لوله و اتصالات پنج لایه    پنج لایه فیراتشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

PF-30001

لوله AL-PEX(b) سایز ۱۶
واحد : متر
16,500 تومان
تومان16,500 سبد خرید

PF-30002

لوله AL-PEX(b) سایز ۲۰
واحد : متر
24,800 تومان
تومان24,800 سبد خرید

PF-30003

لوله AL-PEX(b) سایز ۲۵
واحد : متر
37,500 تومان
تومان37,500 سبد خرید

PF-30004

لوله AL-PEX(b) سایز ۳۲
واحد : متر
60,000 تومان
تومان60,000 سبد خرید

PF-3010

لولهPERT – AL – PERT سایز ۱۶
واحد : متر
15,000 تومان
تومان15,000 سبد خرید

PF-3011

لولهPERT – AL – PERT سایز ۲۰
واحد : متر
22,000 تومان
تومان22,000 سبد خرید

PF-3020

لوله (درخرطومی قرمز و آبی) AL-PEX(b) سایز ۱۶
واحد : متر
21,500 تومان
تومان21,500 سبد خرید

PF-3021

لوله (درخرطومی قرمز و آبی) AL-PEX(b) سایز ۱۶
واحد : متر
21,500 تومان
تومان21,500 سبد خرید

PF-3022

لوله (درخرطومی قرمز و آبی) AL-PEX(b) سایز ۲۰
واحد : متر
32,000 تومان
تومان32,000 سبد خرید

PF-3023

لوله (درخرطومی قرمز و آبی) AL-PEX(b) سایز ۲۰
واحد : متر
32,000 تومان
تومان32,000 سبد خرید

PF-3030

لوله (مانع نفوذ اکسیژن) PEX – OX سایز ۲*۱۶
واحد : متر
14,000 تومان
تومان14,000 سبد خرید

PF-3031

لوله (مانع نفوذ اکسیژن) PEX – OX سایز ۲*۲۰
واحد : متر
21,500 تومان
تومان21,500 سبد خرید

PF-3032

لوله (مانع نفوذ اکسیژن) PEX – OX سایز ۲/۸*۲۵
واحد : متر
30,000 تومان
تومان30,000 سبد خرید

PF-3033

لوله (مانع نفوذ اکسیژن) PEX – OX سایز ۳/۶*۳۲
واحد : متر
47,000 تومان
تومان47,000 سبد خرید

PF-3040

لوله (درخرطومی قرمز و آبی) PEX – OX سایز ۱۶
واحد : متر
19,000 تومان
تومان19,000 سبد خرید

PF-3045

لوله تک لایه (PEX(b سایز ۲*۱۶
واحد : متر
11,500 تومان
تومان11,500 سبد خرید

PF-3046

لوله تک لایه (PEX(b سایز ۲*۲۰
واحد : متر
14,000 تومان
تومان14,000 سبد خرید

PF-3047

لوله تک لایه (PEX(b سایز ۲/۸*۲۵
واحد : متر
23,500 تومان
تومان23,500 سبد خرید

PF-3048

لوله تک لایه (PEX(b سایز ۳/۶*۳۲
واحد : متر
32,000 تومان
تومان32,000 سبد خرید

PF-30050

لوله (درخرطومی قرمز و آبی) PEX سایز ۱۶
واحد : متر
15,500 تومان
تومان15,500 سبد خرید

PF-30060

لوله خرطومی قرمز و آبی سایز ۳/۴
واحد : متر
5,000 تومان
تومان5,000 سبد خرید

PF-30070

بست ریلی گرمایش کفی ۳۰ سانتی PPRC سایز ۱۶
واحد : عدد
10,000 تومان
تومان10,000 سبد خرید

PF-30071

ساپورت خم دیواری PPRC سایز ۱۶
واحد : عدد
6,800 تومان
تومان6,800 سبد خرید

PF-3072

بست خاردار دوطرفه سایز ۱۶
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PF-30100

سه راه مساوی پرسی سایز ۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
46,500 تومان
تومان46,500 سبد خرید

PF-30101

سه راه مساوی پرسی سایز ۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
63,500 تومان
تومان63,500 سبد خرید

PF-30102

سه راه مساوی پرسی سایز ۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
114,000 تومان
تومان114,000 سبد خرید

PF-30103

سه راه مساوی پرسی سایز ۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
145,000 تومان
تومان145,000 سبد خرید

PF-30110

سه راه تبدیلی پرسی سایز ۱۶*۲۰*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
65,000 تومان
تومان65,000 سبد خرید

PF-30111

سه راه تبدیلی پرسی سایز ۱۶*۱۶*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
51,000 تومان
تومان51,000 سبد خرید

PF-30112

سه راه تبدیلی پرسی سایز ۲۰*۱۶*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
55,000 تومان
تومان55,000 سبد خرید

PF-30113

سه راه تبدیلی پرسی سایز ۱۶*۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
74,000 تومان
تومان74,000 سبد خرید

PF-30114

سه راه تبدیلی پرسی سایز ۱۶*۲۵*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
144,000 تومان
تومان144,000 سبد خرید

PF-30115

سه راه تبدیلی پرسی سایز ۱۶*۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
78,000 تومان
تومان78,000 سبد خرید

PF-30116

سه راه تبدیلی پرسی سایز ۲۰*۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
83,000 تومان
تومان83,000 سبد خرید

PF-30117

سه راه تبدیلی پرسی سایز ۲۵*۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
109,000 تومان
تومان109,000 سبد خرید

PF-30118

سه راه تبدیلی پرسی سایز ۱۶*۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
114,000 تومان
تومان114,000 سبد خرید

PF-30119

سه راه تبدیلی پرسی سایز ۲۰*۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
89,000 تومان
تومان89,000 سبد خرید

PF-30120

سه راه تبدیلی پرسی سایز ۲۰*۲۵*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
150,000 تومان
تومان150,000 سبد خرید

PF-30121

سه راه تبدیلی پرسی سایز ۲۵*۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
134,000 تومان
تومان134,000 سبد خرید

PF-30122

سه راه تبدیلی پرسی سایز ۲۰*۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
162,000 تومان
تومان162,000 سبد خرید

PF-30123

سه راه تبدیلی پرسی سایز ۳۲*۱۶*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
160,000 تومان
تومان160,000 سبد خرید

PF-30124

سه راه تبدیلی پرسی سایز ۳۲*۲۰*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
176,000 تومان
تومان176,000 سبد خرید

PF-30125

سه راه تبدیلی پرسی سایز ۲۵*۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
163,000 تومان
تومان163,000 سبد خرید

PF-30126

سه راه تبدیلی پرسی سایز۳۲*۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
133,000 تومان
تومان133,000 سبد خرید

PF-30130

رابط مساوی پرسی سایز ۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
37,500 تومان
تومان37,500 سبد خرید

PF-30131

رابط مساوی پرسی سایز ۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
50,000 تومان
تومان50,000 سبد خرید

PF-30132

رابط مساوی پرسی سایز ۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
55,500 تومان
تومان55,500 سبد خرید

PF-30133

رابط مساوی پرسی سایز ۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
70,000 تومان
تومان70,000 سبد خرید

PF-30140

رابط تبدیلی پرسی سایز ۱۶*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
44,300 تومان
تومان44,300 سبد خرید

PF-30141

رابط تبدیلی پرسی سایز ۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
62,800 تومان
تومان62,800 سبد خرید

PF-30142

رابط تبدیلی پرسی سایز ۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
52,000 تومان
تومان52,000 سبد خرید

PF-30143

رابط تبدیلی پرسی سایز ۱۶*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
75,000 تومان
تومان75,000 سبد خرید

PF-30144

رابط تبدیلی پرسی سایز ۲۰*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
54,000 تومان
تومان54,000 سبد خرید

PF-30145

رابط تبدیلی پرسی سایز ۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
65,000 تومان
تومان65,000 سبد خرید

PF-30150

رابط توپیچ پرسی سایز ۱/۲*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
33,000 تومان
تومان33,000 سبد خرید

PF-30151

رابط توپیچ پرسی سایز ۳/۴*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
71,000 تومان
تومان71,000 سبد خرید

PF-30152

رابط توپیچ پرسی سایز ۱/۲*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
36,000 تومان
تومان36,000 سبد خرید

PF-30153

رابط توپیچ پرسی سایز ۳/۴*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
62,500 تومان
تومان62,500 سبد خرید

PF-30154

رابط توپیچ پرسی سایز ۱*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PF-30155

رابط توپیچ پرسی سایز ۱/۲*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PF-30156

رابط توپیچ پرسی سایز ۳/۴*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
58,000 تومان
تومان58,000 سبد خرید

PF-30157

رابط توپیچ پرسی سایز ۱*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
109,000 تومان
تومان109,000 سبد خرید

PF-30158

رابط توپیچ پرسی سایز ۳/۴*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PF-30159

رابط توپیچ پرسی سایز ۱*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
123,000 تومان
تومان123,000 سبد خرید

PF-30160

رابط توپیچ پرسی سایز ۱٫۱/۴*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
183,000 تومان
تومان183,000 سبد خرید

PF-30170

رابط روپیچ پرسی سایز ۱/۲*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
24,500 تومان
تومان24,500 سبد خرید

