لوله و اتصالات پنج لایه    پنج لایه بهتراشانشناسهمحصولاتقیمت واحدتعدادقیمت کلخرید

BP-41302

لوله PEX-AL-PERT(Type II) سایز ۱۶میلیمتر
واحد : متر
12,000 تومان
تومان12,000 سبد خرید

BP-41303

لوله PEX-AL-PERT(Type II) سایز ۲۰میلیمتر
واحد : متر
21,500 تومان
تومان21,500 سبد خرید

BP-41304

لوله PEX-AL-PERT(Type II) سایز ۲۵میلیمتر
واحد : متر
40,400 تومان
تومان40,400 سبد خرید

BP-41305

لوله PEX-AL-PERT(Type II) سایز ۳۲میلیمتر
واحد : متر
57,700 تومان
تومان57,700 سبد خرید

BP-51002

بوشن پرسی ۱۶*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
46,920 تومان
تومان46,920 سبد خرید

BP-51004

بوشن پرسی ۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
62,760 تومان
تومان62,760 سبد خرید

BP-51006

بوشن پرسی ۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
92,270 تومان
تومان92,270 سبد خرید

BP-51008

بوشن پرسی ۳۲*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
129,170 تومان
تومان129,170 سبد خرید

BP-51202

بوشن روپیچ پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
41,640 تومان
تومان41,640 سبد خرید

BP-51203

بوشن روپیچ پرسی ۳/۴*۱۶
واحد : عدد
67,700 تومان
تومان67,700 سبد خرید

BP-51204

بوشن روپیچ پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
56,270 تومان
تومان56,270 سبد خرید

BP-51206

بوشن روپیچ پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
75,930 تومان
تومان75,930 سبد خرید

BP-51209

بوشن روپیچ پرسی ۱/۲*۲۵
واحد : عدد
80,270 تومان
تومان80,270 سبد خرید

BP-51210

بوشن روپیچ پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
92,060 تومان
تومان92,060 سبد خرید

BP-51212

بوشن روپیچ پرسی ۱*۲۵
واحد : عدد
127,200 تومان
تومان127,200 سبد خرید

BP-51214

بوشن روپیچ پرسی ۱*۳۲
واحد : عدد
137,470 تومان
تومان137,470 سبد خرید

BP-51216

بوشن روپیچ پرسی ۱۱/۴*۳۲
واحد : عدد
210,700 تومان
تومان210,700 سبد خرید

BP-51302

بوشن توپیچ پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
55,160 تومان
تومان55,160 سبد خرید

BP-51303

بوشن توپیچ پرسی ۳/۴*۱۶
واحد : عدد
82,870 تومان
تومان82,870 سبد خرید

BP-51304

بوشن توپیچ پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
60,030 تومان
تومان60,030 سبد خرید

BP-51306

بوشن توپیچ پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
78,470 تومان
تومان78,470 سبد خرید

BP-51310

بوشن توپیچ پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
96,250 تومان
تومان96,250 سبد خرید

BP-51312

بوشن توپیچ پرسی ۱*۲۵
واحد : عدد
133,600 تومان
تومان133,600 سبد خرید

BP-51314

بوشن توپیچ پرسی ۱*۳۲
واحد : عدد
150,730 تومان
تومان150,730 سبد خرید

BP-51316

بوشن توپیچ پرسی ۱۱/۴*۳۲
واحد : عدد
213,400 تومان
تومان213,400 سبد خرید

BP-51102

بوشن تبدیل پرسی ۱۶*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
53,950 تومان
تومان53,950 سبد خرید

BP-51104

بوشن تبدیل پرسی ۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
76,490 تومان
تومان76,490 سبد خرید

BP-51106

بوشن تبدیل پرسی ۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
86,430 تومان
تومان86,430 سبد خرید

BP-51107

بوشن تبدیل پرسی ۱۶*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
87,920 تومان
تومان87,920 سبد خرید

BP-51108

بوشن تبدیل پرسی ۲۰*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
88,750 تومان
تومان88,750 سبد خرید

BP-51110

بوشن تبدیل پرسی ۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
108,490 تومان
تومان108,490 سبد خرید

BP-52002

زانو ۹۰ پرسی ۱۶*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
67,770 تومان
تومان67,770 سبد خرید

BP-52004

زانو ۹۰ پرسی ۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
85,780 تومان
تومان85,780 سبد خرید

BP-52006

زانو ۹۰ پرسی ۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
128,700 تومان
تومان128,700 سبد خرید

BP-52008

زانو ۹۰ پرسی ۳۲*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
167,170 تومان
تومان167,170 سبد خرید

BP-52202

زانو روپیچ پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
61,030 تومان
تومان61,030 سبد خرید

BP-52203

زانو روپیچ پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
80,200 تومان
تومان80,200 سبد خرید

BP-52204

زانو روپیچ پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
89,620 تومان
تومان89,620 سبد خرید

BP-52206

زانو روپیچ پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
115,390 تومان
تومان115,390 سبد خرید

BP-52207

زانو روپیچ پرسی ۱*۲۵
واحد : عدد
158,980 تومان
تومان158,980 سبد خرید

BP-52208

زانو روپیچ پرسی ۱*۳۲
واحد : عدد
168,740 تومان
تومان168,740 سبد خرید

BP-54202

زانو روپیچ مهره ماسوره ای پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
128,420 تومان
تومان128,420 سبد خرید

BP-52302

زانو چپقی پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
73,430 تومان
تومان73,430 سبد خرید

BP-52304

زانو چپقی پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
84,500 تومان
تومان84,500 سبد خرید

BP-52306

زانو چپقی پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
100,950 تومان
تومان100,950 سبد خرید

BP-52308

زانو چپقی پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
99,060 تومان
تومان99,060 سبد خرید

BP-52309

زانو چپقی پرسی ۱*۲۵
واحد : عدد
136,770 تومان
تومان136,770 سبد خرید

BP-52310

زانو چپقی پرسی ۱*۳۲
واحد : عدد
179,100 تومان
تومان179,100 سبد خرید

BP-52402

زانو دیواری پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
57,270 تومان
تومان57,270 سبد خرید

BP-52404

زانو دیواری پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
78,350 تومان
تومان78,350 سبد خرید

BP-52406

زانو دیواری پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
164,580 تومان
تومان164,580 سبد خرید

BP-52408

زانو دیواری پرسی ۱*۳۲
واحد : عدد
181,470 تومان
تومان181,470 سبد خرید

BP-52702

زانو صفحه دار روپیچ پرسی ۳/۴*۱۶
واحد : عدد
98,350 تومان
تومان98,350 سبد خرید

BP-52704

زانو صفحه دار روپیچ پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
119,580 تومان
تومان119,580 سبد خرید

BP-52602

زانو صفحه دار توپیچ پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
88,550 تومان
تومان88,550 سبد خرید

BP-52604

زانو صفحه دار توپیچ پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
101,830 تومان
تومان101,830 سبد خرید

BP-53002

سه راهی پرسی ۱۶*۱۶*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
80,000 تومان
تومان80,000 سبد خرید

BP-53004

سه راهی پرسی ۲۰*۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
108,300 تومان
تومان108,300 سبد خرید

BP-53006

سه راهی پرسی ۲۵*۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
191,490 تومان
تومان191,490 سبد خرید

BP-53008

سه راهی پرسی ۳۲*۳۲*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
244,700 تومان
تومان244,700 سبد خرید

BP-53102

سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
108,700 تومان
تومان108,700 سبد خرید

BP-53103

سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۲۵*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
166,470 تومان
تومان166,470 سبد خرید

BP-53104

سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۱۶*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
88,070 تومان
تومان88,070 سبد خرید

BP-53106

سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۱۶*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
94,000 تومان
تومان94,000 سبد خرید

BP-53107

سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۲۵*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
166,800 تومان
تومان166,800 سبد خرید

BP-53108

سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
115,250 تومان
تومان115,250 سبد خرید

BP-53109

سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۲۵*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
174,400 تومان
تومان174,400 سبد خرید

BP-53110

سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
130,300 تومان
تومان130,300 سبد خرید

BP-53112

سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
129,480 تومان
تومان129,480 سبد خرید

BP-53114

سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
134,770 تومان
تومان134,770 سبد خرید

BP-53115

سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
141,800 تومان
تومان141,800 سبد خرید

BP-53116

سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
148,150 تومان
تومان148,150 سبد خرید

BP-53117

سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
187,110 تومان
تومان187,110 سبد خرید

BP-53118

سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
165,960 تومان
تومان165,960 سبد خرید

BP-53119

سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
186,330 تومان
تومان186,330 سبد خرید

BP-53120

سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۱۶*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
172,440 تومان
تومان172,440 سبد خرید

BP-53122

سه راهی تبدیل پرسی ۳۲*۱۶*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
195,000 تومان
تومان195,000 سبد خرید

BP-53123

سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
197,820 تومان
تومان197,820 سبد خرید

BP-53124

سه راهی تبدیل پرسی ۳۲*۲۰*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
199,180 تومان
تومان199,180 سبد خرید

BP-53125

سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۲۰*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
197,320 تومان
تومان197,320 سبد خرید

BP-53126

سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
198,370 تومان
تومان198,370 سبد خرید

BP-53128

سه راهی تبدیل پرسی ۳۲*۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : پرسی
222,740 تومان
تومان222,740 سبد خرید

BP-53302

سه راهی توپیچ پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
98,380 تومان
تومان98,380 سبد خرید

BP-53304

سه راهی توپیچ پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
121,940 تومان
تومان121,940 سبد خرید

BP-53306

سه راهی توپیچ پرسی ۲۰*۳/۴*۲۰
واحد : عدد
150,000 تومان
تومان150,000 سبد خرید

BP-53308

سه راهی توپیچ پرسی ۲۵*۱/۲*۲۵
واحد : عدد
158,820 تومان
تومان158,820 سبد خرید

BP-53310

سه راهی توپیچ پرسی ۲۵*۳/۴*۲۵
واحد : عدد
205,090 تومان
تومان205,090 سبد خرید

BP-53311

سه راهی توپیچ پرسی ۲۵*۱*۲۵
واحد : عدد
218,680 تومان
تومان218,680 سبد خرید

BP-53312

سه راهی توپیچ پرسی ۳۲*۳/۴*۳۲
واحد : عدد
238,980 تومان
تومان238,980 سبد خرید

BP-53313

سه راهی توپیچ پرسی ۳۲*۱*۳۲
واحد : عدد
291,870 تومان
تومان291,870 سبد خرید

BP-53402

سه راهی دیواری پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
124,130 تومان
تومان124,130 سبد خرید

BP-53404

سه راهی دیواری پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
158,280 تومان
تومان158,280 سبد خرید

BP-53902

سه راهی صفحه دار روپیچ پرسی ۱۶*۳/۴*۱۶
واحد : عدد
127,770 تومان
تومان127,770 سبد خرید

BP-53904

سه راهی صفحه دار روپیچ پرسی ۲۰*۳/۴*۲۰
واحد : عدد
154,150 تومان
تومان154,150 سبد خرید

BP-53702

سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
121,370 تومان
تومان121,370 سبد خرید

BP-53704

سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
142,970 تومان
تومان142,970 سبد خرید

BP-53602

سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
81,480 تومان
تومان81,480 سبد خرید

BP-53604

سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
115,940 تومان
تومان115,940 سبد خرید

BP-53605

سه راهی ۹۰ دیواری تبدیل پرسی ۲۰*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
110,120 تومان
تومان110,120 سبد خرید

BP-53606

سه راهی ۹۰ دیواری تبدیل پرسی ۱۶*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
109,050 تومان
تومان109,050 سبد خرید

BP-53502

سه راهی ۹۰ صفحه دار روپیچ پرسی ۱۶*۳/۴*۱۶
واحد : عدد
125,000 تومان
تومان125,000 سبد خرید

BP-53504

سه راهی ۹۰ صفحه دار روپیچ پرسی ۲۰*۳/۴*۲۰
واحد : عدد
154,510 تومان
تومان154,510 سبد خرید

BP-53802

سه راهی ۹۰ صفحه دار توپیچ پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
121,370 تومان
تومان121,370 سبد خرید

BP-53804

سه راهی ۹۰ صفحه دار توپیچ پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
142,970 تومان
تومان142,970 سبد خرید

BP-54002

مهره ماسوره توپیچ پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
70,620 تومان
تومان70,620 سبد خرید

BP-54004

مهره ماسوره توپیچ پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
106,040 تومان
تومان106,040 سبد خرید

BP-54005

مهره ماسوره توپیچ پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
117,620 تومان
تومان117,620 سبد خرید

BP-54006

مهره ماسوره توپیچ پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
123,460 تومان
تومان123,460 سبد خرید

BP-54007

مهره ماسوره توپیچ پرسی ۱*۲۵
واحد : عدد
187,600 تومان
تومان187,600 سبد خرید

BP-54008

مهره ماسوره توپیچ پرسی ۱*۳۲
واحد : عدد
224,560 تومان
تومان224,560 سبد خرید

BP-54302

مهره ماسوره روپیچ پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
71,810 تومان
تومان71,810 سبد خرید

BP-54303

مهره ماسوره روپیچ پرسی ۳/۴*۱۶
واحد : عدد
83,990 تومان
تومان83,990 سبد خرید

BP-54305

مهره ماسوره روپیچ پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
112,960 تومان
تومان112,960 سبد خرید

BP-54307

مهره ماسوره روپیچ پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
186,740 تومان
تومان186,740 سبد خرید

BP-54306

مهره ماسوره روپیچ پرسی “۱*۲۵
واحد : عدد
188,050 تومان
تومان188,050 سبد خرید

BP-54308

مهره ماسوره روپیچ پرسی “۱*۳۲
واحد : عدد
292,840 تومان
تومان292,840 سبد خرید

BP-54309

مهره ماسوره روپیچ پرسی ۱۱/۴*۳۲
واحد : عدد
311,070 تومان
تومان311,070 سبد خرید

BP-50002

درپوش پرسی ۱۶
واحد : عدد
28,140 تومان
تومان28,140 سبد خرید

BP-50004

درپوش پرسی ۲۰
واحد : عدد
40,720 تومان
تومان40,720 سبد خرید

BP-50006

درپوش پرسی ۲۵
واحد : عدد
44,730 تومان
تومان44,730 سبد خرید

BP-50008

درپوش پرسی ۳۲
واحد : عدد
67,780 تومان
تومان67,780 سبد خرید

BP-71002

بوشن کوپلــــــــــــی ۱۶*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
70,508 تومان
تومان70,508 سبد خرید

BP-71004

بوشن کوپلــــــــــــی ۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
92,390 تومان
تومان92,390 سبد خرید

BP-71006

بوشن کوپلــــــــــــی ۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
139,040 تومان
تومان139,040 سبد خرید

BP-71008

بوشن کوپلــــــــــــی ۳۲*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
212,310 تومان
تومان212,310 سبد خرید

BP-71202

بوشن روپیچ کوپلـــــــی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
47,930 تومان
تومان47,930 سبد خرید

BP-71203

بوشن روپیچ کوپلـــــــی ۳/۴*۱۶
واحد : عدد
68,180 تومان
تومان68,180 سبد خرید

BP-71204

بوشن روپیچ کوپلـــــــی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
65,350 تومان
تومان65,350 سبد خرید

BP-71206

بوشن روپیچ کوپلـــــــی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
72,500 تومان
تومان72,500 سبد خرید

BP-71209

بوشن روپیچ کوپلـــــــی ۱/۲*۲۵
واحد : عدد
88,180 تومان
تومان88,180 سبد خرید

BP-71210

بوشن روپیچ کوپلـــــــی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
91,660 تومان
تومان91,660 سبد خرید

BP-71212

بوشن روپیچ کوپلـــــــی ۱*۲۵
واحد : عدد
140,600 تومان
تومان140,600 سبد خرید

BP-71214

بوشن روپیچ کوپلـــــــی ۱*۳۲
واحد : عدد
142,640 تومان
تومان142,640 سبد خرید

BP-71216

بوشن روپیچ کوپلـــــــی ۱۱/۴*۳۲
واحد : عدد
193,790 تومان
تومان193,790 سبد خرید

BP-71302

بوشن توپیچ کوپلـــــــی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
51,460 تومان
تومان51,460 سبد خرید

BP-71303

بوشن توپیچ کوپلـــــــی ۳/۴*۱۶
واحد : عدد
73,440 تومان
تومان73,440 سبد خرید

BP-71304

بوشن توپیچ کوپلـــــــی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
62,120 تومان
تومان62,120 سبد خرید

BP-71306

بوشن توپیچ کوپلـــــــی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
74,400 تومان
تومان74,400 سبد خرید

BP-71309

بوشن توپیچ کوپلـــــــی ۱/۲*۲۵
واحد : عدد
112,020 تومان
تومان112,020 سبد خرید

BP-71310

بوشن توپیچ کوپلـــــــی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
85,800 تومان
تومان85,800 سبد خرید

BP-71312

بوشن توپیچ کوپلـــــــی ۱*۲۵
واحد : عدد
143,050 تومان
تومان143,050 سبد خرید

BP-71314

بوشن توپیچ کوپلـــــــی ۱*۳۲
واحد : عدد
157,110 تومان
تومان157,110 سبد خرید

BP-71102

بوشن تبدیل کوپلـــــــی ۱۶*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
83,470 تومان
تومان83,470 سبد خرید

BP-71104

بوشن تبدیل کوپلـــــــی ۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
99,380 تومان
تومان99,380 سبد خرید

BP-71106

بوشن تبدیل کوپلـــــــی ۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
109,900 تومان
تومان109,900 سبد خرید

BP-71107

بوشن تبدیل کوپلـــــــی ۱۶*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
171,690 تومان
تومان171,690 سبد خرید

BP-71108

بوشن تبدیل کوپلـــــــی ۲۰*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
179,620 تومان
تومان179,620 سبد خرید

BP-71110

بوشن تبدیل کوپلـــــــی ۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
186,180 تومان
تومان186,180 سبد خرید

BP-72002

زانو ۹۰ کوپلــــــی ۱۶*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
89,850 تومان
تومان89,850 سبد خرید

BP-72004

زانو ۹۰ کوپلــــــی ۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
101,550 تومان
تومان101,550 سبد خرید

BP-72006

زانو ۹۰ کوپلــــــی ۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
174,010 تومان
تومان174,010 سبد خرید

BP-72008

زانو ۹۰ کوپلــــــی ۳۲*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
254,560 تومان
تومان254,560 سبد خرید

BP-72202

زانو روپیچ کوپلی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
73,570 تومان
تومان73,570 سبد خرید

BP-72203

زانو روپیچ کوپلی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
80,370 تومان
تومان80,370 سبد خرید

BP-72204

زانو روپیچ کوپلی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
92,020 تومان
تومان92,020 سبد خرید

BP-72206

زانو روپیچ کوپلی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
113,040 تومان
تومان113,040 سبد خرید

