اتصالات گالوانیزه و جوشی   اتصالات جوشی فشار قوی پلیرانشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

EJ-13-125-11-10

تبدیل (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-125mm )
تبدیل 10 اتمسفر سایز ( 110mm-125mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
27,085 تومان
تومان27,085 سبد خرید

EJ-13-160-11-10

تبدیل (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-160mm )
تبدیل 10 اتمسفر سایز ( 110mm-160mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
48,351 تومان
تومان48,351 سبد خرید

EJ-13-160-12-10

تبدیل (۱۰ اتمسفر) ( ۱۲۵mm-160mm )
تبدیل 10 اتمسفر سایز ( 125mm-160mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
48,351 تومان
تومان48,351 سبد خرید

EJ-13-200-11-10

تبدیل (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-200mm )
تبدیل 10 اتمسفر سایز ( 110mm-200mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
77,638 تومان
تومان77,638 سبد خرید

EJ-13-200-16-10

تبدیل (۱۰ اتمسفر) ( ۱۶۰mm-200mm )
تبدیل 10 اتمسفر سایز ( 160mm-200mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
77,638 تومان
تومان77,638 سبد خرید

EJ-13-250-16-10

تبدیل (۱۰ اتمسفر) ( ۱۶۰mm-250mm )
تبدیل 10 اتمسفر سایز ( 160mm-250mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
129,050 تومان
تومان129,050 سبد خرید

EJ-13-250-20-10

تبدیل (۱۰ اتمسفر) ( ۲۰۰mm-250mm )
تبدیل 10 اتمسفر سایز ( 200mm-250mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
131,080 تومان
تومان131,080 سبد خرید

EJ-13-125-11-06

تبدیل (۶ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-125mm )
تبدیل 6 اتمسفر سایز ( 110mm-125mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
16,800 تومان
تومان16,800 سبد خرید

EJ-13-160-11-06

تبدیل (۶ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-160mm )
تبدیل 6 اتمسفر سایز ( 110mm-160mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
33,270 تومان
تومان33,270 سبد خرید

EJ-13-160-12-06

تبدیل (۶ اتمسفر) ( ۱۲۵mm-160mm )
تبدیل 6 اتمسفر سایز ( 125mm-160mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
33,270 تومان
تومان33,270 سبد خرید

EJ-13-200-11-06

تبدیل (۶ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-200mm )
تبدیل 6 اتمسفر سایز ( 110mm-200mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
53,503 تومان
تومان53,503 سبد خرید

EJ-13-200-16-06

تبدیل (۶ اتمسفر) ( ۱۶۰mm-200mm )
تبدیل 6 اتمسفر سایز ( 160mm-200mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
53,503 تومان
تومان53,503 سبد خرید

EJ-32-090-45-10

زانو جوشی ۴۵ (۱۰ اتمسفر) ( ۹۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 90 میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-32-110-45-10

زانو جوشی ۴۵ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 110 میلیمتر شرکت پلی ران
38,828 تومان
تومان38,828 سبد خرید

EJ-32-160-45-10

زانو جوشی ۴۵ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۶۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 160 میلیمتر شرکت پلی ران
108,523 تومان
تومان108,523 سبد خرید

EJ-32-200-45-10

زانو جوشی ۴۵ (۱۰ اتمسفر) ( ۲۰۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 200 میلیمتر شرکت پلی ران
210,345 تومان
تومان210,345 سبد خرید

EJ-32-250-45-10

زانو جوشی ۴۵ (۱۰ اتمسفر) ( ۲۵۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 250 میلیمتر شرکت پلی ران
333,528 تومان
تومان333,528 سبد خرید

EJ-32-090-45-06

زانو جوشی ۴۵ (۶ اتمسفر) ( ۹۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 90 میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-32-110-45-06

زانو جوشی ۴۵ (۶ اتمسفر) ( ۱۱۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 110 میلیمتر شرکت پلی ران
28,275 تومان
تومان28,275 سبد خرید

EJ-32-160-45-06

زانو جوشی ۴۵ (۶ اتمسفر) ( ۱۶۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 160 میلیمتر شرکت پلی ران
72,990 تومان
تومان72,990 سبد خرید

EJ-32-200-45-06

زانو جوشی ۴۵ (۶ اتمسفر) ( ۲۰۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 200 میلیمتر شرکت پلی ران
142,694 تومان
تومان142,694 سبد خرید

EJ-32-250-45-06

زانو جوشی ۴۵ (۶ اتمسفر) ( ۲۵۰mm )
زانو جوشی 45 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 250 میلیمتر شرکت پلی ران
230,041 تومان
تومان230,041 سبد خرید

EJ-32-090-90-10

زانو جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۹۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 90 میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-32-110-90-10

زانو جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 110 میلیمتر شرکت پلی ران
64,509 تومان
تومان64,509 سبد خرید

