پلیکا   لوله پلیکا پلیمر گلپایگانشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

PG-4140139

استاپر
واحد : عدد
78,190 تومان
تومان78,190 سبد خرید

PG-4140134

انشعاب گیر
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
350,270 تومان
تومان350,270 سبد خرید

PG-4140170

بوشن یکسر دنده ۲۰
واحد : عدد | ضخامت : 5mm
5,890 تومان
تومان5,890 سبد خرید

PG-4140171

بوشن یکسر دنده ۲۵
واحد : عدد | ضخامت : 4.8mm
7,480 تومان
تومان7,480 سبد خرید

PG-4140172

بوشن یکسر دنده ۳۲
واحد : عدد | ضخامت : 6.4mm
14,700 تومان
تومان14,700 سبد خرید

PG-4140173

بوشن یکسر دنده ۶۳
واحد : عدد | ضخامت : 6.5mm
42,940 تومان
تومان42,940 سبد خرید

PG-4140054

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۵۰*۷۵ )
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
12,120 تومان
تومان12,120 سبد خرید

PG-4140063

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۱۶۰*۲۰۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
98,330 تومان
تومان98,330 سبد خرید

PG-4140055

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۶۳*۹۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
16,150 تومان
تومان16,150 سبد خرید

PG-4140056

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۵۰*۱۱۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
21,620 تومان
تومان21,620 سبد خرید

PG-4140057

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
21,190 تومان
تومان21,190 سبد خرید

PG-4140058

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۹۰*۱۱۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
24,180 تومان
تومان24,180 سبد خرید

PG-4140059

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۹۰*۱۲۵ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
27,170 تومان
تومان27,170 سبد خرید

PG-4140060

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۱۱۰*۱۲۵ )
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
31,200 تومان
تومان31,200 سبد خرید

PG-4140061

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۱۱۰*۱۶۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
49,310 تومان
تومان49,310 سبد خرید

PG-4140062

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا ( ۱۲۵*۱۶۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.9mm
50,350 تومان
تومان50,350 سبد خرید

PG-4140064

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۳۲*۶۳ )
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
7,090 تومان
تومان7,090 سبد خرید

PG-4140073

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۱۱۰*۱۶۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
44,440 تومان
تومان44,440 سبد خرید

PG-4140074

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۱۲۵*۱۶۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
51,000 تومان
تومان51,000 سبد خرید

PG-4140065

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۴۰*۶۳ )
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
9,090 تومان
تومان9,090 سبد خرید

PG-4140066

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۵۰*۶۳ )
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
9,310 تومان
تومان9,310 سبد خرید

PG-4140067

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۵۰*۹۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
14,440 تومان
تومان14,440 سبد خرید

PG-4140068

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۶۳*۹۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
16,150 تومان
تومان16,150 سبد خرید

PG-4140069

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۵۰*۱۱۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
18,150 تومان
تومان18,150 سبد خرید

PG-4140070

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
20,170 تومان
تومان20,170 سبد خرید

PG-4140071

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۹۰*۱۱۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
50,620 تومان
تومان50,620 سبد خرید

PG-4140072

تبدیل هم مرکز پلیکا ( ۱۱۰*۱۲۵ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
30,310 تومان
تومان30,310 سبد خرید

PG-4140117

درپوش پلیکا ۵۰
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
3,640 تومان
تومان3,640 سبد خرید

PG-4140118

درپوش پلیکا ۶۳
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
5,010 تومان
تومان5,010 سبد خرید

PG-4140119

درپوش پلیکا ۷۵
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
8,190 تومان
تومان8,190 سبد خرید

PG-4140120

درپوش پلیکا ۹۰
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
13,660 تومان
تومان13,660 سبد خرید

PG-4140121

درپوش پلیکا ۱۱۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
17,290 تومان
تومان17,290 سبد خرید

PG-4140122

درپوش پلیکا ۱۲۵
واحد : عدد | ضخامت : 3.4mm
29,110 تومان
تومان29,110 سبد خرید

PG-4140123

درپوش پلیکا ۱۶۰
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
43,530 تومان
تومان43,530 سبد خرید

PG-4140131

دریچه بازدید منهول
واحد : عدد | ضخامت : 6.2mm
225,960 تومان
تومان225,960 سبد خرید

PG-4140101

دریچه بازدید ۱۱۰ بینا
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
166,680 تومان
تومان166,680 سبد خرید

PG-4140102

دریچه بازدید ۱۲۵ بینا
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
183,210 تومان
تومان183,210 سبد خرید

