اتصالات گالوانیزه و جوشی   اتصالات مانیسمان ایران اتصالشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

MI-24001

زانویی مانیسمان ۲
زانویی مانیسمان سایز 2 اینچ شرکت ایران اتصال
5,500 تومان
تومان5,500 سبد خرید

MI-24002

زانویی مانیسمان ۲٫۵
زانویی مانیسمان سایز 2.5 اینچ شرکت ایران اتصال
8,000 تومان
تومان8,000 سبد خرید

MI-24003

زانویی مانیسمان ۳
زانویی مانیسمان سایز 3 اینچ شرکت ایران اتصال
10,800 تومان
تومان10,800 سبد خرید

MI-24004

زانویی مانیسمان ۴
زانویی مانیسمان سایز 4 اینچ شرکت ایران اتصال
17,600 تومان
تومان17,600 سبد خرید

MI-24005

زانویی مانیسمان ۵
زانویی مانیسمان سایز 5 اینچ شرکت ایران اتصال
23,000 تومان
تومان23,000 سبد خرید

MI-24006

زانویی مانیسمان ۶
زانویی مانیسمان سایز 6 اینچ شرکت ایران اتصال
34,000 تومان
تومان34,000 سبد خرید

MI-24007

زانویی مانیسمان ۷
زانویی مانیسمان سایز 7 اینچ شرکت ایران اتصال
56,000 تومان
تومان56,000 سبد خرید

MI-24008

زانویی مانیسمان ۸
زانویی مانیسمان سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
76,500 تومان
تومان76,500 سبد خرید

MI-24009

زانویی مانیسمان ۱۰
زانویی مانیسمان سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
187,000 تومان
تومان187,000 سبد خرید

MI-24015

زانویی مانیسمان ۱۴
زانویی مانیسمان سایز 14 اینچ شرکت ایران اتصال
3,850,000 تومان
تومان3,850,000 سبد خرید

MI-24016

زانویی مانیسمان ۱۶
زانویی مانیسمان سایز 16 اینچ شرکت ایران اتصال
5,830,000 تومان
تومان5,830,000 سبد خرید

MI-24024

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۸
زانویی اس جی بی در سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
65,000 تومان
تومان65,000 سبد خرید

MI-24025

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۱۰
زانویی اس جی بی در سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
125,000 تومان
تومان125,000 سبد خرید

MI-24026

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۵
زانویی اس جی بی در سایز 5 اینچ شرکت ایران اتصال
195,000 تومان
تومان195,000 سبد خرید

MI-24027

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۶
زانویی اس جی بی در سایز 6 اینچ شرکت ایران اتصال
320,000 تومان
تومان320,000 سبد خرید

MI-24028

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۸
زانویی اس جی بی در سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
550,000 تومان
تومان550,000 سبد خرید

MI-24029

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۱۰
زانویی اس جی بی در سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
1,030,000 تومان
تومان1,030,000 سبد خرید

MI-24030

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۱۲
زانویی اس جی بی در سایز 12 اینچ شرکت ایران اتصال
2,100,000 تومان
تومان2,100,000 سبد خرید

MI-24033

سه راهی مانیسمان ۲
سه راهی مانیسمان در سایز مختلف 2 اینچ شرکت ایران اتصال
8,250 تومان
تومان8,250 سبد خرید

MI-24034

سه راهی مانیسمان ۲٫۵
سه راهی مانیسمان در سایز مختلف 2.5 اینچ شرکت ایران اتصال
11,550 تومان
تومان11,550 سبد خرید

MI-24035

سه راهی مانیسمان ( ۳*۲*۲٫۵ )
سه راهی مانیسمان در سایز ( 3*2*2.5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
17,600 تومان
تومان17,600 سبد خرید

MI-24036

سه راهی مانیسمان ( ۳*۳ )
سه راهی مانیسمان در سایز ( 3*3 ) اینچ شرکت ایران اتصال
18,200 تومان
تومان18,200 سبد خرید

MI-24037

سه راهی مانیسمان ( ۲٫۵-۲*۴ )
سه راهی مانیسمان در سایز ( 2.5-2*4 ) اینچ شرکت ایران اتصال
24,200 تومان
تومان24,200 سبد خرید

MI-24038

سه راهی مانیسمان ( ۴-۳*۴ )
سه راهی مانیسمان در سایز ( 4-3*4 ) اینچ شرکت ایران اتصال
25,300 تومان
تومان25,300 سبد خرید

MI-24039

سه راهی مانیسمان ( ۳-۲/۵-۲*۵ )
سه راهی مانیسمان در سایز ( 3-2/5-2*5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
28,600 تومان
تومان28,600 سبد خرید

MI-24040

سه راهی مانیسمان ( ۵-۴*۵ )
سه راهی مانیسمان در سایز ( 5-4*5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
34,000 تومان
تومان34,000 سبد خرید

MI-24041

سه راهی مانیسمان ( ۴-۳-۲/۵-۲*۶ )
سه راهی مانیسمان در سایز ( 4-3-2/5-2*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
40,700 تومان
تومان40,700 سبد خرید

MI-24042

سه راهی مانیسمان ( ۶-۵*۶ )
سه راهی مانیسمان در سایز ( 6-5*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
46,200 تومان
تومان46,200 سبد خرید

MI-24043

سه راهی مانیسمان ( ۴-۳-۲/۵-۲*۷ )
سه راهی مانیسمان در سایز ( 4-3-2/5-2*7 ) اینچ شرکت ایران اتصال
71,500 تومان
تومان71,500 سبد خرید

MI-24044

سه راهی مانیسمان ( ۷-۶-۵*۷ )
سه راهی مانیسمان در سایز ( 7-6-5*7 ) اینچ شرکت ایران اتصال
80,000 تومان
تومان80,000 سبد خرید

MI-24045

سه راهی مانیسمان ( ۴-۳-۲/۵-۲*۸ )
سه راهی مانیسمان در سایز ( 4-3-2/5-2*8 ) اینچ شرکت ایران اتصال
91,300 تومان
تومان91,300 سبد خرید

MI-24046

سه راهی مانیسمان ( ۸-۷-۶-۵*۸ )
سه راهی مانیسمان در سایز ( 8-7-6-5*8 ) اینچ شرکت ایران اتصال
98,000 تومان
تومان98,000 سبد خرید

MI-24047

سه راهی مانیسمان ( ۵-۴-۳*۱۰ )
سه راهی مانیسمان در سایز ( 5-4-3*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
198,000 تومان
تومان198,000 سبد خرید

MI-24048

سه راهی مانیسمان ( ۱۰-۸-۷-۶*۱۰ )
سه راهی مانیسمان در سایز ( 10-8-7-6*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
217,800 تومان
تومان217,800 سبد خرید

MI-24049

سه راهی مانیسمان ۵
سه راهی مانیسمان در سایز مختلف 5 اینچ شرکت ایران اتصال
275,000 تومان
تومان275,000 سبد خرید

MI-24050

سه راهی مانیسمان ۶
سه راهی مانیسمان در سایز مختلف 6 اینچ شرکت ایران اتصال
495,000 تومان
تومان495,000 سبد خرید

MI-24051

سه راهی مانیسمان ۸
سه راهی مانیسمان در سایز مختلف 8 اینچ شرکت ایران اتصال
896,000 تومان
تومان896,000 سبد خرید

MI-24052

سه راهی مانیسمان ۱۰
سه راهی مانیسمان در سایز مختلف 10 اینچ شرکت ایران اتصال
1,232,000 تومان
تومان1,232,000 سبد خرید

MI-24053

سردنده مانیسمان ۲
سردنده مانیسمان سایز 2 اینچ شرکت ایران اتصال
3,740 تومان
تومان3,740 سبد خرید

MI-24054

سردنده مانیسمان ۲٫۵
سردنده مانیسمان سایز 2.5 اینچ شرکت ایران اتصال
4,840 تومان
تومان4,840 سبد خرید

MI-24055

سردنده مانیسمان ۳
سردنده مانیسمان سایز 3 اینچ شرکت ایران اتصال
8,250 تومان
تومان8,250 سبد خرید

MI-24056

سردنده مانیسمان ۴
سردنده مانیسمان سایز 4 اینچ شرکت ایران اتصال
10,230 تومان
تومان10,230 سبد خرید

MI-24057

سردنده مانیسمان ۵
سردنده مانیسمان سایز 5 اینچ شرکت ایران اتصال
10,890 تومان
تومان10,890 سبد خرید

MI-24058

سردنده مانیسمان ۶
سردنده مانیسمان سایز 6 اینچ شرکت ایران اتصال
14,200 تومان
تومان14,200 سبد خرید

MI-24059

سردنده مانیسمان ۷
سردنده مانیسمان سایز 7 اینچ شرکت ایران اتصال
24,200 تومان
تومان24,200 سبد خرید

MI-24060

سردنده مانیسمان ۸
سردنده مانیسمان سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
30,300 تومان
تومان30,300 سبد خرید

MI-24061

سردنده مانیسمان ۱۰
سردنده مانیسمان سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
54,450 تومان
تومان54,450 سبد خرید

MI-24062

تبدیل مانیسمان ( ۲*۲/۵ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 2*2/5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
5,170 تومان
تومان5,170 سبد خرید

MI-24063

تبدیل مانیسمان ( ۲/۵-۲*۳ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 2/5-2*3 ) اینچ شرکت ایران اتصال
7,150 تومان
تومان7,150 سبد خرید

MI-24064

تبدیل مانیسمان ( ۳*۴ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 3*4 ) اینچ شرکت ایران اتصال
9,350 تومان
تومان9,350 سبد خرید

MI-24065

تبدیل مانیسمان ( ۲/۵-۲*۴ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 2/5-2*4 ) اینچ شرکت ایران اتصال
10,000 تومان
تومان10,000 سبد خرید

MI-24066

تبدیل مانیسمان ( ۴-۳*۵ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 4-3*5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
11,600 تومان
تومان11,600 سبد خرید

MI-24067

تبدیل مانیسمان ( ۲/۵-۲*۵ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 2/5-2*5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
14,850 تومان
تومان14,850 سبد خرید

MI-24068

تبدیل مانیسمان ( ۵-۴*۶ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 5-4*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
18,200 تومان
تومان18,200 سبد خرید

MI-24069

تبدیل مانیسمان ( ۳*۶ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 3*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
19,300 تومان
تومان19,300 سبد خرید

MI-24070

تبدیل مانیسمان ( ۲/۵-۲*۶ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 2/5-2*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
21,000 تومان
تومان21,000 سبد خرید

MI-24071

تبدیل مانیسمان ( ۶-۵*۷ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 6-5*7 ) اینچ شرکت ایران اتصال
32,800 تومان
تومان32,800 سبد خرید

MI-24072

تبدیل مانیسمان ( ۴-۳*۷ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 4-3*7 ) اینچ شرکت ایران اتصال
34,000 تومان
تومان34,000 سبد خرید

MI-24073

تبدیل مانیسمان ( ۷-۶-۵*۸ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 7-6-5*8 ) اینچ شرکت ایران اتصال
39,600 تومان
تومان39,600 سبد خرید

MI-24074

تبدیل مانیسمان ( ۴-۳*۸ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 4-3*8 ) اینچ شرکت ایران اتصال
43,000 تومان
تومان43,000 سبد خرید

MI-24075

تبدیل مانیسمان ( ۷-۸*۱۰ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 7-8*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
77,000 تومان
تومان77,000 سبد خرید

MI-24076

تبدیل مانیسمان ( ۶*۱۰ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 6*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
82,500 تومان
تومان82,500 سبد خرید

MI-24077

تبدیل مانیسمان ( ۵-۴*۱۰ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 5-4*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
88,000 تومان
تومان88,000 سبد خرید

MI-24078

تبدیل مانیسمان ( ۴-۳*۵ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 4-3*5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
165,000 تومان
تومان165,000 سبد خرید

MI-24079

تبدیل مانیسمان (۱/۲ ۲*۵ )
تبدیل مانیسمان سایز (1/2 2*5 ) اینچ شرکت ایران اتصال
187,000 تومان
تومان187,000 سبد خرید

MI-24080

تبدیل مانیسمان ( ۵-۴*۶ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 5-4*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
220,000 تومان
تومان220,000 سبد خرید

MI-24081

تبدیل مانیسمان ( ۱/۲ ۲-۳*۶ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 1/2 2-3*6 ) اینچ شرکت ایران اتصال
242,000 تومان
تومان242,000 سبد خرید

MI-24082

تبدیل مانیسمان ( ۶*۸ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 6*8 ) اینچ شرکت ایران اتصال
385,000 تومان
تومان385,000 سبد خرید

MI-24083

تبدیل مانیسمان ( ۴-۵*۸ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 4-5*8 ) اینچ شرکت ایران اتصال
407,000 تومان
تومان407,000 سبد خرید

MI-24084

تبدیل مانیسمان ( ۸*۱۰ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 8*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
572,000 تومان
تومان572,000 سبد خرید

MI-24085

تبدیل مانیسمان ( ۶*۱۰ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 6*10 ) اینچ شرکت ایران اتصال
605,000 تومان
تومان605,000 سبد خرید

MI-24086

تبدیل مانیسمان ( ۱۰*۱۲ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 10*12 ) اینچ شرکت ایران اتصال
792,000 تومان
تومان792,000 سبد خرید

MI-24087

تبدیل مانیسمان ( ۸*۱۲ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 8*12 ) اینچ شرکت ایران اتصال
880,000 تومان
تومان880,000 سبد خرید

MI-24010

زانویی مانیسمان ۵
زانویی مانیسمان سایز 5 اینچ شرکت ایران اتصال
302,500 تومان
تومان302,500 سبد خرید

MI-24011

زانویی مانیسمان ۶
زانویی مانیسمان سایز 6 اینچ شرکت ایران اتصال
418,000 تومان
تومان418,000 سبد خرید

MI-24012

زانویی مانیسمان ۸
زانویی مانیسمان سایز 8 اینچ شرکت ایران اتصال
880,000 تومان
تومان880,000 سبد خرید

MI-24013

زانویی مانیسمان ۱۰
زانویی مانیسمان سایز 10 اینچ شرکت ایران اتصال
1,375,000 تومان
تومان1,375,000 سبد خرید

MI-24088

تبدیل مانیسمان ( ۶*۱۲ )
تبدیل مانیسمان سایز ( 6*12 ) اینچ شرکت ایران اتصال
تومان
تومان0 سبد خرید

MI-24014

زانویی مانیسمان ۱۲
زانویی مانیسمان سایز 12 اینچ شرکت ایران اتصال
2,420,000 تومان
تومان2,420,000 سبد خرید

MI-24031

زانویی اس جی بی (درز مخفی) ۱۴
زانویی اس جی بی در سایز 14 اینچ شرکت ایران اتصال
3,400,000 تومان
تومان3,400,000 سبد خرید