اتصالات گالوانیزه و جوشی   اتصالات گالوانیزه و جوشی بنکنشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

bn0248

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱/۲*۳/۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1/2*3/4 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0257

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱٫۱/۴*۱٫۱/۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1.1/4*1.1/2 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0258

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱/۲*۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1/2*2 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0259

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۳/۴*۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 3/4*2 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0260

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱*۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1*2 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0261

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱٫۱/۴*۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1.1/4*2 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0262

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱٫۱/۲*۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1.1/2*2 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0263

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱/۲*۲٫۱/۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1/2*2.1/2 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0264

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۳/۴*۲٫۱/۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 3/4*2.1/2 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0265

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱*۲٫۱/۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1*2.1/2 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0266

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱٫۱/۴*۲٫۱/۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1.1/2*2.1/2 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0249

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱/۲*۱ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1/2*1 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0267

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱٫۱/۲*۲٫۱/۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1.1/2*2.1/2 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0268

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۲*۲٫۱/۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 2*2.1/2 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0269

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱/۲*۳ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1/2*3 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0270

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۳/۴*۳ )
تبدیل رده 40 سایز ( 3/4*3 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0271

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱*۳ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1*3 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0272

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱٫۱/۴*۳ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1.1/4*3 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0273

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱٫۱/۲*۳ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1.1/2*3 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0274

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۲*۳ )
تبدیل رده 40 سایز ( 2*3 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0275

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۲٫۱/۲*۳ )
تبدیل رده 40 سایز ( 2.1/2*3 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0276

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱/۲*۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1/2*4 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0250

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۳/۴*۱ )
تبدیل رده 40 سایز ( 3/4*1 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0277

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۳/۴*۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 3/4*4 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0278

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱*۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1*4 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0279

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱٫۱/۴*۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1.1/4*4 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0280

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱٫۱/۲*۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1.1/2*4 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0281

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۲*۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 2*4 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0282

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۲٫۱/۲*۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 2.1/2*4 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0283

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۳*۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 3*4 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0284

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱*۵ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1*5 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0285

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱٫۱/۴*۵ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1.1/4*5 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0286

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱٫۱/۲*۵ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1.1/2*5 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0251

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱/۲*۱٫۱/۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1/2*1.1/4 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0287

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۲*۵ )
تبدیل رده 40 سایز ( 2*5 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0288

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۲٫۱/۲*۵ )
تبدیل رده 40 سایز ( 2.1/2*5 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0289

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۳*۵ )
تبدیل رده 40 سایز ( 3*5 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0290

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۴*۵ )
تبدیل رده 40 سایز ( 4*5 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0291

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱*۶ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1*6 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0292

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱٫۱/۴*۶ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1.1/4*6 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0293

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱٫۱/۲*۶ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1.1/2*6 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0294

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۲*۶ )
تبدیل رده 40 سایز ( 2*6 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0295

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۲٫۱/۲*۶ )
تبدیل رده 40 سایز ( 2.1/2*6 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0296

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۳*۶ )
تبدیل رده 40 سایز ( 3*6 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0252

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۳/۴*۱٫۱/۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 3/4*1.1/4 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0297

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۴*۶ )
تبدیل رده 40 سایز ( 4*6 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0298

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۵*۶ )
تبدیل رده 40 سایز ( 5*6 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0299

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۲*۸ )
تبدیل رده 40 سایز ( 2*8 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0300

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۲٫۱/۲*۸ )
تبدیل رده 40 سایز ( 2.1/2*8 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0301

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۳*۸ )
تبدیل رده 40 سایز ( 3*8 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0302

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۴*۸ )
تبدیل رده 40 سایز ( 4*8 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0303

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۵*۸ )
تبدیل رده 40 سایز ( 5*8 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0304

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۶*۸ )
تبدیل رده 40 سایز ( 6*8 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0305

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۲*۱۰ )
تبدیل رده 40 سایز ( 2*10 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0306

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۲٫۱/۲*۱۰ )
تبدیل رده 40 سایز ( 2.1/2*10 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0253

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱*۱٫۱/۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1*1.1/4 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0307

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۳*۱۰ )
تبدیل رده 40 سایز ( 3*10 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0308

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۴*۱۰ )
تبدیل رده 40 سایز ( 4*10 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0309

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۵*۱۰ )
تبدیل رده 40 سایز ( 5*10 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0310

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۶*۱۰ )
تبدیل رده 40 سایز ( 6*10 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0311

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۸*۱۰ )
تبدیل رده 40 سایز ( 8*10 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0312

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۴*۱۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 4*12 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0313

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۵*۱۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 5*12 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0314

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۶*۱۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 6*12 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0315

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۸*۱۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 8*12 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0316

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۰*۱۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 10*12 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0254

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱/۲*۱٫۱/۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1/2*1.1/2 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0317

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۶*۱۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 6*14 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0318

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۸*۱۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 8*14 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0319

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۰*۱۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 10*14 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0320

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۲*۱۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 12*14 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0321

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۶*۱۶ )
تبدیل رده 40 سایز ( 6*16 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0322

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۸*۱۶ )
تبدیل رده 40 سایز ( 8*16 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0323

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۰*۱۶ )
تبدیل رده 40 سایز ( 10*16 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0324

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۲*۱۶ )
تبدیل رده 40 سایز ( 12*16 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0325

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۴*۱۶ )
تبدیل رده 40 سایز ( 14*16 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0326

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۸*۱۸ )
تبدیل رده 40 سایز ( 8*18 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0255

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۳/۴*۱٫۱/۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1/2*1.1/2 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0327

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۰*۱۸ )
تبدیل رده 40 سایز ( 10*18 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0328

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۲*۱۸ )
تبدیل رده 40 سایز ( 12*18 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0329

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۴*۱۸ )
تبدیل رده 40 سایز ( 14*18 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0330

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۶*۱۸ )
تبدیل رده 40 سایز ( 16*18 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0331

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۸*۲۰ )
تبدیل رده 40 سایز ( 8*20 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0332

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۰*۲۰ )
تبدیل رده 40 سایز ( 10*20 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0333

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۲*۲۰ )
تبدیل رده 40 سایز ( 12*20 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0334

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۴*۲۰ )
تبدیل رده 40 سایز ( 14*20 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0335

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۶*۲۰ )
تبدیل رده 40 سایز ( 16*20 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0336

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۸*۲۰ )
تبدیل رده 40 سایز ( 18*20 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0256

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱*۱٫۱/۲ )
تبدیل رده 40 سایز ( 1*1.1/2 ) اینچ شرکت بنکن
تومان
تومان0 سبد خرید

bn0337

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۰*۲۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 10*24 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0338

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۲*۲۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 12*24 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0339

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۴*۲۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 14*24 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0340

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۶*۲۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 16*24 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0341

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۱۸*۲۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 18*24 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0342

تبدیل رده ۴۰ سایز ( ۲۰*۲۴ )
تبدیل رده 40 سایز ( 20*24 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0370

تبدیل رده STD سایز ( ۶*۱۴ )
تبدیل رده STD سایز ( 6*14 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0379

تبدیل رده STD سایز ( ۶*۱۸ )
تبدیل رده STD سایز ( 6*18 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0380

تبدیل رده STD سایز ( ۸*۱۸ )
تبدیل رده STD سایز ( 8*18 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0381

تبدیل رده STD سایز ( ۱۰*۱۸ )
تبدیل رده STD سایز ( 10*18 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

bn0382

تبدیل رده STD سایز ( ۱۲*۱۸ )
تبدیل رده STD سایز ( 12*18 ) اینچ شرکت بنکن
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید