پلی اتیلن   اتصالات جوشی پلی اتیلن پلی ران اتصالشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

PE-112-050-01

موفه کوتاه جوشی ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-112-063-01

موفه کوتاه جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-112-075-01

موفه کوتاه جوشی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-112-090-01

موفه کوتاه جوشی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-112-110-01

موفه کوتاه جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-112-125-01

موفه کوتاه جوشی ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-112-160-01

موفه کوتاه جوشی ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-112-063-02

موفه بلند جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-112-075-02

موفه بلند جوشی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-112-090-02

موفه بلند جوشی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-112-110-02

موفه بلند جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-112-125-02

موفه بلند جوشی ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-112-160-02

موفه بلند جوشی ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-112-200-02

موفه بلند جوشی ( ۲۰۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-112-250-02

موفه بلند جوشی ( ۲۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-118-063-00

موفه رابط جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-118-075-00

موفه رابط جوشی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-118-090-00

موفه رابط جوشی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-118-110-00

موفه رابط جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-113-063-50

تبدیل جوشی ( ۵۰*۶۳ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-113-075-50

تبدیل جوشی ( ۵۰*۷۵ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-113-075-63

تبدیل جوشی ( ۶۳*۷۵ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-113-090-63

تبدیل جوشی ( ۶۳*۹۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-113-090-75

تبدیل جوشی ( ۷۵*۹۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-113-110-63

تبدیل جوشی ( ۶۳*۱۱۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-113-110-75

تبدیل جوشی ( ۷۵*۱۱۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-113-110-90

تبدیل جوشی ( ۹۰*۱۱۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-113-125-11

تبدیل جوشی ( ۱۱۰*۱۲۵ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-113-160-11

تبدیل جوشی ( ۱۱۰*۱۶۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-113-160-12

تبدیل جوشی ( ۱۲۵*۱۶۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-114-050-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۵۰*۵۰*۵۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-063-050-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۶۳*۵۰*۶۳ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-114-063-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۶۳*۶۳*۶۳ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-114-075-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۷۵*۷۵*۷۵ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-114-090-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۹۰*۹۰*۹۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-110-063-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۱۱۰*۶۳*۱۱۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-114-110-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-114-125-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۲۵*۱۲۵*۱۲۵ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-160-110-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۱۶۰*۱۱۰*۱۶۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-114-160-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۱۶۰*۱۶۰*۱۶۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-214-160-90

سه راه جوشی ۹۰ درجه ( ۱۶۰*۱۶۰*۱۶۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-114-050-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۵۰*۵۰*۵۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-063-050-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۶۳*۵۰*۶۳ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-114-063-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۶۳*۶۳*۶۳ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-075-063-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۷۵*۶۳*۷۵ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-114-075-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۷۵*۷۵*۷۵ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-090-063-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۹۰*۶۳*۹۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-114-090-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۹۰*۹۰*۹۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-110-063-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۱۱۰*۶۳*۱۱۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-110-075-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۱۱۰*۷۵*۱۱۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-110-090-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۱۱۰*۹۰*۱۱۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-114-110-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-125-110-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۱۲۵*۱۱۰*۱۲۵ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-114-125-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۱۲۵*۱۲۵*۱۲۵ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-160-110-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۱۶۰*۱۱۰*۱۶۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-114-160-45

سه راه جوشی ۴۵ درجه ( ۱۶۰*۱۶۰*۱۶۰ ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-115-063-45

سه راه بازدید پلی اتیلن جوشی ۹۰-۴۵ درجه پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-115-063-90

سه راه بازدید پلی اتیلن جوشی ۹۰-۴۵ درجه پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-115-110-90

سه راه بازدید پلی اتیلن جوشی ۹۰-۴۵ درجه پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-116-050-00

دریچه بازدید جوشی ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-116-063-00

دریچه بازدید جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-116-075-00

دریچه بازدید جوشی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-116-090-00

دریچه بازدید جوشی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-116-110-00

دریچه بازدید جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-116-125-00

دریچه بازدید جوشی ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-116-160-00

دریچه بازدید جوشی ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-132-050-90

زانو جوشی ۹۰ درجه ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-132-063-90

زانو جوشی ۹۰ درجه ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-132-075-90

زانو جوشی ۹۰ درجه ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-132-090-90

زانو جوشی ۹۰ درجه ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-132-110-90

زانو جوشی ۹۰ درجه ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-132-125-90

زانو جوشی ۹۰ درجه ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-132-160-90

زانو جوشی ۹۰ درجه ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-232-160-90

زانو جوشی ۹۰ درجه ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-332-160-90

زانو جوشی ۹۰ درجه ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-132-050-45

زانو جوشی ۴۵ درجه ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-132-063-45

زانو جوشی ۴۵ درجه ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-132-075-45

زانو جوشی ۴۵ درجه ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-132-090-45

زانو جوشی ۴۵ درجه ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-132-110-45

زانو جوشی ۴۵ درجه ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-132-125-45

زانو جوشی ۴۵ درجه ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-132-160-45

زانو جوشی ۴۵ درجه ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-080-050-00

درپوش موقت جوشی ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-080-063-00

درپوش موقت جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-080-075-00

درپوش موقت جوشی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-080-090-00

درپوش موقت جوشی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-080-110-00

درپوش موقت جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-080-125-00

درپوش موقت جوشی ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-080-160-00

درپوش موقت جوشی ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-081-050-00

درپوش تست جوشی ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-081-063-00

درپوش تست جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-081-075-00

درپوش تست جوشی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-081-090-00

درپوش تست جوشی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-081-110-00

درپوش تست جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-081-125-00

درپوش تست جوشی ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-081-160-00

درپوش تست جوشی ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-117-063-00

چهار راه جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-117-110-00

چهار راه جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-150-050-00

سیفون جوشی ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-150-063-00

سیفون جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-150-075-00

سیفون جوشی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-150-090-00

سیفون جوشی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-150-110-00

سیفون جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-119-063-00

سه راه دو طرفه جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-119-110-00

سه راه دو طرفه جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

PE-086-050-00

بست روکش دار دیواری ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-063-00

بست روکش دار دیواری ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-075-00

بست روکش دار دیواری ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-090-00

بست روکش دار دیواری ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-110-00

بست روکش دار دیواری ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-125-00

بست روکش دار دیواری ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-160-00

بست روکش دار دیواری ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-040-01

بست روکش دار سقفی جوشی ( ۴۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-050-01

بست روکش دار سقفی جوشی ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-063-01

بست روکش دار سقفی جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-075-01

بست روکش دار سقفی جوشی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-090-01

بست روکش دار سقفی جوشی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-110-01

بست روکش دار سقفی جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-125-01

بست روکش دار سقفی جوشی ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-160-01

بست روکش دار سقفی جوشی ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-050-02

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-063-02

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-075-02

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-090-02

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-110-02

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-125-02

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-160-02

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-050-03

بست پایدار دیواری ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-063-03

بست پایدار دیواری ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-075-03

بست پایدار دیواری ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-090-03

بست پایدار دیواری ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-110-03

بست پایدار دیواری ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-125-03

بست پایدار دیواری ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-160-03

بست پایدار دیواری ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-050-04

بست پایدار سقفی جوشی ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-063-04

بست پایدار سقفی جوشی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-075-04

بست پایدار سقفی جوشی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-090-04

بست پایدار سقفی جوشی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-110-04

بست پایدار سقفی جوشی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-125-04

بست پایدار سقفی جوشی ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-160-04

بست پایدار سقفی جوشی ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-050-05

بست پایدار سقفی قابل تنظیم ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-063-05

بست پایدار سقفی قابل تنظیم ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-075-05

بست پایدار سقفی قابل تنظیم ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-090-05

بست پایدار سقفی قابل تنظیم ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-110-05

بست پایدار سقفی قابل تنظیم ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-125-05

بست پایدار سقفی قابل تنظیم ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-160-05

بست پایدار سقفی قابل تنظیم ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-050-06

بست پایدار سقفی آویز ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-063-06

بست پایدار سقفی آویز ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-075-06

بست پایدار سقفی آویز ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-090-06

بست پایدار سقفی آویز ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-110-06

بست پایدار سقفی آویز ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-125-06

بست پایدار سقفی آویز ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-160-06

بست پایدار سقفی آویز ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-400-050-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-400-063-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-400-075-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-400-090-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-400-110-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-400-125-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-400-160-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-400-200-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۲۰۰mm ) پلی ران
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-400-250-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۲۵۰mm ) پلی ران
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-200-00

بست روکش دار دیواری ( ۲۰۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-086-200-02

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم ( ۲۰۰mm ) پلی ران
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید