پلیکا   لوله پلیکا یزدانشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

PY-1098053

بوشن رابط (موفه) ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098051

بوشن رابط (موفه) ( ۶۳mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098052

بوشن رابط (موفه) ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098048

بوشن پلیکا ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098049

بوشن پلیکا ( ۱۲۵mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098050

بوشن پلیکا ( ۱۶۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098046

بوشن پلیکا ( ۶۳mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098047

بوشن پلیکا ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098036

تبدیل پلیکا ( ۱۱۰*۱۲۵ ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098037

تبدیل پلیکا ( ۱۱۰*۱۶۰ ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098034

تبدیل پلیکا ( ۶۳*۱۱۰ ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098033

تبدیل پلیکا ( ۶۳*۹۰ ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098035

تبدیل پلیکا ( ۹۰*۱۱۰ ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098041

درپوش پلیکا ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098042

درپوش پلیکا ( ۱۲۵mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098039

درپوش پلیکا ( ۶۳mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098040

درپوش پلیکا ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098044

درپوش پیچی پلیکا ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098045

درپوش پیچی پلیکا ( ۱۲۵mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098043

درپوش پیچی پلیکا ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098026-1

سه راه پلیکا ۹۰ درجه ( ۱۲۵mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098032

سیفون پلیکا ( ۱۱۰*۱۱۰ ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098031

سیفون پلیکا ( ۱۱۰*۱۲۵ ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098029

سیفون پلیکا ( ۶۳mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098030

سیفون پلیکا ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098060

لوله پلیکا ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098059

لوله پلیکا ( ۱۱۰mm ) صادراتی یزدان
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098062

لوله پلیکا ( ۱۲۵mm ) یزدان
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098061

لوله پلیکا ( ۱۲۵mm ) صادراتی یزدان
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098064

لوله پلیکا ( ۱۶۰mm ) یزدان
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098063

لوله پلیکا ( ۱۶۰mm ) صادراتی یزدان
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098066

لوله پلیکا ( ۲۰۰mm ) یزدان
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098065

لوله پلیکا ( ۲۰۰mm ) صادراتی یزدان
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098056

لوله پلیکا ( ۶۳mm ) یزدان
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098055

لوله پلیکا ( ۶۳mm ) صادراتی یزدان
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098058

لوله پلیکا ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098057

لوله پلیکا ( ۹۰mm ) صادراتی یزدان
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098054

کلاهک پلیکا ۹۰*۱۱۰*۱۲۵ یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098038

سه راه بازدید ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098010

زانو پلیکا ۴۵ درجه ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098023

سه راه پلیکا ۴۵ درجه ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098025

سه راه پلیکا ۴۵ درجه ( ۶۳*۱۱۰ ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098024

سه راه پلیکا ۹۰ درجه ( ۶۳*۱۱۰ ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098009

زانو پلیکا ۹۰ درجه ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098022

سه راه پلیکا ۹۰ درجه ( ۱۱۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098026

سه راه پلیکا ۴۵ درجه ( ۹۰*۱۱۰ ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098028

سه راه پلیکا ۴۵ درجه ( ۱۱۰*۱۲۵ ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098012

زانو پلیکا ۴۵ درجه ( ۱۲۵mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098027

سه راه پلیکا ۴۵ درجه ( ۱۲۵mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098011

زانو پلیکا ۹۰ درجه ( ۱۲۵mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098014

زانو پلیکا ۴۵ درجه ( ۱۶۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098013

زانو پلیکا ۹۰ درجه ( ۱۶۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098002

زانو پلیکا ۴۵ درجه ( ۴۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098001

زانو پلیکا ۹۰ درجه ( ۴۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098015

سه راه پلیکا ۹۰ درجه ( ۴۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098004

زانو پلیکا ۴۵ درجه ( ۵۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098003

زانو پلیکا ۹۰ درجه ( ۵۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098016

سه راه پلیکا ۹۰ درجه ( ۵۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098006

زانو پلیکا ۴۵ درجه ( ۶۳mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098018

سه راه پلیکا ۴۵ درجه ( ۶۳mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098005

زانو پلیکا ۹۰ درجه ( ۶۳mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098017

سه راه پلیکا ۹۰ درجه ( ۶۳mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098008

زانو پلیکا ۴۵ درجه ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098020

سه راه پلیکا ۴۵ درجه ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098021

سه راه پلیکا ۴۵ درجه ( ۶۳*۹۰ ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098007

زانو پلیکا ۹۰ درجه ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PY-1098019

سه راه پلیکا ۹۰ درجه ( ۹۰mm ) یزدان
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید