اتصالات گالوانیزه و جوشی   اتصالات درزدار ایران اتصالشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

DI-21004

زانویی درزدار سبک ۴
زانویی درزدار سبک سایز 4 اینچ شرکت ایران اتصال
9,400 تومان
تومان9,400 سبد خرید

DI-21005

زانویی درزدار سبک ۵
زانویی درزدار سبک سایز 5 اینچ شرکت ایران اتصال
12,500 تومان
تومان12,500 سبد خرید

DI-21006

زانویی درزدار سبک ۶
زانویی درزدار سبک سایز 6 اینچ شرکت ایران اتصال
18,500 تومان
تومان18,500 سبد خرید

DI-21007

زانویی درزدار سبک ۷
زانویی درزدار سبک سایز 7 اینچ شرکت ایران اتصال
31,000 تومان
تومان31,000 سبد خرید

DI-21008

زانویی درزدار سبک ۸
زانویی درزدار سبک سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
42,000 تومان
تومان42,000 سبد خرید

DI-21009

زانویی درزدار سبک ۱۰
زانویی درزدار سبک سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
76,000 تومان
تومان76,000 سبد خرید

DI-21010

زانویی درزدار سبک ۵
زانویی درزدار سبک سایز 5 اینچ شرکت ایران اتصال
129,000 تومان
تومان129,000 سبد خرید

DI-21011

زانویی درزدار سبک ۶
زانویی درزدار سبک سایز 6 اینچ شرکت ایران اتصال
185,000 تومان
تومان185,000 سبد خرید

DI-21012

زانویی درزدار سبک ۸
زانویی درزدار سبک سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
355,000 تومان
تومان355,000 سبد خرید

DI-21013

زانویی درزدار سبک ۱۰
زانویی درزدار سبک سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
600,000 تومان
تومان600,000 سبد خرید

DI-21014

زانویی درزدار سبک ۱۲
زانویی درزدار سبک سایز 12 اینچ شرکت ایران اتصال
1,400,000 تومان
تومان1,400,000 سبد خرید

DI-21015

زانویی درزدار سبک ۱۴
زانویی درزدار سبک سایز 14 اینچ شرکت ایران اتصال
3,100,000 تومان
تومان3,100,000 سبد خرید

DI-21016

زانویی درزدار سبک ۱۶
زانویی درزدار سبک سایز 16 اینچ شرکت ایران اتصال
4,200,000 تومان
تومان4,200,000 سبد خرید

DI-21017

زانویی درزدار سنگین ۲
زانویی درزدار سنگین سایز 2 اینچ شرکت ایران اتصال
3,500 تومان
تومان3,500 سبد خرید

DI-21018

زانویی درزدار سنگین ۲٫۵
زانویی درزدار سنگین سایز 2.5 اینچ شرکت ایران اتصال
5,300 تومان
تومان5,300 سبد خرید

DI-21019

زانویی درزدار سنگین ۳
زانویی درزدار سنگین سایز 3 اینچ شرکت ایران اتصال
6,200 تومان
تومان6,200 سبد خرید

DI-21020

زانویی درزدار سنگین ۴
زانویی درزدار سنگین سایز 4 اینچ شرکت ایران اتصال
11,700 تومان
تومان11,700 سبد خرید

DI-21021

زانویی درزدار سنگین ۵
زانویی درزدار سنگین سایز 5 اینچ شرکت ایران اتصال
15,400 تومان
تومان15,400 سبد خرید

DI-21022

زانویی درزدار سنگین ۶
زانویی درزدار سنگین سایز 6 اینچ شرکت ایران اتصال
22,500 تومان
تومان22,500 سبد خرید

DI-21023

زانویی درزدار سنگین ۷
زانویی درزدار سنگین سایز 7 اینچ شرکت ایران اتصال
38,000 تومان
تومان38,000 سبد خرید

DI-21024

زانویی درزدار سنگین ۸
زانویی درزدار سنگین سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
52,500 تومان
تومان52,500 سبد خرید