BP-72207

زانو روپیچ کوپلی ۱*۲۵
واحد : عدد
119,370 تومان
تومان119,370 سبد خرید

BP-72208

زانو روپیچ کوپلی ۱*۳۲
واحد : عدد
205,400 تومان
تومان205,400 سبد خرید

BP-72302

زانو چپقی کوپلی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
73,110 تومان
تومان73,110 سبد خرید

BP-72304

زانو چپقی کوپلی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
80,210 تومان
تومان80,210 سبد خرید

BP-72306

زانو چپقی کوپلی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
95,970 تومان
تومان95,970 سبد خرید

BP-72308

زانو چپقی کوپلی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
124,790 تومان
تومان124,790 سبد خرید

BP-72309

زانو چپقی کوپلی ۱*۲۵
واحد : عدد
160,610 تومان
تومان160,610 سبد خرید

BP-72310

زانو چپقی کوپلی ۱*۳۲
واحد : عدد
204,220 تومان
تومان204,220 سبد خرید

BP-72402

زانو دیواری کوپلی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
74,670 تومان
تومان74,670 سبد خرید

BP-72404

زانو دیواری کوپلی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
93,740 تومان
تومان93,740 سبد خرید

BP-72406

زانو دیواری کوپلی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
146,160 تومان
تومان146,160 سبد خرید

BP-72702

زانو صفحه دار روپیچ کوپلی ۳/۴*۱۶
واحد : عدد
101,120 تومان
تومان101,120 سبد خرید

BP-72704

زانو صفحه دار روپیچ کوپلی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
109,390 تومان
تومان109,390 سبد خرید

BP-72602

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
93,350 تومان
تومان93,350 سبد خرید

BP-72604

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
129,210 تومان
تومان129,210 سبد خرید

BP-73002

سه راهی کوپلی ۱۶*۱۶*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
104,520 تومان
تومان104,520 سبد خرید

BP-73004

سه راهی کوپلی ۲۰*۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
149,240 تومان
تومان149,240 سبد خرید

BP-73006

سه راهی کوپلی ۲۵*۲۵*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
199,570 تومان
تومان199,570 سبد خرید

BP-73008

سه راهی کوپلی ۳۲*۳۲*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
334,440 تومان
تومان334,440 سبد خرید

BP-73102

سه راهی تبدیل کوپلی ۱۶*۲۰*۱۶
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
92,410 تومان
تومان92,410 سبد خرید

BP-73104

سه راهی تبدیل کوپلی ۱۶*۱۶*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
91,720 تومان
تومان91,720 سبد خرید

BP-73106

سه راهی تبدیل کوپلی ۲۰*۱۶*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
128,010 تومان
تومان128,010 سبد خرید

BP-73108

سه راهی تبدیل کوپلی ۱۶*۲۰*۲۰
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
127,050 تومان
تومان127,050 سبد خرید

BP-73110

سه راهی تبدیل کوپلی ۱۶*۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
169,740 تومان
تومان169,740 سبد خرید

BP-73112

سه راهی تبدیل کوپلی ۲۰*۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
164,240 تومان
تومان164,240 سبد خرید

BP-73114

سه راهی تبدیل کوپلی ۲۵*۱۶*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
180,750 تومان
تومان180,750 سبد خرید

BP-73115

سه راهی تبدیل کوپلی ۱۶*۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
153,750 تومان
تومان153,750 سبد خرید

BP-73116

سه راهی تبدیل کوپلی ۲۰*۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
157,770 تومان
تومان157,770 سبد خرید

BP-73118

سه راهی تبدیل کوپلی ۲۵*۲۰*۲۵
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
165,780 تومان
تومان165,780 سبد خرید

BP-73122

سه راهی تبدیل کوپلی ۳۲*۱۶*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
266,290 تومان
تومان266,290 سبد خرید

BP-73124

سه راهی تبدیل کوپلی ۳۲*۲۰*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
286,100 تومان
تومان286,100 سبد خرید

BP-73126

سه راهی تبدیل کوپلی ۲۵*۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
250,290 تومان
تومان250,290 سبد خرید

BP-73128

سه راهی تبدیل کوپلی ۳۲*۲۵*۳۲
واحد : عدد | نوع اتصال : کوپلی
330,910 تومان
تومان330,910 سبد خرید

BP-73302

سه راهی توپیچ کوپلی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
125,900 تومان
تومان125,900 سبد خرید

BP-73304

سه راهی توپیچ کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
128,960 تومان
تومان128,960 سبد خرید

BP-73308

سه راهی توپیچ کوپلی ۲۵*۱/۲*۲۵
واحد : عدد
205,910 تومان
تومان205,910 سبد خرید

BP-73310

سه راهی توپیچ کوپلی ۲۵*۳/۴*۲۵
واحد : عدد
227,880 تومان
تومان227,880 سبد خرید

BP-73313

سه راهی توپیچ کوپلی ۳۲*۱*۳۲
واحد : عدد
307,590 تومان
تومان307,590 سبد خرید

BP-73402

سه راهی ۱۸۰ دیواری کوپلی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
111,640 تومان
تومان111,640 سبد خرید

BP-73404

سه راهی ۱۸۰ دیواری کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
127,570 تومان
تومان127,570 سبد خرید

BP-73702

سه راهی ۱۸۰ صفحه دار توپیچ کوپلی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
119,800 تومان
تومان119,800 سبد خرید

BP-73704

سه راهی ۱۸۰ صفحه دار توپیچ کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
147,190 تومان
تومان147,190 سبد خرید

BP-73602

سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
106,280 تومان
تومان106,280 سبد خرید

BP-73604

سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
126,080 تومان
تومان126,080 سبد خرید

BP-73605

سه راهی ۹۰ دیواری تبدیل کوپلی ۲۰*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
120,260 تومان
تومان120,260 سبد خرید

BP-73606

سه راهی ۹۰ دیواری تبدیل کوپلی ۱۶*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
120,390 تومان
تومان120,390 سبد خرید

BP-73502

سه راهی ۹۰ صفحه دار روپیچ کوپلی ۱۶*۳/۴*۱۶
واحد : عدد
170,000 تومان
تومان170,000 سبد خرید

BP-73802

سه راهی ۹۰ صفحه دار توپیچ کوپلی ۱۶*۱/۲*۱۶
واحد : عدد
162,540 تومان
تومان162,540 سبد خرید

BP-73804

سه راهی ۹۰ صفحه دار توپیچ کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰
واحد : عدد
203,260 تومان
تومان203,260 سبد خرید

BP-61002

مغزی روپیچ رزوه ای “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
20,710 تومان
تومان20,710 سبد خرید

BP-61004

مغزی روپیچ رزوه ای “۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
33,680 تومان
تومان33,680 سبد خرید

BP-61006

مغزی روپیچ رزوه ای “۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
55,050 تومان
تومان55,050 سبد خرید

BP-61008

مغزی روپیچ رزوه ای “۱۱/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
66,260 تومان
تومان66,260 سبد خرید

BP-61010

مغزی روپیچ رزوه ای “۱۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
85,760 تومان
تومان85,760 سبد خرید

BP-61012

مغزی روپیچ رزوه ای “۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
164,890 تومان
تومان164,890 سبد خرید

BP-61102

مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای ۱/۲*۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
31,280 تومان
تومان31,280 سبد خرید

BP-61104

مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای ۳/۴*۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
51,100 تومان
تومان51,100 سبد خرید

BP-61108

مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای ۱۱/۴*۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
86,930 تومان
تومان86,930 سبد خرید

BP-61110

مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای ۱*۱۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
153,850 تومان
تومان153,850 سبد خرید

BP-61112

مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای ۱۱/۴*۱۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
141,360 تومان
تومان141,360 سبد خرید

BP-61604

مغزی توپیچ رزوه ای “۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
40,640 تومان
تومان40,640 سبد خرید

BP-61606

مغزی توپیچ رزوه ای “۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
73,440 تومان
تومان73,440 سبد خرید

BP-61608

مغزی توپیچ رزوه ای “۱۱/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
94,100 تومان
تومان94,100 سبد خرید

BP-61610

مغزی توپیچ رزوه ای “۱۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
136,270 تومان
تومان136,270 سبد خرید

BP-61612

مغزی توپیچ رزوه ای “۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
272,470 تومان
تومان272,470 سبد خرید

BP-61703

مغزی تبدیل توپیچ رزوه ای ۱/۲*۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
64,340 تومان
تومان64,340 سبد خرید

BP-61202

مغزی روپیچ توپیچ رزوه ای “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
24,020 تومان
تومان24,020 سبد خرید

BP-61204

مغزی روپیچ توپیچ رزوه ای “۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
33,310 تومان
تومان33,310 سبد خرید

BP-61206

مغزی روپیچ توپیچ رزوه ای “۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
65,280 تومان
تومان65,280 سبد خرید

BP-61302

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۳/۴ * توپیچ ۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
19,880 تومان
تومان19,880 سبد خرید

BP-61304

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۳/۴ * توپیچ ۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
56,350 تومان
تومان56,350 سبد خرید

BP-61306

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۱/۲ * توپیچ ۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
46,740 تومان
تومان46,740 سبد خرید

BP-61307

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۱ * توپیچ ۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
31,160 تومان
تومان31,160 سبد خرید

BP-61308

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۱ * توپیچ ۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
28,860 تومان
تومان28,860 سبد خرید

BP-61309

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۱۱/۴ توپیچ ۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
64,650 تومان
تومان64,650 سبد خرید

BP-61310

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۱۱/۴ * توپیچ ۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
53,580 تومان
تومان53,580 سبد خرید

BP-61312

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۱۱/۲ * توپیچ ۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
76,690 تومان
تومان76,690 سبد خرید

BP-61314

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۱۱/۲ * توپیچ ۱۱/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
87,800 تومان
تومان87,800 سبد خرید

BP-61316

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۲ * توپیچ ۱۱/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
204,630 تومان
تومان204,630 سبد خرید

BP-61318

مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای روپیچ ۲ * توپیچ ۱۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
177,310 تومان
تومان177,310 سبد خرید

BP-61502

واسط روپیچ توپیچ “۲/۱ سایز ۱۰ میلیمتری
واحد : عدد
13,070 تومان
تومان13,070 سبد خرید

BP-61503

واسط روپیچ توپیچ “۲/۲ سایز ۱۵ میلیمتری
واحد : عدد
17,290 تومان
تومان17,290 سبد خرید

BP-61504

واسط روپیچ توپیچ “۲/۳ سایز ۲۰ میلیمتری
واحد : عدد
19,890 تومان
تومان19,890 سبد خرید

BP-61506

واسط روپیچ توپیچ “۲/۴ سایز ۳۰ میلیمتری
واحد : عدد
25,400 تومان
تومان25,400 سبد خرید

BP-61508

واسط روپیچ توپیچ “۲/۵ سایز ۴۰ میلیمتری
واحد : عدد
30,450 تومان
تومان30,450 سبد خرید

BP-61510

واسط روپیچ توپیچ “۲/۶ سایز ۵۰ میلیمتری
واحد : عدد
41,210 تومان
تومان41,210 سبد خرید

BP-61403

مغزی بلند رزوه ای ۵۰ میلیمتری
واحد : عدد
39,590 تومان
تومان39,590 سبد خرید

BP-64306

مهره ماسوره رزوه ای (روپیچ × توپیچ) “۳/۴ * “۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
50,190 تومان
تومان50,190 سبد خرید

BP-64310

مهره ماسوره رزوه ای (روپیچ × توپیچ) “۳/۴ * “۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
65,020 تومان
تومان65,020 سبد خرید

BP-64312

مهره ماسوره رزوه ای (روپیچ × توپیچ) “۱ * “۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
89,290 تومان
تومان89,290 سبد خرید

BP-64314

مهره ماسوره رزوه ای (روپیچ × توپیچ) “۱ * “۱۱/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
110,660 تومان
تومان110,660 سبد خرید

BP-64316

مهره ماسوره رزوه ای (روپیچ × توپیچ) “۱۱/۴ * “۱۱/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
114,650 تومان
تومان114,650 سبد خرید

BP-64318

مهره ماسوره رزوه ای (روپیچ × توپیچ) “۱۱/۴ * “۱۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
184,420 تومان
تومان184,420 سبد خرید

BP-62202

زانو روپیچ رزوه ای “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
35,020 تومان
تومان35,020 سبد خرید

BP-62204

زانو روپیچ رزوه ای “۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
53,600 تومان
تومان53,600 سبد خرید

BP-62302

زانو چپقی رزوه ای “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
43,420 تومان
تومان43,420 سبد خرید

BP-62304

زانو چپقی رزوه ای “۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
70,300 تومان
تومان70,300 سبد خرید

BP-62306

زانو چپقی رزوه ای “۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
101,150 تومان
تومان101,150 سبد خرید

BP-62404

زانو چپقی رزوه ای مخصوص هواگیری توپیچ “۱ * توپیچ “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
80,620 تومان
تومان80,620 سبد خرید

BP-62504

زانو چپقی رزوه ای مخصوص هواگیری روپیچ “۱ * توپیچ “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
81,100 تومان
تومان81,100 سبد خرید

BP-63002

سه راهی روپیچ رزوه ای “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
40,880 تومان
تومان40,880 سبد خرید

BP-63003

سه راهی روپیچ رزوه ای “۳/۴
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
71,070 تومان
تومان71,070 سبد خرید

BP-63004

سه راهی روپیچ رزوه ای “۱
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
122,170 تومان
تومان122,170 سبد خرید

BP-32002

شیر کلکتوری کوپلی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
45,900 تومان
تومان45,900 سبد خرید

BP-32004

شیر کلکتوری کوپلی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
52,400 تومان
تومان52,400 سبد خرید

BP-32007

شیر کلکتوری کوپلی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
67,000 تومان
تومان67,000 سبد خرید

BP-32005

شیر کلکتوری کوپلی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
79,800 تومان
تومان79,800 سبد خرید

BP-32008

شیر کلکتوری کوپلی ۱*۲۵
واحد : عدد
120,200 تومان
تومان120,200 سبد خرید

BP-32009

شیر کلکتوری کوپلی ۱*۳۲
واحد : عدد
160,600 تومان
تومان160,600 سبد خرید

BP-32502

شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی ۱/۲*۱۶
واحد : عدد
57,200 تومان
تومان57,200 سبد خرید

BP-32504

شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی ۱/۲*۲۰
واحد : عدد
68,800 تومان
تومان68,800 سبد خرید

BP-32509

شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی ۳/۴*۲۰
واحد : عدد
81,600 تومان
تومان81,600 سبد خرید

BP-32506

شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
113,000 تومان
تومان113,000 سبد خرید

BP-32508

شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی ۱*۲۵
واحد : عدد
135,200 تومان
تومان135,200 سبد خرید

BP-32601

شیر زانویی کوپلی ۳/۴*۲۵
واحد : عدد
124,500 تومان
تومان124,500 سبد خرید

BP-32602

شیر زانویی کوپلی ۱*۲۵
واحد : عدد
168,500 تومان
تومان168,500 سبد خرید

BP-32604

شیر زانویی کوپلی ۱*۳۲
واحد : عدد
213,000 تومان
تومان213,000 سبد خرید

BP-32632

شیر زانویی کوپلی مهره ماسوره دار ۱*۲۵
واحد : عدد
167,800 تومان
تومان167,800 سبد خرید

BP-32634

شیر زانویی کوپلی مهره ماسوره دار ۱*۳۲
واحد : عدد
233,400 تومان
تومان233,400 سبد خرید

BP-36202

شیر توپی توپیچ (دسته پروانه ای) “۱/۲
واحد : عدد
66,000 تومان
تومان66,000 سبد خرید

BP-36203

شیر توپی توپیچ (دسته پروانه ای) “۳/۴
واحد : عدد
83,800 تومان
تومان83,800 سبد خرید

BP-36204

شیر توپی توپیچ (دسته پروانه ای) “۱
واحد : عدد
163,300 تومان
تومان163,300 سبد خرید

BP-36205

شیر توپی توپیچ (دسته پروانه ای) “۱۱/۴
واحد : عدد
289,400 تومان
تومان289,400 سبد خرید

BP-63302

سه راهی توپیچ رزوه ای “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
82,060 تومان
تومان82,060 سبد خرید

BP-63404

سه راهی روپیچ انتهای کلکتور روپیچ “۱ * توپیچ “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
105,250 تومان
تومان105,250 سبد خرید

BP-63504

سه راهی توپیچ انتهای کلکتور توپیچ “۱ * توپیچ “۱/۲
واحد : عدد | نوع اتصال : دنده ای
103,920 تومان
تومان103,920 سبد خرید

BP-36002

شیر توپی توپیچ (دسته گازی) “۱/۲
واحد : عدد
51,480 تومان
تومان51,480 سبد خرید

BP-36003

شیر توپی توپیچ (دسته گازی) “۳/۴
واحد : عدد
78,000 تومان
تومان78,000 سبد خرید

BP-36004

شیر توپی توپیچ (دسته گازی) “۱
واحد : عدد
147,500 تومان
تومان147,500 سبد خرید

BP-36005

شیر توپی توپیچ (دسته گازی) “۱۱/۴
واحد : عدد
273,200 تومان
تومان273,200 سبد خرید

BP-36006

شیر توپی توپیچ (دسته گازی) “۱۱/۲
واحد : عدد
489,200 تومان
تومان489,200 سبد خرید

BP-36007

شیر توپی توپیچ (دسته گازی) “۲
واحد : عدد
688,100 تومان
تومان688,100 سبد خرید

BP-36008

شیر توپی توپیچ (دسته گازی) “۲۱/۲
واحد : عدد
2,410,000 تومان
تومان2,410,000 سبد خرید

BP-36009

شیر توپی توپیچ (دسته گازی) “۳
واحد : عدد
3,558,000 تومان
تومان3,558,000 سبد خرید

BP-36010

شیر توپی توپیچ (دسته گازی) “۴
واحد : عدد
6,639,000 تومان
تومان6,639,000 سبد خرید

BP-36102

شیر توپی توپیچ روپیچ (دسته پروانه ای) “۱/۲
واحد : عدد
59,300 تومان
تومان59,300 سبد خرید

BP-36103

شیر توپی توپیچ روپیچ (دسته پروانه ای) “۳/۴
واحد : عدد
77,500 تومان
تومان77,500 سبد خرید

BP-36104

شیر توپی توپیچ روپیچ (دسته پروانه ای) “۱
واحد : عدد
156,200 تومان
تومان156,200 سبد خرید

BP-36105

شیر توپی توپیچ روپیچ (دسته پروانه ای) “۱۱/۴
واحد : عدد
275,000 تومان
تومان275,000 سبد خرید

BP-36134

شیر مهره ماسوره دار توپیچ روپیچ “۱
واحد : عدد
226,900 تومان
تومان226,900 سبد خرید

BP-36135

شیر مهره ماسوره دار توپیچ روپیچ “۱۱/۴
واحد : عدد
367,000 تومان
تومان367,000 سبد خرید

BP-36154

شیر مهره ماسوره دار توپیچ روپیچ روپیچ “۳/۴ * توپیچ “۱
واحد : عدد
221,300 تومان
تومان221,300 سبد خرید

BP-36155

شیر مهره ماسوره دار توپیچ روپیچ روپیچ “۱ * توپیچ “۱۱/۴
واحد : عدد
360,700 تومان
تومان360,700 سبد خرید

BP-36402

شیر توپی روپیچ (دسته پروانه ای) “۱/۲
واحد : عدد
69,400 تومان
تومان69,400 سبد خرید

BP-36403

شیر توپی روپیچ (دسته پروانه ای) “۳/۴
واحد : عدد
91,190 تومان
تومان91,190 سبد خرید

BP-36404

شیر توپی روپیچ (دسته پروانه ای) “۱
واحد : عدد
170,500 تومان
تومان170,500 سبد خرید

BP-36903

شیر صافی دار توپیچ (گازی) “۳/۴
واحد : عدد
150,400 تومان
تومان150,400 سبد خرید

BP-36904

شیر صافی دار توپیچ ( گازی) “۱
واحد : عدد
269,200 تومان
تومان269,200 سبد خرید

BP-36913

شیر صافی دار توپیچ ( پروانه ای) “۳/۴
واحد : عدد
150,400 تومان
تومان150,400 سبد خرید

BP-36914

شیر صافی دار توپیچ ( پروانه ای) “۱
واحد : عدد
269,200 تومان
تومان269,200 سبد خرید

BP-32202

شیر توپی مینی “۱/۲
واحد : عدد
36,620 تومان
تومان36,620 سبد خرید

BP-32203

شیر توپی مینی “۳/۴
واحد : عدد
53,370 تومان
تومان53,370 سبد خرید

BP-36502

شیر لباسشویی “۱/۲
واحد : عدد
49,640 تومان
تومان49,640 سبد خرید

BP-36602

شیر حیاطی “۱/۲
واحد : عدد
67,900 تومان
تومان67,900 سبد خرید

BP-36604

شیر حیاطی “۳/۴
واحد : عدد
114,550 تومان
تومان114,550 سبد خرید

BP-36606

شیر حیاطی “۱
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

BP-32302

شیر مساوی کوپلی ۱۶*۱۶
واحد : عدد
77,250 تومان
تومان77,250 سبد خرید

BP-32304

شیر مساوی کوپلی ۲۰*۲۰
واحد : عدد
91,000 تومان
تومان91,000 سبد خرید

BP-32306

شیر مساوی کوپلی ۲۵*۲۵
واحد : عدد
159,600 تومان
تومان159,600 سبد خرید

BP-37402

شیر هواگیری اتوماتیک “۱/۲
واحد : عدد
90,700 تومان
تومان90,700 سبد خرید

BP-37202

شیر هواگیری “۱/۸
واحد : عدد
10,100 تومان
تومان10,100 سبد خرید

BP-36923

شیر صافی دار توپیچ روپیچ ( گازی) “۳/۴
واحد : عدد
161,900 تومان
تومان161,900 سبد خرید

BP-36924

شیر صافی دار توپیچ روپیچ ( گازی) “۱
واحد : عدد
285,200 تومان
تومان285,200 سبد خرید

BP-36933

شیر صافی دار توپیچ روپیچ (پروانه ای) “۳/۴
واحد : عدد
161,900 تومان
تومان161,900 سبد خرید

BP-36934

شیر صافی دار توپیچ روپیچ ( پروانه ای) “۱
واحد : عدد
285,200 تومان
تومان285,200 سبد خرید

BP-36702

شیر پیسوار ۳/۸*۱/۲
واحد : عدد
40,400 تومان
تومان40,400 سبد خرید

BP-36704

شیر پیسوار ۱/۲*۱/۲
واحد : عدد
40,400 تومان
تومان40,400 سبد خرید

BP-36512

شیر لباسشویی زاویه دار “۱/۲
واحد : عدد
49,690 تومان
تومان49,690 سبد خرید

BP-36612

شیر حیاطی زاویه دار “۱/۲
واحد : عدد
67,880 تومان
تومان67,880 سبد خرید

BP-36614

شیر حیاطی زاویه دار “۳/۴
واحد : عدد
114,600 تومان
تومان114,600 سبد خرید

BP-36616

شیر حیاطی زاویه دار “۱
واحد : عدد
182,000 تومان
تومان182,000 سبد خرید

BP-32402

شیر تبدیـل کوپلی ۱۶*۲۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

BP-32503

شیر توپی روپیچ (قابلیت آب بندی با واشرتخت) ۱/۲*۱/۲
واحد : عدد
38,800 تومان
تومان38,800 سبد خرید

BP-36603

سرشیلنگی شیر حیاطی “۱/۲
واحد : عدد
10,110 تومان
تومان10,110 سبد خرید

BP-36605

سرشیلنگی شیر حیاطی “۳/۴
واحد : عدد
15,850 تومان
تومان15,850 سبد خرید

BP-36607

سرشیلنگی شیر حیاطی “۱
واحد : عدد
32,240 تومان
تومان32,240 سبد خرید

BP-35402

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۱/۲*۳/۴
واحد : عدد
137,000 تومان
تومان137,000 سبد خرید

BP-35002

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۱/۲*۱
واحد : عدد
172,000 تومان
تومان172,000 سبد خرید

BP-39202

کلکتور طرح BTS (هر b) سایز ۳/۴*۱
واحد : عدد
250,200 تومان
تومان250,200 سبد خرید

BP-35202

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۱/۲*۱۱/۴
واحد : عدد
244,400 تومان
تومان244,400 سبد خرید

BP-35602

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۳/۴*۱۱/۴
واحد : عدد
354,400 تومان
تومان354,400 سبد خرید

BP-39402

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۱/۲*۱۱/۲
واحد : عدد
518,000 تومان
تومان518,000 سبد خرید

BP-35802

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۳/۴*۱۱/۲
واحد : عدد
518,800 تومان
تومان518,800 سبد خرید

BP-38402

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۱*۱۱/۲
واحد : عدد
669,000 تومان
تومان669,000 سبد خرید

BP-38602

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۳/۴*۲
واحد : عدد
819,000 تومان
تومان819,000 سبد خرید

BP-38802

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۱*۲
واحد : عدد
1,058,000 تومان
تومان1,058,000 سبد خرید

BP-39002

کلکتور طرح BTS (2b) سایز ۱۱/۴*۲
واحد : عدد
1,236,000 تومان
تومان1,236,000 سبد خرید

BP-38002

کلکتور شیر سرخود (۲b) سایز ۱۶*۱
واحد : عدد
238,400 تومان
تومان238,400 سبد خرید

BP-38202

کلکتور شیر سرخود (۲b) سایز ۲۰*۱
واحد : عدد
257,000 تومان
تومان257,000 سبد خرید

BP-35022

کلکتور شیر مونتاژ (۲b) سایز ۱۶*۱
واحد : عدد
263,800 تومان
تومان263,800 سبد خرید

BP-35042

کلکتور شیر مونتاژ (۲b) سایز ۲۰*۱
واحد : عدد
276,800 تومان
تومان276,800 سبد خرید

BP-34002

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ , ۲b
واحد : عدد
172,000 تومان
تومان172,000 سبد خرید

BP-34003

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ , ۳b
واحد : عدد
258,000 تومان
تومان258,000 سبد خرید

BP-34004

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ ,۴b
واحد : عدد
344,000 تومان
تومان344,000 سبد خرید

BP-34005

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ ,۵b
واحد : عدد
430,000 تومان
تومان430,000 سبد خرید

BP-34006

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ ,۶b
واحد : عدد
516,000 تومان
تومان516,000 سبد خرید

BP-34007

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ ,۷b
واحد : عدد
602,000 تومان
تومان602,000 سبد خرید

BP-34008

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ ,۸b
واحد : عدد
688,000 تومان
تومان688,000 سبد خرید

BP-34009

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ ,۹b
واحد : عدد
774,000 تومان
تومان774,000 سبد خرید

BP-34010

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ ,۱۰b
واحد : عدد
860,000 تومان
تومان860,000 سبد خرید

BP-34011

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ ,۱۱b
واحد : عدد
946,000 تومان
تومان946,000 سبد خرید

BP-34012

کلکتور پله ای ۱/۲*۱ ,۱۲b
واحد : عدد
1,032,000 تومان
تومان1,032,000 سبد خرید

BP-34202

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۲b
واحد : عدد
244,400 تومان
تومان244,400 سبد خرید

BP-34203

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۳b
واحد : عدد
366,600 تومان
تومان366,600 سبد خرید

BP-34204

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۴b
واحد : عدد
488,800 تومان
تومان488,800 سبد خرید

BP-34205

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۵b
واحد : عدد
611,000 تومان
تومان611,000 سبد خرید

BP-34206

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۶b
واحد : عدد
733,200 تومان
تومان733,200 سبد خرید

BP-34207

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۷b
واحد : عدد
855,400 تومان
تومان855,400 سبد خرید

BP-34208

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۸b
واحد : عدد
977,600 تومان
تومان977,600 سبد خرید

BP-34209

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۹b
واحد : عدد
1,099,800 تومان
تومان1,099,800 سبد خرید

BP-34210

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۱۰b
واحد : عدد
1,222,000 تومان
تومان1,222,000 سبد خرید

BP-34211

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۱۱b
واحد : عدد
1,344,200 تومان
تومان1,344,200 سبد خرید

BP-34212

کلکتور پله ای ۱/۲*۱۱/۴ ,۱۲b
واحد : عدد
1,466,400 تومان
تومان1,466,400 سبد خرید

BP-39906

واسط کلکتور ۶ سانتی متری “۱۱/۴
واحد : عدد
168,700 تومان
تومان168,700 سبد خرید

BP-39908

واسط کلکتور ۶ سانتی متری “۱۱/۲
واحد : عدد
254,200 تومان
تومان254,200 سبد خرید

BP-39910

واسط کلکتور ۶ سانتی متری “۲
واحد : عدد
359,300 تومان
تومان359,300 سبد خرید

BP-39806

سه راهی کلکتور “۱
واحد : عدد
166,800 تومان
تومان166,800 سبد خرید

BP-39808

سه راهی کلکتور “۱۱/۴
واحد : عدد
273,200 تومان
تومان273,200 سبد خرید

BP-39810

سه راهی کلکتور “۱۱/۲
واحد : عدد
495,700 تومان
تومان495,700 سبد خرید

BP-39812

سه راهی کلکتور “۲
واحد : عدد
766,100 تومان
تومان766,100 سبد خرید

BP-33602

درپوش روپیچ کلکتور “۳/۴
واحد : عدد
37,600 تومان
تومان37,600 سبد خرید

BP-33604

درپوش روپیچ کلکتور “۱
واحد : عدد
43,100 تومان
تومان43,100 سبد خرید

BP-33606

درپوش روپیچ کلکتور “۱۱/۴
واحد : عدد
74,300 تومان
تومان74,300 سبد خرید

BP-33608

درپوش روپیچ کلکتور “۱۱/۲
واحد : عدد
86,600 تومان
تومان86,600 سبد خرید

BP-33610

درپوش روپیچ کلکتور “۲
واحد : عدد
171,500 تومان
تومان171,500 سبد خرید

BP-33802

درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری (“۱/۸) “۳/۴
واحد : عدد
37,600 تومان
تومان37,600 سبد خرید

BP-33804

درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری (“۱/۸) “۱
واحد : عدد
43,100 تومان
تومان43,100 سبد خرید

BP-33806

درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری
واحد : عدد
74,300 تومان
تومان74,300 سبد خرید

BP-33808

درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری (“۱) “۱۱/۲
واحد : عدد
86,600 تومان
تومان86,600 سبد خرید

BP-33810

درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری (“۱) “۲
واحد : عدد
171,500 تومان
تومان171,500 سبد خرید

BP-33904

درپوش روپیچ کلکتور با پیچ تخلیه هوا “۱
واحد : عدد
50,200 تومان
تومان50,200 سبد خرید

BP-33906

درپوش روپیچ کلکتور با پیچ تخلیه هوا “۱۱/۴
واحد : عدد
74,900 تومان
تومان74,900 سبد خرید

BP-92101

کالیبراتور لوله (برقو) ۱۶
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

BP-92102

کالیبراتور لوله (برقو) ۲۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

BP-92103

کالیبراتور لوله (برقو) ۲۵
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

BP-92104

کالیبراتور لوله (برقو) ۳۲
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

BP-93101

فنر خم روکار ۱۶
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

BP-93102

فنر خم روکار ۲۰
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید

BP-93103

فنر خم روکار ۲۵
واحد : عدد
تماس بگیرید
تومان0 سبد خرید