پلیکا   لوله پلیکا یزدانشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

PY-1098053

بوشن رابط (موفه) ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : عدد
27,000 تومان
تومان27,000 سبد خرید

PY-1098051

بوشن رابط (موفه) ( ۶۳mm ) یزدان
واحد : عدد
10,500 تومان
تومان10,500 سبد خرید

PY-1098052

بوشن رابط (موفه) ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : عدد
23,000 تومان
تومان23,000 سبد خرید

PY-1098048

بوشن پلیکا ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : عدد
21,000 تومان
تومان21,000 سبد خرید

PY-1098049

بوشن پلیکا ( ۱۲۵mm ) یزدان
واحد : عدد
31,000 تومان
تومان31,000 سبد خرید

PY-1098050

بوشن پلیکا ( ۱۶۰mm ) یزدان
واحد : عدد
59,000 تومان
تومان59,000 سبد خرید

PY-1098046

بوشن پلیکا ( ۶۳mm ) یزدان
واحد : عدد
7,800 تومان
تومان7,800 سبد خرید

PY-1098047

بوشن پلیکا ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : عدد
15,000 تومان
تومان15,000 سبد خرید

PY-1098036

تبدیل پلیکا ( ۱۱۰*۱۲۵ ) یزدان
واحد : عدد
29,000 تومان
تومان29,000 سبد خرید

PY-1098037

تبدیل پلیکا ( ۱۱۰*۱۶۰ ) یزدان
واحد : عدد
49,000 تومان
تومان49,000 سبد خرید

PY-1098034

تبدیل پلیکا ( ۶۳*۱۱۰ ) یزدان
واحد : عدد
21,000 تومان
تومان21,000 سبد خرید

PY-1098033

تبدیل پلیکا ( ۶۳*۹۰ ) یزدان
واحد : عدد
17,900 تومان
تومان17,900 سبد خرید

PY-1098035

تبدیل پلیکا ( ۹۰*۱۱۰ ) یزدان
واحد : عدد
24,000 تومان
تومان24,000 سبد خرید

PY-1098041

درپوش پلیکا ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : عدد
15,000 تومان
تومان15,000 سبد خرید

PY-1098042

درپوش پلیکا ( ۱۲۵mm ) یزدان
واحد : عدد
23,700 تومان
تومان23,700 سبد خرید

PY-1098039

درپوش پلیکا ( ۶۳mm ) یزدان
واحد : عدد
5,450 تومان
تومان5,450 سبد خرید

PY-1098040

درپوش پلیکا ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : عدد
11,500 تومان
تومان11,500 سبد خرید

PY-1098044

درپوش پیچی پلیکا ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : عدد
36,500 تومان
تومان36,500 سبد خرید

PY-1098045

درپوش پیچی پلیکا ( ۱۲۵mm ) یزدان
واحد : عدد
51,000 تومان
تومان51,000 سبد خرید

PY-1098043

درپوش پیچی پلیکا ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : عدد
32,500 تومان
تومان32,500 سبد خرید

PY-1098026-1

سه راه پلیکا ۹۰ درجه ( ۱۲۵mm ) یزدان
واحد : عدد
65,000 تومان
تومان65,000 سبد خرید

PY-1098032

سیفون پلیکا ( ۱۱۰*۱۱۰ ) یزدان
واحد : عدد
62,000 تومان
تومان62,000 سبد خرید

PY-1098031

سیفون پلیکا ( ۱۱۰*۱۲۵ ) یزدان
واحد : عدد
64,000 تومان
تومان64,000 سبد خرید

PY-1098029

سیفون پلیکا ( ۶۳mm ) یزدان
واحد : عدد
18,900 تومان
تومان18,900 سبد خرید

PY-1098030

سیفون پلیکا ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : عدد
41,000 تومان
تومان41,000 سبد خرید

PY-1098060

لوله پلیکا ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : متر
391,000 تومان
تومان391,000 سبد خرید

PY-1098059

لوله پلیکا ( ۱۱۰mm ) صادراتی یزدان
واحد : متر
597,000 تومان
تومان597,000 سبد خرید

PY-1098062

لوله پلیکا ( ۱۲۵mm ) یزدان
واحد : متر
507,000 تومان
تومان507,000 سبد خرید

PY-1098061

لوله پلیکا ( ۱۲۵mm ) صادراتی یزدان
واحد : متر
725,000 تومان
تومان725,000 سبد خرید

PY-1098064

لوله پلیکا ( ۱۶۰mm ) یزدان
واحد : متر
817,000 تومان
تومان817,000 سبد خرید

PY-1098063

لوله پلیکا ( ۱۶۰mm ) صادراتی یزدان
واحد : متر
1,160,000 تومان
تومان1,160,000 سبد خرید

PY-1098066

لوله پلیکا ( ۲۰۰mm ) یزدان
واحد : متر
1,130,000 تومان
تومان1,130,000 سبد خرید

PY-1098065

لوله پلیکا ( ۲۰۰mm ) صادراتی یزدان
واحد : متر
1,750,000 تومان
تومان1,750,000 سبد خرید

PY-1098056

لوله پلیکا ( ۶۳mm ) یزدان
واحد : متر
207,000 تومان
تومان207,000 سبد خرید

PY-1098055

لوله پلیکا ( ۶۳mm ) صادراتی یزدان
واحد : متر
320,000 تومان
تومان320,000 سبد خرید

PY-1098058

لوله پلیکا ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : متر
271,000 تومان
تومان271,000 سبد خرید

PY-1098057

لوله پلیکا ( ۹۰mm ) صادراتی یزدان
واحد : متر
475,000 تومان
تومان475,000 سبد خرید

PY-1098054

کلاهک پلیکا ۹۰*۱۱۰*۱۲۵ یزدان
واحد : عدد
32,000 تومان
تومان32,000 سبد خرید

PY-1098038

سه راه بازدید ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : عدد
78,000 تومان
تومان78,000 سبد خرید

PY-1098010

زانو پلیکا ۴۵ درجه ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : عدد
29,000 تومان
تومان29,000 سبد خرید

PY-1098023

سه راه پلیکا ۴۵ درجه ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : عدد
66,500 تومان
تومان66,500 سبد خرید

PY-1098025

سه راه پلیکا ۴۵ درجه ( ۶۳*۱۱۰ ) یزدان
واحد : عدد
46,500 تومان
تومان46,500 سبد خرید

PY-1098024

سه راه پلیکا ۹۰ درجه ( ۶۳*۱۱۰ ) یزدان
واحد : عدد
41,700 تومان
تومان41,700 سبد خرید

PY-1098009

زانو پلیکا ۹۰ درجه ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : عدد
37,500 تومان
تومان37,500 سبد خرید

PY-1098022

سه راه پلیکا ۹۰ درجه ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : عدد
55,300 تومان
تومان55,300 سبد خرید

PY-1098026

سه راه پلیکا ۴۵ درجه ( ۹۰*۱۱۰ ) یزدان
واحد : عدد
60,000 تومان
تومان60,000 سبد خرید

PY-1098028

سه راه پلیکا ۴۵ درجه ( ۱۱۰*۱۲۵ ) یزدان
واحد : عدد
82,000 تومان
تومان82,000 سبد خرید

PY-1098012

زانو پلیکا ۴۵ درجه ( ۱۲۵mm ) یزدان
واحد : عدد
44,100 تومان
تومان44,100 سبد خرید

PY-1098027

سه راه پلیکا ۴۵ درجه ( ۱۲۵mm ) یزدان
واحد : عدد
92,000 تومان
تومان92,000 سبد خرید

PY-1098011

زانو پلیکا ۹۰ درجه ( ۱۲۵mm ) یزدان
واحد : عدد
51,500 تومان
تومان51,500 سبد خرید

PY-1098014

زانو پلیکا ۴۵ درجه ( ۱۶۰mm ) یزدان
واحد : عدد
74,000 تومان
تومان74,000 سبد خرید

PY-1098013

زانو پلیکا ۹۰ درجه ( ۱۶۰mm ) یزدان
واحد : عدد
94,000 تومان
تومان94,000 سبد خرید

PY-1098002

زانو پلیکا ۴۵ درجه ( ۴۰mm ) یزدان
واحد : عدد
5,750 تومان
تومان5,750 سبد خرید

PY-1098001

زانو پلیکا ۹۰ درجه ( ۴۰mm ) یزدان
واحد : عدد
7,100 تومان
تومان7,100 سبد خرید

PY-1098015

سه راه پلیکا ۹۰ درجه ( ۴۰mm ) یزدان
واحد : عدد
9,000 تومان
تومان9,000 سبد خرید

PY-1098004

زانو پلیکا ۴۵ درجه ( ۵۰mm ) یزدان
واحد : عدد
7,800 تومان
تومان7,800 سبد خرید

PY-1098003

زانو پلیکا ۹۰ درجه ( ۵۰mm ) یزدان
واحد : عدد
9,700 تومان
تومان9,700 سبد خرید

PY-1098016

سه راه پلیکا ۹۰ درجه ( ۵۰mm ) یزدان
واحد : عدد
13,200 تومان
تومان13,200 سبد خرید

PY-1098006

زانو پلیکا ۴۵ درجه ( ۶۳mm ) یزدان
واحد : عدد
12,600 تومان
تومان12,600 سبد خرید

PY-1098018

سه راه پلیکا ۴۵ درجه ( ۶۳mm ) یزدان
واحد : عدد
23,700 تومان
تومان23,700 سبد خرید

PY-1098005

زانو پلیکا ۹۰ درجه ( ۶۳mm ) یزدان
واحد : عدد
14,900 تومان
تومان14,900 سبد خرید

PY-1098017

سه راه پلیکا ۹۰ درجه ( ۶۳mm ) یزدان
واحد : عدد
19,800 تومان
تومان19,800 سبد خرید

PY-1098008

زانو پلیکا ۴۵ درجه ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : عدد
22,700 تومان
تومان22,700 سبد خرید

PY-1098020

سه راه پلیکا ۴۵ درجه ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : عدد
44,500 تومان
تومان44,500 سبد خرید

PY-1098021

سه راه پلیکا ۴۵ درجه ( ۶۳*۹۰ ) یزدان
واحد : عدد
37,800 تومان
تومان37,800 سبد خرید

PY-1098007

زانو پلیکا ۹۰ درجه ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : عدد
27,000 تومان
تومان27,000 سبد خرید

PY-1098019

سه راه پلیکا ۹۰ درجه ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : عدد
41,700 تومان
تومان41,700 سبد خرید