اتصالات گالوانیزه و جوشی   اتصالات درزدار ایران اتصالشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

DI-21004

زانویی درزدار سبک ۴
زانویی درزدار سبک سایز 4 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21005

زانویی درزدار سبک ۵
زانویی درزدار سبک سایز 5 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21006

زانویی درزدار سبک ۶
زانویی درزدار سبک سایز 6 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21007

زانویی درزدار سبک ۷
زانویی درزدار سبک سایز 7 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21008

زانویی درزدار سبک ۸
زانویی درزدار سبک سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21009

زانویی درزدار سبک ۱۰
زانویی درزدار سبک سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21010

زانویی درزدار سبک ۵
زانویی درزدار سبک سایز 5 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21011

زانویی درزدار سبک ۶
زانویی درزدار سبک سایز 6 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21012

زانویی درزدار سبک ۸
زانویی درزدار سبک سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21013

زانویی درزدار سبک ۱۰
زانویی درزدار سبک سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21014

زانویی درزدار سبک ۱۲
زانویی درزدار سبک سایز 12 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21015

زانویی درزدار سبک ۱۴
زانویی درزدار سبک سایز 14 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21016

زانویی درزدار سبک ۱۶
زانویی درزدار سبک سایز 16 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21017

زانویی درزدار سنگین ۲
زانویی درزدار سنگین سایز 2 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21018

زانویی درزدار سنگین ۲٫۵
زانویی درزدار سنگین سایز 2.5 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21019

زانویی درزدار سنگین ۳
زانویی درزدار سنگین سایز 3 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21020

زانویی درزدار سنگین ۴
زانویی درزدار سنگین سایز 4 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21021

زانویی درزدار سنگین ۵
زانویی درزدار سنگین سایز 5 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21022

زانویی درزدار سنگین ۶
زانویی درزدار سنگین سایز 6 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21023

زانویی درزدار سنگین ۷
زانویی درزدار سنگین سایز 7 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21024

زانویی درزدار سنگین ۸
زانویی درزدار سنگین سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21025

زانویی درزدار سنگین ۱۰
زانویی درزدار سنگین سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21026

زانویی درزدار سنگین ۵
زانویی درزدار سنگین سایز 5 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21027

زانویی درزدار سنگین ۶
زانویی درزدار سنگین سایز 6 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21028

زانویی درزدار سنگین ۸
زانویی درزدار سنگین سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21029

زانویی درزدار سنگین ۱۰
زانویی درزدار سنگین سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21033

سه راهی درزدار ۲
سه راهی درزدار سایز 2 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21034

سه راهی درزدار ۲٫۵
سه راهی درزدار سایز مختلف 2.5 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21035

سه راهی درزدار ( ۲٫۵*۲*۳ )
سه راهی درزدار سایز ( 2.5*2*3 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21036

سه راهی درزدار ( ۳*۳ )
سه راهی درزدار سایز ( 3*3 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21037

سه راهی درزدار ( ۲٫۵-۲*۴ )
سه راهی درزدار سایز ( 2.5-2*4 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21038

سه راهی درزدار ( ۴-۳*۴ )
سه راهی درزدار سایز ( 4-3*4 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21039

سه راهی درزدار ( ۳-۲/۵-۲*۵ )
سه راهی درزدار سایز ( 3-2/5-2*5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21040

سه راهی درزدار ( ۵-۴*۵ )
سه راهی درزدار سایز ( 5-4*5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21041

سه راهی درزدار ( ۴-۳-۲/۵-۲*۶ )
سه راهی درزدار سایز ( 4-3-2/5-2*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21042

سه راهی درزدار ( ۶-۵*۶ )
سه راهی درزدار سایز ( 6-5*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21043

سه راهی درزدار ( ۴-۳-۲/۵-۲*۷ )
سه راهی درزدار سایز ( 4-3-2/5-2*7 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21044

سه راهی درزدار ( ۷-۶-۵*۷ )
سه راهی درزدار سایز ( 7-6-5*7 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21045

سه راهی درزدار ( ۴-۳-۲/۵-۲*۸ )
سه راهی درزدار سایز ( 4-3-2/5-2*8 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21046

سه راهی درزدار ( ۸-۷-۶-۵*۸ )
سه راهی درزدار سایز ( 8-7-6-5*8 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21047

سه راهی درزدار ( ۵-۴-۳*۱۰ )
سه راهی درزدار سایز ( 5-4-3*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21048

سه راهی درزدار ( ۱۰-۸-۷-۶*۱۰ )
سه راهی درزدار سایز ( 10-8-7-6*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21049

سه راهی درزدار ۵
سه راهی درزدار سایز مختلف 5 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21050

سه راهی درزدار ۶
سه راهی درزدار سایز مختلف 6 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21051

سه راهی درزدار ۸
سه راهی درزدار سایز مختلف 8 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21053

سردنده درزدار ۲
سر دنده درزدار سایز 2 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21054

سردنده درزدار ۲٫۵
سر دنده درزدار سایز 2.5 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21055

سردنده درزدار ۳
سر دنده درزدار سایز 3 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21056

سردنده درزدار ۴
سر دنده درزدار سایز 4 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21057

سردنده درزدار ۵
سر دنده درزدار سایز 5 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21058

سردنده درزدار ۶
سر دنده درزدار سایز 6 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21059

سردنده درزدار ۷
سر دنده درزدار سایز 7 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21060

سردنده درزدار ۸
سر دنده درزدار سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21061

سردنده درزدار ۱۰
سر دنده درزدار سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21062

دو سر دنده ۲
کپ سبک سایز 2 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21063

دو سر دنده ۲٫۵
کپ سبک سایز 2.5 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21064

دو سر دنده ۳
کپ سبک سایز 3 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21065

کپ سبک ۲
کپ سبک سایز 2 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21066

کپ سبک ۲٫۵
کپ سبک سایز 2.5 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21067

کپ سبک ۳
کپ سبک سایز 3 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21068

کپ سبک ۴
کپ سبک سایز 4 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21069

کپ سبک ۵
کپ سبک سایز 5 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21070

کپ سبک ۶
کپ سبک سایز 6 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21071

کپ سبک ۷
کپ سبک سایز 7 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21072

کپ سبک ۸
کپ سبک سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21073

کپ سبک ۱۰
کپ سبک سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21074

کپ سبک ۵
کپ سبک سایز 5 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21075

کپ سبک ۶
کپ سبک سایز 6 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21076

کپ سبک ۸
کپ سبک سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21077

کپ سبک ۱۰
کپ سبک سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21078

کپ سبک ۱۲
کپ سبک سایز 12 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21079

تبدیل درزدار ( ۲*۲/۵ )
تبدیل درزدار سایز ( 2*2/5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21080

تبدیل درزدار ( ۲/۵-۲*۳ )
تبدیل درزدار سایز ( 2/5-2*3 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21081

تبدیل درزدار ( ۳*۴ )
تبدیل درزدار سایز ( 3*4 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21082

تبدیل درزدار ( ۲/۵-۲*۴ )
تبدیل درزدار سایز ( 2/5-2*4 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21083

تبدیل درزدار ( ۴-۳*۵ )
تبدیل درزدار سایز ( 4-3*5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21084

تبدیل درزدار ( ۲/۵-۲*۵ )
تبدیل درزدار سایز (2/5-2*5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21085

تبدیل درزدار ( ۵-۴*۶ )
تبدیل درزدار سایز ( 5-4*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21086

تبدیل درزدار ( ۳*۶ )
تبدیل درزدار سایز ( 3*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21087

تبدیل درزدار ( ۲/۵-۲*۶ )
تبدیل درزدار سایز ( 2/5-2*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21088

تبدیل درزدار ( ۶-۵*۷ )
تبدیل درزدار سایز ( 6-5*7 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21089

تبدیل درزدار ( ۴-۳*۷ )
تبدیل درزدار سایز ( 4-3*7 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21090

تبدیل درزدار ( ۷-۶-۵*۸ )
تبدیل درزدار سایز ( 7-6-5*8 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21091

تبدیل درزدار ( ۴-۳*۸ )
تبدیل درزدار سایز ( 4-3*8 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21092

تبدیل درزدار ( ۷-۸*۱۰ )
تبدیل درزدار سایز ( 7-8*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21093

تبدیل درزدار ( ۶*۱۰ )
تبدیل درزدار سایز ( 6*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21094

تبدیل درزدار ( ۵-۴*۱۰ )
تبدیل درزدار سایز ( 5-4*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21095

تبدیل درزدار ( ۴-۳*۵ )
تبدیل درزدار سایز ( 4-3*5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21096

تبدیل درزدار ( ۱/۲ ۲ *۵ )
تبدیل درزدار سایز ( 1/2 2 *5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21097

تبدیل درزدار ( ۵-۴*۶ )
تبدیل درزدار سایز ( 5-4*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21098

تبدیل درزدار ( ۱/۲ ۲-۳*۶ )
تبدیل درزدار سایز ( 1/2 2-3*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21099

تبدیل درزدار ( ۶*۸ )
تبدیل درزدار سایز ( 6*8 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21100

تبدیل درزدار ( ۴-۵*۸ )
تبدیل درزدار سایز ( 4-5*8 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21101

تبدیل درزدار ( ۸*۱۰ )
تبدیل درزدار سایز ( 8*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21102

تبدیل درزدار ( ۶*۱۰ )
تبدیل درزدار سایز ( 6*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21103

تبدیل درزدار ( ۱۰*۱۲ )
تبدیل درزدار سایز ( 10*12 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21030

زانویی درزدار سنگین ۱۲
زانویی درزدار سنگین سایز 12 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21104

تبدیل درزدار ( ۸*۱۲ )
تبدیل درزدار سایز ( 8*12 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21105

کپ سنگین ۶
کپ سنگین 6 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21106

کپ سنگین ۷
کپ سنگین 7 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21107

کپ سنگین ۸
کپ سنگین 8 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21108

کپ سنگین ۱۰
کپ سنگین 10 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21109

کپ سنگین ۵
کپ سنگین 5 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21110

کپ سنگین ۶
کپ سنگین 6 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

DI-21111

کپ سنگین ۸
کپ سنگین 8 اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید