پلی اتیلن  لوله پلی اتیلنشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

PO-62022

لوله آبیاری قطره ای دریپردار ۲L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 20cm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-63022

لوله آبیاری قطره ای دریپردار ۲L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 30cm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-64022

لوله آبیاری قطره ای دریپردار ۲L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 40cm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-65022

لوله آبیاری قطره ای دریپردار ۲L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 50cm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-67522

لوله آبیاری قطره ای دریپردار ۲L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 75cm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-68122

لوله آبیاری قطره ای دریپردار ۲L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 100cm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-69122

لوله آبیاری قطره ای دریپردار ۲L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 125cm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-69222

لوله آبیاری قطره ای دریپردار ۲L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 200cm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-62026

لوله آبیاری قطره ای دریپردار۴L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 20cm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-63026

لوله آبیاری قطره ای دریپردار۴L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 30cm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-64026

لوله آبیاری قطره ای دریپردار۴L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 40cm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-65026

لوله آبیاری قطره ای دریپردار۴L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 50cm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-67526

لوله آبیاری قطره ای دریپردار۴L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 75cm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-68126

لوله آبیاری قطره ای دریپردار۴L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 100cm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-69126

لوله آبیاری قطره ای دریپردار ۴L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 125cm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-69226

لوله آبیاری قطره ای دریپردار۴L (PE40) ( 16mm )
فاصله بین دریپر : 200cm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-11638

لوله آبیاری قطره ای ۴ اتمسفر(PE40) ( 16mm )
ضخامت : 1mm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-11635

لوله آبیاری قطره ای ۴ اتمسفر(PE40) ( 16mm )
ضخامت : 1.2mm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-11636

لوله آبیاری قطره ای ۵ اتمسفر(PE40) ( 16mm )
ضخامت : 1.4mm | واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-400-050-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۵۰mm ) پلی ران
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-400-063-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۶۳mm ) پلی ران
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-400-075-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۷۵mm ) پلی ران
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-400-090-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۹۰mm ) پلی ران
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-400-110-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۱۱۰mm ) پلی ران
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-400-125-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۱۲۵mm ) پلی ران
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-400-160-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۱۶۰mm ) پلی ران
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-400-200-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۲۰۰mm ) پلی ران
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PE-400-250-04

لوله پلی اتیلن فاضلابی ( ۲۵۰mm ) پلی ران
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-48060

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 25mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-48240

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 160mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-48260

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 200mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-48280

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 250mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-48300

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 315mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-48080

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 32mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-48100

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 40mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-48120

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 50mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-48140

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 63mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-48160

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 75mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-48180

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 90mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-48200

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 110mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-48220

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE100) ( 125mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-28040

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 20mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-28220

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 125mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-28240

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 160mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-28260

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 200mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-28280

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 250mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-28060

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 25mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-28080

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 32mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-28100

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 40mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-28120

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 50mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-28140

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 63mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-28160

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 75mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-28180

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 90mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-28200

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر(PE80) ( 110mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-72040

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 20mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-72220

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 125mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-72240

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 160mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-72260

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 200mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-72280

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 250mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-72060

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 25mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-72080

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 32mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-72100

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 40mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-72120

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 50mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-72140

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 63mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-72160

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 75mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-72180

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 90mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-72200

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE100) ( 110mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-32040

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 20mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-32220

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 125mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-32240

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 160mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-32260

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 200mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-32280

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 250mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-32060

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 25mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-32080

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 32mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-32100

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 40mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-32120

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 50mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-32140

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 63mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-32160

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 75mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-32180

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 90mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-32200

لوله پلی اتیلن ۱۲٫۵ اتمسفر(PE80) ( 110mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-74040

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 20mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-74220

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 125mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-74240

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 160mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-74260

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 200mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-74280

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 250mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-74060

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 25mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-74080

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 32mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-74100

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 40mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-74120

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 50mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-74140

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 63mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-74160

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 75mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-74180

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 90mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-74200

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE100) ( 110mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-34040

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 20mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-34220

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 125mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-34240

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 160mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-34260

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 200mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-34280

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 250mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-34060

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 25mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-34080

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 32mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-34100

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 40mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-34120

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 50mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-34140

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 63mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-34160

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 75mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-34180

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 90mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-34200

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر(PE80) ( 110mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-49040

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 20mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-76220

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 125mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-76240

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 160mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-76260

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 200mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-76280

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 250mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-49060

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 25mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-49080

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 32mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-49100

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 40mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-49120

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 50mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-49140

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 63mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-49160

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 75mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-76180

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 90mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-76200

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE100) ( 110mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-36040

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 20mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-36220

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 125mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-36240

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 160mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-36260

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 200mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-36280

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 250mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-36060

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 25mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-36080

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 32mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-36100

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 40mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-36120

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 50mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-36140

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 63mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-36160

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 75mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-36180

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 90mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-36200

لوله پلی اتیلن ۲۰ اتمسفر(PE80) ( 110mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-42140

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE100) ( 63mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-42160

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE100) ( 75mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-42180

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE100) ( 90mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-42200

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE100) ( 110mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-42220

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE100) ( 125mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-42240

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE100) ( 160mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-42260

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE100) ( 200mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-42280

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE100) ( 250mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-42300

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE100) ( 315mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-22120

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 50mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-22300

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 315mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-22140

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 63mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-22160

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 75mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-22180

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 90mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-22200

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 110mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-22220

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 125mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-22240

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 160mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-22260

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 200mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-22280

لوله پلی اتیلن ۴ اتمسفر(PE80) ( 250mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-43120

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 50mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-43300

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 315mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-43140

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 63mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-43160

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 75mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-43180

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 90mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-43200

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 110mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-43220

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 125mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-43240

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 160mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-43260

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 200mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-43280

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE100) ( 250mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-23100

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 40mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-23280

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 250mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-23300

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 315mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-23120

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 50mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-23140

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 63mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-23160

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 75mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-23180

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 90mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-23200

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 110mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-23220

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 125mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-23240

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 160mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-23260

لوله پلی اتیلن ۵ اتمسفر(PE80) ( 200mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-44100

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 40mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-44280

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 250mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-44300

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 315mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-44120

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 50mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-44140

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 63mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-44160

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 75mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-44180

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 90mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-44200

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 110mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-44220

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 125mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-44240

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 160mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-44260

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE100) ( 200mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-24100

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 40mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-24280

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 250mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-24300

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 315mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-24120

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 50mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-24140

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 63mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-24160

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 75mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-24180

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 90mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-24200

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 110mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-24220

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 125mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-24240

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 160mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-24260

لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر(PE80) ( 200mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-46100

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 40mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-46280

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 250mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-46300

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 315mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-46120

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 50mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-46140

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 63mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-46160

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 75mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-46180

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 90mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-46200

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 110mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-46220

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 125mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-46240

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 160mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-46260

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE100) ( 200mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-26060

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 25mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-26240

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 160mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-26260

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 200mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-26280

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 250mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-26300

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 315mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-26080

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 32mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-26100

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 40mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-26120

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 50mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-26140

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 63mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-26160

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 75mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-26180

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 90mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-26200

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 110mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

PO-26220

لوله پلی اتیلن ۸ اتمسفر(PE80) ( 125mm )
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید