لوله و اتصالات پنج لایه    پنج لایه یونیک پایپشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

BU-10240

لوله آب ۴۰
لوله آب سایز 40
127,660 تومان
تومان127,660 سبد خرید

BU-10250

لوله آب ۵۰
لوله آب سایز 50
160,930 تومان
تومان160,930 سبد خرید

BU-10263

لوله آب ۶۳
لوله آب سایز 63
219,750 تومان
تومان219,750 سبد خرید

BU-10275

لوله آب ۷۵
لوله آب سایز 75
434,330 تومان
تومان434,330 سبد خرید

BU-40101

مغزی پرسی روپیچ “۱*۴۰ (SM)
مغزي پرسی روپیچ سایز "1*40 (SM)
224,450 تومان
تومان224,450 سبد خرید

BU-40102

مغزی پرسی روپیچ “۱/۲ ۱*۴۰ (SM)
مغزي پرسی روپیچ سایز "1/2 1*40 (SM)
280,840 تومان
تومان280,840 سبد خرید

BU-40103

مغزی پرسی روپیچ “۲*۵۰ (SM)
مغزي پرسی روپیچ سایز "2*50 (SM)
401,620 تومان
تومان401,620 سبد خرید

BU-40104

مغزی پرسی روپیچ “۲*۶۳ (SM)
مغزي پرسی روپیچ سایز "2*63 (SM)
519,110 تومان
تومان519,110 سبد خرید

BU-40105

مغزی پرسی روپیچ “۱/۲ ۲*۷۵ (SM)
مغزي پرسی روپیچ سایز "1/2 2*75 (SM)
851,840 تومان
تومان851,840 سبد خرید

BU-40107

مغزی پرسی روپیچ “۱/۴ ۱*۴۰ (SM)
مغزي پرسی روپیچ سایز "1/4 1*40 (SM)
252,620 تومان
تومان252,620 سبد خرید

BU-40108

مغزی پرسی روپیچ “۱/۲ ۱*۵۰ (SM)
مغزي پرسی روپیچ سایز "1/2 1*50 (SM)
341,190 تومان
تومان341,190 سبد خرید

BU-40201

مغزی پرسی توپیچ “۱*۴۰ (SF)
مغزي پرسی توپیچ سایز "1*40 (SF)
216,500 تومان
تومان216,500 سبد خرید

BU-40202

مغزی پرسی توپیچ “۱/۲ ۱*۴۰ (SF)
مغزي پرسی توپیچ سایز "1/2 1*40 (SF)
253,900 تومان
تومان253,900 سبد خرید

BU-40203

مغزی پرسی توپیچ “۱*۵۰ (SF)
مغزي پرسی توپیچ سایز "1*50 (SF)
287,130 تومان
تومان287,130 سبد خرید

BU-40204

مغزی پرسی توپیچ “۱*۶۳ (SF)
مغزي پرسی توپیچ سایز "1*63 (SF)
526,320 تومان
تومان526,320 سبد خرید

BU-41040

رابط پرسی لوله ۴۰ (SU)
رابط پرسی لوله سایز 40 (SU)
237,980 تومان
تومان237,980 سبد خرید

BU-41050

رابط پرسی لوله ۵۰ (SU)
رابط پرسی لوله سایز 50 (SU)
318,960 تومان
تومان318,960 سبد خرید

BU-41063

رابط پرسی لوله ۶۳ (SU)
رابط پرسی لوله سایز 63 (SU)
681,190 تومان
تومان681,190 سبد خرید

BU-41075

رابط پرسی لوله ۷۵ (SU)
رابط پرسی لوله سایز 75 (SU)
953,570 تومان
تومان953,570 سبد خرید

BU-41101

تبدیل پرسی ۴۰*۵۰ (SR)
تبدیل پرسی سایز 40*50 (SR)
310,940 تومان
تومان310,940 سبد خرید

BU-41102

تبدیل پرسی ۴۰*۶۳ (SR)
تبدیل پرسی سایز 40*63 (SR)
506,380 تومان
تومان506,380 سبد خرید

BU-41103

تبدیل پرسی ۵۰*۶۳ (SR)
تبدیل پرسی سایز 50*63 (SR)
526,320 تومان
تومان526,320 سبد خرید

BU-41104

تبدیل پرسی ۶۳*۷۵ (SR)
تبدیل پرسی سایز 63*75 (SR)
963,880 تومان
تومان963,880 سبد خرید

BU-41105

تبدیل پرسی ۳۲*۴۰ (SR)
تبدیل پرسی سایز 32*40 (SR)
300,670 تومان
تومان300,670 سبد خرید

BU-41106

تبدیل پرسی ۵۰*۷۵ (SR)
تبدیل پرسی سایز 50*75 (SR)
784,260 تومان
تومان784,260 سبد خرید

BU-42101

زانوی توپیچ پرسی “۱/۲ ۱*۴۰ (LF)
زانوي توپیچ پرسی سایز "1/2 1*40 (LF)
523,900 تومان
تومان523,900 سبد خرید

BU-42240

زانوی پرسی لوله ۴۰ (LL)
زانوي پرسی لوله سایز 40 (LL)
562,790 تومان
تومان562,790 سبد خرید

BU-42250

زانوی پرسی لوله ۵۰ (LL)
زانوي پرسی لوله سایز 50 (LL)
747,150 تومان
تومان747,150 سبد خرید

BU-42263

زانوی پرسی لوله ۶۳ (LL)
زانوي پرسی لوله سایز 63 (LL)
1,362,660 تومان
تومان1,362,660 سبد خرید

BU-42275

زانوی پرسی لوله ۷۵ (LL)
زانوي پرسی لوله سایز 75 (LL)
1,593,720 تومان
تومان1,593,720 سبد خرید

BU-43001

سه راه پرسی توپیچ “۱* “۱*۴۰ (TFF)
سه راه پرسی توپیچ سایز "1* "1*40 (TFF)
388,830 تومان
تومان388,830 سبد خرید

BU-43002

سه راه پرسی توپیچ ۴۰* “۱*۴۰ (TF)
سه راه پرسی توپیچ سایز 40* "1*40 (TF)
430,970 تومان
تومان430,970 سبد خرید

BU-43003

سه راه پرسی توپیچ ۵۰* “۱*۵۰ (TF)
سه راه پرسی توپیچ سایز 50* "1*50 (TF)
594,560 تومان
تومان594,560 سبد خرید

BU-43004

سه راه پرسی توپیچ ۶۳* “۱*۶۳ (TF)
سه راه پرسی توپیچ سایز 63* "1*63 (TF)
1,105,380 تومان
تومان1,105,380 سبد خرید

BU-43005

سه راه پرسی توپیچ ۷۵* “۲*۷۵ (TF)
سه راه پرسی توپیچ سایز 75* "2*75 (TF)
1,502,590 تومان
تومان1,502,590 سبد خرید

BU-43240

سه راه پرسی مساوی ۴۰ (TT)
سه راه پرسی مساوي سایز 40 (TT)
741,420 تومان
تومان741,420 سبد خرید

BU-43250

سه راه پرسی مساوی ۵۰ (TT)
سه راه پرسی مساوي سایز 50 (TT)
1,059,330 تومان
تومان1,059,330 سبد خرید

BU-43263

سه راه پرسی مساوی ۶۳ (TT)
سه راه پرسی مساوي سایز 63 (TT)
1,767,680 تومان
تومان1,767,680 سبد خرید

BU-43275

سه راه پرسی مساوی ۷۵ (TT)
سه راه پرسی مساوي سایز 75 (TT)
2,335,690 تومان
تومان2,335,690 سبد خرید

BU-43301

سه راه تبدیل پرسی ۵۰*۴۰*۵۰ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 50*40*50 (TR)
1,058,490 تومان
تومان1,058,490 سبد خرید

BU-43302

سه راه تبدیل پرسی ۶۳*۴۰*۶۳ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 63*40*63 (TR)
1,597,110 تومان
تومان1,597,110 سبد خرید

BU-43303

سه راه تبدیل پرسی ۶۳*۵۰*۶۳ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 63*50*63 (TR)
1,611,340 تومان
تومان1,611,340 سبد خرید

BU-43304

سه راه تبدیل پرسی ۴۰*۲۵*۴۰ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 40*25*40 (TR)
443,900 تومان
تومان443,900 سبد خرید

BU-43305

سه راه تبدیل پرسی ۳۲*۳۲*۴۰ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 32*32*40 (TR)
461,760 تومان
تومان461,760 سبد خرید

BU-43306

سه راه تبدیل پرسی ۴۰*۳۲*۴۰ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 40*32*40 (TR)
485,900 تومان
تومان485,900 سبد خرید

BU-43307

سه راه تبدیل پرسی ۵۰*۳۲*۵۰ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 50*32*50 (TR)
614,460 تومان
تومان614,460 سبد خرید


شناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

SU-10216

لوله آب سایز ۱۶
لوله آب سایز 16
11,210 تومان
تومان11,210 سبد خرید

SU-10220

لوله آب سایز ۲۰
لوله آب سایز 20
18,590 تومان
تومان18,590 سبد خرید

SU-10225

لوله آب سایز ۲۵
لوله آب سایز 25
35,090 تومان
تومان35,090 سبد خرید

SU-10232

لوله آب سایز ۳۲
لوله آب سایز 32
48,640 تومان
تومان48,640 سبد خرید

SU-30101

مغزی پرسی روپیچ “۱/۲*۱۶ (SM)
مغزي پرسی روپیچ سایز "1/2*16 (SM)
24,410 تومان
تومان24,410 سبد خرید

SU-30103

مغزی پرسی روپیچ “۱/۲*۲۰ (SM)
مغزي پرسی روپیچ سایز "1/2*20 (SM)
30,700 تومان
تومان30,700 سبد خرید

SU-30104

مغزی پرسی روپیچ “۳/۴*۲۰ (SM)
مغزي پرسی روپیچ سایز "3/4*20 (SM)
41,770 تومان
تومان41,770 سبد خرید

SU-30105

مغزی پرسی روپیچ “۳/۴*۲۵ (SM)
مغزي پرسی روپیچ سایز "3/4*25 (SM)
51,430 تومان
تومان51,430 سبد خرید

SU-30106

مغزی پرسی روپیچ “۱*۲۵ (SM)
مغزي پرسی روپیچ سایز "1*25 (SM)
72,200 تومان
تومان72,200 سبد خرید

SU-30107

مغزی پرسی روپیچ “۱*۳۲ (SM)
مغزي پرسی روپیچ سایز "1*32 (SM)
77,630 تومان
تومان77,630 سبد خرید

SU-30201

مغزی پرسی توپیچ مهره دار”۱/۲*۱۶ (SFH)
مغزي پرسی توپیچ مهره دار سایز"1/2*16 (SFH)
55,960 تومان
تومان55,960 سبد خرید

SU-30203

مغزی پرسی توپیچ مهره دار”۱/۲*۲۰ (SFH)
مغزي پرسی توپیچ مهره دار سایز"1/2*20 (SFH)
80,080 تومان
تومان80,080 سبد خرید

SU-30204

مغزی پرسی توپیچ مهره دار”۳/۴*۲۰ (SFH)
مغزي پرسی توپیچ مهره دار سایز"3/4*20 (SFH)
105,820 تومان
تومان105,820 سبد خرید

SU-30205

مغزی پرسی توپیچ مهره دار”۳/۴*۲۵ (SFH)
مغزي پرسی توپیچ مهره دار سایز"3/4*25 (SFH)
129,830 تومان
تومان129,830 سبد خرید

SU-30207

مغزی پرسی توپیچ مهره دار”۱*۳۲ (SFH)
مغزي پرسی توپیچ مهره دار سایز"1*32 (SFH)
189,580 تومان
تومان189,580 سبد خرید

SU-31016

رابط پرسی ۱۶ (SU)
رابط پرسی سایز 16 (SU)
31,010 تومان
تومان31,010 سبد خرید

SU-31020

رابط پرسی ۲۰ (SU)
رابط پرسی سایز 20 (SU)
43,840 تومان
تومان43,840 سبد خرید

SU-31025

رابط پرسی ۲۵ (SU)
رابط پرسی سایز 25 (SU)
66,310 تومان
تومان66,310 سبد خرید

SU-31032

رابط پرسی ۳۲ (SU)
رابط پرسی سایز 32 (SU)
101,570 تومان
تومان101,570 سبد خرید

SU-31101

(SR) 20*16 تبدیل پرسی
(SR) 20*16 تبدیل پرسی سایز
30,700 تومان
تومان30,700 سبد خرید

SU-31102

(SR) 25*16 تبدیل پرسی
(SR) 25*16 تبدیل پرسی سایز
44,870 تومان
تومان44,870 سبد خرید

SU-31103

(SR) 25*20 تبدیل پرسی
(SR) 25*20 تبدیل پرسی سایز
52,750 تومان
تومان52,750 سبد خرید

SU-31104

(SR) 32*20 تبدیل پرسی
(SR) 32*20 تبدیل پرسی سایز
70,120 تومان
تومان70,120 سبد خرید

SU-31105

(SR) 32*25 تبدیل پرسی
(SR) 32*25 تبدیل پرسی سایز
77,810 تومان
تومان77,810 سبد خرید

SU-32001

زانوی توپیچ پرسی “۱/۲*۱۶ (LFZ)
زانوي توپیچ پرسی سایز "1/2*16 (LFZ)
36,980 تومان
تومان36,980 سبد خرید

SU-32002

زانوی توپیچ پرسی “۱/۲*۲۰ (LFZ)
زانوي توپیچ پرسی سایز "1/2*20 (LFZ)
56,070 تومان
تومان56,070 سبد خرید

SU-32103

زانوی توپیچ پرسی “۳/۴*۲۰ (LF)
زانوي توپیچ پرسی سایز "3/4*20 (LF)
68,070 تومان
تومان68,070 سبد خرید

SU-32104

زانوی توپیچ پرسی “۳/۴*۲۵ (LF)
زانوي توپیچ پرسی سایز "3/4*25 (LF)
69,680 تومان
تومان69,680 سبد خرید

SU-32106

زانوی توپیچ پرسی “۱*۳۲ (LF)
زانوي توپیچ پرسی سایز "1*32 (LF)
127,980 تومان
تومان127,980 سبد خرید

SU-32216

زانوی پرسی لوله ۱۶ (LL)
زانوي پرسی لوله سایز 16 (LL)
40,950 تومان
تومان40,950 سبد خرید

SU-32220

زانوی پرسی لوله ۲۰ (LL)
زانوي پرسی لوله سایز 20 (LL)
65,860 تومان
تومان65,860 سبد خرید

SU-32225

زانوی پرسی لوله ۲۵ (LL)
زانوي پرسی لوله سایز 25 (LL)
102,760 تومان
تومان102,760 سبد خرید

SU-32232

زانوی پرسی لوله ۳۲ (LL)
زانوي پرسی لوله سایز 32 (LL)
139,740 تومان
تومان139,740 سبد خرید

SU-32401

زانوی پرسی روپیچ ۳/۴*۱۶ (LMZ)
زانوي پرسی روپیچ سایز 3/4*16 (LMZ)
56,990 تومان
تومان56,990 سبد خرید

SU-32503

زانوی پرسی روپیچ ۳/۴*۲۰ (LMZ)
زانوي پرسی روپیچ سایز 3/4*20 (LMZ)
58,740 تومان
تومان58,740 سبد خرید

SU-33001

سه راه پرسی توپیچ ۱۶* “۱/۲*۱۶(TF)
سه راه پرسی توپیچ سایز 16* "1/2*16(TF)
69,920 تومان
تومان69,920 سبد خرید