PF-30171

رابط روپیچ پرسی سایز ۳/۴*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
54,000 تومان
تومان54,000 سبد خرید

PF-30172

رابط روپیچ پرسی سایز ۱/۲*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
46,000 تومان
تومان46,000 سبد خرید

PF-30173

رابط روپیچ پرسی سایز ۳/۴*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
45,500 تومان
تومان45,500 سبد خرید

PF-30174

رابط روپیچ پرسی سایز ۳/۴*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
55,000 تومان
تومان55,000 سبد خرید

PF-30175

رابط روپیچ پرسی سایز ۱*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
104,000 تومان
تومان104,000 سبد خرید

PF-30176

رابط روپیچ پرسی سایز ۳/۴*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PF-30177

رابط روپیچ پرسی سایز ۱*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
82,500 تومان
تومان82,500 سبد خرید

PF-30178

رابط روپیچ پرسی سایز ۱٫۱/۴*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
180,000 تومان
تومان180,000 سبد خرید

PF-30190

زانو مساوی پرسی سایز ۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
40,000 تومان
تومان40,000 سبد خرید

PF-30191

زانو مساوی پرسی سایز ۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
70,000 تومان
تومان70,000 سبد خرید

PF-30192

زانو مساوی پرسی سایز ۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
103,000 تومان
تومان103,000 سبد خرید

PF-30193

زانو مساوی پرسی سایز ۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
134,000 تومان
تومان134,000 سبد خرید

PF-30200

سه راه کنج ( دیواری۹۰) خاردار توپیچ پرسی سبک سایز ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
65,000 تومان
تومان65,000 سبد خرید

PF-30201

سه راه کنج ( دیواری۹۰) خاردار توپیچ پرسی سبک سایز ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
68,500 تومان
تومان68,500 سبد خرید

PF-30202

سه راه کنج ( دیواری۹۰) خاردار توپیچ پرسی سبک سایز ۱۶*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
87,500 تومان
تومان87,500 سبد خرید

PF-30205

حلقه استیل سایز ۱۶
واحد : عدد
6,600 تومان
تومان6,600 سبد خرید

PF-30206

حلقه استیل سایز ۲۰
واحد : عدد
9,900 تومان
تومان9,900 سبد خرید

PF-30207

حلقه استیل سایز ۲۵
واحد : عدد
19,000 تومان
تومان19,000 سبد خرید

PF-30208

حلقه استیل سایز ۳۲
واحد : عدد
22,500 تومان
تومان22,500 سبد خرید

PF-30210

زانو چپقی توپیچ پرسی سایز ۱/۲*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
44,000 تومان
تومان44,000 سبد خرید

PF-30211

زانو چپقی توپیچ پرسی سایز ۱/۲*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
50,000 تومان
تومان50,000 سبد خرید

PF-30212

زانو چپقی توپیچ پرسی سایز ۳/۴*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
82,000 تومان
تومان82,000 سبد خرید

PF-30213

زانو چپقی توپیچ پرسی سایز ۳/۴*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
80,000 تومان
تومان80,000 سبد خرید

PF-30214

زانو چپقی توپیچ پرسی سایز۱*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
112,000 تومان
تومان112,000 سبد خرید

PF-30215

زانو چپقی توپیچ پرسی سایز ۳/۴*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PF-30216

زانو چپقی توپیچ پرسی سایز ۱*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
146,000 تومان
تومان146,000 سبد خرید

PF-30220

شیر کلکتور دسته قرمز و آبی سایز ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
93,000 تومان
تومان93,000 سبد خرید

PF-30221

شیر کلکتور دسته قرمز و آبی سایز ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
93,000 تومان
تومان93,000 سبد خرید

PF-30222

شیر پروانه توپیچ روپیچ دسته قرمز و آبی
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PF-30223

شیر پروانه توپیچ روپیچ دسته قرمز و آبی سایز۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PF-30224

شیر پروانه توپیچ روپیچ دسته قرمز و آبی سایز ۱*۲۵
واحد : عدد
240,000 تومان
تومان240,000 سبد خرید

PF-30225

شیر پروانه توپیچ روپیچ دسته قرمز و آبی سایز ۱*۳۲
واحد : عدد
240,000 تومان
تومان240,000 سبد خرید

PF-30230

زانو خاردار دیواری پرسی سبک سایز ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
34,000 تومان
تومان34,000 سبد خرید

PF-30231

زانو خاردار دیواری پرسی سبک سایز ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
63,000 تومان
تومان63,000 سبد خرید

PF-30240

زانو صفحه دار توپیچ پرسی سایز ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
78,000 تومان
تومان78,000 سبد خرید

PF-30241

زانو صفحه دار توپیچ پرسی سایز ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
90,000 تومان
تومان90,000 سبد خرید

PF-30250

زانو صفحه دار روپیچ پرسی سایز ۳/۴*۱۶
واحد : عدد
80,000 تومان
تومان80,000 سبد خرید

PF-30251

زانو صفحه دار روپیچ پرسی سایز ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
98,000 تومان
تومان98,000 سبد خرید

PF-30260

سه راه صفحه دار ۱۸۰ توپیچ پرسی سایز ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
73,000 تومان
تومان73,000 سبد خرید

PF-30261

سه راه صفحه دار ۱۸۰ توپیچ پرسی سایز ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
93,000 تومان
تومان93,000 سبد خرید

PF-30270

سه راه صفحه دار ۱۸۰ روپیچ پرسی سایز ۱۶*۳/۴*۱۶
واحد : عدد
102,000 تومان
تومان102,000 سبد خرید

PF-30271

سه راه صفحه دار ۱۸۰ روپیچ پرسی سایز ۲۰*۳/۴*۲۰
واحد : عدد
123,000 تومان
تومان123,000 سبد خرید

PF-30280

سه راه دیواری خاردار ۱۸۰ توپیچ پرسی سایز ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
105,000 تومان
تومان105,000 سبد خرید

PF-30281

سه راه دیواری خاردار ۱۸۰ توپیچ پرسی سایز ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
130,000 تومان
تومان130,000 سبد خرید

PF-30290

سه راه کنج ۹۰ صفحه دار توپیچ پرسی سایز ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
73,000 تومان
تومان73,000 سبد خرید

PF-30291

سه راه کنج ۹۰ صفحه دار توپیچ پرسی سایز ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
84,000 تومان
تومان84,000 سبد خرید

PF-30300

سه راه کنج ۹۰ صفحه دار روپیچ پرسی سایز ۱۶*۳/۴*۱۶
واحد : عدد
99,500 تومان
تومان99,500 سبد خرید

PF-30301

سه راه کنج ۹۰ صفحه دار روپیچ پرسی سایز ۲۰*۳/۴*۲۰
واحد : عدد
122,000 تومان
تومان122,000 سبد خرید

PF-447001

کلکتور کامل ۱/۲ *”۱ با شیر و ملحقات قرمز و آبی
واحد : عدد
315,000 تومان
تومان315,000 سبد خرید

PF-447002

کلکتور کامل ۱/۲ *”۱ با شیر و ملحقات قرمز و آبی
واحد : عدد
480,000 تومان
تومان480,000 سبد خرید

PF-447003

کلکتور کامل ۱/۲ *”۱ با شیر و ملحقات قرمز و آبی
واحد : عدد
620,000 تومان
تومان620,000 سبد خرید

PF-447004

کلکتور کامل ۱/۲ *”۱ با شیر و ملحقات قرمز و آبی
واحد : عدد
750,000 تومان
تومان750,000 سبد خرید

PF-447005

کلکتور کامل ۱/۲ *”۱ با شیر و ملحقات قرمز و آبی
واحد : عدد
870,000 تومان
تومان870,000 سبد خرید

PF-447006

کلکتور کامل ۱/۲ *”۱ با شیر و ملحقات قرمز و آبی
واحد : عدد
1,010,000 تومان
تومان1,010,000 سبد خرید

PF-447007

کلکتور کامل ۱/۲ *”۱ با شیر و ملحقات قرمز و آبی
واحد : عدد
1,160,000 تومان
تومان1,160,000 سبد خرید

PF-447008

کلکتور کامل ۱/۲ *”۱ با شیر و ملحقات قرمز و آبی
واحد : عدد
1,310,000 تومان
تومان1,310,000 سبد خرید

PF-447009

کلکتور کامل ۱/۲ *”۱ با شیر و ملحقات قرمز و آبی
واحد : عدد
1,450,000 تومان
تومان1,450,000 سبد خرید

PF-447010

کلکتور کامل ۱/۲ *”۱ با شیر و ملحقات قرمز و آبی
واحد : عدد
1,590,000 تومان
تومان1,590,000 سبد خرید

PF-447011

کلکتور کامل ۱/۲ *”۱ با شیر و ملحقات قرمز و آبی
واحد : عدد
1,730,000 تومان
تومان1,730,000 سبد خرید

PF-s30290

درپوش پرسی ۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
18,000 تومان
تومان18,000 سبد خرید

PF-s30291

درپوش پرسی ۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
26,000 تومان
تومان26,000 سبد خرید

PF-s30300

درپوش پرسی ۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
27,000 تومان
تومان27,000 سبد خرید

PF-s30301

درپوش پرسی ۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
43,500 تومان
تومان43,500 سبد خرید