پلیکا   اتصالات پی وی سی فیرات

اتصالات پی وی سی فیرات از جمله اتصالات پلیکا می باشند که در لوله کشی های فاضلابی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. این اتصالات به طور کلی جهت متصل نمودن، انشعاب گیری و مسدود نمودن سیستم مورد استفاده قرار می گیرند. جهت خرید پلیکا فیرات محصولاتی که در ادامه لیست شده را مشاهده نمایید و محصول مورد نیاز را ثبت سفارش نمایید.شناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

PV-888101

بوشن سایز ۳۲ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
16,500 تومان
تومان16,500 سبد خرید

PV-888102

بوشن سایز ۴۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
14,000 تومان
تومان14,000 سبد خرید

PV-888103

بوشن سایز ۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
14,000 تومان
تومان14,000 سبد خرید

PV-888104

بوشن سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
23,000 تومان
تومان23,000 سبد خرید

PV-888105

بوشن سایز ۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
47,000 تومان
تومان47,000 سبد خرید

PV-888106

بوشن سایز ۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
60,000 تومان
تومان60,000 سبد خرید

PV-888107

بوشن سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
100,000 تومان
تومان100,000 سبد خرید

PV-888108

بوشن سایز ۱۲۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888109

بوشن سایز ۱۶۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
220,000 تومان
تومان220,000 سبد خرید

PV-888110

زانو ۹۰ درجه سایز ۳۲ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
17,000 تومان
تومان17,000 سبد خرید

PV-888111

زانو ۹۰ درجه سایز ۴۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
31,500 تومان
تومان31,500 سبد خرید

PV-888112

زانو ۹۰ درجه سایز ۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
29,000 تومان
تومان29,000 سبد خرید

PV-888113

زانو ۹۰ درجه سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
36,000 تومان
تومان36,000 سبد خرید

PV-888114

زانو ۹۰ درجه سایز ۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
72,000 تومان
تومان72,000 سبد خرید

PV-888115

زانو ۹۰ درجه سایز ۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
98,000 تومان
تومان98,000 سبد خرید

PV-888116

زانو ۹۰ درجه سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
166,500 تومان
تومان166,500 سبد خرید

PV-888117

زانو ۹۰ درجه سایز ۱۲۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888118

زانو ۹۰ درجه سایز ۱۶۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
475,500 تومان
تومان475,500 سبد خرید

PV-888119

سه راه سایز ۳۲ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
26,000 تومان
تومان26,000 سبد خرید

PV-888120

سه راه سایز ۴۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
36,000 تومان
تومان36,000 سبد خرید

PV-888121

سه راه سایز ۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
32,000 تومان
تومان32,000 سبد خرید

PV-888122

سه راه سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
46,500 تومان
تومان46,500 سبد خرید

PV-888123

سه راه سایز ۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
82,500 تومان
تومان82,500 سبد خرید

PV-888124

سه راه سایز ۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
127,500 تومان
تومان127,500 سبد خرید

PV-888125

سه راه سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
202,500 تومان
تومان202,500 سبد خرید

PV-888126

سه راه سایز ۱۲۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888127

سه راه سایز ۱۶۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
683,000 تومان
تومان683,000 سبد خرید

PV-888128

زانو ۴۵ درجه سایز ۳۲ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
17,000 تومان
تومان17,000 سبد خرید

PV-888129

زانو ۴۵ درجه سایز ۴۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
31,500 تومان
تومان31,500 سبد خرید

PV-888130

زانو ۴۵ درجه سایز ۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
27,000 تومان
تومان27,000 سبد خرید

PV-888131

زانو ۴۵ درجه سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
32,000 تومان
تومان32,000 سبد خرید

PV-888132

زانو ۴۵ درجه سایز ۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
67,500 تومان
تومان67,500 سبد خرید

PV-888133

زانو ۴۵ درجه سایز ۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
91,500 تومان
تومان91,500 سبد خرید

PV-888134

زانو ۴۵ درجه سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
112,500 تومان
تومان112,500 سبد خرید

PV-888135

زانو ۴۵ درجه سایز ۱۲۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888136

زانو ۴۵ درجه سایز ۳۲ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
375,000 تومان
تومان375,000 سبد خرید

PV-888137

مغزی سایز ۲۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
13,000 تومان
تومان13,000 سبد خرید

PV-888138

مغزی سایز ۲۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
14,000 تومان
تومان14,000 سبد خرید

PV-888139

مغزی سایز ۳۲ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
16,500 تومان
تومان16,500 سبد خرید

PV-888140

مغزی سایز ۴۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
25,000 تومان
تومان25,000 سبد خرید

PV-888141

مغزی سایز ۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
28,500 تومان
تومان28,500 سبد خرید

PV-888142

مغزی سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
36,000 تومان
تومان36,000 سبد خرید

PV-888143

مغزی سایز ۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888144

مغزی سایز ۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888145

بوشن یکسر دنده توپیچ ( سایز ۳۲ ) فیرات
واحد : عدد
16,500 تومان
تومان16,500 سبد خرید

PV-888146

بوشن یکسر دنده توپیچ ( سایز ۴۰ ) فیرات
واحد : عدد
22,500 تومان
تومان22,500 سبد خرید

PV-888147

بوشن یکسر دنده توپیچ ( سایز ۵۰ ) فیرات
واحد : عدد
32,000 تومان
تومان32,000 سبد خرید

PV-888148

بوشن یکسر دنده توپیچ ( سایز ۶۳ ) فیرات
واحد : عدد
46,500 تومان
تومان46,500 سبد خرید

PV-888149

بوشن یکسر دنده توپیچ ( سایز ۷۵ ) فیرات
واحد : عدد
70,000 تومان
تومان70,000 سبد خرید

PV-888150

بوشن یکسر دنده توپیچ ( سایز ۹۰ ) فیرات
واحد : عدد
98,000 تومان
تومان98,000 سبد خرید

PV-888151

بوشن یکسر دنده توپیچ ( سایز ۱۱۰ ) فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888152

بوشن یکسر دنده توپیچ ( سایز ۱۲۵ ) فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888153

بوشن یکسر دنده توپیچ ( سایز ۱۶۰ ) فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888154

شیر پروانه (فقط بدنه) سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
1,890,000 تومان
تومان1,890,000 سبد خرید

PV-888155

شیر پروانه (فقط بدنه) سایز ۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
1,890,000 تومان
تومان1,890,000 سبد خرید

PV-888156

شیر پروانه (فقط بدنه) سایز ۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
2,055,000 تومان
تومان2,055,000 سبد خرید

PV-888157

شیر پروانه (فقط بدنه) سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
2,335,000 تومان
تومان2,335,000 سبد خرید

PV-888158

شیر پروانه (فقط بدنه) سایز ۱۲۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
2,670,000 تومان
تومان2,670,000 سبد خرید

PV-888159

بوشن تبدیلی سایز ۳۲*۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
13,500 تومان
تومان13,500 سبد خرید

PV-888160

بوشن تبدیلی سایز ۴۰*۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
6,500 تومان
تومان6,500 سبد خرید

PV-888161

بوشن تبدیلی سایز ۳۲*۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
23,000 تومان
تومان23,000 سبد خرید

PV-888162

بوشن تبدیلی سایز ۴۰*۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
27,000 تومان
تومان27,000 سبد خرید

PV-888163

بوشن تبدیلی سایز ۵۰*۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
16,000 تومان
تومان16,000 سبد خرید

PV-888164

بوشن تبدیلی سایز ۵۰*۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
24,000 تومان
تومان24,000 سبد خرید

PV-888165

بوشن تبدیلی سایز ۶۳*۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
24,000 تومان
تومان24,000 سبد خرید

PV-888166

بوشن تبدیلی سایز ۵۰*۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
45,000 تومان
تومان45,000 سبد خرید

PV-888167

بوشن تبدیلی سایز ۶۳*۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
28,500 تومان
تومان28,500 سبد خرید

PV-888168

بوشن تبدیلی سایز ۷۵*۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
23,000 تومان
تومان23,000 سبد خرید

PV-888169

بوشن تبدیلی سایز ۶۳*۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
70,000 تومان
تومان70,000 سبد خرید

PV-888170

بوشن تبدیلی سایز ۷۵*۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
66,000 تومان
تومان66,000 سبد خرید

PV-888171

بوشن تبدیلی سایز ۹۰*۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
57,000 تومان
تومان57,000 سبد خرید

PV-888172

بوشن تبدیلی سایز ۱۱۰*۱۶۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
150,000 تومان
تومان150,000 سبد خرید

PV-888173

رینگ سایز ۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
38,000 تومان
تومان38,000 سبد خرید

PV-888174

رینگ سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
42,000 تومان
تومان42,000 سبد خرید

PV-888175

رینگ سایز ۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
57,000 تومان
تومان57,000 سبد خرید

PV-888176

رینگ سایز ۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
66,000 تومان
تومان66,000 سبد خرید

PV-888177

رینگ سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
97,500 تومان
تومان97,500 سبد خرید

PV-888178

رینگ سایز ۱۲۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888179

رینگ سایز ۱۶۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
200,000 تومان
تومان200,000 سبد خرید

PV-888180

بست سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
18,000 تومان
تومان18,000 سبد خرید

PV-888181

بست سایز ۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
22,000 تومان
تومان22,000 سبد خرید

PV-888182

بست سایز ۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
30,000 تومان
تومان30,000 سبد خرید

PV-888183

بست سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
30,000 تومان
تومان30,000 سبد خرید

PV-888184

بست سایز ۱۲۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
60,000 تومان
تومان60,000 سبد خرید

PV-888185

بست سایز ۱۶۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
105,000 تومان
تومان105,000 سبد خرید

PV-888186

مهره ماسوره مغزی سایز ۳۲ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888187

مهره ماسوره مغزی سایز ۴۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888188

مهره ماسوره مغزی سایز ۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
181,500 تومان
تومان181,500 سبد خرید

PV-888189

مهره ماسوره مغزی سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
220,000 تومان
تومان220,000 سبد خرید

PV-888190

مهره ماسوره مغزی سایز ۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888191

مهره ماسوره مغزی سایز ۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888192

مهره ماسوره مغزی سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888193

مهره ماسوره مغزی سایز ۱۲۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888194

مهره ماسوره مغزی سایز ۱۶۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888195

شیر توپی دنده ای سایز ۲۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888196

شیر توپی دنده ای سایز ۲۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888197

شیر توپی دنده ای سایز ۳۲ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888198

شیر توپی دنده ای سایز ۴۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888199

شیر توپی دنده ای سایز ۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
450,000 تومان
تومان450,000 سبد خرید

PV-888200

شیر توپی دنده ای سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
555,000 تومان
تومان555,000 سبد خرید

PV-888201

شیر توپی دنده ای سایز ۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888202

شیر توپی دنده ای سایز ۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888203

شیر توپی دنده ای سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888204

شیر کنترل جریان سایز ۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888205

شیر کنترل جریان سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
532,000 تومان
تومان532,000 سبد خرید

PV-888206

شیر کنترل جریان سایز ۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
1,215,000 تومان
تومان1,215,000 سبد خرید

PV-888207

شیر کنترل جریان سایز ۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888208

شیر کنترل جریان سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888209

کپ سایز ۳۲ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
9,800 تومان
تومان9,800 سبد خرید

PV-888210

کپ سایز ۴۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
12,000 تومان
تومان12,000 سبد خرید

PV-888211

کپ سایز ۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
18,000 تومان
تومان18,000 سبد خرید

PV-888212

کپ سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
22,000 تومان
تومان22,000 سبد خرید

PV-888213

کپ سایز ۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
38,000 تومان
تومان38,000 سبد خرید

PV-888214

کپ سایز ۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
50,000 تومان
تومان50,000 سبد خرید

PV-888215

کپ سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
72,000 تومان
تومان72,000 سبد خرید

PV-888216

کپ سایز ۱۶۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888217

مهره ماسوره سایز ۲۰ میلمیمتر فیرات
واحد : عدد
61,500 تومان
تومان61,500 سبد خرید

PV-888218

مهره ماسوره سایز ۲۵ میلمیمتر فیرات
واحد : عدد
90,000 تومان
تومان90,000 سبد خرید

PV-888219

مهره ماسوره سایز ۳۲ میلمیمتر فیرات
واحد : عدد
123,000 تومان
تومان123,000 سبد خرید

PV-888220

مهره ماسوره سایز ۴۰ میلمیمتر فیرات
واحد : عدد
132,000 تومان
تومان132,000 سبد خرید

PV-888221

مهره ماسوره سایز ۵۰ میلمیمتر فیرات
واحد : عدد
180,000 تومان
تومان180,000 سبد خرید

PV-888222

مهره ماسوره سایز ۶۳ میلمیمتر فیرات
واحد : عدد
220,000 تومان
تومان220,000 سبد خرید

PV-888223

مهره ماسوره سایز ۷۵ میلمیمتر فیرات
واحد : عدد
510,000 تومان
تومان510,000 سبد خرید

PV-888224

مهره ماسوره سایز ۹۰ میلمیمتر فیرات
واحد : عدد
530,000 تومان
تومان530,000 سبد خرید

PV-888225

مهره ماسوره سایز ۱۱۰ میلمیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888226

مهره ماسوره سایز ۱۶۰ میلمیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888227

فلنج سایز ۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
56,000 تومان
تومان56,000 سبد خرید

PV-888228

فلنج سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
61,500 تومان
تومان61,500 سبد خرید

PV-888229

فلنج سایز ۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
82,500 تومان
تومان82,500 سبد خرید

PV-888230

فلنج سایز ۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
90,000 تومان
تومان90,000 سبد خرید

PV-888231

فلنج سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
97,500 تومان
تومان97,500 سبد خرید

PV-888232

فلنج سایز ۱۲۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888233

فلنج سایز ۱۶۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
170,000 تومان
تومان170,000 سبد خرید

PV-888234

شیر توپی چسبی سایز ۲۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
240,000 تومان
تومان240,000 سبد خرید

PV-888235

شیر توپی چسبی سایز ۲۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
255,000 تومان
تومان255,000 سبد خرید

PV-888236

شیر توپی چسبی سایز ۳۲ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
310,000 تومان
تومان310,000 سبد خرید

PV-888237

شیر توپی چسبی سایز ۴۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
333,000 تومان
تومان333,000 سبد خرید

PV-888238

شیر توپی چسبی سایز ۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
382,500 تومان
تومان382,500 سبد خرید

PV-888239

شیر توپی چسبی سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
485,000 تومان
تومان485,000 سبد خرید

PV-888240

شیر توپی چسبی سایز ۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
1,160,000 تومان
تومان1,160,000 سبد خرید

PV-888241

شیر توپی چسبی سایز ۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
1,545,000 تومان
تومان1,545,000 سبد خرید

PV-888242

شیر توپی چسبی سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
2,320,000 تومان
تومان2,320,000 سبد خرید

PV-888243

شیر توپی چسبی سایز ۱۲۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888244

شیر توپی چسبی سایز ۱۶۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888245

شیر پروانه کامل سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
2,670,000 تومان
تومان2,670,000 سبد خرید

PV-888246

شیر پروانه کامل سایز ۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
2,670,000 تومان
تومان2,670,000 سبد خرید

PV-888247

شیر پروانه کامل سایز ۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
3,240,000 تومان
تومان3,240,000 سبد خرید

PV-888248

شیر پروانه کامل سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
3,624,000 تومان
تومان3,624,000 سبد خرید

PV-888249

شیر پروانه کامل سایز ۱۲۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888250

شیر پروانه کامل سایز ۱۶۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888251

مهره ماسوره یکسر دنده سایز ۳۲ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
150,000 تومان
تومان150,000 سبد خرید

PV-888252

مهره ماسوره یکسر دنده سایز ۴۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
160,000 تومان
تومان160,000 سبد خرید

PV-888253

مهره ماسوره یکسر دنده سایز ۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
216,000 تومان
تومان216,000 سبد خرید

PV-888254

مهره ماسوره یکسر دنده سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
255,000 تومان
تومان255,000 سبد خرید

PV-888255

مهره ماسوره یکسر دنده سایز ۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
548,000 تومان
تومان548,000 سبد خرید

PV-888256

مهره ماسوره یکسر دنده سایز ۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
765,000 تومان
تومان765,000 سبد خرید

PV-888257

مهره ماسوره یکسر دنده سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
985,000 تومان
تومان985,000 سبد خرید

PV-888258

بوشن مغزی سایز ۳۲ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
13,500 تومان
تومان13,500 سبد خرید

PV-888259

بوشن مغزی سایز ۴۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
25,500 تومان
تومان25,500 سبد خرید

PV-888260

بوشن مغزی سایز ۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
33,000 تومان
تومان33,000 سبد خرید

PV-888261

بوشن مغزی سایز ۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
48,000 تومان
تومان48,000 سبد خرید

PV-888262

بوشن مغزی سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
50,000 تومان
تومان50,000 سبد خرید

PV-888263

بوشن مغزی سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
110,000 تومان
تومان110,000 سبد خرید

PV-888264

بوشن مغزی سایز ۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
67,500 تومان
تومان67,500 سبد خرید

PV-888265

بوشن مغزی سایز ۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
98,000 تومان
تومان98,000 سبد خرید

PV-888266

بوشن مغزی سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
150,000 تومان
تومان150,000 سبد خرید

PV-888267

فلنج دنده ای سایز ۳۲ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888268

فلنج دنده ای سایز ۴۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
56,000 تومان
تومان56,000 سبد خرید

PV-888269

فلنج دنده ای سایز ۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
66,000 تومان
تومان66,000 سبد خرید

PV-888270

فلنج دنده ای سایز ۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
66,000 تومان
تومان66,000 سبد خرید

PV-888271

فلنج دنده ای سایز ۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888272

فلنج دنده ای سایز ۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888273

فلنج دنده ای سایز ۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888274

فلنج دنده ای سایز ۱۲۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888275

فلنج دنده ای سایز ۱۶۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888276

سه راه تبدیل سایز ۲۵*۴۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888277

سه راه تبدیل سایز ۳۲*۴۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888278

سه راه تبدیل سایز ۳۲*۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
45,000 تومان
تومان45,000 سبد خرید

PV-888279

سه راه تبدیل سایز ۴۰*۵۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888280

سه راه تبدیل سایز ۳۲*۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
90,000 تومان
تومان90,000 سبد خرید

PV-888281

سه راه تبدیل سایز ۴۰*۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888282

سه راه تبدیل سایز ۵۰*۶۳ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
85,500 تومان
تومان85,500 سبد خرید

PV-888283

سه راه تبدیل سایز ۵۰*۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
110,000 تومان
تومان110,000 سبد خرید

PV-888284

سه راه تبدیل سایز ۶۳*۷۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
115,500 تومان
تومان115,500 سبد خرید

PV-888285

سه راه تبدیل سایز ۵۰*۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
158,000 تومان
تومان158,000 سبد خرید

PV-888286

سه راه تبدیل سایز ۶۳*۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
165,000 تومان
تومان165,000 سبد خرید

PV-888287

سه راه تبدیل سایز ۷۵*۹۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
170,000 تومان
تومان170,000 سبد خرید

PV-888288

سه راه تبدیل سایز ۶۳*۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
225,000 تومان
تومان225,000 سبد خرید

PV-888289

سه راه تبدیل سایز ۷۵*۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
235,500 تومان
تومان235,500 سبد خرید

PV-888290

سه راه تبدیل سایز ۹۰*۱۱۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
248,000 تومان
تومان248,000 سبد خرید

PV-888291

سه راه تبدیل سایز ۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
500,000 تومان
تومان500,000 سبد خرید

PV-888292

سه راه تبدیل سایز ۱۱۰*۱۶۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PV-888293

سه راه تبدیل سایز ۱۲۵*۱۶۰ میلیمتر فیرات
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید