اتصالات گالوانیزه و جوشی   اتصالات توپی برزیلشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

TB-11001

زانو توپی ( ۱/۲ )
زانو توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11002

زانو توپی ( ۳/۴ )
زانو توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11003

زانو توپی ( ۱ )
زانو توپی برزیلی سایز 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11004

زانو توپی ( ۱/۴ ۱ )
زانو توپی برزیلی سایز 1/4 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11005

زانو توپی ( ۱/۲ ۱ )
زانو توپی برزیلی سایز 1/2 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11006

زانو توپی ( ۲ )
زانو توپی برزیلی سایز 2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11007

زانو توپی ( ۱/۲ ۲ )
زانو توپی برزیلی سایز 1/2 2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11008

زانو توپی ( ۳ )
زانو توپی برزیلی سایز 3 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11009

زانو توپی ( ۴ )
زانو توپی برزیلی سایز 4 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11010

زانو توپی (۵ )
زانو توپی برزیلی سایز 5 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11011

زانو توپی ( ۶ )
زانو توپی برزیلی سایز 6 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11012

چپقی توپی ( ۱/۲ )
چپقی توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11013

چپقی توپی ( ۳/۴ )
چپقی توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11014

چپقی توپی ( ۱ )
چپقی توپی برزیلی سایز 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11015

چپقی توپی ( ۱/۴ ۱ )
چپقی توپی برزیلی سایز 1/4 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11016

چپقی توپی ( ۱/۲ ۱ )
چپقی توپی برزیلی سایز 1/2 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11017

چپقی توپی ( ۲ )
چپقی توپی برزیلی سایز 2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11018

چپقی توپی ( ۱/۲ ۲ )
چپقی توپی برزیلی سایز 1/2 2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11019

چپقی توپی ( ۳ )
چپقی توپی برزیلی سایز 3 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11020

چپقی توپی ( ۴ )
چپقی توپی برزیلی سایز 4 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11023

سه راهی توپی ( ۱/۲ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11024

سه راهی توپی ( ۳/۴ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11025

سه راهی توپی ( ۱ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11026

سه راهی توپی ( ۱/۴ ۱ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 1/4 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11027

سه راهی توپی ( ۱/۲ ۱ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 1/2 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11028

سه راهی توپی ( ۲ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11029

سه راهی توپی ( ۱/۲ ۲ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 1/2 2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11030

سه راهی توپی ( ۳ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 3 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11031

سه راهی توپی ( ۴ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 4 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11032

سه راهی توپی ( ۵ )
سه راهی توپی برزیلی سایز 5 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11034

بوشن لبه دار توپی ( ۱/۲ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11035

بوشن لبه دار توپی ( ۳/۴ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11036

بوشن لبه دار توپی ( ۱ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11037

بوشن لبه دار توپی ( ۱/۴ ۱ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 1/4 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11038

بوشن لبه دار توپی ( ۱/۲ ۱ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 1/2 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11039

بوشن لبه دار توپی ( ۲ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11040

بوشن لبه دار توپی ( ۱/۲ ۲ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 1/2 2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11041

بوشن لبه دار توپی ( ۳ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 3 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11042

بوشن لبه دار توپی ( ۴ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 4 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11043

بوشن لبه دار توپی ( ۵ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 5 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11044

بوشن لبه دار توپی ( ۶ )
بوشن لبه دار توپی برزیلی سایز 6 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11045

مغزی توپی ( ۱/۲ )
مغزی توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11046

مغزی توپی ( ۳/۴ )
مغزی توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11047

مغزی توپی ( ۱ )
مغزی توپی برزیلی سایز 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11048

مغزی توپی ( ۱/۴ ۱ )
مغزی توپی برزیلی سایز 1/4 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11049

مغزی توپی ( ۱/۲ ۱ )
مغزی توپی برزیلی سایز 1/2 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11050

مغزی توپی ( ۲ )
مغزی توپی برزیلی سایز 2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11051

مغزی توپی ( ۱/۲ ۲ )
مغزی توپی برزیلی سایز 1/2 2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11052

مغزی توپی ( ۳ )
مغزی توپی برزیلی سایز 3 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11053

مغزی توپی ( ۴ )
مغزی توپی برزیلی سایز 4 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11054

مغزی توپی ( ۵ )
مغزی توپی برزیلی سایز 5 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11055

مغزی توپی ( ۶ )
مغزی توپی برزیلی سایز 6 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11056

درپوش توپی ( ۱/۲ )
درپوش توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11057

درپوش توپی ( ۳/۴ )
درپوش توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11058

درپوش توپی ( ۱ )
درپوش توپی برزیلی سایز 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11059

درپوش توپی ( ۱/۴ ۱ )
درپوش توپی برزیلی سایز 1/4 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11060

درپوش توپی ( ۱/۲ ۱ )
درپوش توپی برزیلی سایز 1/2 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11061

درپوش توپی ( ۲ )
درپوش توپی برزیلی سایز 2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11062

درپوش توپی ( ۱/۲ ۲ )
درپوش توپی برزیلی سایز 1/2 2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11063

درپوش توپی ( ۳ )
درپوش توپی برزیلی سایز 3 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11064

درپوش توپی ( ۴ )
درپوش توپی برزیلی سایز 4 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11067

مهره ماسوره گالوانیزه توپی ( ۱/۲ )
مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11068

مهره ماسوره گالوانیزه توپی ( ۳/۴ )
مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11069

مهره ماسوره گالوانیزه توپی ( ۱ )
مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیلی سایز 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11070

مهره ماسوره گالوانیزه توپی ( ۱/۴ ۱ )
مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیلی سایز 1/4 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11071

مهره ماسوره گالوانیزه توپی ( ۱/۲ ۱ )
مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیلی سایز 1/2 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11072

مهره ماسوره گالوانیزه توپی ( ۲ )
مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیلی سایز 2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11073

مهره ماسوره گالوانیزه توپی ( ۱/۲ ۲ )
مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیلی سایز 1/2 2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11074

مهره ماسوره گالوانیزه توپی ( ۳ )
مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیلی سایز 3 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11075

مهره ماسوره گالوانیزه توپی ( ۴ )
مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیلی سایز 4 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11078

مهره ماسوره سیاه توپی ( ۱/۲ )
مهره ماسوره سیاه توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11079

مهره ماسوره سیاه توپی ( ۳/۴ )
مهره ماسوره سیاه توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11080

مهره ماسوره سیاه توپی ( ۱ )
مهره ماسوره سیاه توپی برزیلی سایز 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11081

مهره ماسوره سیاه توپی ( ۱/۴ ۱ )
مهره ماسوره سیاه توپی برزیلی سایز 1/4 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11082

مهره ماسوره سیاه توپی ( ۱/۲ ۱ )
مهره ماسوره سیاه توپی برزیلی سایز 1/2 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11083

مهره ماسوره سیاه توپی ( ۲ )
مهره ماسوره سیاه توپی برزیلی سایز 2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11084

مهره ماسوره سیاه توپی ( ۱/۲ ۲ )
مهره ماسوره سیاه توپی برزیلی سایز 1/2 2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11085

مهره ماسوره سیاه توپی ( ۳ )
مهره ماسوره سیاه توپی برزیلی سایز 3 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11086

مهره ماسوره سیاه توپی ( ۴ )
مهره ماسوره سیاه توپی برزیلی سایز 4 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11089

روپیچ توپی ( ۱/۲ )
روپیچ توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11090

روپیچ توپی ( ۳/۴ )
روپیچ توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11091

روپیچ توپی ( ۱ )
روپیچ توپی برزیلی سایز 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11100

زانو ۴۵ درجه توپی ( ۱/۲ )
زانو 45 درجه توپی برزیلی سایز ( 1/2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11101

زانو ۴۵ درجه توپی ( ۳/۴ )
زانو 45 درجه توپی برزیلی سایز ( 3/4 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11102

زانو ۴۵ درجه توپی ( ۱ )
زانو 45 درجه توپی برزیلی سایز ( 1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11103

زانو ۴۵ درجه توپی ( ۱/۴ ۱ )
زانو 45 درجه توپی برزیلی سایز ( 1/4 1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11104

زانو ۴۵ درجه توپی ( ۱/۲ ۱ )
زانو 45 درجه توپی برزیلی سایز ( 1/2 1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11105

زانو ۴۵ درجه توپی ( ۲ )
زانو 45 درجه توپی برزیلی سایز ( 2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11106

زانو ۴۵ درجه توپی ( ۱/۲ ۲ )
زانو 45 درجه توپی برزیلی سایز ( 1/2 2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11107

زانو ۴۵ درجه توپی ( ۳ )
زانو 45 درجه توپی برزیلی سایز ( 3 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11108

زانو ۴۵ درجه توپی ( ۴ )
زانو 45 درجه توپی برزیلی سایز ( 4 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11111

چپقی ۴۵ درجه توپی ( ۱/۲ )
چپقی 45 درجه توپی سایز 1/2 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11112

چپقی ۴۵ درجه توپی ( ۳/۴ )
چپقی 45 درجه توپی سایز 3/4 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11113

چپقی ۴۵ درجه توپی ( ۱ )
چپقی 45 درجه توپی سایز 1 اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11122

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲*۳/۴ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2*3/4 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11123

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲*۱ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2*1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11124

سه راه تبدیلی توپی ( ۳/۴*۱ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 3/4*1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11125

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲*۱/۴ ۱ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2*1/4 1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11126

سه راه تبدیلی توپی ( ۳/۴*۱/۴ ۱ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 3/4*1/4 1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11127

سه راه تبدیلی توپی ( ۱*۱/۴ ۱ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1*1/4 1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11128

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲*۱/۲ ۱ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2*1/2 1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11129

سه راه تبدیلی توپی ( ۳/۴*۱/۲ ۱ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 3/4*1/2 1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11130

سه راه تبدیلی توپی ( ۱*۱/۲ ۱ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1*1/2 1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11131

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/4 1*1/2 1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11132

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲*۲ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2*2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11133

سه راه تبدیلی توپی ( ۳/۴*۲ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 3/4*2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11134

سه راه تبدیلی توپی ( ۱*۲ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1*2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11135

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۴ ۱*۲ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/4 1*2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11136

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲ ۱*۲ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2 1*2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11137

سه راه تبدیلی توپی ( ۱*۱/۲ ۲ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1*1/2 2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11138

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۴ ۱*۱/۲ ۲ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/4 1*1/2 2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11139

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲ ۱*۱/۲ ۲ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2 1*1/2 2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11140

سه راه تبدیلی توپی ( ۲*۱/۲ ۲ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 2*1/2 2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11141

سه راه تبدیلی توپی ( ۱*۳ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1*3 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11142

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۴ ۱*۳ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/4 1*3 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11143

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲ ۱*۳ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2 1*3 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11144

سه راه تبدیلی توپی ( ۲*۳ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 2*3 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11145

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲ ۲*۳ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2 2*3 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11146

سه راه تبدیلی توپی ( ۲*۴ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 2*4 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11147

سه راه تبدیلی توپی ( ۱/۲ ۲*۴ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 1/2 2*4 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11148

سه راه تبدیلی توپی ( ۳*۴ )
سه راه تبدیلی توپی برزیلی سایز ( 3*4 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11149

تبدیل توپی ( ۱/۲*۳/۴ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2*3/4 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11150

تبدیل توپی ( ۱/۲*۱ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2*1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11151

تبدیل توپی ( ۳/۴*۱ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 3/4*1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11152

تبدیل توپی ( ۱/۲*۱/۴ ۱ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2*1/4 1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11153

تبدیل توپی ( ۳/۴*۱/۴ ۱ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 3/4*1/4 1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11154

تبدیل توپی ( ۱*۱/۴ ۱ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1*1/4 1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11155

تبدیل توپی ( ۱/۲*۱/۲ ۱ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2*1/2 1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11156

تبدیل توپی ( ۳/۴*۱/۲ ۱ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 3/4*1/2 1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11157

تبدیل توپی ( ۱*۱/۲ ۱ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1*1/2 1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11158

تبدیل توپی ( ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/4 1*1/2 1 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11159

تبدیل توپی ( ۱/۲*۲ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2*2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11160

تبدیل توپی ( ۳/۴*۲ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 3/4*2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11161

تبدیل توپی ( ۱*۲ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1*2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11162

تبدیل توپی ( ۱/۴ ۱*۲ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/4 1*2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11163

تبدیل توپی ( ۱/۲ ۱*۲ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2 1*2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11164

تبدیل توپی ( ۱*۱/۲ ۲ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1*1/2 2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11165

تبدیل توپی ( ۱/۴ ۱*۱/۲ ۲ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/4 1*1/2 2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11166

تبدیل توپی ( ۱/۲ ۱*۱/۲ ۲ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2 1*1/2 2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11167

تبدیل توپی ( ۲*۱/۲ ۲ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 2*1/2 2 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11168

تبدیل توپی ( ۱/۲ ۱*۳ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2 1*3 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11169

تبدیل توپی ( ۲*۳ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 2*3 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11170

تبدیل توپی ( ۱/۲ ۲*۳ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2 2*3 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11171

تبدیل توپی ( ۲*۴ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 2*4 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11172

تبدیل توپی ( ۱/۲ ۲*۴ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 1/2 2*4 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11173

تبدیل توپی ( ۳*۴ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 3*4 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

TB-11174

تبدیل توپی ( ۴*۵ )
تبدیل توپی برزیل سایز ( 4*5 ) اینچ
تومان
تومان0 سبد خرید

اتصالات گالوانیزه توپی برزیل

از آنجا که اتصالات گالوانیزه اهمیت ویزه ای در سیستم های لوله کشی گالوانیزه دارند بخشی از محصولات کارخانه بزرگ توپی برزیل به این محصولات اختصاص داده شده است. اتصالات گالوانیزه توپی از معروف ترین انواع لوله و اتصالات گالوانیزه می باشند و به سرتاسر دنیا صادر می شوند. این محصولات از کیفیت بالایی برخوردارند و بسیار مورد استفاده می باشند. همانطور که می دانید با توجه به طول ۶ متری لوله گالوانیزه نیاز به اتصالات گالوانیزه می باشد تا خط لوله کشی ادامه یابد ، اتصالت گالوانیزه علاوه بر ادامه مسیر لوله کشی توانایی هایی دیگری نیز دارند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

 1. تغییر مسیر
 2. انشعاب گیری
 3. مسدود سازی
 4. و …

استاندارد اتصالات گالوانیزه توپی

اتصالات گالوانیزه توپی برزیل با استانداردهای رزوه های NPT و BSP تولید می شود که تمامی اتصالاتی که در ایران وجود دارد مطابق با استاندارد BSP می باشد . در برخی از سایزها تعداد رزوه ها در دو استاندارد مذکور با یکدیگر متفاوت می باشد ولی زاویه رزوه ها در هر دو استاندارد NPT و BSP با یکدیگر متفاوت می باشد .

سبد کالایی اتصالات گالوانیزه برزیل

اتصالات گالوانیزه توپی برزیل شمال محصولات زیادی می شوند که مهم ترین و کاربردی ترین آن ها عبارتند از:

 1. زانویی گالوانیزه
 2. سه راهی
 3. تبدیل
 4. بوشن
 5. درپوش
 6. مهره ماسوره
 7. مغزی
 8. و …