لوله و اتصالات تک لایه    تک لایه فیراتشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

TF-10001,12

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۲۰ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10002,13

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۲۵ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10003,14

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۳۲ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10004,15

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۴۰ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10005,16

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۵۰ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10006,17

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۶۳ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10007,18

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۷۵ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10008,19

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۹۰ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10009,20

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۱۱۰ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10010,21

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۱۲۵ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10011,22

لوله ساده فشار ۲۰ بار سایز ۱۶۰ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10001,12

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۲۰ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10002,13

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۲۵ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10003,14

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۳۲ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10004,15

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۴۰ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10005,16

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۵۰ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10006,17

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۶۳ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10007,18

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۷۵ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10008,19

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۹۰ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10009,20

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۱۱۰ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10010,21

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۱۲۵ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10011,22

لوله ساده فشار ۱۶ بار سایز ۱۶۰ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-t10005,16

لوله ساده فشار ۱۰ بار سایز ۵۰ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-t10006,17

لوله ساده فشار ۱۰ بار سایز ۶۳ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-t10008,19

لوله ساده فشار ۱۰ بار سایز ۹۰ فیرات
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10031,42

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۲۰
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10032,43

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۲۵
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10033,44

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۳۲
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10034,45

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۴۰
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10035,46

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۵۰
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10036,47

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۶۳
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10037,48

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۷۵
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10038,49

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۹۰
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10039,50

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۱۱۰
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10040,51

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۱۲۵
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10041,52

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۰ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۱۶۰
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10031,42

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۲۰
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10032,43

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۲۵
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10033,44

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۳۲
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10034,45

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۴۰
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10035,46

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۵۰
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10036,47

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۶۳
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10037,48

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۷۵
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10038,49

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۹۰
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10039,50

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۱۱۰
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10040,51

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۱۲۵
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-s10041,52

لوله کامپوزیت سه لایه فشار ۲۵ بار (لایه میانی فایبر گلاس) سایز۱۶۰
واحد : متر
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10061

لوله فویلدار ۲۵ اتمسفر سایز۲۰ فیرات
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10062

لوله فویلدار ۲۵ اتمسفر سایز۲۵ فیرات
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10063

لوله فویلدار ۲۵ اتمسفر سایز۳۲ فیرات
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10064

لوله فویلدار ۲۵ اتمسفر سایز۴۰ فیرات
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10065

لوله فویلدار ۲۵ اتمسفر سایز۵۰ فیرات
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10066

لوله فویلدار ۲۵ اتمسفر سایز۶۳ فیرات
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10067

لوله فویلدار ۲۵ اتمسفر سایز۷۵ فیرات
واحد : متر
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10100

بوشن ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10101

بوشن ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10102

بوشن ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10103

بوشن ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10104

بوشن ۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10105

بوشن ۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10106

بوشن ۷۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10107

بوشن ۹۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10108

بوشن ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10109

بوشن ۱۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10110

بوشن ۱۶۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10120

زانو ۹۰ درجه ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10121

زانو ۹۰ درجه ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10122

زانو ۹۰ درجه ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10123

زانو ۹۰ درجه ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10124

زانو ۹۰ درجه ۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10125

زانو ۹۰ درجه ۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10126

زانو ۹۰ درجه ۷۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10127

زانو ۹۰ درجه ۹۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10128

زانو ۹۰ درجه ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10129

زانو ۹۰ درجه ۱۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10130

زانو ۹۰ درجه ۱۶۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10140

سه راه ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10141

سه راه ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10142

سه راه ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10143

سه راه ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10144

سه راه ۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10145

سه راه ۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10146

سه راه ۷۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10147

سه راه ۹۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10148

سه راه ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10149

سه راه ۱۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10150

سه راه ۱۶۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10160

بست دوقلو ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10161

بست دوقلو ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10162

بست دوقلو ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10170

زانو خم ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10171

زانو خم ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10180

زانو خم چپقی ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10181

زانو خم چپقی ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10190

زانو چپقی ۹۰ درجه ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10191

زانو چپقی ۹۰ درجه ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10192

زانو چپقی ۹۰ درجه ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10193

زانو چپقی ۹۰ درجه ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10200

زانو چپقی ۴۵ درجه ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10201

زانو چپقی ۴۵ درجه ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10202

زانو چپقی ۴۵ درجه ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10203

زانو چپقی ۴۵ درجه ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10210

زانو ۴۵ درجه ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10211

زانو ۴۵ درجه ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10212

زانو ۴۵ درجه ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10213

زانو ۴۵ درجه ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10214

زانو ۴۵ درجه ۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10215

زانو ۴۵ درجه ۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10220

زانو تبدیلی ۲۰*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10221

زانو تبدیلی ۲۵*۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10225

تبدیل دو سر بوشن ( نصب لوله به لوله )۲۰*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10226

تبدیل دو سر بوشن ( نصب لوله به لوله )۲۵*۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10230

بوشن تبدیلی ۲۰*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10231

بوشن تبدیلی ۲۰*۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10232

بوشن تبدیلی ۲۵*۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10233

بوشن تبدیلی ۲۰*۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10234

بوشن تبدیلی ۲۵*۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10235

بوشن تبدیلی ۳۲*۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10236

بوشن تبدیلی ۲۰*۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10237

بوشن تبدیلی ۲۵*۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10238

بوشن تبدیلی ۳۲*۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10239

بوشن تبدیلی ۴۰*۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10240

بوشن تبدیلی ۲۵*۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10241

بوشن تبدیلی ۳۲*۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10242

بوشن تبدیلی ۴۰*۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10243

بوشن تبدیلی ۵۰*۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10244

بوشن تبدیلی ۵۰*۷۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10245

بوشن تبدیلی ۶۳*۷۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10246

بوشن تبدیلی ۶۳*۹۰ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10247

بوشن تبدیلی ۷۵*۹۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10248

بوشن تبدیلی ۹۰*۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10249

بوشن تبدیلی ۱۱۰*۱۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10250

بوشن تبدیلی ۱۲۵*۱۶۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10260

سه راه تبدیل ۲۵*۲۰*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10261

سه راه تبدیل ۲۰*۲۰*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10262

سه راه تبدیل ۳۲*۲۰*۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10263

سه راه تبدیل ۳۲*۲۵*۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10264

سه راه تبدیل ۴۰*۲۰*۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10265

سه راه تبدیل ۴۰*۲۵*۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10266

سه راه تبدیل ۴۰*۳۲*۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10267

سه راه تبدیل ۵۰*۲۰*۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10268

سه راه تبدیل ۵۰*۲۵*۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10269

سه راه تبدیل ۵۰*۳۲*۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10270

سه راه تبدیل ۵۰*۴۰*۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10271

سه راه تبدیل ۶۳*۲۰*۶۳ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10272

سه راه تبدیل ۶۳*۲۵*۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10273

سه راه تبدیل ۶۳*۳۲*۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10274

سه راه تبدیل ۶۳*۴۰*۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10275

سه راه تبدیل ۶۳*۵۰*۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10280

سه راه کنج ۳۲*۲۰*۲۰*۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10281

سه راه کنج ۳۲*۲۵*۲۵*۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10282

سه راه کنج ۴۰*۲۰*۲۰*۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10283

سه راه کنج ۴۰*۲۵*۲۵*۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10290

چهارراه ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10291

چهارراه ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10292

چهارراه ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10293

چهارراه ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10300

درپوش بلند ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10301

درپوش بلند ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10305

پل کوتاه C سایز۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10306

پل کوتاه C سایز ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10307

پل کوتاه C سایز ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10310

شیر فلکه ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10311

شیر فلکه ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10312

شیر فلکه ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10313

شیر فلکه ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10320

شیر تکضرب ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10321

شیر تکضرب ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10322

شیر تکضرب ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10323

شیر تکضرب ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10330

شیر تکضرب ۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10331

شیر تکضرب قرمز (مینی) AS
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10332

شیر تکضرب قرمز (مینی) AS سایز ۲۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10333

شیر تکضرب قرمز (مینی) AS سایز ۲۵
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10334

شیر تکضرب قرمز (مینی) AS سایز ۳۲
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10335

شیر تکضرب آبی (مینی) AS
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10336

شیر تکضرب آبی (مینی) AS سایز ۲۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10337

شیر تکضرب آبی (مینی) AS سایز ۲۵
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10340

شیر تکضرب آبی (مینی) AS سایز ۳۲
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10341

شیر تکضرب سنگین AS سایز ۲۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10342

شیر تکضرب سنگین AS سایز ۲۵
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10343

شیر تکضرب سنگین AS سایز ۳۲
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10344

شیر تکضرب سنگین AS سایز ۴۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10345

شیر تکضرب سنگین AS سایز ۵۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10346

شیر تکضرب سنگین AS سایز ۶۳
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10350

شیر تکضرب سنگین AS سایز ۷۵
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10351

شیر تکضرب سبک AS سایز ۲۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10352

شیر تکضرب سبک AS سایز ۲۵
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10353

شیر تکضرب سبک AS سایز ۳۲
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10360

شیر تکضرب سبک AS سایز ۴۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10361

