اتصالات گالوانیزه و جوشی   اتصالات توپی برزیلشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

TB-11001

زانو توپی ( ۱/۲ )
زانو توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ
17,500 تومان
تومان17,500 سبد خرید

TB-11002

زانو توپی ( ۳/۴ )
زانو توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ
23,500 تومان
تومان23,500 سبد خرید

TB-11003

زانو توپی ( ۱ )
زانو توپی برزیلی سایز 1 اینچ
36,000 تومان
تومان36,000 سبد خرید

TB-11004

زانو توپی ( ۱/۴ ۱ )
زانو توپی برزیلی سایز 1/4 1 اینچ
50,000 تومان
تومان50,000 سبد خرید

TB-11005

زانو توپی ( ۱/۲ ۱ )
زانو توپی برزیلی سایز 1/2 1 اینچ
66,000 تومان
تومان66,000 سبد خرید

TB-11006

زانو توپی ( ۲ )
زانو توپی برزیلی سایز 2 اینچ
160,000 تومان
تومان160,000 سبد خرید

TB-11007

زانو توپی ( ۱/۲ ۲ )
زانو توپی برزیلی سایز 1/2 2 اینچ
240,000 تومان
تومان240,000 سبد خرید

TB-11008

زانو توپی ( ۳ )
زانو توپی برزیلی سایز 3 اینچ
270,000 تومان
تومان270,000 سبد خرید

TB-11009

زانو توپی ( ۴ )
زانو توپی برزیلی سایز 4 اینچ
380,000 تومان
تومان380,000 سبد خرید

TB-11010

زانو توپی (۵ )
زانو توپی برزیلی سایز 5 اینچ
720,000 تومان
تومان720,000 سبد خرید

TB-11011

زانو توپی ( ۶ )
زانو توپی برزیلی سایز 6 اینچ
900,000 تومان
تومان900,000 سبد خرید

TB-11012

چپقی توپی ( ۱/۲ )
چپقی توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ
18,000 تومان
تومان18,000 سبد خرید

TB-11013

چپقی توپی ( ۳/۴ )
چپقی توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ
24,500 تومان
تومان24,500 سبد خرید

TB-11014

چپقی توپی ( ۱ )
چپقی توپی برزیلی سایز 1 اینچ
37,000 تومان
تومان37,000 سبد خرید

TB-11015

چپقی توپی ( ۱/۴ ۱ )
چپقی توپی برزیلی سایز 1/4 1 اینچ
53,000 تومان
تومان53,000 سبد خرید

TB-11016

چپقی توپی ( ۱/۲ ۱ )
چپقی توپی برزیلی سایز 1/2 1 اینچ
70,000 تومان
تومان70,000 سبد خرید

TB-11017

چپقی توپی ( ۲ )
چپقی توپی برزیلی سایز 2 اینچ
170,000 تومان
تومان170,000 سبد خرید

TB-11018

چپقی توپی ( ۱/۲ ۲ )
چپقی توپی برزیلی سایز 1/2 2 اینچ
250,000 تومان
تومان250,000 سبد خرید

TB-11019

چپقی توپی ( ۳ )
چپقی توپی برزیلی سایز 3 اینچ
280,000 تومان
تومان280,000 سبد خرید

TB-11020

چپقی توپی ( ۴ )
چپقی توپی برزیلی سایز 4 اینچ
440,000 تومان
تومان440,000 سبد خرید

TB-11023

سه راهی توپی ( ۱/۲ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ
19,000 تومان
تومان19,000 سبد خرید

TB-11024

سه راهی توپی ( ۳/۴ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ
27,000 تومان
تومان27,000 سبد خرید

TB-11025

سه راهی توپی ( ۱ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 1 اینچ
38,000 تومان
تومان38,000 سبد خرید

TB-11026

سه راهی توپی ( ۱/۴ ۱ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 1/4 1 اینچ
60,000 تومان
تومان60,000 سبد خرید

TB-11027

سه راهی توپی ( ۱/۲ ۱ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 1/2 1 اینچ
75,000 تومان
تومان75,000 سبد خرید

TB-11028

سه راهی توپی ( ۲ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 2 اینچ
180,000 تومان
تومان180,000 سبد خرید

TB-11029

سه راهی توپی ( ۱/۲ ۲ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 1/2 2 اینچ
270,000 تومان
تومان270,000 سبد خرید

TB-11030

سه راهی توپی ( ۳ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 3 اینچ
320,000 تومان
تومان320,000 سبد خرید

TB-11031

سه راهی توپی ( ۴ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 4 اینچ
480,000 تومان
تومان480,000 سبد خرید

TB-11032

سه راهی توپی ( ۵ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 5 اینچ
950,000 تومان
تومان950,000 سبد خرید

TB-11034

بوشن لبه دار توپی ( ۱/۲ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ
15,500 تومان
تومان15,500 سبد خرید

TB-11035

بوشن لبه دار توپی ( ۳/۴ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ
18,500 تومان
تومان18,500 سبد خرید

TB-11036

بوشن لبه دار توپی ( ۱ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 1 اینچ
25,000 تومان
تومان25,000 سبد خرید

TB-11037

بوشن لبه دار توپی ( ۱/۴ ۱ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 1/4 1 اینچ
38,000 تومان
تومان38,000 سبد خرید

TB-11038

بوشن لبه دار توپی ( ۱/۲ ۱ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 1/2 1 اینچ
42,000 تومان
تومان42,000 سبد خرید

TB-11039

بوشن لبه دار توپی ( ۲ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 2 اینچ
85,000 تومان
تومان85,000 سبد خرید

TB-11040

بوشن لبه دار توپی ( ۱/۲ ۲ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 1/2 2 اینچ
150,000 تومان
تومان150,000 سبد خرید

TB-11041

بوشن لبه دار توپی ( ۳ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 3 اینچ
200,000 تومان
تومان200,000 سبد خرید

TB-11042

بوشن لبه دار توپی ( ۴ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 4 اینچ
240,000 تومان
تومان240,000 سبد خرید

TB-11043

بوشن لبه دار توپی ( ۵ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 5 اینچ
550,000 تومان
تومان550,000 سبد خرید

TB-11044

بوشن لبه دار توپی ( ۶ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 6 اینچ
600,000 تومان
تومان600,000 سبد خرید

TB-11045

مغزی توپی ( ۱/۲ )
مغزی توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ
16,000 تومان
تومان16,000 سبد خرید

TB-11046

مغزی توپی ( ۳/۴ )
مغزی توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ
19,000 تومان
تومان19,000 سبد خرید

TB-11047

مغزی توپی ( ۱ )
مغزی توپی برزیلی سایز 1 اینچ
28,000 تومان
تومان28,000 سبد خرید

TB-11048

مغزی توپی ( ۱/۴ ۱ )
مغزی توپی برزیلی سایز 1/4 1 اینچ
42,000 تومان
تومان42,000 سبد خرید

TB-11049

مغزی توپی ( ۱/۲ ۱ )
مغزی توپی برزیلی سایز 1/2 1 اینچ
48,000 تومان
تومان48,000 سبد خرید

TB-11050

مغزی توپی ( ۲ )
مغزی توپی برزیلی سایز 2 اینچ
115,000 تومان
تومان115,000 سبد خرید

TB-11051

مغزی توپی ( ۱/۲ ۲ )
مغزی توپی برزیلی سایز 1/2 2 اینچ
160,000 تومان
تومان160,000 سبد خرید

TB-11052

مغزی توپی ( ۳ )
مغزی توپی برزیلی سایز 3 اینچ
220,000 تومان
تومان220,000 سبد خرید

TB-11053

مغزی توپی ( ۴ )
مغزی توپی برزیلی سایز 4 اینچ
250,000 تومان
تومان250,000 سبد خرید

TB-11054

مغزی توپی ( ۵ )
مغزی توپی برزیلی سایز 5 اینچ
600,000 تومان
تومان600,000 سبد خرید

TB-11055

مغزی توپی ( ۶ )
مغزی توپی برزیلی سایز 6 اینچ
720,000 تومان
تومان720,000 سبد خرید

TB-11056

درپوش توپی ( ۱/۲ )
درپوش توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ
8,000 تومان
تومان8,000 سبد خرید

TB-11057

درپوش توپی ( ۳/۴ )
درپوش توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ
10,000 تومان
تومان10,000 سبد خرید

TB-11058

درپوش توپی ( ۱ )
درپوش توپی برزیلی سایز 1 اینچ
13,000 تومان
تومان13,000 سبد خرید

TB-11059

درپوش توپی ( ۱/۴ ۱ )
درپوش توپی برزیلی سایز 1/4 1 اینچ
24,000 تومان
تومان24,000 سبد خرید

TB-11060

درپوش توپی ( ۱/۲ ۱ )
درپوش توپی برزیلی سایز 1/2 1 اینچ
33,000 تومان
تومان33,000 سبد خرید

TB-11061

درپوش توپی ( ۲ )
درپوش توپی برزیلی سایز 2 اینچ
40,000 تومان
تومان40,000 سبد خرید

TB-11062

درپوش توپی ( ۱/۲ ۲ )
درپوش توپی برزیلی سایز 1/2 2 اینچ
110,000 تومان
تومان110,000 سبد خرید

TB-11063

درپوش توپی ( ۳ )
درپوش توپی برزیلی سایز 3 اینچ
120,000 تومان
تومان120,000 سبد خرید

TB-11064

درپوش توپی ( ۴ )
درپوش توپی برزیلی سایز 4 اینچ
350,000 تومان
تومان350,000 سبد خرید

TB-11067

مهره ماسوره گالوانیزه توپی ( ۱/۲ )
مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ
50,000 تومان
تومان50,000 سبد خرید

TB-11068

مهره ماسوره گالوانیزه توپی ( ۳/۴ )
مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ
78,000 تومان
تومان78,000 سبد خرید

TB-11069

مهره ماسوره گالوانیزه توپی ( ۱ )
مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیلی سایز 1 اینچ
95,000 تومان
تومان95,000 سبد خرید

TB-11070

مهره ماسوره گالوانیزه توپی ( ۱/۴ ۱ )
مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیلی سایز 1/4 1 اینچ
155,000 تومان
تومان155,000 سبد خرید

TB-11071

مهره ماسوره گالوانیزه توپی ( ۱/۲ ۱ )
مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیلی سایز 1/2 1 اینچ
190,000 تومان
تومان190,000 سبد خرید

TB-11072

مهره ماسوره گالوانیزه توپی ( ۲ )
مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیلی سایز 2 اینچ
350,000 تومان
تومان350,000 سبد خرید

TB-11073

مهره ماسوره گالوانیزه توپی ( ۱/۲ ۲ )
مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیلی سایز 1/2 2 اینچ
650,000 تومان
تومان650,000 سبد خرید

TB-11074

مهره ماسوره گالوانیزه توپی ( ۳ )
مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیلی سایز 3 اینچ
720,000 تومان
تومان720,000 سبد خرید

TB-11075

مهره ماسوره گالوانیزه توپی ( ۴ )
مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیلی سایز 4 اینچ
850,000 تومان
تومان850,000 سبد خرید

TB-11078

مهره ماسوره سیاه توپی ( ۱/۲ )
مهره ماسوره سیاه توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ
44,000 تومان
تومان44,000 سبد خرید

TB-11079

مهره ماسوره سیاه توپی ( ۳/۴ )
مهره ماسوره سیاه توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ
72,000 تومان
تومان72,000 سبد خرید

TB-11080

مهره ماسوره سیاه توپی ( ۱ )
مهره ماسوره سیاه توپی برزیلی سایز 1 اینچ
85,000 تومان
تومان85,000 سبد خرید

TB-11081

مهره ماسوره سیاه توپی ( ۱/۴ ۱ )
مهره ماسوره سیاه توپی برزیلی سایز 1/4 1 اینچ
140,000 تومان
تومان140,000 سبد خرید

TB-11082

مهره ماسوره سیاه توپی ( ۱/۲ ۱ )
مهره ماسوره سیاه توپی برزیلی سایز 1/2 1 اینچ
175,000 تومان
تومان175,000 سبد خرید

TB-11083

مهره ماسوره سیاه توپی ( ۲ )
مهره ماسوره سیاه توپی برزیلی سایز 2 اینچ
320,000 تومان
تومان320,000 سبد خرید

TB-11084

مهره ماسوره سیاه توپی ( ۱/۲ ۲ )
مهره ماسوره سیاه توپی برزیلی سایز 1/2 2 اینچ
580,000 تومان
تومان580,000 سبد خرید

TB-11085

مهره ماسوره سیاه توپی ( ۳ )
مهره ماسوره سیاه توپی برزیلی سایز 3 اینچ
640,000 تومان
تومان640,000 سبد خرید

TB-11086

مهره ماسوره سیاه توپی ( ۴ )
مهره ماسوره سیاه توپی برزیلی سایز 4 اینچ
770,000 تومان
تومان770,000 سبد خرید

TB-11089

روپیچ توپی ( ۱/۲ )
روپیچ توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ
19,000 تومان
تومان19,000 سبد خرید

TB-11090

روپیچ توپی ( ۳/۴ )
روپیچ توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ
24,500 تومان
تومان24,500 سبد خرید

TB-11091

روپیچ توپی ( ۱ )
روپیچ توپی برزیلی سایز 1 اینچ
37,000 تومان
تومان37,000 سبد خرید

TB-11100

زانو ۴۵ درجه توپی ( ۱/۲ )
زانو 45 درجه توپی برزیلی سایز ( 1/2 ) اینچ
17,500 تومان
تومان17,500 سبد خرید

TB-11101

زانو ۴۵ درجه توپی ( ۳/۴ )
زانو 45 درجه توپی برزیلی سایز ( 3/4 ) اینچ
23,500 تومان
تومان23,500 سبد خرید

TB-11102

زانو ۴۵ درجه توپی ( ۱ )
زانو 45 درجه توپی برزیلی سایز ( 1 ) اینچ
36,000 تومان
تومان36,000 سبد خرید

TB-11103

زانو ۴۵ درجه توپی ( ۱/۴ ۱ )
زانو 45 درجه توپی برزیلی سایز ( 1/4 1 ) اینچ
50,000 تومان
تومان50,000 سبد خرید

TB-11104

زانو ۴۵ درجه توپی ( ۱/۲ ۱ )
زانو 45 درجه توپی برزیلی سایز ( 1/2 1 ) اینچ
66,000 تومان
تومان66,000 سبد خرید

TB-11105

زانو ۴۵ درجه توپی ( ۲ )
زانو 45 درجه توپی برزیلی سایز ( 2 ) اینچ
160,000 تومان
تومان160,000 سبد خرید

TB-11106

زانو ۴۵ درجه توپی ( ۱/۲ ۲ )
زانو 45 درجه توپی برزیلی سایز ( 1/2 2 ) اینچ
240,000 تومان
تومان240,000 سبد خرید

TB-11107

زانو ۴۵ درجه توپی ( ۳ )
زانو 45 درجه توپی برزیلی سایز ( 3 ) اینچ
270,000 تومان
تومان270,000 سبد خرید

TB-11108

زانو ۴۵ درجه توپی ( ۴ )
زانو 45 درجه توپی برزیلی سایز ( 4 ) اینچ
380,000 تومان
تومان380,000 سبد خرید

TB-11111

چپقی ۴۵ درجه توپی ( ۱/۲ )
چپقی 45 درجه توپی سایز 1/2 اینچ
18,000 تومان
تومان18,000 سبد خرید

TB-11112

چپقی ۴۵ درجه توپی ( ۳/۴ )
چپقی 45 درجه توپی سایز 3/4 اینچ
24,500 تومان
تومان24,500 سبد خرید

TB-11113

چپقی ۴۵ درجه توپی ( ۱ )
چپقی 45 درجه توپی سایز 1 اینچ
37,000 تومان
تومان37,000 سبد خرید

TB-11122

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲*۳/۴ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2*3/4 ) اینچ
28,000 تومان
تومان28,000 سبد خرید

TB-11123

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲*۱ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2*1 ) اینچ
45,000 تومان
تومان45,000 سبد خرید

TB-11124

سه راه تبدیلی توپی ( ۳/۴*۱ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 3/4*1 ) اینچ
45,000 تومان
تومان45,000 سبد خرید

TB-11125

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲*۱/۴ ۱ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2*1/4 1 ) اینچ
65,000 تومان
تومان65,000 سبد خرید

TB-11126

سه راه تبدیلی توپی ( ۳/۴*۱/۴ ۱ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 3/4*1/4 1 ) اینچ
65,000 تومان
تومان65,000 سبد خرید

TB-11127

سه راه تبدیلی توپی ( ۱*۱/۴ ۱ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1*1/4 1 ) اینچ
65,000 تومان
تومان65,000 سبد خرید

TB-11128

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲*۱/۲ ۱ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2*1/2 1 ) اینچ
78,000 تومان
تومان78,000 سبد خرید

TB-11129

سه راه تبدیلی توپی ( ۳/۴*۱/۲ ۱ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 3/4*1/2 1 ) اینچ
78,000 تومان
تومان78,000 سبد خرید

TB-11130

سه راه تبدیلی توپی ( ۱*۱/۲ ۱ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1*1/2 1 ) اینچ
78,000 تومان
تومان78,000 سبد خرید

TB-11131

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/4 1*1/2 1 ) اینچ
78,000 تومان
تومان78,000 سبد خرید

TB-11132

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲*۲ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2*2 ) اینچ
185,000 تومان
تومان185,000 سبد خرید

TB-11133

سه راه تبدیلی توپی ( ۳/۴*۲ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 3/4*2 ) اینچ
185,000 تومان
تومان185,000 سبد خرید

TB-11134

سه راه تبدیلی توپی ( ۱*۲ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1*2 ) اینچ
185,000 تومان
تومان185,000 سبد خرید

TB-11135

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۴ ۱*۲ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/4 1*2 ) اینچ
185,000 تومان
تومان185,000 سبد خرید

TB-11136

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲ ۱*۲ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2 1*2 ) اینچ
185,000 تومان
تومان185,000 سبد خرید

TB-11137

سه راه تبدیلی توپی ( ۱*۱/۲ ۲ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1*1/2 2 ) اینچ
280,000 تومان
تومان280,000 سبد خرید

TB-11138

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۴ ۱*۱/۲ ۲ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/4 1*1/2 2 ) اینچ
280,000 تومان
تومان280,000 سبد خرید

TB-11139

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲ ۱*۱/۲ ۲ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2 1*1/2 2 ) اینچ
280,000 تومان
تومان280,000 سبد خرید

TB-11140

سه راه تبدیلی توپی ( ۲*۱/۲ ۲ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 2*1/2 2 ) اینچ
280,000 تومان
تومان280,000 سبد خرید

TB-11141

سه راه تبدیلی توپی ( ۱*۳ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1*3 ) اینچ
350,000 تومان
تومان350,000 سبد خرید

TB-11142

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۴ ۱*۳ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/4 1*3 ) اینچ
350,000 تومان
تومان350,000 سبد خرید

TB-11143

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲ ۱*۳ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2 1*3 ) اینچ
350,000 تومان
تومان350,000 سبد خرید

TB-11144

سه راه تبدیلی توپی ( ۲*۳ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 2*3 ) اینچ
350,000 تومان
تومان350,000 سبد خرید

TB-11145

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲ ۲*۳ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2 2*3 ) اینچ
350,000 تومان
تومان350,000 سبد خرید

TB-11146

سه راه تبدیلی توپی ( ۲*۴ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 2*4 ) اینچ
500,000 تومان
تومان500,000 سبد خرید

TB-11147

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲ ۲*۴ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2 2*4 ) اینچ
500,000 تومان
تومان500,000 سبد خرید

TB-11148

سه راه تبدیلی توپی ( ۳*۴ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 3*4 ) اینچ
500,000 تومان
تومان500,000 سبد خرید

TB-11149

تبدیل توپی ( ۱/۲*۳/۴ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2*3/4 ) اینچ
13,000 تومان
تومان13,000 سبد خرید

TB-11150

تبدیل توپی ( ۱/۲*۱ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2*1 ) اینچ
24,000 تومان
تومان24,000 سبد خرید

TB-11151

تبدیل توپی ( ۳/۴*۱ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 3/4*1 ) اینچ
24,000 تومان
تومان24,000 سبد خرید

TB-11152

تبدیل توپی ( ۱/۲*۱/۴ ۱ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2*1/4 1 ) اینچ
33,000 تومان
تومان33,000 سبد خرید

TB-11153

تبدیل توپی ( ۳/۴*۱/۴ ۱ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 3/4*1/4 1 ) اینچ
33,000 تومان
تومان33,000 سبد خرید

TB-11154

تبدیل توپی ( ۱*۱/۴ ۱ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1*1/4 1 ) اینچ
33,000 تومان
تومان33,000 سبد خرید

TB-11155

تبدیل توپی ( ۱/۲*۱/۲ ۱ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2*1/2 1 ) اینچ
36,000 تومان
تومان36,000 سبد خرید

TB-11156

تبدیل توپی ( ۳/۴*۱/۲ ۱ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 3/4*1/2 1 ) اینچ
36,000 تومان
تومان36,000 سبد خرید

TB-11157

تبدیل توپی ( ۱*۱/۲ ۱ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1*1/2 1 ) اینچ
36,000 تومان
تومان36,000 سبد خرید

TB-11158

تبدیل توپی ( ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/4 1*1/2 1 ) اینچ
36,000 تومان
تومان36,000 سبد خرید

TB-11159

تبدیل توپی ( ۱/۲*۲ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2*2 ) اینچ
50,000 تومان
تومان50,000 سبد خرید

TB-11160

تبدیل توپی ( ۳/۴*۲ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 3/4*2 ) اینچ
50,000 تومان
تومان50,000 سبد خرید

TB-11161

تبدیل توپی ( ۱*۲ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1*2 ) اینچ
50,000 تومان
تومان50,000 سبد خرید

TB-11162

تبدیل توپی ( ۱/۴ ۱*۲ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/4 1*2 ) اینچ
50,000 تومان
تومان50,000 سبد خرید

TB-11163

تبدیل توپی ( ۱/۲ ۱*۲ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2 1*2 ) اینچ
50,000 تومان
تومان50,000 سبد خرید

TB-11164

تبدیل توپی ( ۱*۱/۲ ۲ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1*1/2 2 ) اینچ
95,000 تومان
تومان95,000 سبد خرید

TB-11165

تبدیل توپی ( ۱/۴ ۱*۱/۲ ۲ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/4 1*1/2 2 ) اینچ
95,000 تومان
تومان95,000 سبد خرید

TB-11166

تبدیل توپی ( ۱/۲ ۱*۱/۲ ۲ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2 1*1/2 2 ) اینچ
95,000 تومان
تومان95,000 سبد خرید

TB-11167

تبدیل توپی ( ۲*۱/۲ ۲ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 2*1/2 2 ) اینچ
95,000 تومان
تومان95,000 سبد خرید

TB-11168

تبدیل توپی ( ۱/۲ ۱*۳ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2 1*3 ) اینچ
140,000 تومان
تومان140,000 سبد خرید

TB-11169

تبدیل توپی ( ۲*۳ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 2*3 ) اینچ
140,000 تومان
تومان140,000 سبد خرید

TB-11170

تبدیل توپی ( ۱/۲ ۲*۳ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2 2*3 ) اینچ
140,000 تومان
تومان140,000 سبد خرید

TB-11171

تبدیل توپی ( ۲*۴ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 2*4 ) اینچ
190,000 تومان
تومان190,000 سبد خرید

TB-11172

تبدیل توپی ( ۱/۲ ۲*۴ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2 2*4 ) اینچ
190,000 تومان
تومان190,000 سبد خرید

TB-11173

تبدیل توپی ( ۳*۴ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 3*4 ) اینچ
190,000 تومان
تومان190,000 سبد خرید

TB-11174

تبدیل توپی ( ۴*۵ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 4*5 ) اینچ
250,000 تومان
تومان250,000 سبد خرید

اتصالات گالوانیزه توپی برزیل

از آنجا که اتصالات گالوانیزه اهمیت ویزه ای در سیستم های لوله کشی گالوانیزه دارند بخشی از محصولات کارخانه بزرگ توپی برزیل به این محصولات اختصاص داده شده است. اتصالات گالوانیزه توپی از معروف ترین انواع لوله و اتصالات گالوانیزه می باشند و به سرتاسر دنیا صادر می شوند. این محصولات از کیفیت بالایی برخوردارند و بسیار مورد استفاده می باشند. همانطور که می دانید با توجه به طول ۶ متری لوله گالوانیزه نیاز به اتصالات گالوانیزه می باشد تا خط لوله کشی ادامه یابد ، اتصالت گالوانیزه علاوه بر ادامه مسیر لوله کشی توانایی هایی دیگری نیز دارند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

 1. تغییر مسیر
 2. انشعاب گیری
 3. مسدود سازی
 4. و …

استاندارد اتصالات گالوانیزه توپی

اتصالات گالوانیزه توپی برزیل با استانداردهای رزوه های NPT و BSP تولید می شود که تمامی اتصالاتی که در ایران وجود دارد مطابق با استاندارد BSP می باشد . در برخی از سایزها تعداد رزوه ها در دو استاندارد مذکور با یکدیگر متفاوت می باشد ولی زاویه رزوه ها در هر دو استاندارد NPT و BSP با یکدیگر متفاوت می باشد .

سبد کالایی اتصالات گالوانیزه برزیل

اتصالات گالوانیزه توپی برزیل شمال محصولات زیادی می شوند که مهم ترین و کاربردی ترین آن ها عبارتند از:

 1. زانویی گالوانیزه
 2. سه راهی
 3. تبدیل
 4. بوشن
 5. درپوش
 6. مهره ماسوره
 7. مغزی
 8. و …