شیرآلات صنعتی   شیرآلات گازی آذرانشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

AZAR 102C-3

شیر گازی خروسکی سبک سایز ۱/۲
واحد : عدد
47,200 تومان
تومان47,200 سبد خرید

AZAR 102C-4

شیر گازی خروسکی سبک سایز ۳/۴
واحد : عدد
75,100 تومان
تومان75,100 سبد خرید

AZAR 101C-1

شیر گازی خروسکی سنگین سایز ۱/۲
واحد : عدد
70,600 تومان
تومان70,600 سبد خرید

AZAR 101C-2

شیر گازی خروسکی سنگین سایز ۳/۴
واحد : عدد
110,100 تومان
تومان110,100 سبد خرید

AZAR 133

شیر گازی ساقه بلند سایز ۱
واحد : عدد
182,000 تومان
تومان182,000 سبد خرید

AZAR 101-1

شیر گازی سنگین سایز ۱/۲
واحد : عدد
70,500 تومان
تومان70,500 سبد خرید

AZAR 101-2

شیر گازی سنگین سایز ۳/۴
واحد : عدد
110,000 تومان
تومان110,000 سبد خرید

AZAR 101-3

شیر گازی سنگین سایز ۱
واحد : عدد
164,500 تومان
تومان164,500 سبد خرید

AZAR 101-4

شیر گازی سنگین سایز ۱/۴*۱
واحد : عدد
242,500 تومان
تومان242,500 سبد خرید

AZAR 101-5

شیر گازی سنگین سایز ۱/۲*۱
واحد : عدد
375,000 تومان
تومان375,000 سبد خرید

AZAR 101-6

شیر گازی سنگین سایز ۲
واحد : عدد
567,500 تومان
تومان567,500 سبد خرید

AZAR 101-7

شیر گازی سنگین سایز ۱/۲*۲
واحد : عدد
2,100,000 تومان
تومان2,100,000 سبد خرید

AZAR 101-8

شیر گازی سنگین سایز ۳
واحد : عدد
3,100,000 تومان
تومان3,100,000 سبد خرید

AZAR 103 E-1

شیرگازی اکونومی سایز ۱/۲
واحد : عدد
39,400 تومان
تومان39,400 سبد خرید

AZAR 103 E-2

شیرگازی اکونومی سایز ۳/۴
واحد : عدد
59,900 تومان
تومان59,900 سبد خرید

AZAR 103 E-3

شیرگازی اکونومی سایز ۱
واحد : عدد
94,500 تومان
تومان94,500 سبد خرید

AZAR 102-1

شیرگازی سبک سایز ۱/۲
واحد : عدد
47,100 تومان
تومان47,100 سبد خرید

AZAR 102-2

شیرگازی سبک سایز ۳/۴
واحد : عدد
75,000 تومان
تومان75,000 سبد خرید

AZAR 102-3

شیرگازی سبک سایز ۱
واحد : عدد
115,000 تومان
تومان115,000 سبد خرید

AZAR 102-4

شیرگازی سبک سایز ۱/۴*۱
واحد : عدد
198,500 تومان
تومان198,500 سبد خرید

AZAR 102-5

شیرگازی سبک سایز ۱/۲*۱
واحد : عدد
288,500 تومان
تومان288,500 سبد خرید

AZAR 102-6

شیرگازی سبک سایز ۲
واحد : عدد
466,500 تومان
تومان466,500 سبد خرید

AZAR 114-1

شیرگازی قفل شونده سایز ۱
واحد : عدد
126,500 تومان
تومان126,500 سبد خرید

AZAR 114-2

شیرگازی قفل شونده سایز ۱/۴*۱
واحد : عدد
323,000 تومان
تومان323,000 سبد خرید

AZAR 114-3

شیرگازی قفل شونده سایز ۱/۲*۱
واحد : عدد
396,500 تومان
تومان396,500 سبد خرید

AZAR 114-4

شیرگازی قفل شونده سایز ۲
واحد : عدد
710,000 تومان
تومان710,000 سبد خرید