لوله و اتصالات تک لایه    تک لایه یزد بسپارشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

TY-1100012

لوله PN20 سایز ۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1100034

لوله PN20 سایز ۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1100001

لوله PN20 سایز ۳۲ میلیمتر یزدبسپار
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1100114

لوله PN20 سایز ۴۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1100112

لوله PN20 سایز ۵۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1100002

لوله PN20 سایز ۶۳ میلیمتر یزدبسپار
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1100212

لوله PN20 سایز ۷۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1100003

لوله PN20 سایز ۹۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200012

بوشن ۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200034

بوشن ۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200001

بوشن ۳۲ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200114

بوشن ۴۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200112

بوشن ۵۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200002

بوشن ۶۳ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200212

بوشن ۷۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200003

بوشن ۹۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200050

تبدیل ۲۵*۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200020

تبدیل ۲۰*۳۲ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200025

تبدیل ۲۵*۳۲ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200000

تبدیل ۲۰*۴۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200005

تبدیل ۲۵*۴۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200043

تبدیل ۳۲*۴۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200052

تبدیل ۲۰*۵۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200055

تبدیل ۲۵*۵۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200053

تبدیل ۳۲*۵۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200054

تبدیل ۴۰*۵۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200032

تبدیل ۳۲*۶۳ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200064

تبدیل ۴۰*۶۳ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200065

تبدیل ۵۰*۶۳ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200075

تبدیل ۵۰*۷۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200076

تبدیل ۶۳*۷۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1200097

تبدیل ۷۵*۹۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1290012

زانویی˚۹۰ سایز ۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1290034

زانویی˚۹۰ سایز ۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1290001

زانویی˚۹۰ سایز ۳۲ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1290114

زانویی˚۹۰ سایز ۴۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1290112

زانویی˚۹۰ سایز ۵۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1290002

زانویی˚۹۰ سایز ۶۳ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1290212

زانویی˚۹۰ سایز ۷۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1290003

زانویی˚۹۰ سایز ۹۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1240012

زانویی˚۴۵ سایز ۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1240034

زانویی˚۴۵ سایز۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1240001

زانویی˚۴۵ سایز ۳۲ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1240114

زانویی˚۴۵ سایز۴۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1240112

زانویی˚۴۵ سایز۵۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1240002

زانویی˚۴۵ سایز۶۳ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1240212

زانویی˚۴۵ سایز۷۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1290020

زانو چپقی ˚۹۰ سایز ۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1290025

زانو چپقی ˚۹۰ سایز ۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1290050

زانو تبـدیل ˚۹۰ سایز ۲۰*۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230012

سه راهی معمولی ۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230034

سه راهی معمولی ۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230001

سه راهی معمولی ۳۲ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230114

سه راهی معمولی ۴۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230112

سه راهی معمولی ۵۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230002

سه راهی معمولی ۶۳ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230212

سه راهی معمولی ۷۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230003

سه راهی معمولی ۹۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230005

سه راهی تبدیل ۲۵*۲۰*۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230505

سه راهی تبدیل ۲۵*۲۰*۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230052

سه راهی تبدیل ۳۲*۲۵*۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230552

سه راهی تبدیل ۳۲*۲۵*۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230202

سه راهی تبدیل ۳۲*۲۰*۳۲ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230252

سه راهی تبدیل ۳۲*۲۵*۳۲ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230000

سه راهی تبدیل ۴۰*۲۰*۴۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230050

سه راهی تبدیل ۴۰*۲۵*۴۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230020

سه راهی تبدیل ۴۰*۳۲*۴۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230535

سه راهی تبدیل ۵۰*۳۲*۵۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230545

سه راهی تبدیل ۵۰*۴۰*۵۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230656

سه راهی تبدیل ۶۳*۵۰*۶۳ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230767

سه راهی تبدیل ۷۵*۶۳*۷۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1230979

سه راهی تبدیل ۹۰*۷۵*۹۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1239034

سه راه کنج ˚۹۰ سایز ۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1291012

زانویی یکطرفه بوشن ساده ۱/۲*۲۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1291034

زانویی یکطرفه بوشن ساده ۳/۴*۲۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1291512

زانویی یکطرفه بوشن ساده ۱/۲*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1291534

زانویی یکطرفه بوشن ساده ۳/۴*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1291201

زانویی یکطرفه بوشن ساده ۱*۳۲ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1222012

زانویی یکطرفه بوشن بست دار ۱/۲*۲۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1221534

زانویی یکطرفه بوشن بست دار ۳/۴ *۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1261512

زانو دوقلو شیر مخلوط ۱/۲*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1292012

زانویی مغزی فلزی ۱/۲*۲۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1292034

زانویی مغزی فلزی ۳/۴*۲۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1292534

زانویی مغزی فلزی ۳/۴*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1292201

زانویی مغزی فلزی ۱*۳۲ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1212012

زانویی مغـزی فلزی بست دار ۱/۲*۲۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1212034

زانویی مغـزی فلزی بست دار ۳/۴*۲۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1201012

اتصال یکطرف بوشن فلزی ۱/۲*۲۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1201512

اتصال یکطرف بوشن فلزی ۱/۲*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1201534

اتصال یکطرف بوشن فلزی ۳/۴*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1201201

اتصال یکطرف بوشن فلزی ۱*۳۲ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1203534

اتصال یکطرف بوشن شش گوش ۳/۴*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1203201

اتصال یکطرف بوشن شش گوش ۱*۳۲ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1203014

اتصال یکطرف بوشن شش گوش۱۱/۴*۴۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1203512

اتصال یکطرف بوشن شش گوش ۱۱/۲*۵۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1203302

اتصال یکطرف بوشن شش گوش ۲*۶۳ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1203712

اتصال یکطرف بوشن شش گوش ۲۱/۲*۷۵ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1271012

اتصال دیواری دوبل ۱/۲*۲۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1271512

اتصال دیواری دوبل ۱/۲*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1202012

اتصال مغـزی فلزی ۱/۲*۲۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1202034

اتصال مغـزی فلزی ۳/۴*۲۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1202512

اتصال مغـزی فلزی ۱/۲*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1202534

اتصال مغـزی فلزی ۳/۴*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1202201

اتصال مغـزی فلزی ۱*۳۲ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1204041

اتصال مغزی فلزی شش گوش ۱۱/۴* ۴۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1204021

اتصال مغزی فلزی شش گوش ۱۱/۲*۵۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1204302

اتصال مغزی فلزی شش گوش ۲*۶۳ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1231000

سه راهی بوشن فلزی ۱/۲*۲۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1231505

سه راهی بوشن فلزی ۱/۲*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1231555

سه راهی بوشن فلزی ۳/۴*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1211012

سه راهی بوشن فلزی بستدار ۱/۲*۲۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1251012

مهـره ماسوره بوشن فلزی ۱/۲*۲۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1251034

مهـره ماسوره بوشن فلزی ۳/۴*۲۵ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1251001

مهـره ماسوره بوشن فلزی ۱*۳۲ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1251114

مهـره ماسوره بوشن فلزی ۱۱/۴*۴۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1251001.1

مهـره ماسوره بوشن فلزی ۱۱/۲*۵۰ یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1241012

شیرفلـکه ۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1241034

شیرفلـکه ۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1241001

شیرفلـکه ۳۲ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1241114

شیرفلـکه ۴۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1240034.1

شیر فلکه ۴۵ درجه ۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1210012

لوله خــم دار ( پل ) ۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1210034

لوله خــم دار ( پل ) ۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1210001

لوله خــم دار ( پل ) ۳۲ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1210114

لوله خــم دار ( پل ) ۴۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1210202

پل بست دار ۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1210203

پل بست دار ۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1210204

پل بست دار ۳۲ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1270012

لوله پاپیون ۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1270034

لوله پاپیون ۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1250012

درپوش رزوه دار ۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1250034

درپوش رزوه دار ۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1250001

درپوش رزوه دار ۳۲ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1250020

درپوش مخروطی ۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1260012

گپ ۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1260034

گپ ۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1260001

گپ ۳۲ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1260114

گپ ۴۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1260112

گپ ۵۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1260002

گپ ۶۳ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1260212

گپ ۷۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1220612

بسـت ۱۶ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1220012

بسـت ۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1220034

بسـت ۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1220001

بسـت ۳۲ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1220114

بسـت ۴۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1220112

بسـت ۵۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1220020

بسـت شیر مخلوط ۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1220212

بست دو قلو ۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1220234

بست دو قلو ۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1280012

فلنچ ۲۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1280034

فلنچ ۲۵ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1280001

فلنچ ۳۲ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1280114

فلنچ ۴۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

TY-1280112

فلنچ ۵۰ میلیمتر یزدبسپار
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید