پلی اتیلن  لوله پلی اتیلنشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

PO-62022

لوله آبیاری قطره ای دریپردار ۲L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 20cm | واحد : متر
4,786 تومان
تومان4,786 سبد خرید

PO-63022

لوله آبیاری قطره ای دریپردار ۲L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 30cm | واحد : متر
4,082 تومان
تومان4,082 سبد خرید

PO-64022

لوله آبیاری قطره ای دریپردار ۲L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 40cm | واحد : متر
3,729 تومان
تومان3,729 سبد خرید

PO-65022

لوله آبیاری قطره ای دریپردار ۲L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 50cm | واحد : متر
3,518 تومان
تومان3,518 سبد خرید

PO-67522

لوله آبیاری قطره ای دریپردار ۲L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 75cm | واحد : متر
3,237 تومان
تومان3,237 سبد خرید

PO-68122

لوله آبیاری قطره ای دریپردار ۲L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 100cm | واحد : متر
3,096 تومان
تومان3,096 سبد خرید

PO-69122

لوله آبیاری قطره ای دریپردار ۲L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 125cm | واحد : متر
3,011 تومان
تومان3,011 سبد خرید

PO-69222

لوله آبیاری قطره ای دریپردار ۲L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 200cm | واحد : متر
2,884 تومان
تومان2,884 سبد خرید

PO-62026

لوله آبیاری قطره ای دریپردار۴L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 20cm | واحد : متر
4,786 تومان
تومان4,786 سبد خرید

PO-63026

لوله آبیاری قطره ای دریپردار۴L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 30cm | واحد : متر
4,082 تومان
تومان4,082 سبد خرید

PO-64026

لوله آبیاری قطره ای دریپردار۴L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 40cm | واحد : متر
3,729 تومان
تومان3,729 سبد خرید

PO-65026

لوله آبیاری قطره ای دریپردار۴L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 50cm | واحد : متر
3,518 تومان
تومان3,518 سبد خرید

PO-67526

لوله آبیاری قطره ای دریپردار۴L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 75cm | واحد : متر
3,237 تومان
تومان3,237 سبد خرید

PO-68126

لوله آبیاری قطره ای دریپردار۴L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 100cm | واحد : متر
3,096 تومان
تومان3,096 سبد خرید

PO-69126

لوله آبیاری قطره ای دریپردار ۴L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 125cm | واحد : متر
3,011 تومان
تومان3,011 سبد خرید

PO-69226

لوله آبیاری قطره ای دریپردار۴L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 200cm | واحد : متر
2,884 تومان
تومان2,884 سبد خرید

PO-11638

لوله آبیاری قطره ای ۴ اتمسفر(PE40) ( 16mm )
ضخامت : 1mm | واحد : متر
2,673 تومان
تومان2,673 سبد خرید

PO-11635

لوله آبیاری قطره ای ۴ اتمسفر(PE40) ( 16mm )
ضخامت : 1.2mm | واحد : متر
3,166 تومان
تومان3,166 سبد خرید

PO-11636

لوله آبیاری قطره ای ۵ اتمسفر(PE40) ( 16mm )
ضخامت : 1.4mm | واحد : متر
3,447 تومان
تومان3,447 سبد خرید

PE-400-050-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : متر
11,822 تومان
تومان11,822 سبد خرید

PE-400-063-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : متر
18,599 تومان
تومان18,599 سبد خرید

PE-400-075-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : متر
25,413 تومان
تومان25,413 سبد خرید

PE-400-090-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : متر
36,896 تومان
تومان36,896 سبد خرید

PE-400-110-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : متر
53,837 تومان
تومان53,837 سبد خرید

PE-400-125-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : متر
69,273 تومان
تومان69,273 سبد خرید

PE-400-160-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : متر
114,450 تومان
تومان114,450 سبد خرید

PE-400-200-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۲۰۰mm ) پلی ران
واحد : متر
176,570 تومان
تومان176,570 سبد خرید

PE-400-250-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۲۵۰mm ) پلی ران
واحد : متر
274,831 تومان
تومان274,831 سبد خرید

PO-48060

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 25mm )
واحد : متر
6,717 تومان
تومان6,717 سبد خرید

PO-48240

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 160mm )
واحد : متر
219,232 تومان
تومان219,232 سبد خرید

PO-48260

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 200mm )
واحد : متر
341,560 تومان
تومان341,560 سبد خرید

PO-48280

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 250mm )
واحد : متر
532,488 تومان
تومان532,488 سبد خرید

PO-48300

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 315mm )
واحد : متر
844,305 تومان
تومان844,305 سبد خرید

PO-48080

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 32mm )
واحد : متر
9,499 تومان
تومان9,499 سبد خرید

PO-48100

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 40mm )
واحد : متر
14,344 تومان
تومان14,344 سبد خرید

PO-48120

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 50mm )
واحد : متر
21,972 تومان
تومان21,972 سبد خرید

PO-48140

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 63mm )
واحد : متر
34,924 تومان
تومان34,924 سبد خرید

PO-48160

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 75mm )
واحد : متر
49,411 تومان
تومان49,411 سبد خرید

PO-48180

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 90mm )
واحد : متر
70,519 تومان
تومان70,519 سبد خرید

PO-48200

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 110mm )
واحد : متر
105,059 تومان
تومان105,059 سبد خرید

PO-48220

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 125mm )
واحد : متر
133,842 تومان
تومان133,842 سبد خرید

PO-28040

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 20mm )
واحد : متر
5,277 تومان
تومان5,277 سبد خرید

PO-28220

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 125mm )
واحد : متر
163,105 تومان
تومان163,105 سبد خرید

PO-28240

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 160mm )
واحد : متر
266,724 تومان
تومان266,724 سبد خرید

PO-28260

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 200mm )
واحد : متر
414,957 تومان
تومان414,957 سبد خرید

PO-28280

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 250mm )
واحد : متر
647,620 تومان
تومان647,620 سبد خرید

PO-28060

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 25mm )
واحد : متر
7,244 تومان
تومان7,244 سبد خرید

PO-28080

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 32mm )
واحد : متر
11,274 تومان
تومان11,274 سبد خرید

PO-28100

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 40mm )
واحد : متر
17,270 تومان
تومان17,270 سبد خرید

PO-28120

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 50mm )
واحد : متر
26,625 تومان
تومان26,625 سبد خرید

PO-28140

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 63mm )
واحد : متر
42,360 تومان
تومان42,360 سبد خرید

PO-28160

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 75mm )
واحد : متر
59,965 تومان
تومان59,965 سبد خرید

PO-28180

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 90mm )
واحد : متر
85,870 تومان
تومان85,870 سبد خرید

PO-28200

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 110mm )
واحد : متر
126,646 تومان
تومان126,646 سبد خرید

PO-72040

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 20mm )
واحد : متر
5,277 تومان
تومان5,277 سبد خرید

PO-72220

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 125mm )
واحد : متر
163,105 تومان
تومان163,105 سبد خرید

PO-72240

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 160mm )
واحد : متر
266,724 تومان
تومان266,724 سبد خرید

PO-72260

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 200mm )
واحد : متر
414,957 تومان
تومان414,957 سبد خرید

PO-72280

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 250mm )
واحد : متر
647,620 تومان
تومان647,620 سبد خرید

PO-72060

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 25mm )
واحد : متر
7,244 تومان
تومان7,244 سبد خرید

PO-72080

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 32mm )
واحد : متر
11,274 تومان
تومان11,274 سبد خرید

PO-72100

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 40mm )
واحد : متر
17,270 تومان
تومان17,270 سبد خرید

PO-72120

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 50mm )
واحد : متر
26,625 تومان
تومان26,625 سبد خرید

PO-72140

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 63mm )
واحد : متر
42,360 تومان
تومان42,360 سبد خرید

PO-72160

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 75mm )
واحد : متر
59,965 تومان
تومان59,965 سبد خرید

PO-72180

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 90mm )
واحد : متر
85,870 تومان
تومان85,870 سبد خرید

PO-72200

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 110mm )
واحد : متر
126,646 تومان
تومان126,646 سبد خرید

PO-32040

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 20mm )
واحد : متر
5,805 تومان
تومان5,805 سبد خرید

PO-32220

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 125mm )
واحد : متر
197,644 تومان
تومان197,644 سبد خرید

PO-32240

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 160mm )
واحد : متر
323,331 تومان
تومان323,331 سبد خرید

PO-32260

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 200mm )
واحد : متر
503,705 تومان
تومان503,705 سبد خرید

PO-32280

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 250mm )
واحد : متر
781,941 تومان
تومان781,941 سبد خرید

PO-32060

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 25mm )
واحد : متر
8,300 تومان
تومان8,300 سبد خرید

PO-32080

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 32mm )
واحد : متر
13,529 تومان
تومان13,529 سبد خرید

PO-32100

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 40mm )
واحد : متر
20,820 تومان
تومان20,820 سبد خرید

PO-32120

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 50mm )
واحد : متر
32,285 تومان
تومان32,285 سبد خرید

PO-32140

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 63mm )
واحد : متر
50,851 تومان
تومان50,851 سبد خرید

PO-32160

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 75mm )
واحد : متر
70,999 تومان
تومان70,999 سبد خرید

PO-32180

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 90mm )
واحد : متر
102,660 تومان
تومان102,660 سبد خرید

PO-32200

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 110mm )
واحد : متر
152,551 تومان
تومان152,551 سبد خرید

PO-74040

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 20mm )
واحد : متر
5,661 تومان
تومان5,661 سبد خرید

PO-74220

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 125mm )
واحد : متر
197,644 تومان
تومان197,644 سبد خرید

PO-74240

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 160mm )
واحد : متر
323,331 تومان
تومان323,331 سبد خرید

PO-74260

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 200mm )
واحد : متر
503,705 تومان
تومان503,705 سبد خرید

PO-74280

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 250mm )
واحد : متر
781,941 تومان
تومان781,941 سبد خرید

PO-74060

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 25mm )
واحد : متر
8,300 تومان
تومان8,300 سبد خرید

PO-74080

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 32mm )
واحد : متر
13,529 تومان
تومان13,529 سبد خرید

PO-74100

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 40mm )
واحد : متر
20,820 تومان
تومان20,820 سبد خرید

PO-74120

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 50mm )
واحد : متر
32,285 تومان
تومان32,285 سبد خرید

PO-74140

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 63mm )
واحد : متر
50,851 تومان
تومان50,851 سبد خرید

PO-74160

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 75mm )
واحد : متر
70,999 تومان
تومان70,999 سبد خرید

PO-74180

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 90mm )
واحد : متر
102,660 تومان
تومان102,660 سبد خرید

PO-74200

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 110mm )
واحد : متر
152,551 تومان
تومان152,551 سبد خرید

PO-34040

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 20mm )
واحد : متر
6,429 تومان
تومان6,429 سبد خرید

PO-34220

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 125mm )
واحد : متر
236,022 تومان
تومان236,022 سبد خرید

PO-34240

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 160mm )
واحد : متر
385,694 تومان
تومان385,694 سبد خرید

PO-34260

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 200mm )
واحد : متر
604,446 تومان
تومان604,446 سبد خرید

PO-34280

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 250mm )
واحد : متر
940,248 تومان
تومان940,248 سبد خرید

PO-34060

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 25mm )
واحد : متر
10,123 تومان
تومان10,123 سبد خرید

PO-34080

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 32mm )
واحد : متر
15,879 تومان
تومان15,879 سبد خرید

PO-34100

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 40mm )
واحد : متر
24,658 تومان
تومان24,658 سبد خرید

PO-34120

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 50mm )
واحد : متر
38,186 تومان
تومان38,186 سبد خرید

PO-34140

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 63mm )
واحد : متر
60,925 تومان
تومان60,925 سبد خرید

PO-34160

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 75mm )
واحد : متر
85,390 تومان
تومان85,390 سبد خرید

PO-34180

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 90mm )
واحد : متر
123,288 تومان
تومان123,288 سبد خرید

PO-34200

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 110mm )
واحد : متر
183,253 تومان
تومان183,253 سبد خرید

PO-49040

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 20mm )
واحد : متر
6,429 تومان
تومان6,429 سبد خرید

PO-76220

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 125mm )
واحد : متر
236,022 تومان
تومان236,022 سبد خرید

PO-76240

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 160mm )
واحد : متر
385,694 تومان
تومان385,694 سبد خرید

PO-76260

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 200mm )
واحد : متر
604,446 تومان
تومان604,446 سبد خرید

PO-76280

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 250mm )
واحد : متر
940,248 تومان
تومان940,248 سبد خرید

PO-49060

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 25mm )
واحد : متر
10,123 تومان
تومان10,123 سبد خرید

PO-49080

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 32mm )
واحد : متر
15,879 تومان
تومان15,879 سبد خرید

PO-49100

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 40mm )
واحد : متر
24,658 تومان
تومان24,658 سبد خرید

PO-49120

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 50mm )
واحد : متر
38,186 تومان
تومان38,186 سبد خرید

PO-49140

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 63mm )
واحد : متر
60,925 تومان
تومان60,925 سبد خرید

PO-49160

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 75mm )
واحد : متر
85,390 تومان
تومان85,390 سبد خرید

PO-76180

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 90mm )
واحد : متر
123,288 تومان
تومان123,288 سبد خرید

PO-76200

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 110mm )
واحد : متر
183,253 تومان
تومان183,253 سبد خرید

PO-36040

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 20mm )
واحد : متر
7,868 تومان
تومان7,868 سبد خرید

PO-36220

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 125mm )
واحد : متر
280,156 تومان
تومان280,156 سبد خرید

PO-36240

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 160mm )
واحد : متر
457,652 تومان
تومان457,652 سبد خرید

PO-36260

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 200mm )
واحد : متر
714,781 تومان
تومان714,781 سبد خرید

PO-36280

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 250mm )
واحد : متر
1,117,744 تومان
تومان1,117,744 سبد خرید

PO-36060

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 25mm )
واحد : متر
11,658 تومان
تومان11,658 سبد خرید

PO-36080

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 32mm )
واحد : متر
18,709 تومان
تومان18,709 سبد خرید

PO-36100

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 40mm )
واحد : متر
29,119 تومان
تومان29,119 سبد خرید

PO-36120

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 50mm )
واحد : متر
45,334 تومان
تومان45,334 سبد خرید

PO-36140

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 63mm )
واحد : متر
71,478 تومان
تومان71,478 سبد خرید

PO-36160

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 75mm )
واحد : متر
101,701 تومان
تومان101,701 سبد خرید

PO-36180

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 90mm )
واحد : متر
145,355 تومان
تومان145,355 سبد خرید

PO-36200

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 110mm )
واحد : متر
217,793 تومان
تومان217,793 سبد خرید

PO-42140

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE100) ( 63mm )
واحد : متر
17,654 تومان
تومان17,654 سبد خرید

PO-42160

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE100) ( 75mm )
واحد : متر
22,163 تومان
تومان22,163 سبد خرید

PO-42180

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE100) ( 90mm )
واحد : متر
31,038 تومان
تومان31,038 سبد خرید

PO-42200

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE100) ( 110mm )
واحد : متر
45,670 تومان
تومان45,670 سبد خرید

PO-42220

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE100) ( 125mm )
واحد : متر
59,965 تومان
تومان59,965 سبد خرید

PO-42240

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE100) ( 160mm )
واحد : متر
96,904 تومان
تومان96,904 سبد خرید

PO-42260

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE100) ( 200mm )
واحد : متر
147,754 تومان
تومان147,754 سبد خرید

PO-42280

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE100) ( 250mm )
واحد : متر
234,103 تومان
تومان234,103 سبد خرید

PO-42300

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE100) ( 315mm )
واحد : متر
364,107 تومان
تومان364,107 سبد خرید

PO-22120

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 50mm )
واحد : متر
13,912 تومان
تومان13,912 سبد خرید

PO-22300

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 315mm )
واحد : متر
454,294 تومان
تومان454,294 سبد خرید

PO-22140

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 63mm )
واحد : متر
19,333 تومان
تومان19,333 سبد خرید

PO-22160

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 75mm )
واحد : متر
26,721 تومان
تومان26,721 سبد خرید

PO-22180

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 90mm )
واحد : متر
38,378 تومان
تومان38,378 سبد خرید

PO-22200

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 110mm )
واحد : متر
57,087 تومان
تومان57,087 سبد خرید

PO-22220

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 125mm )
واحد : متر
73,397 تومان
تومان73,397 سبد خرید

PO-22240

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 160mm )
واحد : متر
117,531 تومان
تومان117,531 سبد خرید

PO-22260

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 200mm )
واحد : متر
186,131 تومان
تومان186,131 سبد خرید

PO-22280

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 250mm )
واحد : متر
286,872 تومان
تومان286,872 سبد خرید

PO-43120

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 50mm )
واحد : متر
13,912 تومان
تومان13,912 سبد خرید

PO-43300

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 315mm )
واحد : متر
454,294 تومان
تومان454,294 سبد خرید

PO-43140

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 63mm )
واحد : متر
19,333 تومان
تومان19,333 سبد خرید

PO-43160

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 75mm )
واحد : متر
26,721 تومان
تومان26,721 سبد خرید

PO-43180

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 90mm )
واحد : متر
38,378 تومان
تومان38,378 سبد خرید

PO-43200

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 110mm )
واحد : متر
57,087 تومان
تومان57,087 سبد خرید

PO-43220

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 125mm )
واحد : متر
73,397 تومان
تومان73,397 سبد خرید

PO-43240

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 160mm )
واحد : متر
117,531 تومان
تومان117,531 سبد خرید

PO-43260

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 200mm )
واحد : متر
186,131 تومان
تومان186,131 سبد خرید

PO-43280

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 250mm )
واحد : متر
286,872 تومان
تومان286,872 سبد خرید

PO-23100

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 40mm )
واحد : متر
10,986 تومان
تومان10,986 سبد خرید

PO-23280

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 250mm )
واحد : متر
354,033 تومان
تومان354,033 سبد خرید

PO-23300

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 315mm )
واحد : متر
561,271 تومان
تومان561,271 سبد خرید

PO-23120

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 50mm )
واحد : متر
15,208 تومان
تومان15,208 سبد خرید

PO-23140

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 63mm )
واحد : متر
23,986 تومان
تومان23,986 سبد خرید

PO-23160

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 75mm )
واحد : متر
32,765 تومان
تومان32,765 سبد خرید

PO-23180

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 90mm )
واحد : متر
47,397 تومان
تومان47,397 سبد خرید

PO-23200

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 110mm )
واحد : متر
69,560 تومان
تومان69,560 سبد خرید

PO-23220

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 125mm )
واحد : متر
89,228 تومان
تومان89,228 سبد خرید

PO-23240

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 160mm )
واحد : متر
147,754 تومان
تومان147,754 سبد خرید

PO-23260

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 200mm )
واحد : متر
227,387 تومان
تومان227,387 سبد خرید

PO-44100

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 40mm )
واحد : متر
10,986 تومان
تومان10,986 سبد خرید

PO-44280

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 250mm )
واحد : متر
354,033 تومان
تومان354,033 سبد خرید

PO-44300

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 315mm )
واحد : متر
561,271 تومان
تومان561,271 سبد خرید

PO-44120

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 50mm )
واحد : متر
15,208 تومان
تومان15,208 سبد خرید

PO-44140

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 63mm )
واحد : متر
23,986 تومان
تومان23,986 سبد خرید

PO-44160

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 75mm )
واحد : متر
32,765 تومان
تومان32,765 سبد خرید

PO-44180

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 90mm )
واحد : متر
47,397 تومان
تومان47,397 سبد خرید

PO-44200

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 110mm )
واحد : متر
69,560 تومان
تومان69,560 سبد خرید

PO-44220

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 125mm )
واحد : متر
89,228 تومان
تومان89,228 سبد خرید

PO-44240

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 160mm )
واحد : متر
147,754 تومان
تومان147,754 سبد خرید

PO-44260

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 200mm )
واحد : متر
227,387 تومان
تومان227,387 سبد خرید

PO-24100

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 40mm )
واحد : متر
12,041 تومان
تومان12,041 سبد خرید

PO-24280

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 250mm )
واحد : متر
432,706 تومان
تومان432,706 سبد خرید

PO-24300

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 315mm )
واحد : متر
685,998 تومان
تومان685,998 سبد خرید

PO-24120

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 50mm )
واحد : متر
18,134 تومان
تومان18,134 سبد خرید

PO-24140

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 63mm )
واحد : متر
28,112 تومان
تومان28,112 سبد خرید

PO-24160

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 75mm )
واحد : متر
40,105 تومان
تومان40,105 سبد خرید

PO-24180

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 90mm )
واحد : متر
57,567 تومان
تومان57,567 سبد خرید

PO-24200

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 110mm )
واحد : متر
85,870 تومان
تومان85,870 سبد خرید

PO-24220

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 125mm )
واحد : متر
109,856 تومان
تومان109,856 سبد خرید

PO-24240

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 160mm )
واحد : متر
179,895 تومان
تومان179,895 سبد خرید

PO-24260

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 200mm )
واحد : متر
280,156 تومان
تومان280,156 سبد خرید

PO-46100

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 40mm )
واحد : متر
12,041 تومان
تومان12,041 سبد خرید

PO-46280

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 250mm )
واحد : متر
432,706 تومان
تومان432,706 سبد خرید

PO-46300

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 315mm )
واحد : متر
685,998 تومان
تومان685,998 سبد خرید

PO-46120

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 50mm )
واحد : متر
18,134 تومان
تومان18,134 سبد خرید

PO-46140

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 63mm )
واحد : متر
28,112 تومان
تومان28,112 سبد خرید

PO-46160

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 75mm )
واحد : متر
40,105 تومان
تومان40,105 سبد خرید

PO-46180

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 90mm )
واحد : متر
57,567 تومان
تومان57,567 سبد خرید

PO-46200

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 110mm )
واحد : متر
85,870 تومان
تومان85,870 سبد خرید

PO-46220

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 125mm )
واحد : متر
109,856 تومان
تومان109,856 سبد خرید

PO-46240

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 160mm )
واحد : متر
179,895 تومان
تومان179,895 سبد خرید

PO-46260

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 200mm )
واحد : متر
280,156 تومان
تومان280,156 سبد خرید

PO-26060

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 25mm )
واحد : متر
6,717 تومان
تومان6,717 سبد خرید

PO-26240

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 160mm )
واحد : متر
219,232 تومان
تومان219,232 سبد خرید

PO-26260

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 200mm )
واحد : متر
341,560 تومان
تومان341,560 سبد خرید

PO-26280

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 250mm )
واحد : متر
532,488 تومان
تومان532,488 سبد خرید

PO-26300

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 315mm )
واحد : متر
844,305 تومان
تومان844,305 سبد خرید

PO-26080

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 32mm )
واحد : متر
9,499 تومان
تومان9,499 سبد خرید

PO-26100

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 40mm )
واحد : متر
14,344 تومان
تومان14,344 سبد خرید

PO-26120

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 50mm )
واحد : متر
21,972 تومان
تومان21,972 سبد خرید

PO-26140

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 63mm )
واحد : متر
34,924 تومان
تومان34,924 سبد خرید

PO-26160

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 75mm )
واحد : متر
49,411 تومان
تومان49,411 سبد خرید

PO-26180

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 90mm )
واحد : متر
70,519 تومان
تومان70,519 سبد خرید

PO-26200

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 110mm )
واحد : متر
105,059 تومان
تومان105,059 سبد خرید

PO-26220

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 125mm )
واحد : متر
133,842 تومان
تومان133,842 سبد خرید