SU-33002

سه راه پرسی توپیچ ۲۰* “۱/۲*۲۰ (TF)
سه راه پرسی توپیچ سایز 20* "1/2*20 (TF)
88,670 تومان
تومان88,670 سبد خرید

SU-33101

سه راه کنج پرسی توپیچ ۱۶* “۱/۲*۱۶ (KFZ)
سه راه کنج پرسی توپیچ سایز 16* "1/2*16 (KFZ)
49,950 تومان
تومان49,950 سبد خرید

SU-33111

سه راه کنج پرسی توپیچ ۱۶* “۱/۲*۲۰ (KFZ)
سه راه کنج پرسی توپیچ سایز 16* "1/2*20 (KFZ)
77,810 تومان
تومان77,810 سبد خرید

SU-33102

سه راه کنج پرسی توپیچ ۲۰* “۱/۲*۲۰ (KFZ)
سه راه کنج پرسی توپیچ سایز 20* "1/2*20 (KFZ)
92,360 تومان
تومان92,360 سبد خرید

SU-33216

سه راه پرسی مساوی ۱۶ (TT)
سه راه پرسی مساوي سایز 16 (TT)
50,530 تومان
تومان50,530 سبد خرید

SU-33220

سه راه پرسی مساوی ۲۰ (TT)
سه راه پرسی مساوي سایز 20 (TT)
72,030 تومان
تومان72,030 سبد خرید

SU-33225

سه راه پرسی مساوی ۲۵ (TT)
سه راه پرسی مساوي سایز 25 (TT)
124,530 تومان
تومان124,530 سبد خرید

SU-33232

سه راه پرسی مساوی ۳۲ (TT)
سه راه پرسی مساوي سایز 32 (TT)
172,890 تومان
تومان172,890 سبد خرید

SU-33301

سه راه تبدیل پرسی ۱۶*۱۶*۲۰ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 16*16*20 (TR)
54,540 تومان
تومان54,540 سبد خرید

SU-33302

سه راه تبدیل پرسی ۲۰*۱۶*۲۰ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 20*16*20 (TR)
66,340 تومان
تومان66,340 سبد خرید

SU-33303

سه راه تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۲۰ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 16*20*20 (TR)
62,420 تومان
تومان62,420 سبد خرید

SU-33304

سه راه تبدیل پرسی ۲۰*۱۶*۲۵ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 20*16*25 (TR)
87,790 تومان
تومان87,790 سبد خرید

SU-33305

سه راه تبدیل پرسی ۲۵*۱۶*۲۵ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 25*16*25 (TR)
104,040 تومان
تومان104,040 سبد خرید

SU-33306

سه راه تبدیل پرسی ۲۰*۲۰*۲۵ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 20*20*25 (TR)
99,450 تومان
تومان99,450 سبد خرید

SU-33307

سه راه تبدیل پرسی ۲۵*۲۰*۲۵ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 25*20*25 (TR)
110,330 تومان
تومان110,330 سبد خرید

SU-33308

سه راه تبدیل پرسی ۲۰*۲۵*۲۰ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 20*25*20 (TR)
99,130 تومان
تومان99,130 سبد خرید

SU-33310

سه راه تبدیل پرسی ۳۲*۱۶*۳۲ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 32*16*32 (TR)
135,020 تومان
تومان135,020 سبد خرید

SU-33312

سه راه تبدیل پرسی ۳۲*۲۰*۳۲ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 32*20*32 (TR)
153,170 تومان
تومان153,170 سبد خرید

SU-33314

سه راه تبدیل پرسی ۳۲*۲۵*۳۲ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 32*25*32 (TR)
170,840 تومان
تومان170,840 سبد خرید

SU-33315

سه راه تبدیل پرسی ۲۵*۳۲*۲۵ (TR)
سه راه تبدیل پرسی سایز 25*32*25 (TR)
159,960 تومان
تومان159,960 سبد خرید

اتصالات حلقه ای یونیک پایپشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

RU-10216

لوله آب سایز ۱۶
لوله آب سایز 16
11,210 تومان
تومان11,210 سبد خرید

RU-10220

لوله آب سایز ۲۰
لوله آب سایز 20
18,590 تومان
تومان18,590 سبد خرید

RU-10225

لوله آب سایز ۲۵
لوله آب سایز 25
35,090 تومان
تومان35,090 سبد خرید

RU-10232

لوله آب سایز ۳۲
لوله آب سایز 32
48,640 تومان
تومان48,640 سبد خرید

RU-20101

مغزی روپیچ “۱/۲*۱۶ (SM)
مغزي روپیچ سایز "1/2*16 (SM)
31,880 تومان
تومان31,880 سبد خرید

RU-20103

مغزی روپیچ “۱/۲*۲۰ (SM)
مغزي روپیچ سایز "1/2*20 (SM)
41,340 تومان
تومان41,340 سبد خرید

RU-20104

مغزی روپیچ “۳/۴*۲۰ (SM)
مغزي روپیچ سایز "3/4*20 (SM)
50,040 تومان
تومان50,040 سبد خرید

RU-20105

مغزی روپیچ “۳/۴*۲۵ (SM)
مغزي روپیچ سایز "3/4*25 (SM)
61,390 تومان
تومان61,390 سبد خرید

RU-20106

مغزی روپیچ “۱*۲۵ (SM)
مغزي روپیچ سایز "1*25 (SM)
76,500 تومان
تومان76,500 سبد خرید

RU-20107

مغزی روپیچ “۱*۳۲ (SM)
مغزي روپیچ سایز "1*32 (SM)
88,820 تومان
تومان88,820 سبد خرید

RU-20108

(SM) 32*1 1/4″ مغزی روپیچ
(SM) 32*1 1/4" مغزي روپیچ سایز
151,130 تومان
تومان151,130 سبد خرید

RU-20201

مغزی توپیچ “۱/۲*۱۶ (SF)
مغزي توپیچ سایز "1/2*16 (SF)
37,240 تومان
تومان37,240 سبد خرید

RU-20202

مغزی توپیچ “۳/۴*۱۶ (SF)
مغزي توپیچ سایز "3/4*16 (SF)
34,150 تومان
تومان34,150 سبد خرید

RU-20203

مغزی توپیچ “۱/۲*۲۰ (SF)
مغزي توپیچ سایز "1/2*20 (SF)
40,840 تومان
تومان40,840 سبد خرید

RU-20204

مغزی توپیچ “۳/۴*۲۰ (SF)
مغزي توپیچ سایز "3/4*20 (SF)
56,080 تومان
تومان56,080 سبد خرید

RU-20205

مغزی توپیچ “۳/۴*۲۵ (SF)
مغزي توپیچ سایز "3/4*25 (SF)
60,270 تومان
تومان60,270 سبد خرید

RU-20206

مغزی توپیچ “۱*۲۵ (SF)
مغزي توپیچ سایز "1*25 (SF)
88,020 تومان
تومان88,020 سبد خرید

RU-20207

مغزی توپیچ “۱*۳۲ (SF)
مغزي توپیچ سایز "1*32 (SF)
107,640 تومان
تومان107,640 سبد خرید

RU-21016

رابط لوله ۱۶ (SU)
رابط لوله سایز 16 (SU)
51,600 تومان
تومان51,600 سبد خرید

RU-21020

رابط لوله ۲۰ (SU)
رابط لوله سایز 20 (SU)
76,330 تومان
تومان76,330 سبد خرید

RU-21025

رابط لوله ۲۵ (SU)
رابط لوله سایز 25 (SU)
112,350 تومان
تومان112,350 سبد خرید

RU-21032

رابط لوله ۳۲ (SU)
رابط لوله سایز 32 (SU)
146,360 تومان
تومان146,360 سبد خرید

RU-21101

(SR) 20*16 تبدیل
(SR) 20*16 تبدیل سایز
57,790 تومان
تومان57,790 سبد خرید

RU-21102

(SR) 25*16 تبدیل
(SR) 25*16 تبدیل سایز
64,640 تومان
تومان64,640 سبد خرید

RU-21103

(SR) 25*20 تبدیل
(SR) 25*20 تبدیل سایز
90,900 تومان
تومان90,900 سبد خرید

RU-21104

(SR) 32*20 تبدیل
(SR) 32*20 تبدیل سایز
134,560 تومان
تومان134,560 سبد خرید

RU-21105

(SR) 32*25 تبدیل
(SR) 32*25 تبدیل سایز
136,940 تومان
تومان136,940 سبد خرید

RU-22001

زانوی توپیچ “۱/۲*۱۶ (LFZ)
زانوي توپیچ سایز "1/2*16 (LFZ)
53,740 تومان
تومان53,740 سبد خرید

RU-22002

زانوی توپیچ “۱/۲*۲۰ (LFZ)
زانوي توپیچ سایز "1/2*20 (LFZ)
57,600 تومان
تومان57,600 سبد خرید

RU-22103

زانوی توپیچ “۳/۴*۲۰ (LF)
زانوي توپیچ سایز "3/4*20 (LF)
69,920 تومان
تومان69,920 سبد خرید

RU-22104

زانوی توپیچ “۳/۴*۲۵ (LF)
زانوي توپیچ سایز "3/4*25 (LF)
86,000 تومان
تومان86,000 سبد خرید

RU-22106

زانوی توپیچ “۱*۳۲ (LF)
زانوي توپیچ سایز "1*32 (LF)
126,420 تومان
تومان126,420 سبد خرید

RU-22216

زانویی لوله (LL) 16
زانویی لوله سایز (LL) 16
73,220 تومان
تومان73,220 سبد خرید

RU-22220

زانویی لوله (LL) 20
زانویی لوله سایز (LL) 20
105,050 تومان
تومان105,050 سبد خرید

RU-22225

زانویی لوله (LL) 25
زانویی لوله سایز (LL) 25
139,050 تومان
تومان139,050 سبد خرید

RU-22232

زانویی لوله (LL) 32
زانویی لوله سایز (LL) 32
204,730 تومان
تومان204,730 سبد خرید

RU-22401

زانوی روپیچ “۳/۴*۱۶ (LMZ)
زانوي روپیچ سایز "3/4*16 (LMZ)
60,670 تومان
تومان60,670 سبد خرید

RU-22501

زانوی روپیچ “۱/۲*۱۶ (LM)
زانوي روپیچ سایز "1/2*16 (LM)
40,380 تومان
تومان40,380 سبد خرید

RU-22502

زانوی روپیچ “۱/۲*۲۰ (LM)
زانوي روپیچ سایز "1/2*20 (LM)
44,000 تومان
تومان44,000 سبد خرید

RU-22503

زانوی روپیچ “۳/۴*۲۰ (LM)
زانوي روپیچ سایز "3/4*20 (LM)
62,490 تومان
تومان62,490 سبد خرید

RU-22504

زانوی روپیچ “۳/۴*۲۵ (LM)
زانوي روپیچ سایز "3/4*25 (LM)
87,750 تومان
تومان87,750 سبد خرید

RU-22505

زانوی روپیچ “۱*۲۵ (LM)
زانوي روپیچ سایز "1*25 (LM)
90,660 تومان
تومان90,660 سبد خرید

RU-22506

زانوی روپیچ “۱*۳۲ (LM)
زانوي روپیچ سایز "1*32 (LM)
131,860 تومان
تومان131,860 سبد خرید

RU-22507

(LM) 32*1 1/4″ زانوی روپیچ
(LM) 32*1 1/4" زانوي روپیچ سایز
182,750 تومان
تومان182,750 سبد خرید

RU-23001

(TF) 16*1/2″*16 سه راه توپیچ
(TF) 16*1/2"*16 سه راه توپیچ سایز
75,140 تومان
تومان75,140 سبد خرید

RU-23002

(TF) 20*1/2″*20 سه راه توپیچ
(TF) 20*1/2"*20 سه راه توپیچ سایز
89,460 تومان
تومان89,460 سبد خرید

RU-23101

سه راه کنج توپیچ ۱۶*”۱/۲*۱۶ (KFZ)
سه راه کنج توپیچ سایز 16*"1/2*16 (KFZ)
83,270 تومان
تومان83,270 سبد خرید

RU-23111

سه راه کنج توپیچ ۱۶*”۱/۲*۲۰ (KFZ)
سه راه کنج توپیچ سایز 16*"1/2*20 (KFZ)
96,070 تومان
تومان96,070 سبد خرید

RU-23102

سه راه کنج توپیچ ۲۰*”۱/۲*۲۰ (KFZ)
سه راه کنج توپیچ سایز 20*"1/2*20 (KFZ)
94,250 تومان
تومان94,250 سبد خرید

RU-23216

سه راه مساوی ۱۶ (TT)
سه راه مساوي سایز 16 (TT)
75,620 تومان
تومان75,620 سبد خرید

RU-23220

سه راه مساوی ۲۰ (TT)
سه راه مساوي سایز 20 (TT)
110,040 تومان
تومان110,040 سبد خرید

RU-23225

سه راه مساوی ۲۵ (TT)
سه راه مساوي سایز 25 (TT)
152,480 تومان
تومان152,480 سبد خرید

RU-23232

سه راه مساوی ۳۲ (TT)
سه راه مساوي سایز 32 (TT)
210,660 تومان
تومان210,660 سبد خرید

RU-23301

(TR) 20*16*16 سه راه تبدیل
(TR) 20*16*16 سه راه تبدیل سایز
70,060 تومان
تومان70,060 سبد خرید

RU-23302

(TR) 20*16*20 سه راه تبدیل
(TR) 20*16*20 سه راه تبدیل سایز
79,460 تومان
تومان79,460 سبد خرید

RU-23303

(TR) 20*20*16 سه راه تبدیل
(TR) 20*20*16 سه راه تبدیل سایز
78,930 تومان
تومان78,930 سبد خرید

RU-23304

(TR) 25*16*20 سه راه تبدیل
(TR) 25*16*20 سه راه تبدیل سایز
96,020 تومان
تومان96,020 سبد خرید

RU-23305

(TR) 25*16*25 سه راه تبدیل
(TR) 25*16*25 سه راه تبدیل سایز
125,890 تومان
تومان125,890 سبد خرید

RU-23306

(TR) 25*20*20 سه راه تبدیل
(TR) 25*20*20 سه راه تبدیل سایز
115,070 تومان
تومان115,070 سبد خرید

RU-23307

(TR) 25*20*25 سه راه تبدیل
(TR) 25*20*25 سه راه تبدیل سایز
117,760 تومان
تومان117,760 سبد خرید

RU-23308

(TR) 20*25*20 سه راه تبدیل
(TR) 20*25*20 سه راه تبدیل سایز
116,980 تومان
تومان116,980 سبد خرید

RU-23309

(TR) 32*16*25 سه راه تبدیل
(TR) 32*16*25 سه راه تبدیل سایز
154,280 تومان
تومان154,280 سبد خرید

RU-23310

(TR) 32*16*32 سه راه تبدیل
(TR) 32*16*32 سه راه تبدیل سایز
137,020 تومان
تومان137,020 سبد خرید

RU-23311

(TR) 32*20*25 سه راه تبدیل
(TR) 32*20*25 سه راه تبدیل سایز
177,620 تومان
تومان177,620 سبد خرید

RU-23312

(TR) 32*20*32 سه راه تبدیل
(TR) 32*20*32 سه راه تبدیل سایز
157,520 تومان
تومان157,520 سبد خرید

RU-23313

(TR) 32*25*25 سه راه تبدیل
(TR) 32*25*25 سه راه تبدیل سایز
177,820 تومان
تومان177,820 سبد خرید

RU-23314

(TR) 32*25*32 سه راه تبدیل
(TR) 32*25*32 سه راه تبدیل سایز
174,950 تومان
تومان174,950 سبد خرید

RU-23315

(TR) 25*32*25 سه راه تبدیل
(TR) 25*32*25 سه راه تبدیل سایز
165,280 تومان
تومان165,280 سبد خرید

کلکتور و متعلقات یونیک پایپشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

KU-50132

کلکتور ۱/۲*۲ – ۳/۴
کلکتور سایز 1/2*2 - 3/4 شرکت یونیک پایپ
104,370 تومان
تومان104,370 سبد خرید

KU-50133

کلکتور ۱/۲*۳ – ۳/۴
کلکتور سایز 1/2*3 - 3/4 شرکت یونیک پایپ
156,340 تومان
تومان156,340 سبد خرید

KU-50134

کلکتور ۱/۲*۴ – ۳/۴
کلکتور سایز 1/2*4 - 3/4 شرکت یونیک پایپ
209,330 تومان
تومان209,330 سبد خرید

KU-50135

کلکتور ۱/۲*۵ – ۳/۴
کلکتور سایز 1/2*5 - 3/4 شرکت یونیک پایپ
262,190 تومان
تومان262,190 سبد خرید

KU-50213

کلکتور ۱/۲*۳ – ۱
کلکتور سایز 1/2*3 - 1 شرکت یونیک پایپ
160,520 تومان
تومان160,520 سبد خرید

KU-50214

کلکتور ۱/۲*۴ – ۱
کلکتور سایز 1/2*4 - 1 شرکت یونیک پایپ
214,750 تومان
تومان214,750 سبد خرید

KU-50215

کلکتور ۱/۲*۵ – ۱
کلکتور سایز 1/2*5 - 1 شرکت یونیک پایپ
268,890 تومان
تومان268,890 سبد خرید

KU-50216

کلکتور ۱/۲*۶ – ۱
کلکتور سایز 1/2*6 - 1 شرکت یونیک پایپ
322,230 تومان
تومان322,230 سبد خرید

KU-50217

کلکتور ۱/۲*۷ – ۱
کلکتور سایز 1/2*7 - 1 شرکت یونیک پایپ
376,450 تومان
تومان376,450 سبد خرید

KU-50314

کلکتور ۱/۲*۴ – ۱/۴ ۱
کلکتور سایز 1/2*4 - 1/4 1 شرکت یونیک پایپ
260,270 تومان
تومان260,270 سبد خرید

KU-50315

کلکتور ۱/۲*۵ – ۱/۴ ۱
کلکتور سایز 1/2*5 - 1/4 1 شرکت یونیک پایپ
325,740 تومان
تومان325,740 سبد خرید

KU-50316

کلکتور ۱/۲*۶ – ۱/۴ ۱
کلکتور سایز 1/2*6 - 1/4 1 شرکت یونیک پایپ
391,150 تومان
تومان391,150 سبد خرید

KU-50317

کلکتور ۱/۲*۷ – ۱/۴ ۱
کلکتور سایز 1/2*7 - 1/4 1 شرکت یونیک پایپ
456,500 تومان
تومان456,500 سبد خرید

KU-50318

کلکتور ۱/۲*۸ – ۱/۴ ۱
کلکتور سایز 1/2*8 - 1/4 1 شرکت یونیک پایپ
521,050 تومان
تومان521,050 سبد خرید

KU-50319

کلکتور ۱/۲*۹ – ۱/۴ ۱
کلکتور سایز 1/2*9 - 1/4 1 شرکت یونیک پایپ
586,400 تومان
تومان586,400 سبد خرید

KU-50510

کلکتور ۱/۲*۱۰ – ۱/۲ ۱
کلکتور سایز 1/2*10 - 1/2 1 شرکت یونیک پایپ
1,725,280 تومان
تومان1,725,280 سبد خرید

KU-50512

کلکتور ۱/۲*۱۲ – ۱/۲ ۱
کلکتور سایز 1/2*12 - 1/2 1 شرکت یونیک پایپ
2,069,660 تومان
تومان2,069,660 سبد خرید

KU-50519

کلکتور ۱/۲*۹ – ۱/۲ ۱
کلکتور سایز 1/2*9 - 1/2 1 شرکت یونیک پایپ
1,552,180 تومان
تومان1,552,180 سبد خرید

KU-55121

درپوش کلکتور ۳/۴
درپوش کلکتور سایز 3/4 شرکت یونیک پایپ
24,710 تومان
تومان24,710 سبد خرید

KU-55131

درپوش کلکتور ۱
درپوش کلکتور سایز 1 شرکت یونیک پایپ
29,460 تومان
تومان29,460 سبد خرید

KU-55141

درپوش کلکتور ۱/۴ ۱
درپوش کلکتور سایز 1/4 1 شرکت یونیک پایپ
35,170 تومان
تومان35,170 سبد خرید

KU-55151

درپوش کلکتور ۱/۲ ۱
درپوش کلکتور سایز 1/2 1 شرکت یونیک پایپ
59,270 تومان
تومان59,270 سبد خرید

KU-55260

شیر ربع گرد ۱/۲*۱۶ قرمز (Valve)
شیر ربع گرد سایز 1/2*16 قرمز (Valve) شرکت یونیک پایپ
66,610 تومان
تومان66,610 سبد خرید

KU-55261

شیر ربع گرد ۱/۲*۱۶ آبی (Valve)
شیر ربع گرد سایز 1/2*16 آبی (Valve) شرکت یونیک پایپ
66,610 تومان
تومان66,610 سبد خرید

KU-55270

شیر ربع گرد ۱/۲*۲۰ قرمز (Valve)
شیر ربع گرد سایز 1/2*20 قرمز (Valve) شرکت یونیک پایپ
80,870 تومان
تومان80,870 سبد خرید

KU-55271

شیر ربع گرد ۱/۲*۲۰ آبی (Valve)
شیر ربع گرد سایز 1/2*20 آبی (Valve) شرکت یونیک پایپ
80,870 تومان
تومان80,870 سبد خرید

KU-55340

شیرپروانه ای ۱/۴ ۱ قرمز
شیرپروانه اي سایز 1/4 1 قرمز شرکت یونیک پایپ
349,170 تومان
تومان349,170 سبد خرید

KU-55341

شیرپروانه ای ۱/۴ ۱ آبی
شیرپروانه اي سایز 1/4 1 آبی شرکت یونیک پایپ
349,170 تومان
تومان349,170 سبد خرید

KU-55350

شیرپروانه ای ۱/۲ ۱ قرمز
شیرپروانه اي سایز 1/2 1 قرمز شرکت یونیک پایپ
579,110 تومان
تومان579,110 سبد خرید

KU-55351

شیرپروانه ای ۱/۲ ۱ آبی
شیرپروانه اي سایز 1/2 1 آبی شرکت یونیک پایپ
579,110 تومان
تومان579,110 سبد خرید

KU-55399

شیرهواگیر کلکتور
شیرهواگیر کلکتور شرکت یونیک پایپ
27,480 تومان
تومان27,480 سبد خرید

KU-55450

جعبه کلکتور ۶۰*۴۵ بادرب رگلاژی
جعبه کلکتور سایز 60*45 بادرب رگلاژي شرکت یونیک پایپ
622,710 تومان
تومان622,710 سبد خرید

KU-55460

جعبه کلکتور ۶۰*۶۰ بادرب رگلاژی
جعبه کلکتور سایز 60*60 بادرب رگلاژي شرکت یونیک پایپ
725,420 تومان
تومان725,420 سبد خرید

KU-55470

جعبه کلکتور ۶۰*۷۵ بادرب رگلاژی
جعبه کلکتور سایز 60*75 بادرب رگلاژي شرکت یونیک پایپ
828,140 تومان
تومان828,140 سبد خرید

KU-55480

جعبه کلکتور۶۰*۹۰ بادرب رگلاژی
جعبه کلکتور سایز 60*90 بادرب رگلاژي شرکت یونیک پایپ
933,880 تومان
تومان933,880 سبد خرید

KU-55520

بست کلکتور ۳/۴
بست کلکتور سایز 3/4 شرکت یونیک پایپ
24,520 تومان
تومان24,520 سبد خرید

KU-55530

بست کلکتور ۱
بست کلکتور سایز 1 شرکت یونیک پایپ
24,520 تومان
تومان24,520 سبد خرید

KU-55540

بست کلکتور ۱/۴ ۱
بست کلکتور سایز 1/4 1 شرکت یونیک پایپ
24,520 تومان
تومان24,520 سبد خرید

KU-55550

بست کلکتور ۱/۲ ۱
بست کلکتور سایز 1/2 1 شرکت یونیک پایپ
64,020 تومان
تومان64,020 سبد خرید

KU-55611

بست خاردار لوله ۱۶
بست خاردار لوله سایز 16 شرکت یونیک پایپ
440 تومان
تومان440 سبد خرید

KU-55612

بست ریلی لوله ۱۶ (۵۰cm)
بست ریلی لوله سایز 16 (50cm) شرکت یونیک پایپ
7,880 تومان
تومان7,880 سبد خرید

KU-55920

شیر زانویی ۳/۴*۲۰ (قرمز)
شیر زانویی سایز 3/4*20 (قرمز) شرکت یونیک پایپ
148,020 تومان
تومان148,020 سبد خرید

KU-55921

شیر زانویی ۳/۴*۲۰ (آبی)
شیر زانویی سایز 3/4*20 (آبی) شرکت یونیک پایپ
148,020 تومان
تومان148,020 سبد خرید

KU-55930

شیر زانویی “۱*۲۵ (قرمز)
شیر زانویی سایز"1*25 (قرمز) شرکت یونیک پایپ
207,560 تومان
تومان207,560 سبد خرید

KU-55931

شیر زانویی ۱*۲۵ (آبی)
شیر زانویی سایز 1*25 (آبی) شرکت یونیک پایپ
207,560 تومان
تومان207,560 سبد خرید

KU-55940

شیر زانویی ۱*۳۲ (قرمز)
شیر زانویی سایز 1*32 (قرمز) شرکت یونیک پایپ
258,440 تومان
تومان258,440 سبد خرید

KU-55941

شیر زانویی ۱*۳۲ (آبی)
شیر زانویی سایز 1*32 (آبی) شرکت یونیک پایپ
258,440 تومان
تومان258,440 سبد خرید

KU-55950

شیر زانویی ۱/۴ ۱*۳۲ (قرمز)
شیر زانویی سایز 1/4 1*32 (قرمز) شرکت یونیک پایپ
311,620 تومان
تومان311,620 سبد خرید

KU-55951

شیر زانویی ۱/۴ ۱*۳۲ (آبی)
شیر زانویی سایز 1/4 1*32 (آبی) شرکت یونیک پایپ
311,620 تومان
تومان311,620 سبد خرید