پلی اتیلن   اتصالات جوشی پلی اتیلن پلی ران اتصالشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

PE-112-050-01

موفه کوتاه جوشی ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
19,412 تومان
تومان19,412 سبد خرید

PE-112-063-01

موفه کوتاه جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
25,321 تومان
تومان25,321 سبد خرید

PE-112-075-01

موفه کوتاه جوشی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
30,215 تومان
تومان30,215 سبد خرید

PE-112-090-01

موفه کوتاه جوشی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
41,898 تومان
تومان41,898 سبد خرید

PE-112-110-01

موفه کوتاه جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
59,812 تومان
تومان59,812 سبد خرید

PE-112-125-01

موفه کوتاه جوشی ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
87,016 تومان
تومان87,016 سبد خرید

PE-112-160-01

موفه کوتاه جوشی ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
138,264 تومان
تومان138,264 سبد خرید

PE-112-063-02

موفه بلند جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
36,528 تومان
تومان36,528 سبد خرید

PE-112-075-02

موفه بلند جوشی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
45,610 تومان
تومان45,610 سبد خرید

PE-112-090-02

موفه بلند جوشی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
62,225 تومان
تومان62,225 سبد خرید

PE-112-110-02

موفه بلند جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
91,790 تومان
تومان91,790 سبد خرید

PE-112-125-02

موفه بلند جوشی ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
110,890 تومان
تومان110,890 سبد خرید

PE-112-160-02

موفه بلند جوشی ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
173,923 تومان
تومان173,923 سبد خرید

PE-112-200-02

موفه بلند جوشی ( ۲۰۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
465,500 تومان
تومان465,500 سبد خرید

PE-112-250-02

موفه بلند جوشی ( ۲۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
793,526 تومان
تومان793,526 سبد خرید

PE-118-063-00

موفه رابط جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
30,562 تومان
تومان30,562 سبد خرید

PE-118-075-00

موفه رابط جوشی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-118-090-00

موفه رابط جوشی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-118-110-00

موفه رابط جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-113-063-50

تبدیل جوشی ( ۵۰*۶۳ ) پلی ران
واحد : عدد
5,801 تومان
تومان5,801 سبد خرید

PE-113-075-50

تبدیل جوشی ( ۵۰*۷۵ ) پلی ران
واحد : عدد
6,663 تومان
تومان6,663 سبد خرید

PE-113-075-63

تبدیل جوشی ( ۶۳*۷۵ ) پلی ران
واحد : عدد
8,175 تومان
تومان8,175 سبد خرید

PE-113-090-63

تبدیل جوشی ( ۶۳*۹۰ ) پلی ران
واحد : عدد
10,595 تومان
تومان10,595 سبد خرید

PE-113-090-75

تبدیل جوشی ( ۷۵*۹۰ ) پلی ران
واحد : عدد
11,200 تومان
تومان11,200 سبد خرید

PE-113-110-63

تبدیل جوشی ( ۶۳*۱۱۰ ) پلی ران
واحد : عدد
14,529 تومان
تومان14,529 سبد خرید

PE-113-110-75

تبدیل جوشی ( ۷۵*۱۱۰ ) پلی ران
واحد : عدد
12,713 تومان
تومان12,713 سبد خرید

PE-113-110-90

تبدیل جوشی ( ۹۰*۱۱۰ ) پلی ران
واحد : عدد
17,559 تومان
تومان17,559 سبد خرید

PE-113-125-11

تبدیل جوشی ( ۱۱۰*۱۲۵ ) پلی ران
واحد : عدد
26,324 تومان
تومان26,324 سبد خرید

PE-113-160-11

تبدیل جوشی ( ۱۱۰*۱۶۰ ) پلی ران
واحد : عدد
32,743 تومان
تومان32,743 سبد خرید

PE-113-160-12

تبدیل جوشی ( ۱۲۵*۱۶۰ ) پلی ران
واحد : عدد
32,959 تومان
تومان32,959 سبد خرید

PE-114-050-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۵۰*۵۰*۵۰ ) پلی ران
واحد : عدد
9,750 تومان
تومان9,750 سبد خرید

PE-063-050-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۶۳*۵۰*۶۳ ) پلی ران
واحد : عدد
13,480 تومان
تومان13,480 سبد خرید

PE-114-063-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۶۳*۶۳*۶۳ ) پلی ران
واحد : عدد
16,082 تومان
تومان16,082 سبد خرید

PE-114-075-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۷۵*۷۵*۷۵ ) پلی ران
واحد : عدد
28,225 تومان
تومان28,225 سبد خرید

PE-114-090-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۹۰*۹۰*۹۰ ) پلی ران
واحد : عدد
31,249 تومان
تومان31,249 سبد خرید

PE-110-063-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۱۱۰*۶۳*۱۱۰ ) پلی ران
واحد : عدد
50,862 تومان
تومان50,862 سبد خرید

PE-114-110-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰ ) پلی ران
واحد : عدد
54,823 تومان
تومان54,823 سبد خرید

PE-114-125-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۲۵*۱۲۵*۱۲۵ ) پلی ران
واحد : عدد
71,525 تومان
تومان71,525 سبد خرید

PE-160-110-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۱۶۰*۱۱۰*۱۶۰ ) پلی ران
واحد : عدد
145,012 تومان
تومان145,012 سبد خرید

PE-114-160-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۱۶۰*۱۶۰*۱۶۰ ) پلی ران
واحد : عدد
158,250 تومان
تومان158,250 سبد خرید

PE-214-160-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۱۶۰*۱۶۰*۱۶۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-114-050-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۵۰*۵۰*۵۰ ) پلی ران
واحد : عدد
12,780 تومان
تومان12,780 سبد خرید

PE-063-050-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۶۳*۵۰*۶۳ ) پلی ران
واحد : عدد
16,821 تومان
تومان16,821 سبد خرید

PE-114-063-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۶۳*۶۳*۶۳ ) پلی ران
واحد : عدد
19,231 تومان
تومان19,231 سبد خرید

PE-075-063-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۷۵*۶۳*۷۵ ) پلی ران
واحد : عدد
29,080 تومان
تومان29,080 سبد خرید

PE-114-075-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۷۵*۷۵*۷۵ ) پلی ران
واحد : عدد
30,918 تومان
تومان30,918 سبد خرید

PE-090-063-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۹۰*۶۳*۹۰ ) پلی ران
واحد : عدد
44,050 تومان
تومان44,050 سبد خرید

PE-114-090-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۹۰*۹۰*۹۰ ) پلی ران
واحد : عدد
54,562 تومان
تومان54,562 سبد خرید

PE-110-063-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۱۱۰*۶۳*۱۱۰ ) پلی ران
واحد : عدد
54,586 تومان
تومان54,586 سبد خرید

PE-110-075-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۱۱۰*۷۵*۱۱۰ ) پلی ران
واحد : عدد
70,556 تومان
تومان70,556 سبد خرید

PE-110-090-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۱۱۰*۹۰*۱۱۰ ) پلی ران
واحد : عدد
80,070 تومان
تومان80,070 سبد خرید

PE-114-110-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰ ) پلی ران
واحد : عدد
88,025 تومان
تومان88,025 سبد خرید

PE-125-110-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۱۲۵*۱۱۰*۱۲۵ ) پلی ران
واحد : عدد
93,046 تومان
تومان93,046 سبد خرید

PE-114-125-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۱۲۵*۱۲۵*۱۲۵ ) پلی ران
واحد : عدد
102,256 تومان
تومان102,256 سبد خرید

PE-160-110-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۱۶۰*۱۱۰*۱۶۰ ) پلی ران
واحد : عدد
163,080 تومان
تومان163,080 سبد خرید

PE-114-160-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۱۶۰*۱۶۰*۱۶۰ ) پلی ران
واحد : عدد
184,299 تومان
تومان184,299 سبد خرید

PE-115-063-45

سه راه بازدید پلی اتیلن جوشی ۹۰-۴۵ درجه پلی ران
واحد : عدد
30,280 تومان
تومان30,280 سبد خرید

PE-115-063-90

سه راه بازدید پلی اتیلن جوشی ۹۰-۴۵ درجه پلی ران
واحد : عدد
17,450 تومان
تومان17,450 سبد خرید

PE-115-110-90

سه راه بازدید پلی اتیلن جوشی ۹۰-۴۵ درجه پلی ران
واحد : عدد
65,250 تومان
تومان65,250 سبد خرید

PE-116-050-00

دریچه بازدید جوشی ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
20,125 تومان
تومان20,125 سبد خرید

PE-116-063-00

دریچه بازدید جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
21,132 تومان
تومان21,132 سبد خرید

PE-116-075-00

دریچه بازدید جوشی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
26,010 تومان
تومان26,010 سبد خرید

PE-116-090-00

دریچه بازدید جوشی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-116-110-00

دریچه بازدید جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
43,215 تومان
تومان43,215 سبد خرید

PE-116-125-00

دریچه بازدید جوشی ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
82,525 تومان
تومان82,525 سبد خرید

PE-116-160-00

دریچه بازدید جوشی ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
104,481 تومان
تومان104,481 سبد خرید

PE-132-050-90

زانو جوشی ۹۰ درجه ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
3,329 تومان
تومان3,329 سبد خرید

PE-132-063-90

زانو جوشی ۹۰ درجه ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
10,077 تومان
تومان10,077 سبد خرید

PE-132-075-90

زانو جوشی ۹۰ درجه ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
11,615 تومان
تومان11,615 سبد خرید

PE-132-090-90

زانو جوشی ۹۰ درجه ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
20,152 تومان
تومان20,152 سبد خرید

PE-132-110-90

زانو جوشی ۹۰ درجه ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
32,575 تومان
تومان32,575 سبد خرید

PE-132-125-90

زانو جوشی ۹۰ درجه ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
73,025 تومان
تومان73,025 سبد خرید

PE-132-160-90

زانو جوشی ۹۰ درجه ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
90,560 تومان
تومان90,560 سبد خرید

PE-232-160-90

زانو جوشی ۹۰ درجه ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-332-160-90

زانو جوشی ۹۰ درجه ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-132-050-45

زانو جوشی ۴۵ درجه ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
4,859 تومان
تومان4,859 سبد خرید

PE-132-063-45

زانو جوشی ۴۵ درجه ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
7,310 تومان
تومان7,310 سبد خرید

PE-132-075-45

زانو جوشی ۴۵ درجه ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
12,451 تومان
تومان12,451 سبد خرید

PE-132-090-45

زانو جوشی ۴۵ درجه ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
18,950 تومان
تومان18,950 سبد خرید

PE-132-110-45

زانو جوشی ۴۵ درجه ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
24,051 تومان
تومان24,051 سبد خرید

PE-132-125-45

زانو جوشی ۴۵ درجه ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
50,820 تومان
تومان50,820 سبد خرید

PE-132-160-45

زانو جوشی ۴۵ درجه ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
70,512 تومان
تومان70,512 سبد خرید

PE-080-050-00

درپوش موقت جوشی ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-080-063-00

درپوش موقت جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
2,728 تومان
تومان2,728 سبد خرید

PE-080-075-00

درپوش موقت جوشی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
3,786 تومان
تومان3,786 سبد خرید

PE-080-090-00

درپوش موقت جوشی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
5,451 تومان
تومان5,451 سبد خرید

PE-080-110-00

درپوش موقت جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
6,964 تومان
تومان6,964 سبد خرید

PE-080-125-00

درپوش موقت جوشی ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-080-160-00

درپوش موقت جوشی ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-081-050-00

درپوش تست جوشی ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
1,215 تومان
تومان1,215 سبد خرید

PE-081-063-00

درپوش تست جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
1,822 تومان
تومان1,822 سبد خرید

PE-081-075-00

درپوش تست جوشی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
2,427 تومان
تومان2,427 سبد خرید

PE-081-090-00

درپوش تست جوشی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
3,333 تومان
تومان3,333 سبد خرید

PE-081-110-00

درپوش تست جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
5,755 تومان
تومان5,755 سبد خرید

PE-081-125-00

درپوش تست جوشی ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
8,175 تومان
تومان8,175 سبد خرید

PE-081-160-00

درپوش تست جوشی ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
11,200 تومان
تومان11,200 سبد خرید

PE-117-063-00

چهار راه جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
27,855 تومان
تومان27,855 سبد خرید

PE-117-110-00

چهار راه جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
101,207 تومان
تومان101,207 سبد خرید

PE-150-050-00

سیفون جوشی ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
11,946 تومان
تومان11,946 سبد خرید

PE-150-063-00

سیفون جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
27,831 تومان
تومان27,831 سبد خرید

PE-150-075-00

سیفون جوشی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
34,919 تومان
تومان34,919 سبد خرید

PE-150-090-00

سیفون جوشی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
59,218 تومان
تومان59,218 سبد خرید

PE-150-110-00

سیفون جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
100,898 تومان
تومان100,898 سبد خرید

PE-119-063-00

سه راه دو طرفه جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
22,703 تومان
تومان22,703 سبد خرید

PE-119-110-00

سه راه دو طرفه جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-086-050-00

بست روکش دار دیواری ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
24,305 تومان
تومان24,305 سبد خرید

PE-086-063-00

بست روکش دار دیواری ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
27,558 تومان
تومان27,558 سبد خرید

PE-086-075-00

بست روکش دار دیواری ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
34,290 تومان
تومان34,290 سبد خرید

PE-086-090-00

بست روکش دار دیواری ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
38,944 تومان
تومان38,944 سبد خرید

PE-086-110-00

بست روکش دار دیواری ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
47,343 تومان
تومان47,343 سبد خرید

PE-086-125-00

بست روکش دار دیواری ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
58,992 تومان
تومان58,992 سبد خرید

PE-086-160-00

بست روکش دار دیواری ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
68,526 تومان
تومان68,526 سبد خرید

PE-086-040-01

بست روکش دار سقفی جوشی ( ۴۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
15,706 تومان
تومان15,706 سبد خرید

PE-086-050-01

بست روکش دار سقفی جوشی ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
24,352 تومان
تومان24,352 سبد خرید

PE-086-063-01

بست روکش دار سقفی جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
29,519 تومان
تومان29,519 سبد خرید

PE-086-075-01

بست روکش دار سقفی جوشی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
36,996 تومان
تومان36,996 سبد خرید

PE-086-090-01

بست روکش دار سقفی جوشی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
40,257 تومان
تومان40,257 سبد خرید

PE-086-110-01

بست روکش دار سقفی جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
46,709 تومان
تومان46,709 سبد خرید

PE-086-125-01

بست روکش دار سقفی جوشی ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
65,920 تومان
تومان65,920 سبد خرید

PE-086-160-01

بست روکش دار سقفی جوشی ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
76,655 تومان
تومان76,655 سبد خرید

PE-086-050-02

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
25,977 تومان
تومان25,977 سبد خرید

PE-086-063-02

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
30,424 تومان
تومان30,424 سبد خرید

PE-086-075-02

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
37,580 تومان
تومان37,580 سبد خرید

PE-086-090-02

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
39,619 تومان
تومان39,619 سبد خرید

PE-086-110-02

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
48,326 تومان
تومان48,326 سبد خرید

PE-086-125-02

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
60,181 تومان
تومان60,181 سبد خرید

PE-086-160-02

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
75,974 تومان
تومان75,974 سبد خرید

PE-086-050-03

بست پایدار دیواری ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
29,871 تومان
تومان29,871 سبد خرید

PE-086-063-03

بست پایدار دیواری ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
33,922 تومان
تومان33,922 سبد خرید

PE-086-075-03

بست پایدار دیواری ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
38,615 تومان
تومان38,615 سبد خرید

PE-086-090-03

بست پایدار دیواری ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
44,389 تومان
تومان44,389 سبد خرید

PE-086-110-03

بست پایدار دیواری ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
64,135 تومان
تومان64,135 سبد خرید

PE-086-125-03

بست پایدار دیواری ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
77,830 تومان
تومان77,830 سبد خرید

PE-086-160-03

بست پایدار دیواری ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
111,899 تومان
تومان111,899 سبد خرید

PE-086-050-04

بست پایدار سقفی جوشی ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
34,927 تومان
تومان34,927 سبد خرید

PE-086-063-04

بست پایدار سقفی جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
37,786 تومان
تومان37,786 سبد خرید

PE-086-075-04

بست پایدار سقفی جوشی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
44,055 تومان
تومان44,055 سبد خرید

PE-086-090-04

بست پایدار سقفی جوشی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
48,090 تومان
تومان48,090 سبد خرید

PE-086-110-04

بست پایدار سقفی جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
72,252 تومان
تومان72,252 سبد خرید

PE-086-125-04

بست پایدار سقفی جوشی ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
88,537 تومان
تومان88,537 سبد خرید

PE-086-160-04

بست پایدار سقفی جوشی ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
125,759 تومان
تومان125,759 سبد خرید

PE-086-050-05

بست پایدار سقفی قابل تنظیم ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
32,750 تومان
تومان32,750 سبد خرید

PE-086-063-05

بست پایدار سقفی قابل تنظیم ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
37,043 تومان
تومان37,043 سبد خرید

PE-086-075-05

بست پایدار سقفی قابل تنظیم ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
40,386 تومان
تومان40,386 سبد خرید

PE-086-090-05

بست پایدار سقفی قابل تنظیم ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
46,697 تومان
تومان46,697 سبد خرید

PE-086-110-05

بست پایدار سقفی قابل تنظیم ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
66,652 تومان
تومان66,652 سبد خرید

PE-086-125-05

بست پایدار سقفی قابل تنظیم ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
81,694 تومان
تومان81,694 سبد خرید

PE-086-160-05

بست پایدار سقفی قابل تنظیم ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
112,813 تومان
تومان112,813 سبد خرید

PE-086-050-06

بست پایدار سقفی آویز ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
33,890 تومان
تومان33,890 سبد خرید

PE-086-063-06

بست پایدار سقفی آویز ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
38,582 تومان
تومان38,582 سبد خرید

PE-086-075-06

بست پایدار سقفی آویز ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
42,398 تومان
تومان42,398 سبد خرید

PE-086-090-06

بست پایدار سقفی آویز ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
47,838 تومان
تومان47,838 سبد خرید

PE-086-110-06

بست پایدار سقفی آویز ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
70,353 تومان
تومان70,353 سبد خرید

PE-086-125-06

بست پایدار سقفی آویز ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
85,122 تومان
تومان85,122 سبد خرید

PE-086-160-06

بست پایدار سقفی آویز ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
115,527 تومان
تومان115,527 سبد خرید

PE-400-050-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : متر
11,822 تومان
تومان11,822 سبد خرید

PE-400-063-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : متر
18,599 تومان
تومان18,599 سبد خرید

PE-400-075-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : متر
25,413 تومان
تومان25,413 سبد خرید

PE-400-090-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : متر
36,896 تومان
تومان36,896 سبد خرید

PE-400-110-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : متر
53,837 تومان
تومان53,837 سبد خرید

PE-400-125-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : متر
69,273 تومان
تومان69,273 سبد خرید

PE-400-160-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : متر
114,450 تومان
تومان114,450 سبد خرید

PE-400-200-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۲۰۰mm ) پلی ران
واحد : متر
176,570 تومان
تومان176,570 سبد خرید

PE-400-250-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۲۵۰mm ) پلی ران
واحد : متر
274,831 تومان
تومان274,831 سبد خرید

PE-086-200-00

بست روکش دار دیواری ( ۲۰۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
144,041 تومان
تومان144,041 سبد خرید

PE-086-200-02

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم ( ۲۰۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
146,838 تومان
تومان146,838 سبد خرید