DI-21025

زانویی درزدار سنگین ۱۰
زانویی درزدار سنگین سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
84,000 تومان
تومان84,000 سبد خرید

DI-21026

زانویی درزدار سنگین ۵
زانویی درزدار سنگین سایز 5 اینچ شرکت ایران اتصال
165,000 تومان
تومان165,000 سبد خرید

DI-21027

زانویی درزدار سنگین ۶
زانویی درزدار سنگین سایز 6 اینچ شرکت ایران اتصال
260,000 تومان
تومان260,000 سبد خرید

DI-21028

زانویی درزدار سنگین ۸
زانویی درزدار سنگین سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
437,000 تومان
تومان437,000 سبد خرید

DI-21029

زانویی درزدار سنگین ۱۰
زانویی درزدار سنگین سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
700,000 تومان
تومان700,000 سبد خرید

DI-21033

سه راهی درزدار ۲
سه راهی درزدار سایز 2 اینچ شرکت ایران اتصال
5,400 تومان
تومان5,400 سبد خرید

DI-21034

سه راهی درزدار ۲٫۵
سه راهی درزدار سایز مختلف 2.5 اینچ شرکت ایران اتصال
6,700 تومان
تومان6,700 سبد خرید

DI-21035

سه راهی درزدار ( ۲٫۵*۲*۳ )
سه راهی درزدار سایز ( 2.5*2*3 ) اینچ شرکت ایران اتصال
9,500 تومان
تومان9,500 سبد خرید

DI-21036

سه راهی درزدار ( ۳*۳ )
سه راهی درزدار سایز ( 3*3 ) اینچ شرکت ایران اتصال
10,500 تومان
تومان10,500 سبد خرید

DI-21037

سه راهی درزدار ( ۲٫۵-۲*۴ )
سه راهی درزدار سایز ( 2.5-2*4 ) اینچ شرکت ایران اتصال
16,000 تومان
تومان16,000 سبد خرید

DI-21038

سه راهی درزدار ( ۴-۳*۴ )
سه راهی درزدار سایز ( 4-3*4 ) اینچ شرکت ایران اتصال
18,000 تومان
تومان18,000 سبد خرید

DI-21039

سه راهی درزدار ( ۳-۲/۵-۲*۵ )
سه راهی درزدار سایز ( 3-2/5-2*5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
19,000 تومان
تومان19,000 سبد خرید

DI-21040

سه راهی درزدار ( ۵-۴*۵ )
سه راهی درزدار سایز ( 5-4*5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
21,000 تومان
تومان21,000 سبد خرید

DI-21041

سه راهی درزدار ( ۴-۳-۲/۵-۲*۶ )
سه راهی درزدار سایز ( 4-3-2/5-2*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
27,000 تومان
تومان27,000 سبد خرید

DI-21042

سه راهی درزدار ( ۶-۵*۶ )
سه راهی درزدار سایز ( 6-5*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
33,000 تومان
تومان33,000 سبد خرید

DI-21043

سه راهی درزدار ( ۴-۳-۲/۵-۲*۷ )
سه راهی درزدار سایز ( 4-3-2/5-2*7 ) اینچ شرکت ایران اتصال
42,000 تومان
تومان42,000 سبد خرید

DI-21044

سه راهی درزدار ( ۷-۶-۵*۷ )
سه راهی درزدار سایز ( 7-6-5*7 ) اینچ شرکت ایران اتصال
47,000 تومان
تومان47,000 سبد خرید

DI-21045

سه راهی درزدار ( ۴-۳-۲/۵-۲*۸ )
سه راهی درزدار سایز ( 4-3-2/5-2*8 ) اینچ شرکت ایران اتصال
55,000 تومان
تومان55,000 سبد خرید

DI-21046

سه راهی درزدار ( ۸-۷-۶-۵*۸ )
سه راهی درزدار سایز ( 8-7-6-5*8 ) اینچ شرکت ایران اتصال
62,000 تومان
تومان62,000 سبد خرید

DI-21047

سه راهی درزدار ( ۵-۴-۳*۱۰ )
سه راهی درزدار سایز ( 5-4-3*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
100,000 تومان
تومان100,000 سبد خرید

DI-21048

سه راهی درزدار ( ۱۰-۸-۷-۶*۱۰ )
سه راهی درزدار سایز ( 10-8-7-6*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
110,000 تومان
تومان110,000 سبد خرید

DI-21049

سه راهی درزدار ۵
سه راهی درزدار سایز مختلف 5 اینچ شرکت ایران اتصال
165,000 تومان
تومان165,000 سبد خرید

DI-21050

سه راهی درزدار ۶
سه راهی درزدار سایز مختلف 6 اینچ شرکت ایران اتصال
275,000 تومان
تومان275,000 سبد خرید

DI-21051

سه راهی درزدار ۸
سه راهی درزدار سایز مختلف 8 اینچ شرکت ایران اتصال
540,000 تومان
تومان540,000 سبد خرید

DI-21053

سردنده درزدار ۲
سر دنده درزدار سایز 2 اینچ شرکت ایران اتصال
2,570 تومان
تومان2,570 سبد خرید

DI-21054

سردنده درزدار ۲٫۵
سر دنده درزدار سایز 2.5 اینچ شرکت ایران اتصال
3,200 تومان
تومان3,200 سبد خرید

DI-21055

سردنده درزدار ۳
سر دنده درزدار سایز 3 اینچ شرکت ایران اتصال
4,500 تومان
تومان4,500 سبد خرید

DI-21056

سردنده درزدار ۴
سر دنده درزدار سایز 4 اینچ شرکت ایران اتصال
6,700 تومان
تومان6,700 سبد خرید

DI-21057

سردنده درزدار ۵
سر دنده درزدار سایز 5 اینچ شرکت ایران اتصال
7,700 تومان
تومان7,700 سبد خرید

DI-21058

سردنده درزدار ۶
سر دنده درزدار سایز 6 اینچ شرکت ایران اتصال
10,650 تومان
تومان10,650 سبد خرید

DI-21059

سردنده درزدار ۷
سر دنده درزدار سایز 7 اینچ شرکت ایران اتصال
17,300 تومان
تومان17,300 سبد خرید

DI-21060

سردنده درزدار ۸
سر دنده درزدار سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
23,500 تومان
تومان23,500 سبد خرید

DI-21061

سردنده درزدار ۱۰
سر دنده درزدار سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
33,000 تومان
تومان33,000 سبد خرید

DI-21062

دو سر دنده ۲
کپ سبک سایز 2 اینچ شرکت ایران اتصال
5,300 تومان
تومان5,300 سبد خرید

DI-21063

دو سر دنده ۲٫۵
کپ سبک سایز 2.5 اینچ شرکت ایران اتصال
5,300 تومان
تومان5,300 سبد خرید

DI-21064

دو سر دنده ۳
کپ سبک سایز 3 اینچ شرکت ایران اتصال
9,300 تومان
تومان9,300 سبد خرید

DI-21065

کپ سبک ۲
کپ سبک سایز 2 اینچ شرکت ایران اتصال
800 تومان
تومان800 سبد خرید

DI-21066

کپ سبک ۲٫۵
کپ سبک سایز 2.5 اینچ شرکت ایران اتصال
900 تومان
تومان900 سبد خرید

DI-21067

کپ سبک ۳
کپ سبک سایز 3 اینچ شرکت ایران اتصال
950 تومان
تومان950 سبد خرید

DI-21068

کپ سبک ۴
کپ سبک سایز 4 اینچ شرکت ایران اتصال
1,550 تومان
تومان1,550 سبد خرید

DI-21069

کپ سبک ۵
کپ سبک سایز 5 اینچ شرکت ایران اتصال
2,000 تومان
تومان2,000 سبد خرید

DI-21070

کپ سبک ۶
کپ سبک سایز 6 اینچ شرکت ایران اتصال
3,400 تومان
تومان3,400 سبد خرید

DI-21071

کپ سبک ۷
کپ سبک سایز 7 اینچ شرکت ایران اتصال
5,300 تومان
تومان5,300 سبد خرید

DI-21072

کپ سبک ۸
کپ سبک سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
7,500 تومان
تومان7,500 سبد خرید

DI-21073

کپ سبک ۱۰
کپ سبک سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
10,000 تومان
تومان10,000 سبد خرید

DI-21074

کپ سبک ۵
کپ سبک سایز 5 اینچ شرکت ایران اتصال
23,000 تومان
تومان23,000 سبد خرید

DI-21075

کپ سبک ۶
کپ سبک سایز 6 اینچ شرکت ایران اتصال
31,000 تومان
تومان31,000 سبد خرید

DI-21076

کپ سبک ۸
کپ سبک سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
49,000 تومان
تومان49,000 سبد خرید

DI-21077

کپ سبک ۱۰
کپ سبک سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
99,000 تومان
تومان99,000 سبد خرید

DI-21078

کپ سبک ۱۲
کپ سبک سایز 12 اینچ شرکت ایران اتصال
165,000 تومان
تومان165,000 سبد خرید

DI-21079

تبدیل درزدار ( ۲*۲/۵ )
تبدیل درزدار سایز ( 2*2/5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
3,400 تومان
تومان3,400 سبد خرید

DI-21080

تبدیل درزدار ( ۲/۵-۲*۳ )
تبدیل درزدار سایز ( 2/5-2*3 ) اینچ شرکت ایران اتصال
4,300 تومان
تومان4,300 سبد خرید

DI-21081

تبدیل درزدار ( ۳*۴ )
تبدیل درزدار سایز ( 3*4 ) اینچ شرکت ایران اتصال
5,700 تومان
تومان5,700 سبد خرید

DI-21082

تبدیل درزدار ( ۲/۵-۲*۴ )
تبدیل درزدار سایز ( 2/5-2*4 ) اینچ شرکت ایران اتصال
5,900 تومان
تومان5,900 سبد خرید

DI-21083

تبدیل درزدار ( ۴-۳*۵ )
تبدیل درزدار سایز ( 4-3*5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
7,500 تومان
تومان7,500 سبد خرید

DI-21084

تبدیل درزدار ( ۲/۵-۲*۵ )
تبدیل درزدار سایز (2/5-2*5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
8,000 تومان
تومان8,000 سبد خرید

DI-21085

تبدیل درزدار ( ۵-۴*۶ )
تبدیل درزدار سایز ( 5-4*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
13,500 تومان
تومان13,500 سبد خرید

DI-21086

تبدیل درزدار ( ۳*۶ )
تبدیل درزدار سایز ( 3*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
14,000 تومان
تومان14,000 سبد خرید

DI-21087

تبدیل درزدار ( ۲/۵-۲*۶ )
تبدیل درزدار سایز ( 2/5-2*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
18,000 تومان
تومان18,000 سبد خرید

DI-21088

تبدیل درزدار ( ۶-۵*۷ )
تبدیل درزدار سایز ( 6-5*7 ) اینچ شرکت ایران اتصال
19,500 تومان
تومان19,500 سبد خرید

DI-21089

تبدیل درزدار ( ۴-۳*۷ )
تبدیل درزدار سایز ( 4-3*7 ) اینچ شرکت ایران اتصال
22,500 تومان
تومان22,500 سبد خرید

DI-21090

تبدیل درزدار ( ۷-۶-۵*۸ )
تبدیل درزدار سایز ( 7-6-5*8 ) اینچ شرکت ایران اتصال
23,000 تومان
تومان23,000 سبد خرید

DI-21091

تبدیل درزدار ( ۴-۳*۸ )
تبدیل درزدار سایز ( 4-3*8 ) اینچ شرکت ایران اتصال
26,000 تومان
تومان26,000 سبد خرید

DI-21092

تبدیل درزدار ( ۷-۸*۱۰ )
تبدیل درزدار سایز ( 7-8*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
35,000 تومان
تومان35,000 سبد خرید

DI-21093

تبدیل درزدار ( ۶*۱۰ )
تبدیل درزدار سایز ( 6*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
37,000 تومان
تومان37,000 سبد خرید

DI-21094

تبدیل درزدار ( ۵-۴*۱۰ )
تبدیل درزدار سایز ( 5-4*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
39,000 تومان
تومان39,000 سبد خرید

DI-21095

تبدیل درزدار ( ۴-۳*۵ )
تبدیل درزدار سایز ( 4-3*5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
65,000 تومان
تومان65,000 سبد خرید

DI-21096

تبدیل درزدار ( ۱/۲ ۲ *۵ )
تبدیل درزدار سایز ( 1/2 2 *5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
70,000 تومان
تومان70,000 سبد خرید

DI-21097

تبدیل درزدار ( ۵-۴*۶ )
تبدیل درزدار سایز ( 5-4*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
87,000 تومان
تومان87,000 سبد خرید

DI-21098

تبدیل درزدار ( ۱/۲ ۲-۳*۶ )
تبدیل درزدار سایز ( 1/2 2-3*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
95,000 تومان
تومان95,000 سبد خرید

DI-21099

تبدیل درزدار ( ۶*۸ )
تبدیل درزدار سایز ( 6*8 ) اینچ شرکت ایران اتصال
150,000 تومان
تومان150,000 سبد خرید

DI-21100

تبدیل درزدار ( ۴-۵*۸ )
تبدیل درزدار سایز ( 4-5*8 ) اینچ شرکت ایران اتصال
175,000 تومان
تومان175,000 سبد خرید

DI-21101

تبدیل درزدار ( ۸*۱۰ )
تبدیل درزدار سایز ( 8*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
270,000 تومان
تومان270,000 سبد خرید

DI-21102

تبدیل درزدار ( ۶*۱۰ )
تبدیل درزدار سایز ( 6*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
320,000 تومان
تومان320,000 سبد خرید

DI-21103

تبدیل درزدار ( ۱۰*۱۲ )
تبدیل درزدار سایز ( 10*12 ) اینچ شرکت ایران اتصال
450,000 تومان
تومان450,000 سبد خرید

DI-21030

زانویی درزدار سنگین ۱۲
زانویی درزدار سنگین سایز 12 اینچ شرکت ایران اتصال
1,450,000 تومان
تومان1,450,000 سبد خرید

DI-21104

تبدیل درزدار ( ۸*۱۲ )
تبدیل درزدار سایز ( 8*12 ) اینچ شرکت ایران اتصال
500,000 تومان
تومان500,000 سبد خرید

DI-21105

کپ سنگین ۶
کپ سنگین 6 اینچ شرکت ایران اتصال
7,500 تومان
تومان7,500 سبد خرید

DI-21106

کپ سنگین ۷
کپ سنگین 7 اینچ شرکت ایران اتصال
13,500 تومان
تومان13,500 سبد خرید

DI-21107

کپ سنگین ۸
کپ سنگین 8 اینچ شرکت ایران اتصال
16,500 تومان
تومان16,500 سبد خرید

DI-21108

کپ سنگین ۱۰
کپ سنگین 10 اینچ شرکت ایران اتصال
27,500 تومان
تومان27,500 سبد خرید

DI-21109

کپ سنگین ۵
کپ سنگین 5 اینچ شرکت ایران اتصال
55,000 تومان
تومان55,000 سبد خرید

DI-21110

کپ سنگین ۶
کپ سنگین 6 اینچ شرکت ایران اتصال
65,000 تومان
تومان65,000 سبد خرید

DI-21111

کپ سنگین ۸
کپ سنگین 8 اینچ شرکت ایران اتصال
99,000 تومان
تومان99,000 سبد خرید