اتصالات گالوانیزه و جوشی   اتصالات جوشی فشار قوی پلیرانشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

EJ-13-125-11-10

تبدیل (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-125mm )
تبدیل 10 اتمسفر سایز ( 110mm-125mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-13-160-11-10

تبدیل (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-160mm )
تبدیل 10 اتمسفر سایز ( 110mm-160mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-13-160-12-10

تبدیل (۱۰ اتمسفر) ( ۱۲۵mm-160mm )
تبدیل 10 اتمسفر سایز ( 125mm-160mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-13-200-11-10

تبدیل (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-200mm )
تبدیل 10 اتمسفر سایز ( 110mm-200mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-13-200-16-10

تبدیل (۱۰ اتمسفر) ( ۱۶۰mm-200mm )
تبدیل 10 اتمسفر سایز ( 160mm-200mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-13-250-16-10

تبدیل (۱۰ اتمسفر) ( ۱۶۰mm-250mm )
تبدیل 10 اتمسفر سایز ( 160mm-250mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-13-250-20-10

تبدیل (۱۰ اتمسفر) ( ۲۰۰mm-250mm )
تبدیل 10 اتمسفر سایز ( 200mm-250mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-13-125-11-06

تبدیل (۶ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-125mm )
تبدیل 6 اتمسفر سایز ( 110mm-125mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-13-160-11-06

تبدیل (۶ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-160mm )
تبدیل 6 اتمسفر سایز ( 110mm-160mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-13-160-12-06

تبدیل (۶ اتمسفر) ( ۱۲۵mm-160mm )
تبدیل 6 اتمسفر سایز ( 125mm-160mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-13-200-11-06

تبدیل (۶ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-200mm )
تبدیل 6 اتمسفر سایز ( 110mm-200mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-13-200-16-06

تبدیل (۶ اتمسفر) ( ۱۶۰mm-200mm )
تبدیل 6 اتمسفر سایز ( 160mm-200mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-32-090-45-10

زانو جوشی ۴۵ (۱۰ اتمسفر) ( ۹۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 90 میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-32-110-45-10

زانو جوشی ۴۵ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 110 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-32-160-45-10

زانو جوشی ۴۵ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۶۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 160 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-32-200-45-10

زانو جوشی ۴۵ (۱۰ اتمسفر) ( ۲۰۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 200 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-32-250-45-10

زانو جوشی ۴۵ (۱۰ اتمسفر) ( ۲۵۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 250 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-32-090-45-06

زانو جوشی ۴۵ (۶ اتمسفر) ( ۹۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 90 میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-32-110-45-06

زانو جوشی ۴۵ (۶ اتمسفر) ( ۱۱۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 110 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-32-160-45-06

زانو جوشی ۴۵ (۶ اتمسفر) ( ۱۶۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 160 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-32-200-45-06

زانو جوشی ۴۵ (۶ اتمسفر) ( ۲۰۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 200 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-32-250-45-06

زانو جوشی ۴۵ (۶ اتمسفر) ( ۲۵۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 250 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-32-090-90-10

زانو جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۹۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 90 میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-32-110-90-10

زانو جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 110 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-32-125-90-10

زانو جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۲۵mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 125 میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-32-160-90-10

زانو جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۶۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 160 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-32-200-90-10

زانو جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۲۰۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 200 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-32-250-90-10

زانو جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۲۵۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 250 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-32-090-90-06

زانو جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۹۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 90 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-32-110-90-06

زانو جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۱۱۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 110 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-32-125-90-06

زانو جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۱۲۵mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 125 میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-32-160-90-06

زانو جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۱۶۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 160 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-32-200-90-06

زانو جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۲۰۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 200 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-32-250-90-06

زانو جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۲۵۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 250 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-110-090-90-10

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۹۰mm-110mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 90mm-110mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-160-110-90-10

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-160mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 110mm-160mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-200-110-90-10

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-200mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 110mm-200mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-200-160-90-10

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۶۰mm-200mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 160mm-200mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-250-200-90-10

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۲۰۰mm-250mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 200mm-250mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-110-090-90-06

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۹۰mm-110mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 90mm-110mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-160-110-90-06

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-160mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 110mm-160mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-200-110-90-06

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-200mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 110mm-200mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-200-160-90-06

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۶۰mm-200mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 160mm-200mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-250-200-90-06

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۲۰۰mm-250mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 200mm-250mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-14-110-45-10

سه راه جوشی ۴۵ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm )
سه راه جوشی 45 درجه 10 اتمسفر سایز110 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-14-090-90-10

سه راه جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۹۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 10 اتمسفر سایز90 میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-14-110-90-10

سه راه جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 10 اتمسفر سایز110 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-14-125-90-10

سه راه جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۲۵mm )
سه راه جوشی 90 درجه 10 اتمسفر سایز125 میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-14-160-90-10

سه راه جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۶۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 10 اتمسفر سایز160 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-14-200-90-10

سه راه جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۲۰۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 10 اتمسفر سایز200 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-14-250-90-10

سه راه جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۲۵۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 10 اتمسفر سایز250 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-14-090-90-06

سه راه جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۹۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 6 اتمسفر سایز90 میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-14-110-90-06

سه راه جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۱۱۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 6 اتمسفر سایز110 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-14-125-90-06

سه راه جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۱۲۵mm )
سه راه جوشی 90 درجه 6 اتمسفر سایز125 میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-14-160-90-06

سه راه جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۱۶۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 6 اتمسفر سایز160 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-14-200-90-06

سه راه جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۲۰۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 6 اتمسفر سایز200 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-14-250-90-06

سه راه جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۲۵۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 6 اتمسفر سایز250 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-063-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۶۳mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز63 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-225-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۲۲۵mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز225 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-250-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۲۵۰mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز250 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-315-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۳۱۵mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز315 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-075-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۷۵mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز75 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-090-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۹۰mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز90 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-110-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز110 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-125-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۱۲۵mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز125 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-140-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۱۴۰mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز140 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-160-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۱۶۰mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز160 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-180-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۱۸۰mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز180 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-200-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۲۰۰mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز200 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-063-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۶۳mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز63 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-225-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۲۲۵mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز225 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-250-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۲۵۰mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز250 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-315-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۳۱۵mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز315 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-075-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۷۵mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز75 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-090-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۹۰mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز90 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-110-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۱۱۰mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز110 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-125-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۱۲۵mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز125 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-140-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۱۴۰mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز140 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-160-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۱۶۰mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز160 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-180-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۱۸۰mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز180 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-017-200-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۲۰۰mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز200 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-181-090-00-10

کپ جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۹۰mm )
کپ جوشی 10 اتمسفر سایز90 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-181-160-00-10

کپ جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۱۶۰mm )
کپ جوشی 10 اتمسفر سایز160 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید

EJ-181-200-00-10

کپ جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۲۰۰mm )
کپ جوشی 10 اتمسفر سایز200 میلیمتر شرکت پلی ران
تومان
تومان0 سبد خرید