پل دو سرسوکت ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10365

پل دو سرسوکت ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10366

پل (لوله خم) ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10370

پل (لوله خم) ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10371

پل نیمه خم چپقی ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10375

پل نیمه خم چپقی ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10376

درپوش کوتاه ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10377

درپوش کوتاه ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10390

بوشن فلزی ۱/۲*۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10391

بوشن فلزی ۳/۴*۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10392

بوشن فلزی ۱/۲*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10393

بوشن فلزی ۳/۴*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10394

بوشن فلزی ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10395

بوشن فلزی ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10396

بوشن فلزی ۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10397

بوشن فلزی ۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10398

بوشن فلزی ۷۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10399

بوشن فلزی ۹۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10400

بوشن فلزی ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10410

زانو فلزی ۱/۲*۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10411

زانو فلزی ۳/۴*۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10412

زانو فلزی ۱/۲*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10413

زانو فلزی ۳/۴*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10414

زانو فلزی ۳/۴*۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10415

زانو فلزی ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10416

زانو فلزی ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10417

زانو فلزی ۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10420

زانو مغزی ۱/۲*۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10421

زانو مغزی ۳/۴*۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10422

زانو مغزی ۱/۲*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10423

زانو مغزی ۳/۴*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10424

زانو مغزی ۳/۴*۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10425

زانو مغزی ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10426

زانو مغزی ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10427

زانو مغزی ۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10430

زانو بست دار ۱/۲*۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10431

زانو بست دار ۱/۲*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10435

گپ ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10436

گپ ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10437

گپ ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10438

گپ ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10439

گپ ۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10440

گپ ۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10441

گپ ۷۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10450

سه راه فلزی ۱/۲*۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10451

سه راه فلزی ۳/۴*۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10452

سه راه فلزی ۱/۲*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10453

سه راه فلزی ۳/۴*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10454

سه راه فلزی ۳/۴*۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10455

آچارخور۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10460

سه راه مغزی ۱/۲*۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10461

سه راه مغزی ۳/۴*۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10462

سه راه مغزی ۱/۲*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10463

سه راه مغزی ۳/۴*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10470

مهره ماسوره ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10471

مهره ماسوره ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10472

مهره ماسوره ۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10473

مهره ماسوره ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10474

مهره ماسوره ۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10475

مهره ماسوره ۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10480

مهره ماسوره مغزی ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10481

مهره ماسوره مغزی ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10482

مهره ماسوره مغزی ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10483

مهره ماسوره مغزی ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10484

مهره ماسوره مغزی ۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10485

مهره ماسوره مغزی ۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10490

بوشن مغزی ۱/۲*۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10491

بوشن مغزی ۳/۴*۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10492

بوشن مغزی ۱/۲*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10493

بوشن مغزی ۳/۴*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10494

بوشن مغزی ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10495

بوشن مغزی ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10496

بوشن مغزی ۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10497

بوشن مغزی ۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10498

بوشن مغزی ۷۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10499

بوشن مغزی ۹۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10500

بوشن مغزی ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10505

تراش فولیوماتیک ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10506

تراش فولیوماتیک ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10507

تراش فولیوماتیک ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10510

گپ ۹۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10511

گپ ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10512

گپ ۱۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10513

گپ ۱۶۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10520

بست لوله ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10521

بست لوله ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10522

بست لوله ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10523

بست لوله ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10530

بست کلکتوری شیر مخلوط با زانو فلزی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10531

بست کلکتوری شیر مخلوط با زانو فلزی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10535

بست شیر مخلوط با زانو فلزی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10536

بست شیر مخلوط با زانو فلزی ۱/۲*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10540

بست شیر مخلوط بدون زانو فلزی ۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10541

بست شیر مخلوط بدون زانو فلزی ۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10545

بست شیر مخلوط عینکی ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10546

بست شیر مخلوط عینکی ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10550

بست نصب شیر بیده ۱/۲*۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10551

بست نصب شیر بیده ۱/۲*۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10555

شیر کنترل جریان ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10556

شیر کنترل جریان ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10557

شیر کنترل جریان ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10558

شیر کنترل جریان ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10559

شیر کنترل جریان ۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10560

شیر کنترل جریان ۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10561

شیر کنترل جریان ۷۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10562

شیر کنترل جریان ۹۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10563

شیر کنترل جریان ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10564

شیر کنترل جریان ۱۲۵ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10565

شیر کنترل جریان ۱۶۰ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10570

فلنچ ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10571

فلنچ ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10572

فلنچ ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10573

فلنچ ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10574

فلنچ ۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10575

فلنچ ۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10576

فلنچ ۷۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10577

فلنچ ۹۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10578

فلنچ ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10579

فلنچ ۱۲۵ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10580

فلنچ ۱۶۰ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10590

مهره ماسوره دوسر جوش ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10591

مهره ماسوره دوسر جوش ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10592

مهره ماسوره دوسر جوش ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10593

مهره ماسوره دوسر جوش ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10594

مهره ماسوره دوسر جوش ۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10595

مهره ماسوره دوسر جوش ۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10596

مهره ماسوره دوسر جوش ۷۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10597

مهره ماسوره دوسر جوش ۹۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10598

مهره ماسوره دوسر جوش ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10599

مهره ماسوره دوسر جوش ۱۲۵ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10600

مهره ماسوره دوسر جوش ۱۶۰ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10610

شیر ضد اسید ( توپی ) ۲۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10611

شیر ضد اسید ( توپی ) ۲۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10612

شیر ضد اسید ( توپی ) ۳۲ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10613

شیر ضد اسید ( توپی ) ۴۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10614

شیر ضد اسید ( توپی ) ۵۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10615

شیر ضد اسید ( توپی ) ۶۳ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10616

شیر ضد اسید ( توپی ) ۷۵ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10617

شیر ضد اسید ( توپی ) ۹۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10618

شیر ضد اسید ( توپی ) ۱۱۰ فیرات
واحد : عدد
تومان
تومان0 کلیک کنید

TF-10619

شیر ضد اسید ( توپی ) ۱۲۵ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید

TF-10620

شیر ضد اسید ( توپی ) ۱۶۰ فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 کلیک کنید