لوله و اتصالات پنج لایه    پنج لایه بهتراشانشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

BP-41302

لوله PEX-AL-PERT(Type II) سایز ۱۶میلیمتر
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-41303

لوله PEX-AL-PERT(Type II) سایز ۲۰میلیمتر
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-41304

لوله PEX-AL-PERT(Type II) سایز ۲۵میلیمتر
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-41305

لوله PEX-AL-PERT(Type II) سایز ۳۲میلیمتر
واحد : متر
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51002

بوشن پرسی ۱۶*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51004

بوشن پرسی ۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51006

بوشن پرسی ۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51008

بوشن پرسی ۳۲*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51202

بوشن روپیچ پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51203

بوشن روپیچ پرسی ۳/۴*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51204

بوشن روپیچ پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51206

بوشن روپیچ پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51209

بوشن روپیچ پرسی ۱/۲*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51210

بوشن روپیچ پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51212

بوشن روپیچ پرسی ۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51214

بوشن روپیچ پرسی ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51216

بوشن روپیچ پرسی ۱۱/۴*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51302

بوشن توپیچ پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51303

بوشن توپیچ پرسی ۳/۴*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51304

بوشن توپیچ پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51306

بوشن توپیچ پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51310

بوشن توپیچ پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51312

بوشن توپیچ پرسی ۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51314

بوشن توپیچ پرسی ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51316

بوشن توپیچ پرسی ۱۱/۴*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51102

بوشن تبدیل پرسی ۱۶*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51104

بوشن تبدیل پرسی ۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51106

بوشن تبدیل پرسی ۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51107

بوشن تبدیل پرسی ۱۶*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51108

بوشن تبدیل پرسی ۲۰*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-51110

بوشن تبدیل پرسی ۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52002

زانو ۹۰ پرسی ۱۶*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52004

زانو ۹۰ پرسی ۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52006

زانو ۹۰ پرسی ۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52008

زانو ۹۰ پرسی ۳۲*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52202

زانو روپیچ پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52203

زانو روپیچ پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52204

زانو روپیچ پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52206

زانو روپیچ پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52207

زانو روپیچ پرسی ۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52208

زانو روپیچ پرسی ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-54202

زانو روپیچ مهره ماسوره ای پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52302

زانو چپقی پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52304

زانو چپقی پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52306

زانو چپقی پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52308

زانو چپقی پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52309

زانو چپقی پرسی ۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52310

زانو چپقی پرسی ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52402

زانو دیواری پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52404

زانو دیواری پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52406

زانو دیواری پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52408

زانو دیواری پرسی ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52702

زانو صفحه دار روپیچ پرسی ۳/۴*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52704

زانو صفحه دار روپیچ پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52602

زانو صفحه دار توپیچ پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-52604

زانو صفحه دار توپیچ پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53002

سه راهی پرسی ۱۶*۱۶*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53004

سه راهی پرسی ۲۰*۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53006

سه راهی پرسی ۲۵*۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53008

سه راهی پرسی ۳۲*۳۲*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53102

سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53103

سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۲۵*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53104

سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۱۶*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53106

سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۱۶*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53107

سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۲۵*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53108

سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53109

سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۲۵*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53110

سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53112

سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53114

سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53115

سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53116

سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53117

سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53118

سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53119

سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53120

سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۱۶*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53122

سه راهی تبدیل پرسی ۳۲*۱۶*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53123

سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53124

سه راهی تبدیل پرسی ۳۲*۲۰*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53125

سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۲۰*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53126

سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53128

سه راهی تبدیل پرسی ۳۲*۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53302

سه راهی توپیچ پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53304

سه راهی توپیچ پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53306

سه راهی توپیچ پرسی ۲۰*۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53308

سه راهی توپیچ پرسی ۲۵*۱/۲*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53310

سه راهی توپیچ پرسی ۲۵*۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53311

سه راهی توپیچ پرسی ۲۵*۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53312

سه راهی توپیچ پرسی ۳۲*۳/۴*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53313

سه راهی توپیچ پرسی ۳۲*۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53402

سه راهی دیواری پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53404

سه راهی دیواری پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53902

سه راهی صفحه دار روپیچ پرسی ۱۶*۳/۴*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53904

سه راهی صفحه دار روپیچ پرسی ۲۰*۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53702

سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53704

سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53602

سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53604

سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53605

سه راهی ۹۰ دیواری تبدیل پرسی ۲۰*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53606

سه راهی ۹۰ دیواری تبدیل پرسی ۱۶*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53502

سه راهی ۹۰ صفحه دار روپیچ پرسی ۱۶*۳/۴*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53504

سه راهی ۹۰ صفحه دار روپیچ پرسی ۲۰*۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53802

سه راهی ۹۰ صفحه دار توپیچ پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-53804

سه راهی ۹۰ صفحه دار توپیچ پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-54002

مهره ماسوره توپیچ پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-54004

مهره ماسوره توپیچ پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-54005

مهره ماسوره توپیچ پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-54006

مهره ماسوره توپیچ پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-54007

مهره ماسوره توپیچ پرسی ۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-54008

مهره ماسوره توپیچ پرسی ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-54302

مهره ماسوره روپیچ پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-54303

مهره ماسوره روپیچ پرسی ۳/۴*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-54305

مهره ماسوره روپیچ پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-54307

مهره ماسوره روپیچ پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-54306

مهره ماسوره روپیچ پرسی “۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-54308

مهره ماسوره روپیچ پرسی “۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-54309

مهره ماسوره روپیچ پرسی ۱۱/۴*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-50002

درپوش پرسی ۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-50004

درپوش پرسی ۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-50006

درپوش پرسی ۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-50008

درپوش پرسی ۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71002

بوشن کوپلــــــــــــی ۱۶*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71004

بوشن کوپلــــــــــــی ۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71006

بوشن کوپلــــــــــــی ۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71008

بوشن کوپلــــــــــــی ۳۲*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71202

بوشن روپیچ کوپلـــــــی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71203

بوشن روپیچ کوپلـــــــی ۳/۴*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71204

بوشن روپیچ کوپلـــــــی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71206

بوشن روپیچ کوپلـــــــی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71209

بوشن روپیچ کوپلـــــــی ۱/۲*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71210

بوشن روپیچ کوپلـــــــی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71212

بوشن روپیچ کوپلـــــــی ۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71214

بوشن روپیچ کوپلـــــــی ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71216

بوشن روپیچ کوپلـــــــی ۱۱/۴*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71302

بوشن توپیچ کوپلـــــــی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71303

بوشن توپیچ کوپلـــــــی ۳/۴*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71304

بوشن توپیچ کوپلـــــــی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71306

بوشن توپیچ کوپلـــــــی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71309

بوشن توپیچ کوپلـــــــی ۱/۲*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71310

بوشن توپیچ کوپلـــــــی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71312

بوشن توپیچ کوپلـــــــی ۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71314

بوشن توپیچ کوپلـــــــی ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71102

بوشن تبدیل کوپلـــــــی ۱۶*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71104

بوشن تبدیل کوپلـــــــی ۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71106

بوشن تبدیل کوپلـــــــی ۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71107

بوشن تبدیل کوپلـــــــی ۱۶*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71108

بوشن تبدیل کوپلـــــــی ۲۰*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-71110

بوشن تبدیل کوپلـــــــی ۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72002

زانو ۹۰ کوپلــــــی ۱۶*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72004

زانو ۹۰ کوپلــــــی ۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72006

زانو ۹۰ کوپلــــــی ۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72008

زانو ۹۰ کوپلــــــی ۳۲*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72202

زانو روپیچ کوپلی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72203

زانو روپیچ کوپلی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72204

زانو روپیچ کوپلی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72206

زانو روپیچ کوپلی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72207

زانو روپیچ کوپلی ۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72208

زانو روپیچ کوپلی ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72302

زانو چپقی کوپلی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72304

زانو چپقی کوپلی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72306

زانو چپقی کوپلی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72308

زانو چپقی کوپلی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72309

زانو چپقی کوپلی ۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72310

زانو چپقی کوپلی ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72402

زانو دیواری کوپلی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72404

زانو دیواری کوپلی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72406

زانو دیواری کوپلی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72702

زانو صفحه دار روپیچ کوپلی ۳/۴*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72704

زانو صفحه دار روپیچ کوپلی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72602

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-72604

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73002

سه راهی کوپلی ۱۶*۱۶*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73004

سه راهی کوپلی ۲۰*۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73006

سه راهی کوپلی ۲۵*۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73008

سه راهی کوپلی ۳۲*۳۲*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73102

سه راهی تبدیل کوپلی ۱۶*۲۰*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73104

سه راهی تبدیل کوپلی ۱۶*۱۶*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73106

سه راهی تبدیل کوپلی ۲۰*۱۶*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73108

سه راهی تبدیل کوپلی ۱۶*۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73110

سه راهی تبدیل کوپلی ۱۶*۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73112

سه راهی تبدیل کوپلی ۲۰*۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73114

سه راهی تبدیل کوپلی ۲۵*۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73115

سه راهی تبدیل کوپلی ۱۶*۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73116

سه راهی تبدیل کوپلی ۲۰*۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73118

سه راهی تبدیل کوپلی ۲۵*۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73122

سه راهی تبدیل کوپلی ۳۲*۱۶*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73124

سه راهی تبدیل کوپلی ۳۲*۲۰*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73126

سه راهی تبدیل کوپلی ۲۵*۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73128

سه راهی تبدیل کوپلی ۳۲*۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73302

سه راهی توپیچ کوپلی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73304

سه راهی توپیچ کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73308

سه راهی توپیچ کوپلی ۲۵*۱/۲*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73310

سه راهی توپیچ کوپلی ۲۵*۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73313

سه راهی توپیچ کوپلی ۳۲*۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73402

سه راهی ۱۸۰ دیواری کوپلی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73404

سه راهی ۱۸۰ دیواری کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73702

سه راهی ۱۸۰ صفحه دار توپیچ کوپلی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73704

سه راهی ۱۸۰ صفحه دار توپیچ کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73602

سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73604

سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73605

سه راهی ۹۰ دیواری تبدیل کوپلی ۲۰*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73606

سه راهی ۹۰ دیواری تبدیل کوپلی ۱۶*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73502

سه راهی ۹۰ صفحه دار روپیچ کوپلی ۱۶*۳/۴*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73802

سه راهی ۹۰ صفحه دار توپیچ کوپلی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-73804

سه راهی ۹۰ صفحه دار توپیچ کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61002

مغزی روپیچ رزوه ای “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61004

مغزی روپیچ رزوه ای “۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61006

مغزی روپیچ رزوه ای “۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61008

مغزی روپیچ رزوه ای “۱۱/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61010

مغزی روپیچ رزوه ای “۱۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61012

مغزی روپیچ رزوه ای “۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61102

مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای ۱/۲*۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61104

مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای ۳/۴*۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61108

مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای ۱۱/۴*۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61110

مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای ۱*۱۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61112

مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای ۱۱/۴*۱۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61604

مغزی توپیچ رزوه ای “۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61606

مغزی توپیچ رزوه ای “۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61608

مغزی توپیچ رزوه ای “۱۱/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61610

مغزی توپیچ رزوه ای “۱۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61612

مغزی توپیچ رزوه ای “۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61703

مغزی تبدیل توپیچ رزوه ای ۱/۲*۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61202

مغزی روپیچ توپیچ رزوه ای “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61204

مغزی روپیچ توپیچ رزوه ای “۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61206

مغزی روپیچ توپیچ رزوه ای “۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61302

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۳/۴ * توپیچ ۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61304

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۳/۴ * توپیچ ۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61306

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۱/۲ * توپیچ ۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61307

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۱ * توپیچ ۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61308

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۱ * توپیچ ۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61309

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۱۱/۴ توپیچ ۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61310

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۱۱/۴ * توپیچ ۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61312

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۱۱/۲ * توپیچ ۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61314

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۱۱/۲ * توپیچ ۱۱/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61316

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۲ * توپیچ ۱۱/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61318

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۲ * توپیچ ۱۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61502

واسط روپیچ توپیچ “۲/۱ سایز ۱۰ میلیمتری
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61503

واسط روپیچ توپیچ “۲/۲ سایز ۱۵ میلیمتری
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61504

واسط روپیچ توپیچ “۲/۳ سایز ۲۰ میلیمتری
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61506

واسط روپیچ توپیچ “۲/۴ سایز ۳۰ میلیمتری
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61508

واسط روپیچ توپیچ “۲/۵ سایز ۴۰ میلیمتری
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61510

واسط روپیچ توپیچ “۲/۶ سایز ۵۰ میلیمتری
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-61403

مغزی بلند رزوه ای ۵۰ میلیمتری
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-64306

مهره ماسوره رزوه ای (روپیچ × توپیچ) “۳/۴ * “۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-64310

مهره ماسوره رزوه ای (روپیچ × توپیچ) “۳/۴ * “۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-64312

مهره ماسوره رزوه ای (روپیچ × توپیچ) “۱ * “۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-64314

مهره ماسوره رزوه ای (روپیچ × توپیچ) “۱ * “۱۱/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-64316

مهره ماسوره رزوه ای (روپیچ × توپیچ) “۱۱/۴ * “۱۱/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-64318

مهره ماسوره رزوه ای (روپیچ × توپیچ) “۱۱/۴ * “۱۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-62202

زانو روپیچ رزوه ای “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-62204

زانو روپیچ رزوه ای “۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-62302

زانو چپقی رزوه ای “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-62304

زانو چپقی رزوه ای “۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-62306

زانو چپقی رزوه ای “۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-62404

زانو چپقی رزوه ای مخصوص هواگیری توپیچ “۱ * توپیچ “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-62504

زانو چپقی رزوه ای مخصوص هواگیری روپیچ “۱ * توپیچ “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-63002

سه راهی روپیچ رزوه ای “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-63003

سه راهی روپیچ رزوه ای “۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-63004

سه راهی روپیچ رزوه ای “۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32002

شیر کلکتوری کوپلی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32004

شیر کلکتوری کوپلی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32007

شیر کلکتوری کوپلی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32005

شیر کلکتوری کوپلی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32008

شیر کلکتوری کوپلی ۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32009

شیر کلکتوری کوپلی ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32502

شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32504

شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32509

شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32506

شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32508

شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی ۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32601

شیر زانویی کوپلی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32602

شیر زانویی کوپلی ۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32604

شیر زانویی کوپلی ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32632

شیر زانویی کوپلی مهره ماسوره دار ۱*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32634

شیر زانویی کوپلی مهره ماسوره دار ۱*۳۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36202

شیر توپی توپیچ (دسته پروانه ای) “۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36203

شیر توپی توپیچ (دسته پروانه ای) “۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36204

شیر توپی توپیچ (دسته پروانه ای) “۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36205

شیر توپی توپیچ (دسته پروانه ای) “۱۱/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-63302

سه راهی توپیچ رزوه ای “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-63404

سه راهی روپیچ انتهای کلکتور روپیچ “۱ * توپیچ “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-63504

سه راهی توپیچ انتهای کلکتور توپیچ “۱ * توپیچ “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36002

شیر توپی توپیچ (دسته گازی) “۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36003

شیر توپی توپیچ (دسته گازی) “۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36004

شیر توپی توپیچ (دسته گازی) “۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36005

شیر توپی توپیچ (دسته گازی) “۱۱/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36006

شیر توپی توپیچ (دسته گازی) “۱۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36007

شیر توپی توپیچ (دسته گازی) “۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36008

شیر توپی توپیچ (دسته گازی) “۲۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36009

شیر توپی توپیچ (دسته گازی) “۳
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36010

شیر توپی توپیچ (دسته گازی) “۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36102

شیر توپی توپیچ روپیچ (دسته پروانه ای) “۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36103

شیر توپی توپیچ روپیچ (دسته پروانه ای) “۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36104

شیر توپی توپیچ روپیچ (دسته پروانه ای) “۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36105

شیر توپی توپیچ روپیچ (دسته پروانه ای) “۱۱/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36134

شیر مهره ماسوره دار توپیچ روپیچ “۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36135

شیر مهره ماسوره دار توپیچ روپیچ “۱۱/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36154

شیر مهره ماسوره دار توپیچ روپیچ روپیچ “۳/۴ * توپیچ “۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36155

شیر مهره ماسوره دار توپیچ روپیچ روپیچ “۱ * توپیچ “۱۱/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36402

شیر توپی روپیچ (دسته پروانه ای) “۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36403

شیر توپی روپیچ (دسته پروانه ای) “۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36404

شیر توپی روپیچ (دسته پروانه ای) “۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36903

شیر صافی دار توپیچ (گازی) “۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36904

شیر صافی دار توپیچ ( گازی) “۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36913

شیر صافی دار توپیچ ( پروانه ای) “۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36914

شیر صافی دار توپیچ ( پروانه ای) “۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32202

شیر توپی مینی “۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32203

شیر توپی مینی “۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36502

شیر لباسشویی “۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36602

شیر حیاطی “۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36604

شیر حیاطی “۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36606

شیر حیاطی “۱
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

BP-32302

شیر مساوی کوپلی ۱۶*۱۶
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32304

شیر مساوی کوپلی ۲۰*۲۰
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32306

شیر مساوی کوپلی ۲۵*۲۵
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-37402

شیر هواگیری اتوماتیک “۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-37202

شیر هواگیری “۱/۸
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36923

شیر صافی دار توپیچ روپیچ ( گازی) “۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36924

شیر صافی دار توپیچ روپیچ ( گازی) “۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36933

شیر صافی دار توپیچ روپیچ (پروانه ای) “۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36934

شیر صافی دار توپیچ روپیچ ( پروانه ای) “۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36702

شیر پیسوار ۳/۸*۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36704

شیر پیسوار ۱/۲*۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36512

شیر لباسشویی زاویه دار “۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36612

شیر حیاطی زاویه دار “۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36614

شیر حیاطی زاویه دار “۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36616

شیر حیاطی زاویه دار “۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-32402

شیر تبدیـل کوپلی ۱۶*۲۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

BP-32503

شیر توپی روپیچ (قابلیت آب بندی با واشرتخت) ۱/۲*۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36603

سرشیلنگی شیر حیاطی “۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36605

سرشیلنگی شیر حیاطی “۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-36607

سرشیلنگی شیر حیاطی “۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-35402

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۱/۲*۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-35002

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۱/۲*۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-39202

کلکتور طرح BTS (هر b) سایز ۳/۴*۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-35202

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۱/۲*۱۱/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-35602

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۳/۴*۱۱/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-39402

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۱/۲*۱۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-35802

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۳/۴*۱۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-38402

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۱*۱۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-38602

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۳/۴*۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-38802

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۱*۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-39002

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۱۱/۴*۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-38002

کلکتور شیر سرخود (۲b) سایز ۱۶*۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-38202

کلکتور شیر سرخود (۲b) سایز ۲۰*۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-35022

کلکتور شیر مونتاژ (۲b) سایز ۱۶*۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-35042

کلکتور شیر مونتاژ (۲b) سایز ۲۰*۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34002

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ , ۲b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34003

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ , ۳b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34004

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ ,۴b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34005

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ ,۵b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34006

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ ,۶b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34007

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ ,۷b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34008

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ ,۸b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34009

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ ,۹b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34010

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ ,۱۰b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34011

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ ,۱۱b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34012

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ ,۱۲b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34202

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۲b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34203

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۳b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34204

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۴b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34205

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۵b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34206

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۶b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34207

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۷b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34208

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۸b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34209

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۹b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34210

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۱۰b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34211

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۱۱b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-34212

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۱۲b
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-39906

واسط کلکتور ۶ سانتی متری “۱۱/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-39908

واسط کلکتور ۶ سانتی متری “۱۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-39910

واسط کلکتور ۶ سانتی متری “۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-39806

سه راهی کلکتور “۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-39808

سه راهی کلکتور “۱۱/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-39810

سه راهی کلکتور “۱۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-39812

سه راهی کلکتور “۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-33602

درپوش روپیچ کلکتور “۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-33604

درپوش روپیچ کلکتور “۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-33606

درپوش روپیچ کلکتور “۱۱/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-33608

درپوش روپیچ کلکتور “۱۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-33610

درپوش روپیچ کلکتور “۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-33802

درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری (“۱/۸) “۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-33804

درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری (“۱/۸) “۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-33806

درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-33808

درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری (“۱) “۱۱/۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-33810

درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری (“۱) “۲
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-33904

درپوش روپیچ کلکتور با پیچ تخلیه هوا “۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-33906

درپوش روپیچ کلکتور با پیچ تخلیه هوا “۱۱/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-92101

کالیبراتور لوله (برقو) ۱۶
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

BP-92102

کالیبراتور لوله (برقو) ۲۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

BP-92103

کالیبراتور لوله (برقو) ۲۵
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

BP-92104

کالیبراتور لوله (برقو) ۳۲
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

BP-93101

فنر خم روکار ۱۶
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

BP-93102

فنر خم روکار ۲۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

BP-93103

فنر خم روکار ۲۵
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

BP-93104

فنر خم روکار ۳۲
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

BP-37502

درپوش توپیچ کلکتور “۳/۴
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-37504

درپوش توپیچ کلکتور “۱
واحد : عدد
تومان
تومان0 سبد خرید

BP-37506

درپوش توپیچ کلکتور “۱۱/۴
واحد : عدد
تومان