EJ-32-125-90-10

زانو جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۲۵mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 125 میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-32-160-90-10

زانو جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۶۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 160 میلیمتر شرکت پلی ران
131,982 تومان
تومان131,982 سبد خرید

EJ-32-200-90-10

زانو جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۲۰۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 200 میلیمتر شرکت پلی ران
233,975 تومان
تومان233,975 سبد خرید

EJ-32-250-90-10

زانو جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۲۵۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 10 اتمسفر سایز 250 میلیمتر شرکت پلی ران
405,028 تومان
تومان405,028 سبد خرید

EJ-32-090-90-06

زانو جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۹۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 90 میلیمتر شرکت پلی ران
21,980 تومان
تومان21,980 سبد خرید

EJ-32-110-90-06

زانو جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۱۱۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 110 میلیمتر شرکت پلی ران
45,116 تومان
تومان45,116 سبد خرید

EJ-32-125-90-06

زانو جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۱۲۵mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 125 میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-32-160-90-06

زانو جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۱۶۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 160 میلیمتر شرکت پلی ران
95,648 تومان
تومان95,648 سبد خرید

EJ-32-200-90-06

زانو جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۲۰۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 200 میلیمتر شرکت پلی ران
175,000 تومان
تومان175,000 سبد خرید

EJ-32-250-90-06

زانو جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۲۵۰mm )
زانو جوشی 90 درجه با فشار 6 اتمسفر سایز 250 میلیمتر شرکت پلی ران
314,444 تومان
تومان314,444 سبد خرید

EJ-110-090-90-10

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۹۰mm-110mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 90mm-110mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
64,122 تومان
تومان64,122 سبد خرید

EJ-160-110-90-10

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-160mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 110mm-160mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
143,576 تومان
تومان143,576 سبد خرید

EJ-200-110-90-10

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-200mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 110mm-200mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-200-160-90-10

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۶۰mm-200mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 160mm-200mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
261,374 تومان
تومان261,374 سبد خرید

EJ-250-200-90-10

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۲۰۰mm-250mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 200mm-250mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
493,312 تومان
تومان493,312 سبد خرید

EJ-110-090-90-06

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۹۰mm-110mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 90mm-110mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
43,980 تومان
تومان43,980 سبد خرید

EJ-160-110-90-06

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-160mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 110mm-160mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
113,098 تومان
تومان113,098 سبد خرید

EJ-200-110-90-06

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm-200mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 110mm-200mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-200-160-90-06

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۶۰mm-200mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 160mm-200mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
186,545 تومان
تومان186,545 سبد خرید

EJ-250-200-90-06

سه راه تبدیل ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۲۰۰mm-250mm )
سه راه تبدیل 90 درجه 10 اتمسفر سایز ( 200mm-250mm ) میلیمتر شرکت پلی ران
370,009 تومان
تومان370,009 سبد خرید

EJ-14-110-45-10

سه راه جوشی ۴۵ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm )
سه راه جوشی 45 درجه 10 اتمسفر سایز110 میلیمتر شرکت پلی ران
122,130 تومان
تومان122,130 سبد خرید

EJ-14-090-90-10

سه راه جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۹۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 10 اتمسفر سایز90 میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-14-110-90-10

سه راه جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 10 اتمسفر سایز110 میلیمتر شرکت پلی ران
72,858 تومان
تومان72,858 سبد خرید

EJ-14-125-90-10

سه راه جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۲۵mm )
سه راه جوشی 90 درجه 10 اتمسفر سایز125 میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-14-160-90-10

سه راه جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۱۶۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 10 اتمسفر سایز160 میلیمتر شرکت پلی ران
157,951 تومان
تومان157,951 سبد خرید

EJ-14-200-90-10

سه راه جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۲۰۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 10 اتمسفر سایز200 میلیمتر شرکت پلی ران
318,670 تومان
تومان318,670 سبد خرید

EJ-14-250-90-10

سه راه جوشی ۹۰ (۱۰ اتمسفر) ( ۲۵۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 10 اتمسفر سایز250 میلیمتر شرکت پلی ران
541,317 تومان
تومان541,317 سبد خرید

EJ-14-090-90-06

سه راه جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۹۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 6 اتمسفر سایز90 میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-14-110-90-06

سه راه جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۱۱۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 6 اتمسفر سایز110 میلیمتر شرکت پلی ران
46,450 تومان
تومان46,450 سبد خرید

EJ-14-125-90-06

سه راه جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۱۲۵mm )
سه راه جوشی 90 درجه 6 اتمسفر سایز125 میلیمتر شرکت پلی ران
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

EJ-14-160-90-06

سه راه جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۱۶۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 6 اتمسفر سایز160 میلیمتر شرکت پلی ران
116,002 تومان
تومان116,002 سبد خرید

EJ-14-200-90-06

سه راه جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۲۰۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 6 اتمسفر سایز200 میلیمتر شرکت پلی ران
208,070 تومان
تومان208,070 سبد خرید

EJ-14-250-90-06

سه راه جوشی ۹۰ (۶ اتمسفر) ( ۲۵۰mm )
سه راه جوشی 90 درجه 6 اتمسفر سایز250 میلیمتر شرکت پلی ران
369,073 تومان
تومان369,073 سبد خرید

EJ-017-063-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۶۳mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز63 میلیمتر شرکت پلی ران
7,650 تومان
تومان7,650 سبد خرید

EJ-017-225-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۲۲۵mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز225 میلیمتر شرکت پلی ران
114,821 تومان
تومان114,821 سبد خرید

EJ-017-250-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۲۵۰mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز250 میلیمتر شرکت پلی ران
163,521 تومان
تومان163,521 سبد خرید

EJ-017-315-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۳۱۵mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز315 میلیمتر شرکت پلی ران
243,025 تومان
تومان243,025 سبد خرید

EJ-017-075-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۷۵mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز75 میلیمتر شرکت پلی ران
11,243 تومان
تومان11,243 سبد خرید

EJ-017-090-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۹۰mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز90 میلیمتر شرکت پلی ران
16,450 تومان
تومان16,450 سبد خرید

EJ-017-110-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۱۱۰mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز110 میلیمتر شرکت پلی ران
26,083 تومان
تومان26,083 سبد خرید

EJ-017-125-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۱۲۵mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز125 میلیمتر شرکت پلی ران
27,261 تومان
تومان27,261 سبد خرید

EJ-017-140-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۱۴۰mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز140 میلیمتر شرکت پلی ران
41,025 تومان
تومان41,025 سبد خرید

EJ-017-160-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۱۶۰mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز160 میلیمتر شرکت پلی ران
56,002 تومان
تومان56,002 سبد خرید

EJ-017-180-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۱۸۰mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز180 میلیمتر شرکت پلی ران
66,825 تومان
تومان66,825 سبد خرید

EJ-017-200-10

فلنج جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۲۰۰mm )
فلنج جوشی 10 اتمسفر سایز200 میلیمتر شرکت پلی ران
112,580 تومان
تومان112,580 سبد خرید

EJ-017-063-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۶۳mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز63 میلیمتر شرکت پلی ران
6,530 تومان
تومان6,530 سبد خرید

EJ-017-225-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۲۲۵mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز225 میلیمتر شرکت پلی ران
91,082 تومان
تومان91,082 سبد خرید

EJ-017-250-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۲۵۰mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز250 میلیمتر شرکت پلی ران
135,052 تومان
تومان135,052 سبد خرید

EJ-017-315-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۳۱۵mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز315 میلیمتر شرکت پلی ران
179,918 تومان
تومان179,918 سبد خرید

EJ-017-075-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۷۵mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز75 میلیمتر شرکت پلی ران
10,150 تومان
تومان10,150 سبد خرید

EJ-017-090-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۹۰mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز90 میلیمتر شرکت پلی ران
13,500 تومان
تومان13,500 سبد خرید

EJ-017-110-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۱۱۰mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز110 میلیمتر شرکت پلی ران
21,350 تومان
تومان21,350 سبد خرید

EJ-017-125-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۱۲۵mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز125 میلیمتر شرکت پلی ران
21,850 تومان
تومان21,850 سبد خرید

EJ-017-140-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۱۴۰mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز140 میلیمتر شرکت پلی ران
32,050 تومان
تومان32,050 سبد خرید

EJ-017-160-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۱۶۰mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز160 میلیمتر شرکت پلی ران
45,002 تومان
تومان45,002 سبد خرید

EJ-017-180-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۱۸۰mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز180 میلیمتر شرکت پلی ران
51,860 تومان
تومان51,860 سبد خرید

EJ-017-200-06

فلنج جوشی (۶ اتمسفر) ( ۲۰۰mm )
فلنج جوشی 6 اتمسفر سایز200 میلیمتر شرکت پلی ران
84,764 تومان
تومان84,764 سبد خرید

EJ-181-090-00-10

کپ جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۹۰mm )
کپ جوشی 10 اتمسفر سایز90 میلیمتر شرکت پلی ران
15,141 تومان
تومان15,141 سبد خرید

EJ-181-160-00-10

کپ جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۱۶۰mm )
کپ جوشی 10 اتمسفر سایز160 میلیمتر شرکت پلی ران
63,345 تومان
تومان63,345 سبد خرید

EJ-181-200-00-10

کپ جوشی (۱۰ اتمسفر) ( ۲۰۰mm )
کپ جوشی 10 اتمسفر سایز200 میلیمتر شرکت پلی ران
70,050 تومان
تومان70,050 سبد خرید