PG-4140103

دریچه بازدید ۱۶۰ بینا
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
200,550 تومان
تومان200,550 سبد خرید

PG-4140202

رابط به تابلو برقی ۲۰
واحد : عدد | فشار بار : برقی
430 تومان
تومان430 سبد خرید

PG-4140203

رابط به تابلو برقی ۲۵
واحد : عدد | فشار بار : برقی
500 تومان
تومان500 سبد خرید

PG-4140204

رابط به تابلو برقی ۳۲
واحد : عدد | فشار بار : برقی
670 تومان
تومان670 سبد خرید

PG-4140126

رابط دریچه بازدید ۱۱۰ پلیکا
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
46,360 تومان
تومان46,360 سبد خرید

PG-4140127

رابط دریچه بازدید ۱۲۵ پلیکا
واحد : عدد | ضخامت : 3.4mm
51,970 تومان
تومان51,970 سبد خرید

PG-4140128

رابط دریچه بازدید ۱۶۰ پلیکا
واحد : عدد | ضخامت : 3.4mm
106,690 تومان
تومان106,690 سبد خرید

PG-4140129

رابط دریچه بازدید ۲۰۰ پلیکا
واحد : عدد | ضخامت : 3.4mm
180,500 تومان
تومان180,500 سبد خرید

PG-4140124

رابط دریچه بازدید ۶۳ پلیکا
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
16,150 تومان
تومان16,150 سبد خرید

PG-4140125

رابط دریچه بازدید ۹۰ پلیکا
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
30,360 تومان
تومان30,360 سبد خرید

PG-4140157

رابط سیفون به کاسه ۱۱۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
45,920 تومان
تومان45,920 سبد خرید

PG-4140158

رابط سیفون به کاسه ۱۲۵
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
50,900 تومان
تومان50,900 سبد خرید

PG-4140108

زانو خم ۸۷٫۵ درجه یکسر ۶۳
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
19,670 تومان
تومان19,670 سبد خرید

PG-4140109

زانو خم ۸۷٫۵ درجه یکسر ۹۰
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
39,310 تومان
تومان39,310 سبد خرید

PG-4140110

زانو خم ۸۷٫۵ درجه یکسر ۱۱۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
64,790 تومان
تومان64,790 سبد خرید

PG-4140111

زانو خم ۸۷٫۵ درجه یکسر ۱۲۵
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
72,760 تومان
تومان72,760 سبد خرید

PG-4140112

زانو خم ۸۷٫۵ درجه یکسر ۱۶۰
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
135,190 تومان
تومان135,190 سبد خرید

PG-4140135

زانو ۱۵ پلیکا
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
33,560 تومان
تومان33,560 سبد خرید

PG-4140136

زانو ۳۰ پلیکا
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
33,560 تومان
تومان33,560 سبد خرید

PG-4140184

زانو ۴۵ دو سر کوپله ( ۵۰mm )
واحد : عدد | ضخامت : 4.5mm
19,600 تومان
تومان19,600 سبد خرید

PG-4140185

زانو ۴۵ دو سر کوپله ( ۶۳mm )
واحد : عدد | ضخامت : 5.8mm
35,820 تومان
تومان35,820 سبد خرید

PG-4140178

زانو ۹۰ دو سر کوپله ( ۲۰mm )
واحد : عدد | ضخامت : 3.8mm
4,090 تومان
تومان4,090 سبد خرید

PG-4140179

زانو ۹۰ دو سر کوپله ( ۲۵mm )
واحد : عدد | ضخامت : 4.7mm
7,030 تومان
تومان7,030 سبد خرید

PG-4140180

زانو ۹۰ دو سر کوپله ( ۳۲mm )
واحد : عدد | ضخامت : 5mm
11,090 تومان
تومان11,090 سبد خرید

PG-4140181

زانو ۹۰ دو سر کوپله ( ۵۰mm )
واحد : عدد | ضخامت : 4.5mm
22,170 تومان
تومان22,170 سبد خرید

PG-4140182

زانو ۹۰ دو سر کوپله ( ۶۳mm )
واحد : عدد | ضخامت : 5.6mm
44,330 تومان
تومان44,330 سبد خرید

PG-4140183

زانو ۹۰ دو سر کوپله ( ۱۱۰mm )
واحد : عدد | ضخامت : 7.7mm
152,810 تومان
تومان152,810 سبد خرید

PG-4140186

زانو ۹۰ یک سر دنده ( ۲۰mm )
واحد : عدد | ضخامت : 5mm
7,700 تومان
تومان7,700 سبد خرید

PG-4140187

زانو ۹۰ یک سر دنده ( ۲۵mm )
واحد : عدد | ضخامت : 5mm
10,640 تومان
تومان10,640 سبد خرید

PG-4140188

زانو ۹۰ یک سر دنده ( ۳۲mm )
واحد : عدد | ضخامت : 6.4mm
22,580 تومان
تومان22,580 سبد خرید

PG-4140189

زانو ۹۰ یک سر دنده ( ۴۰mm )
واحد : عدد | ضخامت : 7.5mm
31,610 تومان
تومان31,610 سبد خرید

PG-4140190

زانو ۹۰ یک سر دنده ( ۵۰mm )
واحد : عدد | ضخامت : 8.1mm
56,470 تومان
تومان56,470 سبد خرید

PG-4140191

زانو ۹۰ یک سر دنده ( ۶۳mm )
واحد : عدد | ضخامت : 8.7mm
92,340 تومان
تومان92,340 سبد خرید

PG-4140010

زانوی ۴۵ درجه پلیکا ۴۰
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
7,150 تومان
تومان7,150 سبد خرید

PG-4140011

زانوی ۴۵ درجه پلیکا ۵۰
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
9,180 تومان
تومان9,180 سبد خرید

PG-4140012

زانوی ۴۵ درجه پلیکا ۶۳
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
13,960 تومان
تومان13,960 سبد خرید

PG-4140013

زانوی ۴۵ درجه پلیکا ۷۵
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
16,370 تومان
تومان16,370 سبد خرید

PG-4140014

زانوی ۴۵ درجه پلیکا ۹۰
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
28,530 تومان
تومان28,530 سبد خرید

PG-4140015

زانوی ۴۵ درجه پلیکا ۱۱۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
38,130 تومان
تومان38,130 سبد خرید

PG-4140016

زانوی ۴۵ درجه پلیکا ۱۲۵
واحد : عدد | ضخامت : 3.4mm
50,830 تومان
تومان50,830 سبد خرید

PG-4140017

زانوی ۴۵ درجه پلیکا ۱۶۰
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
78,380 تومان
تومان78,380 سبد خرید

PG-4140018

زانوی ۴۵ درجه پلیکا ۲۰۰
واحد : عدد | ضخامت : 4.9mm
148,720 تومان
تومان148,720 سبد خرید

PG-4140001

زانوی ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۴۰
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
9,150 تومان
تومان9,150 سبد خرید

PG-4140002

زانوی ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۵۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
11,560 تومان
تومان11,560 سبد خرید

PG-4140003

زانوی ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۶۳
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
15,570 تومان
تومان15,570 سبد خرید

PG-4140004

زانوی ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۷۵
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
21,040 تومان
تومان21,040 سبد خرید

PG-4140005

زانوی ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۹۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
27,450 تومان
تومان27,450 سبد خرید

PG-4140006

زانوی ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۱۱۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
44,200 تومان
تومان44,200 سبد خرید

PG-4140007

زانوی ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۱۲۵
واحد : عدد | ضخامت : 3.4mm
51,810 تومان
تومان51,810 سبد خرید

PG-4140008

زانوی ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۱۶۰
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
96,480 تومان
تومان96,480 سبد خرید

PG-4140009

زانوی ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۲۰۰
واحد : عدد | ضخامت : 4.9mm
188,960 تومان
تومان188,960 سبد خرید

PG-4140089

سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ( ۵۰*۹۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
41,230 تومان
تومان41,230 سبد خرید

PG-4140098

سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ( ۱۲۵*۱۶۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
128,690 تومان
تومان128,690 سبد خرید

PG-4140099

سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ( ۱۱۰*۲۰۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 4.9mm
263,150 تومان
تومان263,150 سبد خرید

PG-4140100

سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ( ۱۶۰*۲۰۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 4.9mm
287,660 تومان
تومان287,660 سبد خرید

PG-4140090

سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ( ۶۳*۹۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
41,710 تومان
تومان41,710 سبد خرید

PG-4140091

سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ( ۷۵*۹۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
45,220 تومان
تومان45,220 سبد خرید

PG-4140092

سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
55,390 تومان
تومان55,390 سبد خرید

PG-4140093

سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ( ۷۵*۱۱۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
58,900 تومان
تومان58,900 سبد خرید

PG-4140094

سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ( ۹۰*۱۱۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
55,960 تومان
تومان55,960 سبد خرید

PG-4140095

سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ( ۹۰*۱۲۵ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
80,280 تومان
تومان80,280 سبد خرید

PG-4140096

سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ( ۱۱۰*۱۲۵ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
89,490 تومان
تومان89,490 سبد خرید

PG-4140097

سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ( ۱۱۰*۱۶۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
125,690 تومان
تومان125,690 سبد خرید

PG-4140039

سه راه تبدیل ۸۷٫۵ درجه پلیکا ( ۴۰*۶۳ )
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
19,330 تومان
تومان19,330 سبد خرید

PG-4140048

سه راه تبدیل ۸۷٫۵ درجه پلیکا ( ۷۵*۱۲۵ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
69,350 تومان
تومان69,350 سبد خرید

PG-4140049

سه راه تبدیل ۸۷٫۵ درجه پلیکا ( ۹۰*۱۲۵ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
71,250 تومان
تومان71,250 سبد خرید

PG-4140050

سه راه تبدیل ۸۷٫۵ درجه پلیکا ( ۱۱۰*۱۲۵ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
75,240 تومان
تومان75,240 سبد خرید

PG-4140051

سه راه تبدیل ۸۷٫۵ درجه پلیکا ( ۱۱۰*۱۶۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
97,470 تومان
تومان97,470 سبد خرید

PG-4140052

سه راه تبدیل ۸۷٫۵ درجه پلیکا ( ۱۲۵*۱۶۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
100,460 تومان
تومان100,460 سبد خرید

PG-4140053

سه راه تبدیل ۸۷٫۵ درجه پلیکا ( ۱۶۰*۲۰۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 4.9mm
227,810 تومان
تومان227,810 سبد خرید

PG-4140040

سه راه تبدیل ۸۷٫۵ درجه پلیکا ( ۵۰*۶۳ )
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
20,560 تومان
تومان20,560 سبد خرید

PG-4140041

سه راه تبدیل ۸۷٫۵ درجه پلیکا ( ۵۰*۹۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
33,560 تومان
تومان33,560 سبد خرید

PG-4140042

سه راه تبدیل ۸۷٫۵ درجه پلیکا ( ۶۳*۹۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
34,580 تومان
تومان34,580 سبد خرید

PG-4140043

سه راه تبدیل ۸۷٫۵ درجه پلیکا ( ۷۵*۹۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
35,590 تومان
تومان35,590 سبد خرید

PG-4140044

سه راه تبدیل ۸۷٫۵ درجه پلیکا ( ۶۳*۱۱۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
47,310 تومان
تومان47,310 سبد خرید

PG-4140045

سه راه تبدیل ۸۷٫۵ درجه پلیکا ( ۷۵*۱۱۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
49,830 تومان
تومان49,830 سبد خرید

PG-4140046

سه راه تبدیل ۸۷٫۵ درجه پلیکا ( ۹۰*۱۱۰ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
57,000 تومان
تومان57,000 سبد خرید

PG-4140047

سه راه تبدیل ۸۷٫۵ درجه پلیکا ( ۶۳*۱۲۵ )
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
66,030 تومان
تومان66,030 سبد خرید

PG-4140105

سه راه و دریچه بازدید کاما ۱۱۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
95,760 تومان
تومان95,760 سبد خرید

PG-4140106

سه راه و دریچه بازدید ۱۲۵
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
142,500 تومان
تومان142,500 سبد خرید

PG-4140107

سه راه و دریچه بازدید ۲۰۰
واحد : عدد | ضخامت : 4.9mm
482,080 تومان
تومان482,080 سبد خرید

PG-4140104

سه راه و دریچه بازدید ۹۰
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
79,830 تومان
تومان79,830 سبد خرید

PG-4140167

سه راه ۴۵ سه سر کوپله ۳۲
واحد : عدد | ضخامت : 4.5mm
19,600 تومان
تومان19,600 سبد خرید

PG-4140168

سه راه ۴۵ سه سر کوپله ۵۰
واحد : عدد | ضخامت : 4.5mm
35,130 تومان
تومان35,130 سبد خرید

PG-4140169

سه راه ۴۵ سه سر کوپله ۶۳
واحد : عدد | ضخامت : 5.6mm
68,400 تومان
تومان68,400 سبد خرید

PG-4140162

سه راه ۹۰ سه سر کوپله ۲۰
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
5,570 تومان
تومان5,570 سبد خرید

PG-4140163

سه راه ۹۰ سه سر کوپله ۲۵
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
8,360 تومان
تومان8,360 سبد خرید

PG-4140164

سه راه ۹۰ سه سر کوپله ۳۲
واحد : عدد | ضخامت : 4.5mm
12,970 تومان
تومان12,970 سبد خرید

PG-4140165

سه راه ۹۰ سه سر کوپله ۵۰
واحد : عدد | ضخامت : 4.5mm
40,620 تومان
تومان40,620 سبد خرید

PG-4140166

سه راه ۹۰ سه سر کوپله ۶۳
واحد : عدد | ضخامت : 5.6mm
49,830 تومان
تومان49,830 سبد خرید

PG-4140019

سه راهی خم ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۴۰
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
13,210 تومان
تومان13,210 سبد خرید

PG-4140020

سه راهی خم ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۵۰
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
19,340 تومان
تومان19,340 سبد خرید

PG-4140021

سه راهی خم ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۶۳
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
27,700 تومان
تومان27,700 سبد خرید

PG-4140022

سه راهی خم ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۹۰
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
46,200 تومان
تومان46,200 سبد خرید

PG-4140023

سه راهی خم ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۱۱۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
73,860 تومان
تومان73,860 سبد خرید

PG-4140030

سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ۴۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
14,610 تومان
تومان14,610 سبد خرید

PG-4140031

سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ۵۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
18,310 تومان
تومان18,310 سبد خرید

PG-4140032

سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ۶۳
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
28,980 تومان
تومان28,980 سبد خرید

PG-4140033

سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ۷۵
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
33,440 تومان
تومان33,440 سبد خرید

PG-4140034

سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ۹۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
47,790 تومان
تومان47,790 سبد خرید

PG-4140035

سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ۱۱۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
70,110 تومان
تومان70,110 سبد خرید

PG-4140036

سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ۱۲۵
واحد : عدد | ضخامت : 3.4mm
98,580 تومان
تومان98,580 سبد خرید

PG-4140037

سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ۱۶۰
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
164,120 تومان
تومان164,120 سبد خرید

PG-4140038

سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ۲۰۰
واحد : عدد | ضخامت : 4.9mm
331,550 تومان
تومان331,550 سبد خرید

PG-4140024

سه راهی ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۶۳
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
22,380 تومان
تومان22,380 سبد خرید

PG-4140025

سه راهی ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۹۰
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
37,620 تومان
تومان37,620 سبد خرید

PG-4140026

سه راهی ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۱۱۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
60,990 تومان
تومان60,990 سبد خرید

PG-4140027

سه راهی ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۱۲۵
واحد : عدد | ضخامت : 3.4mm
74,200 تومان
تومان74,200 سبد خرید

PG-4140028

سه راهی ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۱۶۰
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
130,660 تومان
تومان130,660 سبد خرید

PG-4140029

سه راهی ۸۷٫۵ درجه پلیکا ۲۰۰
واحد : عدد | ضخامت : 4.9mm
247,950 تومان
تومان247,950 سبد خرید

PG-4140079

سوکت ترمز دار پلیکا ۴۰
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
4,660 تومان
تومان4,660 سبد خرید

PG-4140088

سوکت ترمز دار پلیکا ۲۵۰
واحد : عدد | ضخامت : 6.2mm
151,050 تومان
تومان151,050 سبد خرید

PG-4140080

سوکت ترمز دار پلیکا ۵۰
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
7,440 تومان
تومان7,440 سبد خرید

PG-4140081

سوکت ترمز دار پلیکا ۶۳
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
10,060 تومان
تومان10,060 سبد خرید

PG-4140082

سوکت ترمز دار پلیکا ۷۵
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
12,100 تومان
تومان12,100 سبد خرید

PG-4140083

سوکت ترمز دار پلیکا ۹۰
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
13,970 تومان
تومان13,970 سبد خرید

PG-4140084

سوکت ترمز دار پلیکا ۱۱۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
17,670 تومان
تومان17,670 سبد خرید

PG-4140085

سوکت ترمز دار پلیکا ۱۲۵
واحد : عدد | ضخامت : 3.4mm
24,180 تومان
تومان24,180 سبد خرید

PG-4140086

سوکت ترمز دار پلیکا ۱۶۰
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
47,410 تومان
تومان47,410 سبد خرید

PG-4140087

سوکت ترمز دار پلیکا ۲۰۰
واحد : عدد | ضخامت : 4.9mm
76,100 تومان
تومان76,100 سبد خرید

PG-4140075

سیفون پایه دار پلیکا ۶۳
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
22,140 تومان
تومان22,140 سبد خرید

PG-4140076

سیفون پایه دار پلیکا ۹۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
43,260 تومان
تومان43,260 سبد خرید

PG-4140077

سیفون پایه دار پلیکا ۱۱۰*۱۲۵
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
74,390 تومان
تومان74,390 سبد خرید

PG-4140078

سیفون پایه دار پلیکا ۱۱۰*۱۱۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
70,400 تومان
تومان70,400 سبد خرید

PG-4140113

شیر یکطرفه پوش فیت قفل دار ۱۱۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
تومان
تومان0 سبد خرید

PG-4140114

شیر یکطرفه پوش فیت قفل دار ۱۲۵
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
تومان
تومان0 سبد خرید

PG-4140115

شیر یکطرفه پوش فیت قفل دار ۱۶۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
تومان
تومان0 سبد خرید

PG-4140116

شیر یکطرفه پوش فیت قفل دار ۲۰۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
تومان
تومان0 سبد خرید

PG-4140140

شیر یکطرفه چسبی قفل دار ۱۱۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
558,300 تومان
تومان558,300 سبد خرید

PG-4140141

شیر یکطرفه چسبی قفل دار ۱۲۵
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
600,500 تومان
تومان600,500 سبد خرید

PG-4140142

شیر یکطرفه چسبی قفل دار ۱۶۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
631,400 تومان
تومان631,400 سبد خرید

PG-4140143

شیر یکطرفه چسبی قفل دار ۲۰۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
902,100 تومان
تومان902,100 سبد خرید

PG-4140192

فلنج ۵۰
واحد : عدد | ضخامت : 4.5mm
64,770 تومان
تومان64,770 سبد خرید

PG-4140193

فلنج ۶۳
واحد : عدد | ضخامت : 5.6mm
76,690 تومان
تومان76,690 سبد خرید

PG-4140198

لوله برقی ( ۵۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.8mm | فشار بار : برقی
164,400 تومان
تومان164,400 سبد خرید

PG-4140194

لوله برقی ( ۲۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.5mm | فشار بار : برقی
50,900 تومان
تومان50,900 سبد خرید

PG-4140195

لوله برقی ( ۲۵mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.5mm | فشار بار : برقی
63,400 تومان
تومان63,400 سبد خرید

PG-4140196

لوله برقی ( ۳۲mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.8mm | فشار بار : برقی
98,400 تومان
تومان98,400 سبد خرید

PG-4140197

لوله برقی ( ۴۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.8mm | فشار بار : برقی
136,000 تومان
تومان136,000 سبد خرید

PG-4140205

لوله خم ۹۰ درجه برقی ( ۲۰mm )
واحد : متر | فشار بار : برقی
3,610 تومان
تومان3,610 سبد خرید

PG-4140206

لوله خم ۹۰ درجه برقی ( ۲۵mm )
واحد : متر | فشار بار : برقی
4,480 تومان
تومان4,480 سبد خرید

PG-4140207

لوله خم ۹۰ درجه برقی ( ۳۲mm )
واحد : متر | فشار بار : برقی
6,890 تومان
تومان6,890 سبد خرید

PG-4140243

لوله خم ۹۰ درجه برقی (۴۰ سانت)( ۲۰mm )
واحد : متر | فشار بار : برقی
4,810 تومان
تومان4,810 سبد خرید

PG-4140244

لوله خم ۹۰ درجه برقی (۴۰ سانت)( ۲۵mm )
واحد : متر | فشار بار : برقی
5,940 تومان
تومان5,940 سبد خرید

PG-4140245

لوله خم ۹۰ درجه برقی (۴۰ سانت)( ۳۲mm )
واحد : متر | فشار بار : برقی
6,890 تومان
تومان6,890 سبد خرید

PG-4140217

لوله فاضلابی ( ۶۳mm )
واحد : متر | ضخامت : 3mm
314,500 تومان
تومان314,500 سبد خرید

PG-4140221

لوله فاضلابی ( ۹۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 3mm
456,000 تومان
تومان456,000 سبد خرید

PG-4140224

لوله فاضلابی ( ۱۱۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 3.2mm
566,400 تومان
تومان566,400 سبد خرید

PG-4140228

لوله فاضلابی ( ۱۲۵mm )
واحد : متر | ضخامت : 3.2mm
683,100 تومان
تومان683,100 سبد خرید

PG-4140231

لوله فاضلابی ( ۱۶۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 4mm
1,084,900 تومان
تومان1,084,900 سبد خرید

PG-4140234

لوله فاضلابی ( ۲۰۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 4mm
1,364,500 تومان
تومان1,364,500 سبد خرید

PG-4140235

لوله فاضلابی ( ۲۰۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 4.9mm
1,660,700 تومان
تومان1,660,700 سبد خرید

PG-4140237

لوله فاضلابی ( ۲۰۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 6.2mm
2,601,100 تومان
تومان2,601,100 سبد خرید

PG-4140240

لوله فاضلابی ( ۳۱۵mm )
واحد : متر | ضخامت : 7.7mm
4,058,500 تومان
تومان4,058,500 سبد خرید

PG-4140216

لوله پلیکا ( ۶۳mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.5mm
157,000 تومان
تومان157,000 سبد خرید

PG-4140220

لوله پلیکا ( ۹۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.8mm
270,700 تومان
تومان270,700 سبد خرید

PG-4140223

لوله پلیکا ( ۱۱۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 2.2mm
403,200 تومان
تومان403,200 سبد خرید

PG-4140227

لوله پلیکا ( ۱۲۵mm )
واحد : متر | ضخامت : 2.5mm
516,800 تومان
تومان516,800 سبد خرید

PG-4140211

لوله ۱۰ اتمسفر ( ۴۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.9mm | فشار بار : 10
127,200 تومان
تومان127,200 سبد خرید

PG-4140213

لوله ۱۰ اتمسفر ( ۵۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 2.4mm | فشار بار : 10
203,500 تومان
تومان203,500 سبد خرید

PG-4140218

لوله ۱۰ اتمسفر ( ۶۳mm )
واحد : متر | ضخامت : 3mm | فشار بار : 10
317,600 تومان
تومان317,600 سبد خرید

PG-4140222

لوله ۱۰ اتمسفر ( ۹۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 4.3mm | فشار بار : 10
635,300 تومان
تومان635,300 سبد خرید

PG-4140225

لوله ۱۰ اتمسفر ( ۱۱۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 4.2mm | فشار بار : 10
775,300 تومان
تومان775,300 سبد خرید

PG-4140229

لوله ۱۰ اتمسفر ( ۱۲۵mm )
واحد : متر | ضخامت : 4.8mm | فشار بار : 10
1,010,600 تومان
تومان1,010,600 سبد خرید

PG-4140232

لوله ۱۰ اتمسفر ( ۱۶۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 6.2mm | فشار بار : 10
1,670,500 تومان
تومان1,670,500 سبد خرید

PG-4140236

لوله ۱۰ اتمسفر ( ۲۰۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 7.7mm | فشار بار : 10
2,584,900 تومان
تومان2,584,900 سبد خرید

PG-4140239

لوله ۱۰ اتمسفر ( ۲۵۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 9.6mm | فشار بار : 10
4,035,300 تومان
تومان4,035,300 سبد خرید

PG-4140214

لوله ۱۲٫۵ اتمسفر ( ۵۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 3mm | فشار بار : 12.5
254,200 تومان
تومان254,200 سبد خرید

PG-4140226

لوله ۱۲٫۵ اتمسفر ( ۱۱۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 5.3mm | فشار بار : 12.5
972,200 تومان
تومان972,200 سبد خرید

PG-4140233

لوله ۱۲٫۵ اتمسفر ( ۱۶۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 7.7mm | فشار بار : 12.5
2,052,900 تومان
تومان2,052,900 سبد خرید

PG-4140208

لوله ۱۶ اتمسفر ( ۲۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.5mm | فشار بار : 16
50,900 تومان
تومان50,900 سبد خرید

PG-4140209

لوله ۱۶ اتمسفر ( ۲۵mm )
واحد : متر | ضخامت : 1.9mm | فشار بار : 16
76,200 تومان
تومان76,200 سبد خرید

PG-4140210

لوله ۱۶ اتمسفر ( ۳۲mm )
واحد : متر | ضخامت : 2.4mm | فشار بار : 16
120,900 تومان
تومان120,900 سبد خرید

PG-4140212

لوله ۱۶ اتمسفر ( ۴۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 3mm | فشار بار : 16
190,500 تومان
تومان190,500 سبد خرید

PG-4140215

لوله ۱۶ اتمسفر ( ۵۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 3.7mm | فشار بار : 16
298,600 تومان
تومان298,600 سبد خرید

PG-4140219

لوله ۱۶ اتمسفر ( ۶۳mm )
واحد : متر | ضخامت : 4.7mm | فشار بار : 16
476,600 تومان
تومان476,600 سبد خرید

PG-4140230

لوله ۴ اتمسفر ( ۱۶۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 3.2mm | فشار بار : 4
875,000 تومان
تومان875,000 سبد خرید

PG-4140238

لوله ۶ اتمسفر ( ۲۵۰mm )
واحد : متر | ضخامت : 6.2mm | فشار بار : 6
2,648,900 تومان
تومان2,648,900 سبد خرید

PG-4140241

لوله ۶ اتمسفر ( ۳۱۵mm )
واحد : متر | ضخامت : 7.7mm | فشار بار : 6
4,223,000 تومان
تومان4,223,000 سبد خرید

PG-4140130

مجموعه هواکش تخت
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
47,690 تومان
تومان47,690 سبد خرید

PG-4140161

مجموعه هواکش گرد
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
55,100 تومان
تومان55,100 سبد خرید

PG-4140176

مسدود کننده توپی ( ۵۰mm )
واحد : عدد | ضخامت : 4.5mm
9,240 تومان
تومان9,240 سبد خرید

PG-4140177

مسدود کننده توپی ( ۶۳mm )
واحد : عدد | ضخامت : 5.6mm
16,660 تومان
تومان16,660 سبد خرید

PG-4140132

منهول کامل سه سر
واحد : عدد | ضخامت : 6.2mm
578,220 تومان
تومان578,220 سبد خرید

PG-4140133

منهول کامل چهار سر
واحد : عدد | ضخامت : 6.2mm
576,420 تومان
تومان576,420 سبد خرید

PG-4140150

موفه پلیکا ۶۳
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
9,110 تومان
تومان9,110 سبد خرید

PG-4140151

موفه پلیکا ۹۰
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
15,790 تومان
تومان15,790 سبد خرید

PG-4140152

موفه پلیکا ۱۱۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
19,950 تومان
تومان19,950 سبد خرید

PG-4140153

موفه پلیکا ۱۲۵
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
24,890 تومان
تومان24,890 سبد خرید

PG-4140160

هواکش
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
22,950 تومان
تومان22,950 سبد خرید

PG-4140137

ونت پلیکا
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
238,720 تومان
تومان238,720 سبد خرید

PG-4140138

ونت پلیکا
واحد : عدد | ضخامت : 3mm
244,230 تومان
تومان244,230 سبد خرید

PG-4140156

چهار راه خم سه سر ۱۱۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
91,790 تومان
تومان91,790 سبد خرید

PG-4140155

چهار راه ۴۵ درجه سه سر ۱۱۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
95,480 تومان
تومان95,480 سبد خرید

PG-4140154

کالی کامل
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
362,210 تومان
تومان362,210 سبد خرید

PG-4140159

کفشور دریچه دار
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
86,640 تومان
تومان86,640 سبد خرید

PG-4140199

کوپلینگ برقی ۲۰
واحد : عدد | فشار بار : برقی
1,000 تومان
تومان1,000 سبد خرید

PG-4140200

کوپلینگ برقی ۲۵
واحد : عدد | فشار بار : برقی
1,360 تومان
تومان1,360 سبد خرید

PG-4140201

کوپلینگ برقی ۳۲
واحد : عدد | فشار بار : برقی
2,340 تومان
تومان2,340 سبد خرید

PG-4140174

کوپلینگ ترمز دار ( ۵۰mm )
واحد : عدد | ضخامت : 3.9mm
11,090 تومان
تومان11,090 سبد خرید

PG-4140175

کوپلینگ ترمز دار ( ۶۳mm )
واحد : عدد | ضخامت : 4.9mm
23,090 تومان
تومان23,090 سبد خرید

PG-4140147

کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری پوش ۱۱۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
تومان
تومان0 سبد خرید

PG-4140148

کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری پوش ۱۲۵
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
تومان
تومان0 سبد خرید

PG-4140149

کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری پوش ۱۶۰
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
تومان
تومان0 سبد خرید

PG-4140144

کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری چسبی ۱۱۰
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
337,350 تومان
تومان337,350 سبد خرید

PG-4140145

کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری چسبی ۱۲۵
واحد : عدد | ضخامت : 3.2mm
402,470 تومان
تومان402,470 سبد خرید

PG-4140146

کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری چسبی ۱۶۰
واحد : عدد | ضخامت : 4mm
609,430 تومان
تومان609,430 سبد خرید