحد : عدد
670,000 تومان
تومان670,000 کلیک کنید

TF-10614

شیر ضد اسید ( توپی ) ۵۰ فیرات
واحد : عدد
780,000 تومان
تومان780,000 کلیک کنید

TF-10615

شیر ضد اسید ( توپی ) ۶۳ فیرات
واحد : عدد
980,000 تومان
تومان980,000 کلیک کنید

TF-10616

شیر ضد اسید ( توپی ) ۷۵ فیرات
واحد : عدد
2,070,000 تومان
تومان2,070,000 کلیک کنید

TF-10617

شیر ضد اسید ( توپی ) ۹۰ فیرات
واحد : عدد
2,800,000 تومان
تومان2,800,000 کلیک کنید

TF-10618

شیر ضد اسید ( توپی ) ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
3,300,000 تومان
تومان3,300,000 کلیک کنید

TF-10619

شیر ضد اسید ( توپی ) ۱۲۵ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10620

شیر ضد اسید ( توپی ) ۱۶۰ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید